Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Jy Brando!

VOT 25 1919

692 A2 1918

Hærens Inddeling i Fredstid.

a. lste Generalkommando. Under General

kommandoen hører Troppeafdelingerne i Landsdelene Øst for Store Belt, nemlig: 1. Iste Division, bestaaende af: Livgarden med 1ste Livgardebat. og 2den

Livgardebat. (Reservebataillon), Iste Regiment med 1ste, 15de og 21de Bat., 2det Regiment med 3die, 18de og 22de Bat., 11te Regiment (Reserveregiment) med 31te,

32te, 41de og 42de Bat. (Reservebatailloner), 1ste Artilleriafd. af 1ste Feltartilleriregt. 2. 2den Division, bestaaende af:

3die Regiment med 2den, 13de og 23de Bat., 4de Regiment med 4de, 17de og 24de Bat., 12te Regiment (Reserveregiment) med 33te,

34te, 43de og 44de Bat. (Reservebatailloner), Gardehusarregimentet (1ste Rytterregt.),

2den Artilleriafd. af 1ste Feltartilleriregt. 3. 3 die Division, bestaaende af:

5te Regiment med 7de, 19de og 25de Bat.,
7de Regiment med 14de, 20de og 27de Bat.,
8de Regiment med 8de, llte og 28de Bat.,
26de Bataillon (af 6te Regiment),
13de Regt. (Reserveregiment) med 35te, 37te,

45de og 47de Bat. (Reservebatailloner),
4de Dragonregiment (2det Rytterregt.),
2det Feltartilleriregiment med 4de og 5te

Artilleriafd. 4. lste Feltartilleriregiments

Stab, hvorunder Feltartilleriets Kornetskole og

Underofficerskole. 5. Kystartilleriregimentet med 1ste, 2den

og 3die Kystartilleribataillon samt Kystartilleriregtets Kornetskole og Underoffi

cerskole. 6. Fæstningsartilleriregimentet med

2den og 3die Artilleribataillon samt Fæstningsartilleriregtets Kornetskole og Under

officerskole. 7. Ingeniørregimentet med 1ste, 2den og

3die Ingeniørbat. (undtagen 12. Ingeniørkompagni) samt Ingeniørregimentets Kor

netskole og Underofficerskole. 8. Train afdelingen undtagen 1 Trainkomp. 9. Kommandanten i Kjøbenhavn, hvor

under Garnisonssygehuset og Arbejds

troppernes Depot. 10. Garnisonskommandanterne, hvorunder

Garnisonssygehusene. 2den Generalkommando. Under Generalkommandoen hører Troppeafdelingerne i Landsdelene Vest for Store Belt, nemlig: 1. Jydske Brigade, bestaaende af:

9de Regiment med bte, 10de og 29de Bat.,

10de Regiment med 9de, 12te og 30te Bat. 2. 6te Regiment med 5te og 16de Bat.

(Den til Regimentet hørende 26 de Bat.

er underlagt 1ste Generalkommando). 3. 14de Regiment (Reserveregiment) med

36te, 38te, 46de og 48de Bat. (Reservebat.). 4. 15de Regiment (Reserveregiment) med

39te, 40de, 49de og 50de Bat. (Reserve

batailloner). 5. 3die Dragonregiment (3die Rytterregt.).

6. 5te Dragonregiment (4de Rytterregt. 7. 3 die Artilleriafdeling. 8. 12te Ingeniørkompagni (Reservekomp.). 9. 3 die Trainkompagni. 10. Garnisonskommandanterne, hvorunder

Garnisonssygehusene.
c. Generalstaben. Den omfatter:

1. Generalstabskvarteret.
2. Generalstabens taktiske Afdeling.

3. Generalstabens topografiske Afdeling. d. Generalinspektøren for Fodfolket.

Umiddelbart under ham hører:
1. Skydeskolen.
2. Gymnastikskolen.
3. Fodfolkets Kornetskole.

4. Fodfolkets Underofficerskoler.
e. Generalinspektøren for Rytteriet.

Umiddelbart under ham hører:
1. Rideskolen.
2. Rytteriets Kornetskole.

3. Rytteriets Underofficerskole. f. Generalinspektøren for Artilleriet. g. Generalinspektøren for Ingeniørtrop

perne. Som Ingeniørgeneral leder han Ingeniørkorpsets Bygningstjeneste.

Umiddelbart under Ingeniørgeneralen hører: 1. lste Ingeniørdirektion.

2. 2den Ingeniørdirektion.
h. Hærens tekniske Korps. Det omfatter:

1. Generaltøjmesterkvarteret.
2. Forsøgs- og Kontrolafdelingen.
3. Hærens Tøjhus.
4. Hærens Laboratorium.
5. Hærens Krudtværk.

6. Den historiske Vaabensamling. i. Hærens Officerskole. j. Forplejningskorpset. Under Korpset hører:

Forplejningskorpsets Skole.
k. Lægekorpset. Under Korpset hører:

1. Sundhedstroppernes Depot.
2. Sygeplejerskekorpset.

3. Sanitetsdepotet.
1. Dyrlægekorpset. Under Korpset hører:

Hærens Beslagsmede. m. Auditørkorpset. n. Materielintendanturen. Under Intendan

turen hører:
1. Munderingsdepotet.

2. Inventariedepotet. 0. Remonte kommissionen. Under Kommis

sionen hører:

Remontedepotet. . p. Bornholms Væbning. Væbningen bestaar af:

1. Bornholms Væbnings Bataillon.
2.

Eskadron.
3.

Batteri. 4.

Artillerikompagni

Underafdelingerne betegnes ved Numre, begyndende med Nummer 1 indenfor hver Bataillon, Rytterregiment og Artilleriafdeling. Fæstningsartilleribataillonernes og Ingeniørbataillonernes Kompagnier betegnes ved Numre indenfor de paagældende Regimenter.

I Tillæg II til Haandbogen er optaget:
I. Aldersordenslister over Hærens faste Underofficerer og ligestillede.
II. Alfabetisk Navnefort

over Hærens Underofficerer m. A.

I Bilag til Haandbogen er optaget:
Den militære Rækkefølge.
Fordeling af de under Krigsministeriet hørende Forretninger.

« ForrigeFortsæt »