Billeder på siden
PDF
ePub

K 207 | Yde, N. V..

[ocr errors]

Wagner, H. G.... E 83 | Wichfeld, H....

K 451 | Worsaae, G.

C76 Wagner-Pedersen, J. V. G 149 Wiedbrecht, L. K. A. J 211 Worsøe, L. F.

F 69 Wahlstrøm, C. S.. G 420 Wiese, R. H.

J 172 Wortziger, A. G. G 146 Wallmann, M. J. J 268 Wildenradt, C. H. O 11 Wridt, C. A. E.

E 289 Waltersdorph-Rasmussen, Wildt, J. H.

H 146 Wulff, E. H.

K 187 C. E. A. H 69 Wilhelmsen, F. G. J. P 12

J.

J 246 Wamberg, H. N. J. E 148 Wilhjelm, K. H. H. K 982

R.

E 239
Wandall, J. S.
R 3 | Wilian, J. A.

J 31
V. J. F..

G 223 Wanscher, C. 0. K 276 Wilkenschildt, V. A.. E 88 Würtz, E. P.

E 35 Warburg, E. J.. T 289 Willaume-Jantzen, S. V. R 30 Wørishøffer, T. J. E 99 H. L. P 80 Willemoës, A... C 54 Wørmer, S.

G 165 Wardil, H. V.. G 380 Willerup, G. E. F.. F 12 Wørner, G.

J 29 Warming, P. L. E. J 252 Willumsen, P. V. R. G 177 Warrer, C. N.. U 131 Wilms, J. H.

K 694
Wassmann, E. H. L. S. T 35 Winde, H. C..

K 61
Weber, J. L. B.
K 536 Winge, F.

K 874 Wedel, A. P. N..

S. S..

P. F.
T 107
T 341

H 385 Wedell-Wedellsborg, A. Winkel, 0. H..

E 219
F. F. L. Baron.. C 11 | Winkelhor N. E.. F 93
H. S. Baron J 190 Winkler, P. S.

G 231 Zachrau, J. F.

P 68
K. Baron E 220 Winslow, E. A.

T 347
Zeilau, K. C.

G 119
V. Baron E 115 Winther, A. E. B. G 174

T. C.

E 296 Weeke, C. V.

T 91

C.
P 136 Zeiler, H. L. C..

C 67 Wegener, C. T.

D 12
F. L. A.

F 129
Weilbach, P. B.
L 3 Wissing, K.
J 224 Zimsen, R.

G 371 Weilbye, P. P. T 250 With, E. E 70 Zinn-Andersen, I M.

G 75 Weile, A. P. G.

K1106
V. J.
T 236 Ziska, J. P.

H 249 Weilskov, H. C. F. F 76 With - Seidelin, L. C.

Zoëga, J. L..

T 352 Welling, A. C. M. C.... K 753 B. S..

G 53

Zwergius, C. E. A.. ... T 219
F.
K 189 Withusen, C. B..

V 2
J. K. T. H 71 / Witt, J. C. W.

K 265
Wenck, H. C. A. H. von G 240 Wittmaach, H. C. A.... K 361
Werder, V. A.
F 103 Wittrog, J.
J 124, Øder, H. A..

Z 19
Werner, L. P.
P 78 Wittrup, S.
V 10 Øigaard, C. C. A. A...

T 22 Wesenberg, A. H. F 86 Wodskou, L.

G 198 øllgaard, C. L. E. E 202 Wessel, A. C. K 299 Wolf, H. E..

C 32

E. C. K. T 299 West, H. J. G.

017
J. A. B.
G 199

H. B. L.. K 277 Westenholz, T. E. H 213 Wolff, E.

A 8 Ørberg, J.

T 44 Westergaard, A. P. A. . K 126

J. F. L.
K 428 Ørs, J. P. H..

K122:3
G..
H 350
K. V. K.

H 62 Ørsted-Matsen, H. C. J 77
Westring, G.
H 324 Wolfhagen, V.
G 208 Øster, C. J.

K 745 Wiboltt, E. J. G 369 Woll, G. V..

P 141 | Østergaard, A. N. K1280

[ocr errors]
[ocr errors]

T 85 Zigler, J.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Afskedigede Officerer, der har Tilladelse
til at bære Uniform som Krigsinvalider.

Oberstløjtnant Johan Christian Waldemar

Hirsch, (R.*D.M.), (E.M.2.).
Carl Emil Peter Theodor v. Fischer, (R.*
D.M.), (E.M.2.).

Kaptajn Edvard Ludvig Bentzon, (R.*D.M.),

(E.M.2.).
Niels Gustav Magnus Schaarup, (R.*D.M.),
(E.M.2.).

Kaptajn Georg Leopold Greve Sponneck, (K.

D.M.), (E.M.2.).

Premierløjtnant Carl Vilhelm Behagen Castep

schiold, (K.'D.M.), (F.M.G.), (E.M.2.), Kammerherre.

Fortegnelse

over

endnu levende, i Naade afskedigede faste Officerer og ligestillede.

(Rettelser og Tilføjelser modtages med Tak af Krigsministeriets Arkiv.)

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og -aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

23

8

[ocr errors]

Overlæge

Aabye, Niels Peter Johan, (R.*) 3/4 1848 1/4 1896 Etatsraad. Ritmester af Res. Aalborg, Robert Anker, (R.*D.M.) 12/9 1856 12/9 1916 fung. Chef for Remonte

depotet paa Kolding.

hus Staldgaard. Sekltn. af Inf. Ahlefeldt-Laurvigen, Wilhelm Alex

ander Greve, (R.*), (E.M 2.). 20/6 1838 29/4 1865 cand. jur., Forpagter. Auditør Ahlmann, Otto Frederik, (R.*) 2/8 1843 6/11 1893 Herredsfoged i Holmans

m. A. Herreder. Intendant

Allerup, Harald Jacob William 23/4 1862 6/12 1916
Intendant
Andersen, Anders Peter

14/8 1879 8/10 1913
Arkivar i Ingk. Andersen, Christian Adolph, (D.M.R.*). 31/8 1847 31/3 1913
Kapt. af Res. i Fodf. Andersen, Christian Emil Victor
Emanuel .

13/3 1863 6/12 1916 Postmester i Valby. Materialforvalter i

Hærens tekn. Korps Andersen, Hans Christian, (D.M.R.*). 31/1 1852 31/1 1917
Auditør
Anker, Peter Munk

16/6 1844 28/2 1889 fhv. Byfoged. Auditør Ankjær, Stephan Harald, (R.*D.M.).. 21/11 1858 17/5 1898 Justitiarius i Viborg

Overret. Generalmajor Arendrup, Albert, (K. D.M.), (Gb.E.T.),

18/12 1852 18/4 1912 Prltn. af Ingk. Bahnson, Jesper Jespersen, (R.*) 3/11 1875 1976 1908 kar.Kapt., Driftsbestyrer

i „Det store Nordiske

Telegrafselskab". kar. Prltn. af Kav. Bajer, Frederik

1/4 1837 7/6 1865 Ærespræsident f. det in

ternationale Fredsbu

reau i Bern, Forfatter. Kapt. af Res. i Fodf. Balzer, Friederich Nicolai, (R.*) 11/10 1854 11/10 1914 Oberstltn. af Fodf. Barfoed, Ehler Nicolai, (R.*D.M.) 20/8 1848 25/8 1908 fhv. konst. Udskrivnings

chef. Kapt. af Res. i Ingk. Bast, Johan Henrik Carl, (R.*) 3/9 1855 3/9 1915 Kapt. af Fodf. Bauditz, Ove .

3/3 1871 28/4 1916 Kapt. af Res. i Fodf. Beck, August Albrecht Ludvig, (R.*) 14/12 1861 15/3 1916 Kapt. af Fodf.s Forst. Bendtsen, Carl Vincens, (R.*D.M.), (E.M.2.).

26/8 1841 975 1900/ kar. Oberstltn. Oberstltn. af Fodf. Bennike, Henrik Ferdinand, (R.*D.M.). 13/10 1852 8/1 1912 Lærer ved Officerskolen.

Kmhr....

21

[blocks in formation]
[ocr errors]

8

crone

6

Oberst af Rytt. v. Benzon, Christian, (K.-D.M.), (Gb.E.T.), Kmhr.

20/10 1854 15/12 1917 Kapt. af Fodf. v. Benzon, Gerhard Maximilian Rosen

24/5

15 1868 8/9 1915 Kapt. af Res. i Art. Berthelsen, Jens Peter, (D.M.R.*). 15/12 1854 15/12 1914 Fægtelærer. Generallæge

Biering, Frederik Ferdinand, (K.ʻD.M.) 22/10 1849 5/7 1916 pr. Læge i Kbhvn. Kapt. af Generalst. v. Bille, Frantz Ernst, (S.K.*D.M.), (E.M.2.), Kmhr.

14/2 1832 1 1870 Gehejmekonferensraad. Prltn. af Fodf.

Bille - Brahe - Selby, Daniel Baron,
Kmjkr. ....

10/6 1878 22/6 1913' Ejer af Rønningesøgaard. Korpslæge Bing, Herman Jacob.

26/10 1871 11/10 1911 Dr. med., Overlæge ved

Bispebjerg Hosp. Kapt. af Ingk. Bjerring, Gerhard Ludvig, (R.*). ... 30/9 1856 30/9 1908 kar. Oberstltn., Slotsfor

valter paa Fredens

borg. Kapt. af Fodf. Blangstrup, Johan Christian, (R.*D.M.) 29/10 1857 14/8 1902 Red. af,,Salmonsens Kon

versationsleksikon“. Kapt. af Fodf.

Blixen-Finecke, Vilhelm Carl Anna

Otto Gunnar Axel Baron, (R.*D.M.),
(Gb.E.T.), Kmhr.

21/6 1863 14/10 1908 Ejer af Hesselagergaard. Kapt. af Res. i Fodf. Bloch, Christian Julius, (R.*). 6/7 1852 30/8 1911 Auditør

Bloch, Emil Hammerich Valdemar
Søren, (R.*D.M.). .

26/7 1859 14/9 1901 Borgmester, Auktionsdir.

og Skifteforv. i Odense. Kapt. af Res. i Fodf. Blom, Gustav Victor, (R.*)

28/12 1860 15/12 1915 Ritmester

Blume, Niels Olaus Carl Mynster,
(R.*D.M.).

1973 1852 674 1892 kar.Oberstltn.,Fuldmæg

tig i Krigsministeriet, fung. Sekretær hos

Forsvarsministeren. Prltn. af Rytt. v. Boalth, Herman, (R.*).

31/1 1.834 3/3 1870 Oberstltn. af Fodf. Bodenhoff, Ernst Gotthold Emil, (R.* D.M.), Kmhr.

16/3 1852 1078 1905 Forfatter. Oberst af Fodf. Boeck, Bianco, (K.ʻD.M.), (Gb.E.T.), (Chr.IX.M.T.), Kmhr.

14/10 1850 18/9 1907 Ritmester

Boeck, Ernst, (R.*), (Fr.VIII.M.T.),
Kmjkr.

6/5 1854 6/5 1906 ansat i Privatbanken. Kapt. af Fodf. Bondo, Hans Henrik, (R.*D.M.) 20/8 1860/20/8 1912 Kas.-Kommandant i Ci

tadellet Frederikshavn. Kapt. af Fodf.

Borgersen, Andreas Carl Emerentius,
(R.*).

23/1 1850 23/1 1902 kar. Oberstltn.
Kapt. af Res. i Fodf. Brandt, George Johannes Hegelund. 21/6 1862 1/11 1916
Kapt. af Art.

Brandt, Johan Peter, (R.*D.M.).. 24/3 1842 24/3 1894 kar. Oberstltn. Prltn. af Rytt. Brandt-Jørgensen, Otto Christian

26/4 1875 22/5 1913 Stabsintendant

Brasen, Christian Emil, (R.*D.M.),
.). .

21/9 1841 20/10 1908 Etatsraad. Kapt. af Art.s Forst. Brasen, Ove Emmerik Vilhelm, (R.*).. 28/6 1847 28/6 1909 var Ritmester i Linien.

6

6

« ForrigeFortsæt »