Billeder på siden
PDF
ePub

ருசு மனிதனுடையகுமாரன மனிதருடைய சீவனையழிக குமபடிக்கலல இரட்சிக்கும்படிக்குவநதானேயென்றார்.

ருஎ பினபு வேறொருகிராமததிற்துப்போனார்கள். அவர் களவழியிலே போகையில் ஒருவன அவரை நோக்கி ஆண்ட வரே நீர் போகும் இடமெங்கேயோ அங்கே யுமக்குப் பின் செலலுவேனெனறான. ரு.அ அவனு

னே இ

யேசுவானவர்சொனனது. நரிகளு க்குக் குழிகளும் ஆகாயத்தி ற்பறவைகளுக்குக் கூடுகளுமுண டு. மனித

டையகுமாரனமாததிர ந தன தலையைசசாயக கிறதற்கு இடமில்லாதவனா பிருக்கிறானெனறார்.

ருகூ வேறொருவனை யவர்நோக்கி எனக்குப் பினசெனறு வாவென்றார். (அதற்கு) அவனசொனனது. ஆண்டவரே முன்பு நானபோய என தகப்பனை யடககமபணணுமபடி ககு உத்தரவு கொடுக்கவேண்டுமென்றான.

காய) அதற்கு இயேசுவானவர்சொனனது. மரிததோர் தங்களிடத்தில் மரி தசவர்களையடக்கமபணணட்டும். நீ புற பபட்டுப் பராபர டைய ஆளுகையைப் பிரசித்தமபண

வனறார். சுக பினபு வேறொருவனவநது உமககுபபினசெலலுவே ன. அதற்குமுன்பு நான போய என வீட்டிலிருக்கிறவர்க ளிடத்தில் அனுப்பிக்கொணடுவரும்படி உத்தரவுகொடு

எறான. சுஉ அவ. வடனே

யேசுவானவர்சொனனது. கலப் பையைப் பிடித்துக்கொண்டு பினனாகப்பார்க்கிற பராபரனுடைய இராசசியததிறகுத தகுதியானவன்லல வென்றார்.

மன

எவனும

.

ய. அதிகாரம். [(5) உபதேசமபணணுமபடிககு எழுபது பேருக்குக்கட டளையிட்டு அனுப்பினது. (யஎ) அநத எழுபது பேருந திரும் பிசசநதோஷபபடடது. (உக) அவர் சநதோஷ பபட்டுப் பிராவை தோச் திரிததது. (உரு) நியாயசாஸ திரிக்கு அவர் உத்தரவு சொன்னது. (ங) பிறன யாவ னெனறதற்த உத்தரவு சொனனது. (நஅ) மார்ததாளுக கு அவர் புத்திசொனனது.)

பினபு கர்ததர் வேறு எழுபதுபேரை நியமித்துத் தாம்

face into every city and place, whither he himself would come.

2 Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.

3 Go your ways: behold, I send you forth as lainbs among wolves.

4 Carry neither purse, nor scrip, nor shoes : and salute no man by the way.

5 And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house.

6 And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it: if not, it shall turn to you again

And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house.

8 And into whatsoevercity ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you:

9 And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.

10 But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same,

and

say, 11 Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.

12 But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city.

13 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee Bethsaida! for if the mighty works had been done

இருவரிருவராகத் தமககு முனனே யனுப்புகையில் அவர்க ளுடனே சொனன தாவது. அறுப்பு மிகுதியாகவேயிருககின றது.

உ வேலையாட்கள் சிலர்மாத்திரமிருக்கிறார்கள. ஆகையா ல் அறுப்புககெசமான் அறுககிறதற்கு (அதிக) வேலையாட் களையனுப்பும்படிக்கு அவரை வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்.

ச பண

க நீங்களபுறப்படுங்கள ஆடுகளைக் கோணாய்களுக்குளளே கிறதுபோல உங்களையனுப்புகிறேன்.

பயையாவது சாமான்பையையாவது பாத இரட்சைகளையாவது கூட எடுத்துக்கொண்டுபே பாகாமலும் வழியிலொருவரையும வினவுதல்செயயாமலுமிருங்கள். கு ஒருவீட்டிற் பிரவேசிக்கிறபொழுது இந்த வீடடாரு ச சமாதானசவுக்கியமுணடாவதாக வென்று முதலாவ சொலலுங்கள். கா அவ்விடத்திலே சமாதானசவுக்கியத்திற்குப் பாத்திர னொருவனிருந்தால் நீங்களவாழ்ததிய சமாதானசவுக்கியம் அவனிடத்திலே தங்கும். அப்படிப்பட்டவனிலலாதிருந்தா ல் அது உங்களிடமாய்த்திருமபும்.

எ அந்த வீட்டிலே நீங்களிருந்துவேலையாள் தன் கூலிக குப்பாத்திரனானபடியினாலே அவர்களுக்குணடாயிருக்கிற வைகளைப் போசனபானமபணணுங்கள். வீடுகள் தோறும் போகாதிருங்கள.

அ ஒரு படடின ததில் நீங்களசேர் நதபொழுது அங்கே அவர்கள

ள உங்களைச் சேர்த்துக் கொண்டால் உங்கள் முன் வைக்கிறவைகளைப் பாசிதது,

கூ அவவிடத்திலுள்ள பிணியாளிகளைக் குணமாக்கிப் பரா பரனுடைய ஆளுகை உங்களுக்குச் சமீபமாயவநததென் று அவர்களுக்கு அறிவியுங்கள் .

ய ஒருபடடினததிலே நீங்களபிரவேசித்தபொழுது அங் கே அவர்கள் உங்களைச் சேர்த்துக் கொள்ளாதிருந்தால் அதி ன் வீதிகளில் நீங்களபுறப்பட்டு,

யக எங்களில் ஒடடின உங்களபடடின ததினபுழுதியையும் உங்களுக கெதிராகத் தொடைத்துப்போடுகிறோம். ஆகிலு ம பராபரனுடைய ஆளுகையுங்களுக்குச தென கிறதையறியக்கடவீர்களென றுசொலலுங்கள.

யஉ அநநாளிலே சோதோமபட்டினத்தாரிலும அபப டிப்பட்ட பட்டினத்தார் அதிக தண்டிப்பை யடைவார்க ளென றுங்களுக்குசசொலலுகிறேன.

யங ஐயோ கோராசின பட்டினத்தாரே ஐயோ பேது

பமாயவ

யவந்த

in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.

14 But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.

15 And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.

16 He that heareth vou heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.

17 And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.

18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

29 Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because vour names are written in heaven.

21. In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes : even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

22 All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father: and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

23 And he turned him unto his disciples, and

ரூசகுளளே நடந்தபல ததசெய்கைகள தீரு சீதோனென் னு மபட்டினங்களில் நடந்தன்வானால் அவர்கள சீக்கிரமா ய்த் (துக்கத்தினாலே) இரடடையுடுத திசசாமபலிலு முளுக கார்ந்து மன நதிருப்பியிருபபார்கள.

யச ஆகையால நியாயத் தீர்ப்பு நாளிலே தீரு சீதோன பட்டின தாருககுவருந்தண்டிப்பு எளிதாயிருக்கும. நீங கள அதிகதணடிபபையடைவீர்கள.

யரு வானபரிய நதமுயர்ந்த கபபர் நாகூம்பட்டினத்தா பொ நீங்களும பாதாளபரிய நதநதாழ்ததபபடு வீர்களென று சொலலி,

யசு பினபு மறுபடியுசீஷாைநோககி உங்களுககுசசெ விகொடுககி எனக்குச் செவிகொடுக்கிறான உங்களைத தளளுகிறவன என்னைத் தளளுகிறான. என்னைத் தளளுகிறவன எனனையனுபபினவரைத் தளளுகிருனெனறு சொல்லிய பினார்.

யஎ பினபு அந்த எழுபது பேருஞ சநதோஷத்துடனே திருமபிவநது ஆணடவரே பசாசுக்களும உமமுடைய நா மத்தினாலே யெங்களுக்குக்கீழ்பபட்டிருக்கினறன் வென்றார்

றவன

கள.

யஅ அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கிச் சாத்தான வானத்திலிருந்து மின்னைப்போலவிழுகிறதைக் கணடேன.

யசு இதோ பாமபுகளமேலு ந தேட்கள மேலுஞ சதது ருவின வலலமை யெல்லாவற்றின மேலும மிதிக்கத்தக்க தாக அதிகாரத்தையுங்களுக்குக்கொடுக்கிறேன. ஒனறும உங்களைச் சேதப்படுத்தமாட்டாது.

உ ஆகிலும் ஆவிகள உங்களுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறதி னாலே நீங்கள சநதோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பர மண்டலங்களில் எழுதியிருக்கிறதில்

னாலே சநதோஷப்படுங்க ளென்றார்.

உக அநநேரத்திலே இயேசுவானவர் ஆவியிலேகளிகூர் நது சொனனதாவது. பிதாவே வானததையும பூமியையும அளு இறவரே நீர் இவைகளை (உலக) ஞானிகளுக்குங் கல்வி மானசளுக்கும மறைத்துப்பாலகருககுவெளிப்படுத்தினடடி னாலே உமமைத்து செய்கிறேன. ஆ பிதாவே அபட்டி யேய மக குட பிரியமாயிருந்த தெ

தெனறு சொலலி, உஉ பினபு சகல மும எனபிதாவினால் எனக்கு ஏப்புக கொடுக்கப்பட்டிருககினறது. பிராத்தவிர ஒருவ நகுமா ரனையறியான. சமாதன விர ஒருவனும் பிராவையறியா

சமாரன எவனுக்கு அவளை வெளிப்படுத்தச்சித்தமா யிருக்கிறாரோ அவனும அவரையற வானென றுசொல்லி,

« ForrigeFortsæt »