Billeder på siden
PDF
ePub

βασίλει ̓ ὀνειδιστῆρσι δεννάζει λόγοις,
καὶ πρὸς τὸν ἡμῶν τόνδε λοιδορεῖ βίον·
ἁπλῶς ἐνίσπων δὴ τάδ', ὡς ὑπέρβιοι
μόνον τύραννοι παράνομοί τ ̓ ἐπήλυδες
καὶ τῶνδε χείρους ἐσμὲν, οἳ τὰ θηρία
φοβοῦντες οὕτω πρέμνοθεν ῥαχίζομεν
ἐν τοῖσιν αὐτῶν ἐννόμοις οἰκήμασι.

40

1832.]

ΚΑΛΦΟΡΝΙΑ. ΚΛΙΣΑΡ.

ΚΑΛ. ΟΥΠΩ ποτ ̓, ὦναξ, δειμάτων ἐπιστροφὴν ἔσχον τοιούτων· νῦν γε μὴν φόβος μ' ἔχει. τὰ μὲν γὰρ ἡμῖν ἦν ἀκούσαντας μαθεῖν, αὐτούς τ' ἰδόντας· καινὰ δ ̓ ἀγγείλας ἔχει παρών τις ἔνδον, οἷα φρικώδη βλέπειν φρουροὶ κατεῖδον ἔννυχοι φαντάσματα· λέαιν ̓ ἀγυίαις ἐν μέσαις λοχεύεται σκύμνους· χανοῦσαι δ ̓ εὐρὺ τυμβήρεις ἕδραι νεκροὺς ἀνῆκαν τοὺς κάτω κεκευθότας. θοῦροι δ ̓ ἐπ ̓ ἄκροις νέφεσιν αἰχμηταὶ σάγῃ 10 ἄνδρες φλογωπῷ, στίφεσιν πυκνούμενοι λόχοις τ', ἔχοντες κόσμον εὔτακτον μάχης, ὁρμῶσι δῆριν· φονολιβεῖς ὅθεν δρόσοι κατεψέκαζον τὴν ἔνερθ ̓ ἀκρόπτολιν ἔφριξε δ' αἰθὴρ ὡς ἀρειφάτῳ κλόνῳ· παρὴν δ ̓ ἀκούειν ἱππικῶν φρυαγμάτων, ἀνδρῶν στεναγμοῦ τ ̓ ἐν φοναῖς πεπτωκότων. κλαυθμῷ δὲ κωκυτοῖς τε τρίζουσαι σκιαὶ

D 5

O Cæsar! these things are beyond all use;

And I do fear them!

Cæs.

What can be avoided,

Whose end is purpos'd by the mighty gods?
Yet Cæsar shall go forth for these predictions
Are to the world in general, as to Cæsar.

Cal. When beggars die, there are no comets seen: The heavens themselves blaze forth the death of princes.

Cæs. Cowards die many times before their deaths; The valiant never taste of death but once.

Of all the wonders that I yet have heard,

It seems to me most strange that men should fear; Seeing that death, a necessary end,

Will come, when it will come.

κατεῖχον ἄστυ· ταῦτα δὴ κρείσσω λόγου

Καίσαρ, πέφηνε, κἀμέ γ' ἐκπλήσσει φόβῳ. 20 ΚΑΙ. Τί δῆτα φευκτόν, ᾧ πρὸς ὑψίστων θεῶν

τὸ μοιρόκραντον τέρμ' ἀκινήτως μένει; ἔξεισι μέντοι Καῖσαρ· ὡς ἴσον βροτοῖς, τοῖς πᾶσι καμοί, τῶνδε θεσφάτων μέτα. ΚΑΛ. Πτωχῶν μὲν οὔτις ὀλομένων φαντάζεται ἀστὴρ κομήτης· οὐρανὸς δ ̓ αὐτὸς φλέγων τοῖς κοιράνοις προύφηνεν ὀλέθριον μόρον. ΚΑΙ. Πολλούς γε θανάτους οἱ κακόψυχοι βροτῶν πρὸ τοῦ θανεῖν ἥντλησαν· εὔψυχος δ' ἀνὴρ ἅπαξ τελευτῆς μορσίμης ἐγεύσατο.

30

τὸ δ' ἄνδρα ταρβεῖν, τοῦθ ̓, ὅσων πύστις πάρα
πάντων δοκεί μοι θαυμάτων ὑπέρτατον·
ὡς οὔτι φευκτὸς καιρὸν ἐς πεπρωμένον
πότμος τελευτὴν τὴν ἀναγκαίαν ἄγει.

KING RICHARD II. ACT 3. Sc. 2.

KING RICHARD.

KNOW'ST thou not,

That when the searching eye of heaven is hid
Behind the globe, and lights the lower world,
Then thieves and robbers range abroad unseen
In murders, and in outrage, bloody here:
But when, from under this terrestrial ball,
He fires the proud tops of the eastern pines,
And darts his light through every guilty hole,
Then murders, treasons, and detested sins,

The cloak of night being pluck'd from off their backs,
Stand bare and naked, trembling at themselves?
So when this thief, this traitor, Bolingbroke,—
Who all this while hath revell'd in the night,
Whilst we were wand'ring with the antipodes,-
Shall see us rising in our throne the east,

His treasons will sit blushing in his face,
Not able to endure the sight of day,

But, self-affrighted, tremble at his sin.

ΡΙΧΑΡΔΟΣ.

Ο δὴ κάτοισθ ̓ ὡς οὐρανοῦ μαστήριος
ὀφθαλμὸς εἶτ ̓ ἂν εὐκύκλου γαίας κάτω
κεύθων παράσχῃ τοῖς ἔνερθ ̓ αὐγὴν τόποις,
ἐν τῷδε λῇσται κἄγριοι συλήτορες
φοιτῶσιν ἐνθάδ' ἐγκαλυφθέντες σκότῳ,
ὕβρει βιαίῳ καὶ σφαγαῖς μιαιφόνοι·
χθονίας δ ̓ ἐπειδὴ τῆσδ ̓ ἐπαντέλλων ὑπὸ
σφαίρας κλάδους ἀκτῖσιν ὑψίστους φλέγει
πευκῶν ἑῴων, πανταχοῦ μυχῶν ἔσω
αὐγὴν ἰάπτων ανοσίων ἐπισκόπον,
φόνοι τότ ̓ ἤδη, προδοσίαι, μορφαί θ ̓ ὁμοῦ
κακῶν ἀπευκτῶν, ἐννύχου καλύμματος
ἀποστερέντες ἐμφανῶς γυμνοί τ' ἰδεῖν
ἑστᾶσ ̓ ὑπ ̓ αὐγὰς, καὶ τρόμῳ πεφρικότες
αὐτοὶ πρὸς αὑτῶν; τόνδε δ ̓ ὡςαύτως λέγω
λῃστῆρα προδότην τ', ἐννύχοις ὑβρίσμασι
πάλαι χλιδήσαντ', ἐξ ὅτου πλανώμενοι
ἡμεῖς μετῆμεν τοῖς ἔνερθ ̓ ᾠκισμένοις,
ὅταν δ ̓ ἑῴων εἰςἴδῃ θρόνων ἄπο
ἡμᾶς· ἐπαντέλλοντας, αἰσχύνης νέφος
βάψει πρόςωπον προδοσίας ξυνειδότι,
οὐδ ̓ ἡμέρας φῶς τλήσεταί ποτ ̓ εἰςορᾶν,
τὴν δ ̓ αὐτὸς αὑτοῦ δειμανεῖ κακουργίαν·

10

20

« ForrigeFortsæt »