Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

171.

Kaptajner. Jørgen Overgaard, (R.*), Chef for 2det

Kompagni. Mogens Christensen, (R.*), Chef for 1ste

Kompagni. Edmund Frederik Albert Jacobsen, Chef

for 3die Kompagni. Waldemar Adolph Bering Pasbjerg, Chef

for 4de Kompagni.

201.

305.

335.

Premierløjtnanter. Carl Christian Poulsen.

514. Johan Peter Koch.

571. Johan Julius Petersen.

577. Richard Volquartz Forman, Lærer ved Elevskolen.

613. Charles Mouritz David Schiær, Adjutant. 634. Kay Harald Holck.

810.

Løjtnanter. Carl Ferdinand Philip.

838. Frederik Thomas Westenholz.

839. Jacob Nicolai Christian Hansen.

923. Ferdinand Victor Rottbøll-Petersen. 931. Niels Christian Frits Voss.

944. Josef Otto Johannes Wulff.

953. Axel Hartsack Møller.

978. Jens Sørensen Lyng:

983. Emil Ole Ludvig Smith.

1017. Hans Christian Møller.

1050. Axei Theodor Casper Qvistgaard. 1075. Hans Anton Andersen.

1110. Otto Fabricius Carstensen.

1132. Christoffer Olesen.

1139. Ejnar Hoff.

1144. Niels August Møller.

1146. Christen Nielsen Sørensen.

1152. Henrik Frederik Schjøtt Grundtvig. 1170. Jacob Christiansen.

1194. Niels Nielsen.

1207. Henrik Vahl Møller.

1218. Niels Brüel.

1223. Carl Anton Kristensen.

1227. Conrad Johan Christian Harhoff Milling. 1232. Adolph Broch Jensen.

1241. Helmuth Villiam Dige.

1268. Poul Langgaard Pedersen.

1273. Christian Frederik Holstein.

1282. Andreas Svanholm.

1287. Anders Frederik Eriksen.

1358. Viggo Madsen.

1371. Ivar Christian Rønholdt Melskens. 1399. Nicolai Andersen.

1415. Niels Laurits Toft.

1444. Christian Frederik Holm.

1459. Niels Peder Nielsen.

1467. Oluf Johst.

1498. Otto Frederik Allerup.

1499. Hans Christian Hansen, (K.E.S.).

1513.

Sekondløjtnanter. Ejnar Thorup.

1529. Peder Jensen Pedersen.

1562. Carl Hans Christian Recke.

1579. Christian Søren Jacobsen.

1621. Julius Henrik Nielsen.

1706. Robert Heinrich Gotthilf Ludvig. 1708. Lauritz Christian Ludvigsen.

1709. Asgar Luja.

1758. Hans Julius Laub.

1817. Hans Leerbech Halvorsen.

1889. Jens Jørgen Jacobsen Ellegaard, Elev ved Officerskolen.

1958. Niels Larsen Nielsen.

1998. Carl Morten Frederik Hansen.

2001. Carl Boswell Christoffer Greve Scheel, Elev ved Officerskolen

2012. Axel Gustav Gyllenkrok Feilberg Bang, Elev ved Officerskolen.

2015.

10. Regt. og 11. Bat.
Bat.
Overlæge.
Chef for Garnisonssygehuset i Aalborg.

Officerer til Tjeneste uden for Afdelingerne. Oberstløjtnant

Vilhelm Charles

Görtz, (R.*D.M.), (G.F.5.), DepartementsOberst Christian Lütken, (K.?D.M.), (E.

chef i Krigsministeriet.

79. M.2.), (S.Sv.2.2), Kommandant i Kjøben

af Forstærkningen Axel Christian havn og Citadellet Frederikshavn. 29.

Hessel Pætges, (R.*), (E.M.2.), højstJens Kraft Peter Ludvig Pontoppi.

befalende paa Korsør Søbatteri. 104. dan, (R.*D.M.), (E.M.2.), (R.Stan.2.). (S.

Peder Erhard Marius Ramsing, Sv.2.2), (S.V.3.'), (F.Æ.L.5.), Kammer

(R.*D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.'), (I.Kr.4.). 108. herre, til Raadighed for 2den General

Kaptajn Jens Peter Vollquartz, (E.M.2.), kommando.

32.

tjenstgørende ved den vestindiske Hær. Oberstløjtnant Peter Waldemar Ham

styrke.

177. mer, (R.*D.M.), (E.M.2.), (N.St.0.2.-), (F.

Frands Frandsen.

355. Æ.L.4.), til Raadighed for 1ste General

af Forstærkningen William Hakon kommando.

46.

Ammon Børresen, (R.*), (E.M.2.). 391. Alfred Theophilus Seedorff, (R.*D.M.),

Carl Eduard Friederich Franciscus (R.Stan.2.), (N.St.0.3.'), (Pr.Kr.3.), (0.J.

Buchwaldt, (E.M.2.), Kammerjunker. 392. Kr.3.),(N.O.N.4.),(F.A.L.5.), tjenstgørende

Jacob Bang (R. *D.M.), (E.M.2.). 398. i Krigsministeriet.

98.

Georg Friederich Weinschenck, Kaptajn Andreas Carl Emerentius Bor

(E.M.2.).

399. gersen, (R.*), Chef for Hærens Militær

Alexander Henrik Valdemar Norarbejderdepot, Kommandør for Sund.

gaard

419. hedstropperne.

121.
Johan Christensen.

420. Georg Christian Wassmann, (R.*), (R.

Jacob Jensen Klinkby.

421. St.A.3.), til Raadighed for Generalstaben. 123.

Louis Edvard Weihe.

422. Jacob Christian Johansen, (R.*), (N.St.

Premierløjtnant Peter Klein.

483. 0.3.'), til Tjeneste hos Kommandanten

Viggo Harald Ernst Kjær.

505. i Kjøbenhavn og Citadellet Frederiks

Ole Olufsen, (R.*). (R.St.A.3.), (15.9.3.). 557. havn.

128.

Jens Theodor Suhr Schouboe. 584. - Peter Julius Rasmussen, (R.*), til

Vilhelm Rothe.

590. Raadighed for Generalinspektøren for

George Douglas Helland.

596. Fodfolket.

144.
Adolf Christian Barnekow.

643. Harald Axel Hilarius. Kalkau, (R."),

Ernst Gustav Adolf Niels Brix. 650. Chef for Gymnastikskolen.

162.
Hannibal Frode Kauffin ann.

670. - Immanuel Lembeke, (R.*), (R.Stan.2.),

Svend Sofus Marius Lier Kyhl. 729. (R.St.A.2.), (L.Æ.K.3.), (G.F.4.), Kammerjunker, Adjutant hos Hs. Majestæt Kongen.

176. Bernhard Reginald Holbøll Fog, (R.

Fæstningsofficerer og GarnisonsaudiStan.3.), Forstander for Sekondløjtnant

tører m fl. skolen for Fodfolket.

233. - Axel Otto Tage Niels Basse Kauff.

Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn. mann, (R.*), (Gb.E.T.), (R.Stan.2.), (S.

Oberst af Fodfolket C. Lütken, (K.-D.M.), Kr.4.), (G.F.4.), Kammerjunker, Adjutant

(E.M.2.), (S.Sv.2."), Kommandant.

29. hos Hs. Majestæt Kongen.

241.

Kaptajn af Fodfolket J. C. Johansen, - Theodor Freiesleben, Kammerjunker,

(R.*), (N.St.0.3.", til Tjeneste hos Kom. Skoleofficer og Lærer ved Officerskolen. 248.

mandanten.

128. Mads Jensen Sand, til Raadighed for

Auditør E. H. V. S. Bloch, Garnisonsauditør, Officerskolen.

263.

tillige ved Artilleriet. - Peter Christian Anning-Petersen,

Gerhard Adam Gradman, Intendant. Chef for Skydeskolen.

272.

Kronborg Fæstning.
Chefen for 2. Regt., Oberst C. W. Chri.

stensen, (K?.D.M.), (E.M.2.), fung. KomOfficerer uden for Nummer.

mandant.

31. Oberstløjtnant Ehler Nicolai Barfoed, Auditør C. A. C. Meyer, ved 2. Regt., GarniR.D.M.).

65. sonsauditør.

[blocks in formation]

Kaptajn af Fodfolket C. R. Kofoed

Jensen, (R.*), i Terraintegning og
Ridsefjertegning.

195. af Artilleriet L. J. M. Ernst, (R.*), i Naturlære.

220. u. f. N. i Ing.-Korpset A. Levinsen, (R.*), (S.N.3.), (J.S.5.), Kontorchef i Krigsministeriet, i beskrivende Geometri. 245.

af Generalstaben E. Wolff (S.H.E.4.), i Krigskunst og Krigshistorie.

252. af Artilleriet N. E. Lomholt, (S.V.3'.), i Artilleri.

284. af Ing.-Korpset A. G. Nyholm, i Krigsbygningskunst.

291. H. C. Faber, i Krigsbygningskunst. 292. L.A. Madsen, i alm. Bygningskunst. 318.

T. Grut, i teknisk Mekanik. 323. af Fodfolket E. Holten-Nielsen, (S. Sv.3.), i Engelsk.

359. Premierløjtnant af Fodfolket E. O. N.

Castonier, (Ø.F.J3.), (S.Sv.3.'), (S.Kr.4.), (Bulg.A.5.), Kammerjunker, i Topografi og Terraintegning.

445. af Artilleriet R. Kall, i Krigskunst og Krigshistorie.

489. af Fodfolket H. L. C. Zeiler, i Tysk. 539.

K. J. S. Ulrich, i Gymnastik. 541 Underdirektør Aage Henning Michael Ras.

mussen, (R.* D.M.), i Skibsdampmaskinlære. Kaptajn af Søofficerskorpset Helge Torben

Foss, (R.*), (R.Stan.2.), (P.V.V.2.). (S.Sv.3."),

(I.St.M.+L.4.), i Søartilleri. Værftsingeniør, Premierløjtnant u. N. i Søof.

ficerskorpset Niels Johan Wulfsberg Høst,

i Skibsbygning. Auditør J. H. T. Gad, i Retslære. Kontorchef i Krigsministeriet, Kaptajn E. M.

J.H. Christensen, (R.*),(N.St.0,3.'), i Dansk. Dr. phil. Haldor Topsøe, (R.*D.M.), (E.M.2.),

i Kemi. Bureauchef, Cand. jur. & polit. Cordt Einar

Trap, i Statistik. Dr. phil. Hermann Heinrich Louis Schwa

nenflügel, i Historie. Professor Peter Oscar Qvirin Dahlberg, i

Geografi. Cand. mag. Christian Haunstrup, i Tysk. Cand. mag. Vilhelm Christian Frantz Ehren

• Müller, i Historie.

Skoleofficerer.
Kaptajn af Artilleriet H. C. Hammer

(R.*), tillige Lærer i Artilleriets Eksercits
samt i Artilleri og Vaabenlære.

150. Ritmester af Rytteriet L. N. Müller, (R.*),

tillige Lærer i Ridning og Rytteriets Eksercits.

208. af Fodfolket T. Freiesleben, Kammerjunker, tillige Lærer i Hærordning, Tjenestereglement og Fodfolkets Eksercits.

248. Til Raadighed. Kaptajn af Fodfolket Mads Jensen Sand, Lærer i Geodæsi.

263.

Officerer m. fl., der ikke ere til stadig Tjeneste

ved Skolen, samt andre Lærere. Oberstløjtnant af Artilleriet C. A. Wagner, (R.*D.M.), (S.Sv.2.”), (F.A.L.5.), i Fransk. 60.

V. S. J. Raabye, (R.*D.M.), (N.St. 0.22.), i Matematik,

61. Kaptajn af Artilleriet N. V. S. Holbek, (R.*), i Fransk

147. H. L. H. Tuxen, R.*D.M.), (S.Sv.3.'), (N.L.3.), i Maskinlære og Teknologi. 156.

crone

[ocr errors]

Midlertidig tjenstgørende. Premierløjtnant ved 5. Bat. L. A. Jørgensen.

af Generalstaben B. P. Berthelsen, (R."), (S.Sv.3'.), i Krigskunst.

168. af Fodfolket H. F. Bennike, (R.*), i Matematik.

187,

506. - ved 20. Bat. T. Lillienskjold. 551 ved 6. Bat. Ç. V. Nyholm.

691.

[ocr errors][merged small][merged small]

Elever m. fi.

Ældste Klasse. Premierløjtnant ved 22. Bat. A. H. F. Paulsen,

493. ved 2. Art.-Afd. I. Holten, 49S. ved 1. Art.-Afd. E. Koefoed, 526. ved 4. Drag.-Regt. J. H. Neergaard. Dibbern,

570. - ved 17. Bat. L. F. Rømer. 606.

ved Livgardens Liniebat. I. Carstensen, (R.Stan.3.), (G.F.5.). 615. ved 14. Bat. C. Nielsen,

632. ved 24. Bat. C. J. V. Vilhelmi, 633. ved 7. Bat. T. J. Wøris høffer, 636. ved 16. Bat. H. V. Schørring,

639. ved 18. Bat. A. A.Tuxen,(R.Stan.3.), 652. ved 9. Bat. P. F. Jensen,

658. ved 2. Art.-Bat. K. Hirsch, 678. N. A. Lassen,

680. ved 3. Art.-Afd. C. O. R. Larssen. 682. ved 2. Art.-Afd. A. P. Edvardsen, 685. ved 3. Art.-Bat. J. Tørsleff, 687. ved 1. Art.. Bat. 0. E. Ovesen, 689. ved 1. Art.-Afd. N.J.C. Heitmann, 692. ved 3. Art.-Afd. 0. F. Eggers, 696. ved Ing.-Regt. E. Dalberg, 700. ved 1. Art.-Afd. C. J. C. Harhoff, 701. ved Ing.-Regt. H. G. Wagner, 702. J. B. M. Poulsen,

705. ved 3. Art.-Afd. H. Bruhn, 707. ved 4. Art.-Afd. 0. C. T. Ewald, 708.

J. F. V. V. Støckel, (K.E.S.) 709. ved 28. Bat. S. P. S. Dalsager, 710. ved 2. Art.- Afd. S. Fleron. Chri. stensen,

715. - ved 3. Art.-Afd. H. V. K. Rasmussen,

718. ved 17. Bat. N. J. T. Hansen, 728. ved Ing.-Regt. A. C. Hoff, 730. K. S. Petersen,

731. ved 2. Art.-Bat. V. Erdmann, 737. ved 1. Art.-Afd. 0. Greve Scheel, 747. af Søofficerskorpset Erik Niels Mørup Rüdinger, ved Ing.-Regt. M. N. Kildemoes, 756. N. B. Sommerfeldt,

757. ved Gardeh.-Regt. H. kgl. Højhed Prins Harald til Danmark, (R.E." D.M.), (Gb.E.T.), (G.F.1.), (S.Sf.), 769. af Søofficerskorpset Einar Jessen,

Jacob Thorvald Borg, (T.M.4.),

Hans Theodor Janus Nørregaard, Sekondløjtnant af Søofficerskorpset

Aage Nielsen,

Næstældste Klasse.

A.
Løjtnant ved 2. Art.-Bat. I. F. H. E.
Boeck,

1302. Sekondløjtnant ved 17. Bat. A. T. Knoblauch,

1604. ved 28. Bat. 0. G. Christensen, 1615. ved 25. Bat. C. D. Hansen, 1701. ved 4. Bat. I. G. Rung,

1780. ved 18. Bat. C. E. Suhr-Hansen, 1847. ved 8. Bat. P. Viale,

1848. ved 1. Bat. I. G. Becker, 1852. ved 2. Bat. W. C. L. Haubroe, 1853. ved 9. Bat. R. Wulff,

1859. ved 24. Bat. F. C. Essemann, 1860. ved 9. Bat. I. C. A. la Cour, 1863. ved 6. Bat. A. Petersen, 1866. ved 28. Bat. H. C. Juhl,

1868. ved 22. Bat. E. Holm,

1871. ved Livg. D. Baron Bille Brahe Selby,

1935. ved 2. Bat. H. F. Krarup, 1938. Sergent ved Ing.-Regt. H. Hansen, menig ved 21. Bat. E. Bülow,

C. D. 0. Lunn,
- P. E. F. B. Hyllested,
ved 22. Bat. E. H. A. Schrader,
ved 23. Bat. F. 0. Jørgensen,

A. Winther,
ved 24. Bat. 0. H. Permin,
ved 26. Bat. V. Balslev,

S. Rye,
P. C. E. Krarup,
K. 0. Baron Reedtz-Thott,

Elever.

Elever.

[blocks in formation]

H

Sekondløjtnant ved 30. Bat. J. J. J.
Ellegaard,

1958. ved 6. Bat. J. M. Fabricius, 1960. ved 8. Bat. H. V. B. Rørbye, 1961. ved 14. Bat. M. C. Christensen, 2011. ved 30. Bat. C.B.C. Greve Scheel, 2012.

ved 30. Bat. A. G. G. F. Bang, 2015. Korporal ved 24. Bat. P. A. Erich

sen,
menig ved 15. Bat. J. Jensen,

T. Juul.
J. C. H. Brask,

K. S. Prytz,
13. Bat. V. 0. Hansen,
17. Bat. M. J. H. Davidsen,
20. Bat. E. C. F. W. Koch.

[blocks in formation]

Yngste Klasse. Sekondløjtnant ved 10. Bat. H, 0. S. V. Arent,

1777. ved 4. Art.-Afd. C.C. K. Bentzen, 1840. ved 27. Bat. C. V. Rømeling, 1849. ved 18. Bat. A. F. C. J. Abkjær, 1858. ved 14. Bat. E. F. Christensen, 1869. ved 9. Bat. C. P. C. H. Lesser, 1873. ved 25. Bat. G. W. Gertz, 1874. ved 6. Bat. L. T. T. Lauritzen, 1878. ved 1. Art.-Bat. A. F. Beyer,

1879. ved 21. Bat. C.S.F. Greve Trampe, 1936.

ved 26. Bat. F. Neergaard, 1937. Korporal ved 2. Art.-Afd. P. A. Kyhn,

O

Elever.

Skydeskolen.

(Kjøbenhavn.) Kaptajn af Fodfolket P. L. Anning. Petersen, Chef.

272. Premierløjtnant ved 23. Bat. E. J. Lehmann, (S.Sv.3.2), Lærer.

458. ved 1. Bat. 0. Bølck, Lærer.

564.

Frederik Ferdinand Tillisch, Overintendant. Johan Frederik Nielsen, (R.*), Overlæge, til.

lige ved Elevskolen og Ride- og Beslagskolen.

Elevskolen.

(Frederiksberg Slot.) Kaptajn af Artilleriet N. V. S. Holbek,

(R.*), Chef. tillige Lærer ved Officer

skolen. Premierløjtnant til Raadighed for Art.

Generalen E. J. A. Klein, Lærer. Premierløjtnant ved 30. Bat. R. V. For

man, Lærer.

[blocks in formation]

Gymnastikskolen.

(Kjøbenhavn.) Kaptajn af Fodfolket H. A. Hilarius.

Kal u, (R.*), Chef. Premierløjtnant ved 23. Bat. K. J. S. Ul.

rich, Lærer, tillige Lærer ved Officerskolen.

J. F. Nielsen, (R."), Overlæge, tillige ved Of.

ficerskolen og Ride- og Beslagskolen.

162.

541,

« ForrigeFortsæt »