Billeder på siden
PDF
ePub

Αἰτεῖ· καὶ δωσῶ οἷ, ἐπεὶ τύ μοι ἐνδιαθρύπτῃ.
Αλλεται ὀφθαλμός μευ ὁ δεξιός· ἆρά γ ̓ ἰδησῶ
Αὐτάν; ᾀσεῦμαι ποτὶ τὰν πίτυν ὧδ ̓ ἀποκλινθείς·
Καί κέ μ ̓ ἴσως ποτίδοι, ἐπεὶ οὐκ ἀδαμαντίνα ἐντί.
Ἱππομένης, ὅκα δὴ τὰν παρθένον ἤθελε γᾶμαι,
Μᾶλ ̓ ἐν χερσὶν ἑλὼν δρόμον ἄνυεν· ὁ δ ̓ Αταλάντα
Ὡς ἴδεν, ὡς ἐμάνη, ὡς ἐς βαθὺν ἅλλετ ̓ ἔρωτα.
Τὰν ἀγέλαν χω μάντις ἀπ ̓ Ὄθρυος ἆγε Μελάμπους
Ἐς Πύλον· ὁ δὲ Βίαντος ἐν ἀγκοίνῃσιν ἐκλίνθη,
Μάτηρ ἁ χαρίεσσα περίφρονος ̓Αλφεσιβοίας.
Τὰν δὲ καλὰν Κυθέρειαν ἐν ὤρεσι μᾶλα νομεύων

[ocr errors]

Comp. vs. 18. iv. 58. It may however be argued that the epithet μελαν. όχρως is used for the purpose of working on the feelings of the obdurate Amaryllis; as in Virgil, Ecl. ii. 16. Quamvis ille niger, quamvis tu candidus esses.”—36. Τύ μοι ἐνδιαθρύπτῇ. You disdain me. Θρύπτεσθαι, διαθρύπτεσθαι, and ἐνδιαθρύπτεσθαι signify to be luxurious, or depraved by luxury ; hence to be capricious and disdainful. Comp. Lucian's Micyllus and the Cock, c. 14. In Idyl vi. 15. διαθρύπτεσθαι signifies to wanton ; and in Idyl xv. 99. to make affected gestures. 37. Αλλεται. Palpitates. Plautus, Pseud. i. 1. 105. “ Nisi quia futurum est, ita supercilium salit.” The palpi. tation of the right eye was considered a lucky omen. See Potter's Arch. Gr. ii. 17. p. 338. and Eustathius on Iliad H. p. 547.26. — ̓͂Αρά γ ̓ ἰδησῶ. Comp. i. 98. Ἰδησῶ is Doric future for ἰδήσω. See Hermann, Emend. Rat. Gr. Gr. p. 279. — 38. ̓Αισεῦμαι. Fut. mid. Dor. for ᾄσομαι.—Ωδ ̓ ἀποκλινθείς. Having reclined here. Virgil, Ecl. vii. 16. “ Incumbens tereti Damon sic coepit olivæ.” Horace, Od.ii. 11. 14. "Sub hac Pinu jacentes sic temere.” By “oliva” in the Latin poet is to be understood the shepherd's crook. Ωδε may be “sic” as in the

40

45

quotation from Horace.-39. Καί κέ με. Comp. i. 6. We read a similar apostrophe in Tibullus, i. 1. 63. “ Flebis: non tua sunt duro præcordia ferro Vincta, nec in tenero stat tibi corde silex." He had told her before, vs. 18. that she was “ all stone.” Such is the fickleness of lovers.

40. Ἱππομένης. Comp. Hyginus, Fab. 185. Apollodorus, iii. 9. Ovid, Met. x. 560. seqq. and Lempriere's Dictionary. Το this fable Propertius alludes, i. 1. 9. seqq.—"Okа. Comp. i. 66. Γᾶμαι. Doric for γῆμαι. 42. Ως ἴδεν. Comp. ii. 82. Hoogeveen on ὡς, i. § 30. and Viger, viii. f 10. 4. Ἐς βαθύν. So Nonnus Dionys. xv. p. 209. ἐς βαθὺν ἦλθεν ἔρωτα. Αpuleius, Met. viii. p. 509.

[ocr errors]

In profundam ruinam Cupidinis sese paulatim nescius præcipitaverat.”

66

43. Τὰν ἀγέλαν. The herd of Iphiclus. Propertius, ii. 3. 51. Turpia perpessus vates est vinela Melampus, Cognitus Iphicli subripuisse boves: Quem non lucra, magis Pero formosa coëgit, Mox Amythaonia nupta futura domo.” —Χὡ μάντις. Comp. i. 100. 138. For an account of the story alluded to here, see Bias and Perone in Lempriere's Classical Dictionary. 44. A dé. Perone.

Οὐχ οὕτως Ωδωνις ἐπὶ πλέον ἄγαγε λύσσας,
Ωστ ̓ οὐδὲ φθίμενόν μιν ἄτερ μασδοῖο τίθητι ;
Ζαλωτὸς μὲν ἐμὶν ὁ τὸν ἄτροπον ὕπνον ἰαύων
Ενδυμίων· ζαλῶ δὲ, φίλα γύναι, Ἰασίωνα.
̓Αλγέω τὰν κεφαλάν· τὶν δ ̓ οὐ μέλει· οὐκ ἔτ ̓ ἀείδω,
Κεισεῦμαι δὲ πεσὼν, καὶ τοὶ λύκοι ὧδέ μ ̓ ἔδονται.
Ὡς μέλι τοι γλυκὺ τοῦτο κατὰ βρόχθοιο γένοιτο.

.

50

47. Ωδωνις. Comp. i. 109. - Ἐπὶ πλέον λύσσας. Το the height of frenzy. Comp.i. 20. and see Boden on Longus, Past. ii. 5. p.166.—48. Ωστ ̓ οὐδέ. "Nor dead dismiss'd him from her warm embrace." Fawkes. Comp. Bion's Epitaph on Adonis, vs. 45. seqq. — ̓́Ατερ. Α poetical adverb for χωρίς, οι ἄνευ, apart from. - Τίθητι. Doric for τίθησι. Here the present tense is put for the aorist. See the commentators on Euripides, Hec. 641. 1116. Phoen. 824. Med. 951. 1138. Buttmann and Hermann on Sophocles, Philoct. 371. and Matth. Gr. Gr. § 504. 1. — 49. Ζαλωτὸς ἐμίν. Is deemed happy by me. So in the next verse,

[blocks in formation]

ΝΟΜΕΙ͂Σ.

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ δ'.

ΒΑΤΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΔΩΝ.

ΒΑΤΤΟΣ.

Εἰπέ μοι, ὦ Κορύδων, τίνος αἱ βόες ; ἦ ῥα Φιλώνδα ;

[blocks in formation]

NOMEI E. THE SHEPHERDS. This Idyl consists of a low, vulgar dialogue between two hirelings, Battus a shepherd and Corydon a cowherd. The apostrophe of Battus to the deceased Amaryllis, on Corydon's naming her, is very natural, and makes amends for the rest.

1. Εἰπέ μοι. Virgil expresses this almost in the same words, Ecl. iii. 1. “ Dic mihi, Damæta, cujum pecus? an Meliboei ? Non, verum Ægonis; nuper mihi tradidit Ægon.”. H pa. Comp. iii. 7. Φιλώνδα is a Doric genitive for Φιλώνδου. Comp. v. 114.

2. Βόσκεν. Doric for βόσκειν. See Matth. Gr. Gr. f 202. 11. and comp. v.

103.

milk them? This kind of theft, as Heinsius observes, was peculiar to hireling shepherds and cowherds. Virgil, Ecl. iii. 5. "Hic alienus oves custos bis mulget in hora.” Comp. iii. 7. vii. 149. Πα is Doric for πη, an enclitic without any proper accent, and signifying by any means, some way, somehow, ever. See Hoogeveen. Yè is Doric for αὐτὰς, and as being an enclitic has no accent here. See Matth. Gr. Gr. § 15. p. 46. - Τὰ ποθέσπερα. Comp.

v. 113.

4. ̓Αλλά. Οὐδαμῶς is to be supplied before ἀλλά —Ὑφίητι. Doric for ὑφίησι, lets the calves to them. Comp. Homer, Odyss. i. 309. Ὁ γέ ρων means the father of Agon.

3. ̓͂Η πάψε. Do you ever secretly

ΒΑΤΤΟΣ.

Αὐτὸς δ ̓ ἐς τίν ̓ ἄφαντος ὁ βωκόλος ᾤχετο χώραν ; 5

ΚΟΡΥΔΩΝ.

Οὐκ ἄκουσας ; ἄγων νιν ἐπ ̓ ̓Αλφεὸν ᾤχετο Μίλων.

ΒΑΤΤΟΣ.

Καὶ πόκα τῆνος ἔλαιον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὀπώπη ;

ΚΟΡΥΔΩΝ.

Φαντί νιν Ἡρακλῆϊ βίην καὶ κάρτος ἐρίσδεν.

ΒΑΤΤΟΣ.

Κημ ̓ ἔφαθ ̓ ἁ μάτηρ Πολυδεύκεος ἦμεν ἀμείνω.

ΚΟΡΥΔΩΝ.

Κᾤχετ ̓ ἔχων σκαπάναν τε καὶ εἴκατι τουτόθε μᾶλα. 10

5. ̓́Αφαντος. Out of sight. Comp. Anacreon, xxxiii, 4.

6. ̓́Αγων νιν ᾤχετο. Took him away with him. Comp. ii. 7. — Ἐπ ̓ ̓Αλφεόν. I. e. to the Olympic games. See Potter's Arch. Gr. ii. 22. The Alpheus, which is the largest river in the Peloponnesus, flows by Pisa into the Ionian sea. Pisa was famous for having the Olympic games celebrated in its neighbourhood. Comp. Strabo, viii. 3. 12. and Pomponius Mela, ii. 3. 9.

never

7. Καὶ πόκα. And when had he ever seen athletic oil with his eyes? Edwards' elucidation of this verse is truly polite and elegant: "And what business has he there, who knows no more of wrestling, than a cow does of a new shilling. Nay, I am sure on'tsaw such a thing as oil in his life!” Here Tókα is Doric for the interrogative πότε ; "It was customary for the wrestlers, and other combatants at the Olympic games, to anoint themselves with oil, not only to render their limbs more supple, but likewise that their antagonists might not have any advantage over them.” Fawkes. Ἐν ὀφθαλμοῖσιν δρᾶσθαι is a phrase borrowed

from Homer, Il. A. 587. Γ. 306. Comp. Porson on Euripides, Οrest. 1018. — Οπώπη. A Doric form of what grammarians call the second pluperfect, or pluperfect mid. See Matth. Gr. Gr. § 198. 4. § 245. in δράω.

8. Φαντί. Comp. ii. 45. — Ἐρίσδεν. Doric for ἐρίζειν. Comp. i. 24. Matth. Gr. Gr. § 202. 11.

9. Κήμε. Doric for καὶ ἐμέ. —— ̓͂Ημεν. Comp. ii. 41. What Battus says here is in ridicule of Agon's being compared to Hercules. Erasmus thinks it an old proverb used to deride the absurdity of an undue preference.

10. Κᾤχετ ̓ ἔχων. And he took with hin. Comp. ii. 7. A spade was the badge of a wrestler. See Casaubon, Lect. Theocr. c. 6.— Eἴκατι τουτόθε μᾶλα. Doric for εἴκοσι ἐντεῦθεν μῆλα. The twenty sheep, which Egon took with him to Pisa, were doubtless for his support there during the time of his training, for sacrifice, for the entertainment of his friends, &c. Comp. vi. 34. This verse is a continuation of Corydon's discourse from vs. 8, for the cowherd pays no attention to what Battus says in vss. 9. 11.

ΒΑΤΤΟΣ.

Πείσαι τοι Μίλων καὶ τὼς λύκος αὐτίκα λυσσῆν.

ΚΟΡΥΔΩΝ.

Ταὶ δαμάλαι δ ̓ αὐτὸν μυκώμεναι ὧδε ποθεῦντι,

ΒΑΤΤΟΣ.

Δειλαῖαί γ ̓ αὗται. τὸν βωκόλον ὡς κακὸν εὗρον.

ΚΟΡΥΔΩΝ.

Η μὰν δειλαῖαί γε· καὶ οὐκ ἔτι λῶντι νέμεσθαι.

ΒΑΤΤΟΣ.

Τήνας μὲν δή τοι τᾶς πόρτιος αὐτὰ λέλειπται
Τὠστέα. μὴ πρῶκας σιτίζεται, ὥσπερ ὁ τέττιξ ;

ΚΟΡΥΔΩΝ.

Οὐ δᾶν· ἀλλ ̓ ἑκὰ μέν μιν ἐπ ̓ Αἰσάροιο νομεύω,

15

14. ̓͂Η μάν. Assuredly. These particles are used to mark a positive assertion: they are sometimes used also in solemn asseveration. See Viger, viii. f 7. 6. and Homer, Il. K. 57. Comp. i. 71. — Οὐκ ἔτι λῶντι. Comp. Moschus, iii. 23, 24. Λῶντι is Doric for λῶσι, from λάω the same as ἐθέλω. Comp.i. 12.

11. Πείσαι τοι. This is generally 13. Δειλαῖαι. Virgil, Ecl. iii. 3. interpreted : 9 "Persuaserit, credo, "O infelix semper oves.' Milo vel lupis, ut statim rabiosi fiant.” In order to make sense of which the Scholiast observes, that it is contrary to the nature of wolves to run mad. But wolves are naturally rabid and furious. Hence Kiessling explains it: Το induce Agon to aspire to the Olympic crown, there was no more need of persuasion, than to urge wolves to become rabid and furious. He was as naturally ambitious of the distinction of an athlete, as a wolf is prone to ferocity. The interpretation of Dahl seems preferable.

He considers Tas as put for us, and construes it thus: Milo would persuade Egon to become instantly, even as furious as wolves. This idea was suggested to Battus by the mention of the twenty sheep in the foregoing verse. For the various attempts at correcting this verse, see the editions of Dahl and Kiessling. Λύκος. For λύκους. Comp. i. 90. _ Matth. Gr. Gr. f 69. 8. · Λυσσῆν. Doric for λυσσᾷν.

12. Ταὶ δαμάλαι. Comp. i. 75. Ποθεῦντι. Doric for ποθοῦσι, are longing for him.

15. Τήνας μὲν δή τοι. Now truly of this calf bones only are left. Comp. Virgil, Ecl. iii. 102. For the particles μὲν δὴ, see Hoogeveen, Vossius on Aratus, Phoen. p. 7. Viger, viii. § 8.

[ocr errors]

9. seqq. Tol here is for σol, as Meineke has shown in his notes on Idyl xv., for as an adverb it cannot follow the particle δή. Πόρτις_is a poetical word. 16. Τὠστέα. For τὰ ὀστέα. - Πρῶκας. Comp. Virgil, Ecl. v. 77. 17. Οὐ δᾶν. For οὐ μὰ τὴν γῆν. Comp. vii. 39. Æschylus, Prom. 570. The Aolians said δᾶ for γῆ. See Matth. Gr. Gr. § 15.— ̓Αλλ ̓ δκά. I. e. ἀλλὰ ἔστιν δτέ. Comp. i. 36. and Hermann on Viger, p. 792.Αἰσάροιο. The river Esarus formerly flowed through Croton, or Crotona, in

« ForrigeFortsæt »