Billeder på siden
PDF
[blocks in formation]

Sekondløjtnanter. Graves Christian Gravesen.

1535. Albert Georg Fich.

1536. Carl Conrad Nielsen.

1540. Axel Valdemar Nielsen.

1630. Axel Smith,

1711. Johannes Peter Wismann.

1724. Jacob Conrad Jacobsen, tjenstgørende. 1793. Viggo Lunn.

1803. Carl Georg Svendsen.

1805. Axel Hillerup.

1806. Johannes Prey8z.

1811. Jens Wittrog.

1876. Christian Engelhard Rasmussen. 1877. Hans Peter August Jørgensen.

1893. Christian Frederik Holm. Axel Boeck Hansen.

1897. Niels Georg la Cour.

1905. Sophus Emil Nørholm.

1910. Ove Schmidt, tjenstgørende.

1966. Hjalmar Frederik Rasmus Holm, tjenstgørende.

1967. Poul Vendelbo Schrøder.

1987. Vilhelm Larsen.

1989.

1896.

[blocks in formation]

1639.

[ocr errors]

1807.

100a.

Sekondløjtnanter. Axel Valdemar Pedersen.

1537, Frederik Edvard Emil Nielsen.

1538. Mads Frederik Hansen. Boye Kromann Petersen.

1541 Niels Hjalmar Bentzen Hallin.

1640. Ove Valdemar Rasmussen. Frederik Theodor Brammer.

1808. Sophus Emil Viale.

1810. Frederik Knud Vammen.

1812. Rudolf Christian Thorning Madsen. 1815. Oscar Harald Christian Bille.

1875. Carl Gustav Valdemar Schou.

1892. Kristian Bertel Hüttemeyer.

1895. Hans Andreas Aage Albrethsen.

1904. Constantin Steensen Leth.

1908. Carl Sophus Larsen.

1909. Niels Christian Wilhelm Magius. 1912. Frits Perch Nielsen.

1915. Frants Lichtenberg.

1923. Rudolph Harald Wiese, tjenstgørende. 1964. Axel Poetzold, tjenstgørende.

1965. Oliver Conrou.

1974. Jens Sophus Gertsen Torup

1988. Johannes Bache.

1999.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

948.

Kjøbenhavns Søbefæstning. | Christian Emanuel Nielsen.

880. Oberst Lauritz Christian Lunn, (K?.D.M.),

Adolph Henrik Rasch.

891. (E.M.2.), (S.Sv.3'), (B.F.42.), (F.Æ.L.5.),

Adolph Valdemar Tesdorpf, KammerChef, tillige Chef for 1ste Artilleri

892.

junker. bataillon.

Wenzel Peter Carl Frederik Flach de
Neergaard, Kammerjunker.

945.
Johannes Hansen Ravn.
Carl Johannes Olesen.

652. Arne Jensen Preisler.

1010. Einar Elias Tillge.

1016. iste Artilleribataillon. Otto Didrik Weismann.

1055. (Kjøbenhavn.) Johannes Helms.

1058. Oberst Lauritz Christian Lunn, (K”.D.M.),

Alfred Emil Olsen.

1059. (E.M.2.), (S.Sv.31.), (B.F.41.), (F.A.L.5.),

Niels Nielsen.

1060 Chef, tillige Chef for Kjøbenhavns Sø. Johannes Sigismund Simmelhag Ulrich. 1064. befæstning.

Peter Christian Reventlov

1126. Oberstløjtnant Fritz Carl Rantzau, (R.*), Elias Breson.

1127. til Raadighed.

Ove. Emil Petersen.

1130. Hans Jensen.

1142. Kaptajner. Valdemar Dehlholm.

1216. Fritz Søren Farrer, Chef for 3die Fæst.

Edvard Ishøi.

1295. Niels Jacob Ræbild.

1298. ningskompagni.

232. Philip Bjørnstjerne Weilbach, Chef for

Emil Harboe.

1315. 4de Fæstningskompagni.

244.
Thorkild Luplau Møller.

1317. Frantz Vilhelm Lehrmann, Chef for

Edvard Emil Meyn.

1318. 1ste Fæstningskompagni.

1386. Johan Ramm.

339. Einar Lundsteen, Chef for 2det Fæst

Jens Rudolf Albrechtsen.

1394. ningskompagni.

362a.

Christian Hornemann Bredsdorff Becker. 1398.
Hans Christian Theodor Valdemar Niel.
sen.

1400. Kompagnichefer af Forstærkningen.

Jørgen Georg Frederik Christian Svàrrer. 1404. Kaptajn Hermann Johannes Rohmann,

Anton Robdrup.

1463. (R.*D.M.), (S.V.31.), Chef for 13de Fæst.

Jørgen Maltha Conrad Lottrup Rasmus. ningskompagni.

370.

sen.
Otto Frederik Johannesen.

1473. - - - - -- - - - - - - -, | Knud Lavard Martin Nielsen.

1479. Chef for 14de Fæstningskompagni.

95.

1465.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

247.

Andreas Christian Holmblad.

1731. | Kaptajn Carl Henrik Jacob Hansen, Marius Peter Christian Oluf Christen

(R."), (S.K1.4.), til Raadighed for Direksen.

1794.
tøren.

215. Henning Adam Karelius Deichmann. 1795. - Søren Laurits Hansen, (R.“), til RaaAlbert Marius Mørup.

1804.
dighed for Direktøren.

219. Andreas Frederik Beyer, Elev ved Of. - Martin Nielsen, til Raadighed for ficerskolen.

1879.

Direktøren, fung. Underdirektør. 240. Christian Bernhard Nielsen Rabes, - Carl Richard Maximilian Langhorn, tjenstgørende.

1880. ved Trainafd., tillige til Raadighed for Johannes Hansen.

1891. Direktøren. Kaj Tuxen.

1894.

Premierløjtnant Coenraad Jacobus NicoHarald Jespersen.

1927. laas Nieuwenhuis, til Raadigbed for Gudmond Johannes Nielsen, tjenst.

Direktøren.

583. gørende.

1969. Aage Balduin Frederiksen, tjenst.

Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, Augørende.

1970.

ditør, tillige ved flere af Artilleriets AfdeKristen Henrik Kristensen Kyed. 1979.

linger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion.

John Albert Thomsen, Overintendant, tillige Hans Theodor Hansen.

1980. Carl Gustav Løngreen.

1990.

ved Tøjhusafd. Ernst Christian Vilhelm Kroll.

1991.

Johan Frederik Hempel, (R. *), Overlæge, tillige

ved flere af Artilleriets Afdelinger, Skyde.

skolen, Forplejningskorpsets Stab og Skole, Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, Au

Hærens Militærarbejderdepot og Sundhedsditør, tillige ved flere af Artilleriets Afde.

troppernes Depot.

Einar Joseph Salomonsen, Reservelæge, linger og Kbhyns. Garnisonsjurisdiktion.

tillige ved flere af Artilleriets Afdelinger, Avgust Herman Vilhelm Sabroe, Intendant. Dr. med. Max Joseph Melchior, Korpslæge.

Skydeskolen og Hærens MilitærarbejderHolger Rambusch, Maskininspektør.

depot. Carl Henrik Dyrlund Sjøberg, Maskinmester. Johannes Scheller, Tegner. Johannes Bunke Ludvig Lassen, Telegraf- Carl Jørgen Knudsen, Arkivar.

inspektør. Johan Poul Sørensen, Telegrafassistent.

Tøjhusafdelingen.

(Kjøbenhavn.) Oberst Sigfred Otto Rudolph Meyer, (R.*

D.M.), (S.Sv.3.'), Formand i Tilsynskom.

missionen for de militære Fabrikker, Direktør for Artilleriets tekniske

Dampkedler og Maskiner, Chef.

43. Tjeneste.

Kaptajner. (Kjøbenhavn.)

Hans Lasenius Hermann Tuxen, (R.* Oberst Johannes Frederik Marius Leis

D.M.), (S.Sv.3.'), (N.L.3.), Chef for Artilner, (K.PD.M.), (E.M.2.), (Rum.Kr.4.),

lerimaterielværkstederne, fung. Underfungerende.

28.

direktør, tillige Lærer ved Officerskolen og Medlem af Tilsynskommissionen for

de militære Fabrikker, Dampkedler og Oberstløjtnant Christian Frederik Holm,

Maskiner.

156. (R.*D.M.), til Raadighed for Direktøren. 78. | Hans Erik Hansen, (R.*), Chef for Tøj. Kaptajn Hans Christian Salto, (R.*), til huskompagniet og Chef for Tøjhus: Raadighed for Direktøren.

142.
magasinerne.

193. - Arthur Valdemar Salto, (R.*), til William Theodor Bohn, Chef for HaandRaadighed for Direktøren. 160. vaabenkontrollen.

281. - Hans Peter Peterson, (R.*), til

Premierløjtnanter. Raadighed for Direktøren, tillige tjenst Jobannes Hvalsøe.

470. gørende ved Krudtværket paa Frede. Johannes Ferdinand Nielsen. riksværk.

199. I Julius Thorvald Goldberg.

550. 562.

Carl Aage Christian Otterstrøm. 621. 1 Tillige:
Harald Niels Johannes Wamberg. 681. a. Ved Behandling af Sager, der angaa Kon-
Løjtnant af Forstærkningen.

trol og Besigtigelse af Rytteriets Vaaben Axel Oscar Hostrup Schultz.

1259. med Tilbehør:

Premierløjtnant Jens Berg, Adjutant hos
Generalinspekt. for Rytteriet.

540.

b. Ved Bedømmelse af Prøver for Bøsse. Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, Au. magere:

ditør, tillige ved flere af Artilleriets Afde. Bestyreren af Haandvaabenværkstederne og linger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion.

1 Bøssemager af Hæren, John Albert Thomsen, Overintendant, tillige

hos Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. Dr. med. Johan Andreas Neergaard Kier,

Laboratorieafdelingen. (R.*), (S.N.3.), Korpslæge, tillige ved flere

(Kjøbenhavn.) af Artilleriets Afdelinger. Einer Fabricius-Bjerre. Reservelæge, til. | Oberstløjtnant Henrik Emil Flindt. (R.* lige ved flere af Artilleriets Afdelinger og

D.M.), (N.St.0.3.'), Chef.

75. Skydeskolen. Thomas Christian Schultz, Reservelæge, til.

Kaptajner. lige ved flere af Artilleriets Afdelinger. Konstantin Frisch Kiær, Chef for Labo.

ratoriekompagniet og Chef for Labora. toriemagasinerne.

255. Julius Alexander Nicolay Rasmussen, (R.*),

Fritz Henrik Johannes Rambusch, (R.*), (N.St.0.3.'), Rustmester ved Kjøbenhavns

(S.Sv.3.'), Chef for Laboratorieværkste. Tøjhus, Bestyrer af Haandvaabenværkste.

derne, fung. Underdirektør, Medlem af derne.

Tilsynskommissionen for de militære Fa. Otto Nordentoft, Probermester, tjenstgø. |

brikker, Dampkedler og Maskiner. 258. rende ved Fæstningsartilleriregimentet. Johannes Philipsen, (R.*), Værkmester.

Premierløjtnanter. Ludvig Wilhelm Lüttich Schackinger, (E.M. |

Knud Nielsen Frydenlund.

525, 2.), Materialforvalter.

Villiam August Wilkenschildt. - 602. Peter Valdemar Schulian, (D.M.), (E.M.2.),

Bogholder, Rustkammerforvalter. Anton Frederik Thorvald Fischer, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder.

Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, AuHans Christian Andersen, (D.M.), Material- ditør, tillige ved flere af Artilleriets Afdeforvalter.

linger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion. Christian Georg Julius Gottorp, (D.M.), Sophus Frederik Stein, Intendant, tillige vad Georg Valdemar Julius Rasmussen,

Trainafdelingen. Jens Peter Theodor Thuesen,

Johan Frederik Hempel, (R.*), Overlæge, tillige Frederik Ferdinand Frederiksen,

ved flere af Artilleriets Afdelinger, SkydeChristen Jensen Halkjær,

skolen, Forplejningskorpsets Stab og Skole, Carl Frederik Peter Lange,

Hærens Militærarbejderdepot og SundhedsHarald Vilhelm Thorvald Rostgaard, (D.M.), troppernes Depot. Carl Alfred Doberck,

Einar Joseph Salomonsen, Reservelæge,

tillige ved flere af Artilleriets Afdelinger, Skydeskolen og Hærens Militærarbejder

depot. Haandvaabenkontrollen. Kaptajn William Thedor Bohn, ved Tøj.

Osvald Alexis Wassmann, Materialforvalter. husafdelingen, Chef.

Peter Severin Petersen, Bogholder. Premierløjtnant Carl Emil Frederik

Holger Valdemar Georg Skov, Maskinmester. Holm, (P.R.O.4.), ved 3. Bat.

449. - Christian Andreas Klim, ved 26. Bat. 477. 1 Undermester.

Undermestre.

281.

Krudtværket paa Frederiksværk.

Kaptajn Theodor Petersen, (R.*), til Oberst August Christian Alexander Tillge, Raadighed ved Fæstningsartilleriregt. 133. (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.'), Bestyrer.

- Hans Christian Salto, (R.*), til RaaKaptajn Hans Peter Petersen, (R.*), til

dighed for Direktøren for Artilleriets lige til Raadighed for Direktøren for

tekn. Tj.

142. Artilleriets tekn. Tj.

199. - Niels Vilhelm Sofus Holbek, (R.*),

Chef for Elevskolen, tillige Lærer ved
Officerskolen.

147. - Hans Christian Hammer, (R.*), Sko

leofficer og Lærer ved Officerskolen. 150. Forsøgskommissionen.

- Arthur Valdemar Salto, (R*.), til

Raadighed for Direktøren for Artille. (Kjøbenhavn.) riets tekn. Tj.

160. Oberstløjtnant Christian Frederik Holm,

--- Joachim Vilhelm Haase, (R.*), til Raa. (R.*D.M.), til Raadighed for Direktøren

dighed ved Fæstningsartilleriregt. 173. for Artilleriets tekn. Tj., Formand. 78. ||

- Hans Peter Petersen, (R."), til Raa Kaptajn Carl Henrik Jacob Hansen, (R.*),

dighed for Direktøren for Artilleriets (S.Kr.4.), til Raadighed for Direktøren

tekn. Tj., tillige tjenstgørende ved Krudt. for Artilleriets tekn. Tj. 215.

199.

værket paa Frederiksværk. - Carl Richard Maximilian Langhorn,

- Carl Henrik Jacob Hansen, (R.*), (S. ved Trainafd., tillige til Raadighed for

Kr.4.), til Raadighed for Direktøren for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. 247.

Artilleriets tekn. Tj. Desuden af Flaadens Officerskorps:

- Søren Laurits Hansen, (R."), til Raa. Søtøjmesteren eller en af Undertøjmestrene

dighed for Direktøren for Artilleriets samt 1 Kaptajn eller Premierløjtnant.

tekn. Tj.

219. - Martin Nielsen, til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. 240.

Carl Richard Maximilian Langhorn, Tilsynskommissionen for de militære Fabrikker,

ved Trainafd., tillige til Raadighed for

Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. 247. Dampkedler og Maskiner.

- Niels Ebbesen Lomholt, (S.V.3'.), til (Kjøbenhavn).

Raadighed for Artillerigeneralen, tillige Oberst Sigfred Otto Rudolph Meyer,

Lærer ved Officerskolen. (R*.D.M.), (S.Sv.31.), Chef for Tøjhus

- Oluf Bernt Schouboe, til Raadighed afd., Formand.

43.

ved Fæstningsartilleriregt. Chefen for Artillerimaterielværkstederne.

Premierløjtnant Edgar Johannes Andreas Chefen for Laboratorieværkstederne.

Klein, til Raadighed for Artillerigene2 Kaptajner eller Premierløjtnanter af de tekn.

563.

ralen, Lærer ved Elevskolen. Afd. eller til Raadighed for Direktøren for

- Coenraad Jacobus Nicolaas NieuwenArtilleriets tekn. Tj. efter dennes nærmere

huis, til Raadighed for Direktøren for

Artilleriets tekn. Tj. Bestemmelse.

215.

284.

288.

583.

Officerer til forskellig Tjeneste. Oberstløjtnant Christian Frederik Holm,

(R.* D.M.), til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. – Fritz Carl Rantzau, (R.*), til Raadig. hed ved 1. Art.-Bat.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

95. |

« ForrigeFortsæt »