Billeder på siden
PDF
ePub

Armeens Stabe i de 2 slesvigske Krige.

A.

Armeens Hovedkvarter 1848.

29/10

[ocr errors]

29

30

214

30

3

1

29

21/4 3015

10.

29/10.

29/10

[ocr errors]

29/10

30

10.

Kommanderende General: Generalmajor H. C. G. F. Hedemann fra 39/3 til 25/ Generalmajor G. C. Krogh.....

25/7

29/10 Stabschef: (Kapitain, Major) Oberstlieutenant W. H. F. A. Læssøe

73 Adjutant: Kapitain T. C. Faaborg

Premierlieutenant 0. C. S. A. Bülow
Premierlieutenant W. H. F. Abrahamsen..
Premierlieutenant C. A. Buchwaldt...
Premierlieutenant T. A. Höhling

16 Personel Adjutant: Premierlieutenant C. W. L. Dreyer

25/7.

27/7 29/10 Major P. H. G. du Plat... Premierlieutenant F. L. Brock ..

30/3 29/10. Expeditionssekretær: H. P. Holst....

14

29/10. Kommandant i Hovedkvarteret: Kapitain G. H. Lasson

30/3
°/3

29/10 Artilleri-Officer i Hovedkvarteret: Kapitain C. C. S. Lunddahl

29/10 Søofficer i Hovedkvarteret: Kapitainlieutena it F. C. G. Muxoll Til Ledelse af topografiske Arbeider: Kapitain J. H. Mansa ...

- 24/4 Til Disposition: Major H. F. Trepka Major C. C. Holm.

30/3 4/4. Kapitain W. T. S. Römeling

26/10 Kapitain H. E. Holten -Bechtolsheim

31/5 Jægermester N. F. B. Sehested .....

*/ Hofjægermester T. G. C. F. de Thygeson... Kammerherre,Baron C.F.G. B. Blixen-Finecke

29/10.

29/10 Korps-Intendant: Overkrigskommissær U. C. v. Schmidten.. Korps-Auditør: Overauditør 0. Lund ....

30/6 Korps-Stabslæge: Professor J. C. Bendz

30/3 9/10

29/10 Korps-Dyrlæge: Regimentsdyrlæge D. G. Ringheim. Trainkommandør: Kapitain J. T. Wegener.

39/10 Depotofficer: Kapitain H. E. Holten-Bechtolsheim

3013

10:

17

29|10

6

303

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Høistkommanderende Artilleri-Officer: Major C. J. de Meza...
Høistkommanderende Ingenieur-Officer: Major N. C. Lunding.

[blocks in formation]

30!

3

29

303

29/10 1714

17

[ocr errors]

29/10

3013

Slesvigske venstre Flankekorps 1848.
Kommandør: (Oberst) Generalmajor F. A. Schleppegrell.... fra 343 til 29/10.
Stabschef: (Kapitain) Major F. W. C. Caroc
Adjutant: (Premierlieutenant) Kapitain J. W. Neergaard.

Kapitain H. Helgesen...,
Premierlieutenant L. H. L. Muus

17/4 Premierlieutenant F. R. J. Schack

30/3 Premierlieutenant P. J. F. Bauditz.....

30/3 Premierlieutenant W. H. F. Abrahamsen

301

%3
Premierlieutenant T. A. Høhling

Juni.
Kommandant i Stabskvarteret:
Kapitain H. E. Holten-Bechtolsheim.

fra Vognmester: Premierlieutenant F. C. Stjernholm

30

29/10

1715.

21/4

[ocr errors]

1414 1314

Høire Flankekorps, organiseret den 21/4 1848.

Kommandør: Generalmajor J. G. Baron Wedell- Wedellsborg.
Stabschef: Ritmester N. G. Sauerbrey.
Souschef: Kapitain T. C Faaborg.
Adjutant: Premierlieutenant S. C. Barth.
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant C. E. Hansen.

Høire Flankekorps, organiseret den 28/5 1848.

Kommandør: Oberst H. A. Juel.
Stabschef: Major P. F. Steinmann.
Adjutant: Premierlieutenant F. C. A. Bauditz.

Premierlieutenant J. 0. P. Bentzen.
Kommandant i Stabskvarteret: Premierlieutenant S. C. Barth.

Da dette Korps forstærkedes den 1% 48 formeredes en ny Stab:

Kommandør: Generalmajor F. R. H. Bülow.
Statschef: Kapitain J. W. Neergaard.
Adjutant: Premierlieutenant H. J. Lautrup.

Premierlieutenant H. C. J. Beck.

Premierlieutenant J. 0. P. Bentzen. Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant W. E. A. Bülow.

Sekondlieutenant A. C. D. L. E. Greve af Reventlow. Kommandant i Stabskvarteret: Premierlieutenant S. C. Barth.

Korpset indordnedes den 15/8 i Nørrejydske Armekorps.

[blocks in formation]

Kommandoen paa Als, organiseret den %5 1848,

(var fra 48/5 til 1% indordnet i Nørrejydske Armekorps). Kommandør: (Oberst) Generalmajor C. F. Hansen ..... Stabschef: Premierlieutenant 0. C. S. A. Bülow (fungerende)..

Kapitain H. A. T. Kauffmann Adjutant: Premierlieutenant 0. C. S. A. Bülow.

Premierlieutenant F. G. Hirsch.... Personel Adjutant:

(Sekondlieutenant) Premierlieutenant F. F. H. Baller Ordonnants officer: Sekondlieutenant C. L. O. F. Posselt...... Kommandant i Stabskvarteret: Premierlieutenant P.J. F. Bauditz Trainkommandør: Sekondlieutenant C. L. (). F. Posselt .... Sekretær: Cand. jur. C. Glud....

2616 29/10 29/10 29/10

2613

7

5

[blocks in formation]

B. Armeens Hovedkvarter 27/3-4, 1849.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

27

3

161

Kommanderende General: Generalmajor G. C. Krogh

Generalmajor F. R. H. Bülow. Stabschef: Oberstlieutenant W. H. F. A. Læssøe..

Oberstlieutenant C. J. Flensborg Souschef: Major C. E. J. Bülow...

Kapitain H. A. T. Kauffma un
Adjutant: Kapitain 0. C. S. A. Bülow

Kapitain L. H. L. Muus....
Norsk Ritmester d. Unker.
Ritmester C. A. Buchwaldt
Premierlieutenant F. W. Lund...

Premierlieutenant 0. F. Vaupell
Artilleriofficer: kapitain H. B. Schau.
Ingenieurofficer: Premierlieutenant J. P. Købke.
Kavalleriofficer: Major W. F. Würtzen
Søofficer: Kapitainlieutenant F. C. G. Muxoll..
Til Ledelse af topografiske Arbeider: Major F. W. C. Caroc..

Kapitain J. H. Mansa...
Ordonnantsofficer:

Sekondlieutenant A. C. D. L. E. Greve af Reventlow
Sekondlieutenant W. C. M. Oppenhagen

Sekondlieutenant H. J. Haderup..
Expeditionssekretær: Brigadeauditør 0. Lund..

Premierlieutenant C. J. Westergaard .. Kommandant i Hovedkvarteret og Chef for Ordonnantskorpset:

Ritmester W. P. Pingel ..... Trainkommandør: Kapitain J. T. Wegener...

(Ritmester) Major W. T. Barner

2713 2713

2/9:

27/3

%

27

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

til

Attacherede: Hofjægermester T. G. C. F. de Thygeson(?)... fra 273
Jægermester N. F. B. Sehested...

27/8
Sekondlieutenant F. R. C. Bülow

1775

[ocr errors]

Korps-Auditør: Overauditør Paulsen...
Korps-Intendant: Overkrigskominissær U. C. v. Schmidten..
Korps-Stabslæge: Professor J. C. Bendz
Korps-Dyrlæge: Regimentsdyrlæge D. G. Ringheim.

[blocks in formation]

tkommanderende Artilleri-Officer:

Oberstlieutenant A. G. Deichmann..

Oberst J. S. Fibiger...
Hvistkommanderende Ingenieur-Officer:

Oberstlieutenant N. C. Lunding..
(Oberstlieutenant) Oberst C. 0. E. Schlegel

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

15

27/3

1514

2/9:

15

27

Flankekorpset (paa Als) 1849,

(var fra 844-10/4 indordnet i Armekorpset). Kommandør: Generalmajor F. R. H. Bülow.

fra 27/3 til 15/4 (Oberst) Generalmajor C. J. de Meza *).

9/9: Stabschef: Oberstlieutenant C. J. Flensborg .... (Major) Oberstlieutenant C. E. J. Bülow...

15/4 Souschef: Kapitain H. A. T. Kauffmann...

27/3 15/ (Kapitain) Major J. P. A. Wøris høffer..

2/4 Adjutant: Kapitain 0. C. S. A. Bülow

13 15/4 Kapitain P. J. F. B auditz

Kapitain J. A. F. Falkenskjold
Ordonnantsofficer:

(Premierlieutenant) Ritmester C. A. Schumacher .. 7
Sekondlieutenant A. C. D. L. E. Greve af Reventlow

15/4
Lieutenant C. Christiansen En af disse fratraadte i
Lieutenant A. Christiansen

Juni Maaned.
Søofficer: Premierlieutenant F. A. Gandil..
Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:

Ritmester F. J. Heramb...
Premierlieutenant A. W. Gerlach.

27/3 1514

[ocr errors]
[ocr errors]

27

3

}

fra 271

/ 3

27

13

[ocr errors]

*) Medens Oberst de Meza var fraværende for at deltage i Slaget ved Fredericia, førte

Oberst 0. Krabbe Kommandoen fra Iste til 1lte Juli.

« ForrigeFortsæt »