Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]

Den tekniske Komitė.

(Kjøbenhavn.)

(Sp.M.F.2.), (S.Sv.2.'), (N.St.0.3.'), (S.N.3.), (Br.R.3.), (F.A.L.5.), Chef, tillige Ge. neralinspektør for Ingeniørtropperne og Chef for Ingeniørkorpsets øvrige Afdelinger.

14. 2. Ingeniørdirektions Personale, til Raadighed.

17.

Kaptajner af Forstærkningen.

1. Ordinære Medlemmer: Oberst Elisæus Janus Sommerfeldt,

(K.D.M.), (E.M.2.), (S.Kr.2.), (0.F.J.2.*),
(S.Sv.2.'), (N.O.N.3.), (J.H.S.3.), Chef
for 1. Ing.-Direkt., Formand.
Theodor Sophus Grüner, (K.-D.M.),
(E.M.2.), (S.Sv.2.a), Chef for Ing.-

Regt.
Oberstløjtnant Christian Ditlev Niel.

sen Nøkkentved, (R. *D.M.), (E.M.
2.), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), Chef for

3. Ing.-Direkt. Kaptajn Hjalmar Ulrich, ved 2. Ing..

Direkt. og Ing.-Regt., Sekretær.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Kaptajn Carl Emil Hedemann, (R.*D.M.),

(Gb.E.T.), Guvernør for de dansk-vestindiske Øer.

131. Anton Levinson,(R.*), (S.N.3.), (J.S.5.), Kontorchef i Krigsministeriet, tillige Lærer ved Officerskolen.

245. af ForstærkningenAnders Borch Reck. 386. Premierløjtnant Carl Soelberg Billenstein.

447. - Carl Frederik Suhr Schouboe, tjenstgørende ved den vestindiske Hærstyrke.

618 Holger Rothe.

646. Jesper Jespersen Bahnson.

673.

318.

[merged small][ocr errors]

b. Af andre Vaaben og Korps:

af Artilleriet: Oberstløjtnant Val-
demar Stephan Julius Raabye,
(R.*D.M.), (N.St.0.2.9), Chef for 1.
Art.-Afd., tillige Lærer ved Offi-
cerskolen.

61.
af Fodfolket: Oberstløjtnant Vil-
helm Thorvald Meier, (R.*),
Chef for 23. Bat.

84. af Rytteriet: Oberstløjtnant Hans Peter Egede-Lund, (R.*D.M.), (Pr.Kr.3.), Formand i Remonte. kommissionen.

91. af Lægekorpset: Overlæge Dr. med. Heinrich Christian von Harten, (R.“), (S.N.3.), ved Lægekorpsets Stab, til. lige Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskommission. af Dyrlægekorpset: Overdyrlæge Gu. stav Frederik Westring, (R.*), ved Ride- og Beslagskolen.

Artilleriet.

Generalinspektør for Feltartilleriet, Trainafdelingen og Fæstningsartilleriet samt Chef for Artilleriets øvrige

Afdelinger.
(Artillerigeneral).

(Kjøbenhavn.) Generalmajor Frederik August Hartvig

Wagner, (K.'D.M.), (E.M.2.), (R.Stan.1.), (F.Æ.L.5.).

8. Oberst Georg Frederik Krogh Harhoff

(R.*D.M.), (S.Sv.3.'), (0.F.I.3.), (B.F.4.), Stabschef,

39.

Fæstningsingeniørkommandoen.

Generalmajor Henrik Christian Aren

drup, (K..D.M.), E.M.2.), (Pr.Kr.2.),

Kaptajn Christian Frederik Gjern Ja. Jakob Olavius Vilhelm Schrøder, Chef cobsen, (R.*), (Gb.E.T.), (R.Stan.2.),

for 1ste Batteri, Medlem af Forplej. (S.Sv.3.'), (N.St.0.3.'), (G.F.4.), Kammer

ningskorpsets Besigtigelseskommission. 254. junker, Adjutant.

218. Addo Løvenørn Bardenfleth, (Gb.E.T.),

(S.Sv.3.'), Kammerjunker, Chef for 3die Batteri.

279. Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch,

Olaf Jürs, (R.Stan.3.), Chef for 2det BatAuditør, tillige ved flere af Artilleriets Af

teri.

343. delinger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion.

Batteriohef af Forstærkningen. Dr. med. Johan Andreas Neergaard Kier, (R."), (S.N.3), Korpslæge, tillige ved flere af

Kaptajn Viktor Alexander Thalbitzer, Artilleriets Afdelinger.

(R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 13de Batteri. 372. Einer Fabricius-Bjerre, Reservelæge, til

Premierløjtnanter. lige ved flere af Artilleriets Afdelinger.

Rolf Kall, Adjutant, tillige Lærer ved
Officerskolen.

489. Iste Artilleriregiment.

Eivind Koefoed, Elev ved Officerskolen. 526.

Edward Christmas. Dirckinck-Holm. (Kjøbenhavn.) feld, Kammerjunker.

587. Oberst Frederik Israel Suell, (R.*D.M.),

Svend Otto Gudmann Rohde, Kammer. (S.Sv.2.7), (S.Kr.3.), (J.S.4.), (L.A.K.4.),

junker.

448. Chef.

40.

Niels Juel Carl Heitmann, Elev ved Premierløjtnant Leopold Wolff, Kam

Officerskolen.

692. merjunker, Adjutant.

530.

Conrad Johan Christian Harhoff, Elev
ved Officerskolen.

701.

Oluf Greve Scheel, Elev ved Officer. Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, Au. skolen.

747. ditør, tillige ved flere af Artilleriets Afde. Axel Meyer.

768. linger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion. Georg Frederik Kragh Harhoff.

792. Georg Linde, Overintendant.

Svend August Brandt Møller.

799. Frederik Christian Rosenørn, Intendant. Johan Frederik Hempel, (R."), Overlæge, til

Løjtnanter af Forstærkningen. lige ved flere af Artilleriets Afdelinger, Skyde. Harald Frederiksen.

960. skolen, Forplejning korpsets Stab og Skole, Poul Christian Taarning Koch.

1069. Hærens Militærarbejderdepot og Sundheds- Thorstein Vilhelm Billefeldt Hartmann troppernes Depot.

Bornebusch.

1070. Einar Joseph Salomonsen, Reservelæge, Jørgen Hansen Dreyer.

1087. tillige ved flere af Artilleriets Afdelinger, Mouritz Nielsen.

1192. Skydeskolen og Hærens Militærarbejder- Christian Brix Kjeldgaard.

1199. depot.

Aage Christian Jensen.

1286. Steffen Christian Julius Langkilde Friis, Einar Schwensen.

1422. Overdyrlæge.

Henrik Hermann Steenbach.

1470. Andreas Christian Christensen, Reservedyr. læge.

Sekondløjtnanter.
Sigurd Hoff.

1643.
Isto Artilleriafdeling.
Lauritz Buch Bechgaard.

1661. (Kjøbenhavn.)

Johan Frederik Hilarius. Kalkau. 1902. Oberstløjtnant Valdemar Stephan Julius Sigurd Jensen, tjenstgørende.

1933. Raabye, (R.'D.M.), (N.St.0.2.2), Chef; til. Knud Sinding.

1984. lige Lærer ved Officerskolen og Medlem af Ingeniørkorpsets tekniske Komité. 61.

2 den Artilleriafdeling, Kaptajner.

(Kjøbenhavn.) Fritz Eduard Hansen, (R.*), (R.St.A.3), Oberstløjtnant Jens Peter Frederik Døtil Raadighed. 217. derlein Dahl, (R.*), (S.Sv.2,4), Chef. 96.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch,

Auditør, tillige ved flere af Artilleriets Af.

delinger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion. Premierløjtnant Johannes Ivar Jørgensen,

Intendant. Dr. med. Johan Andreas Neergaard Kier,

(R.*), (S.N.3.), Korpslæge, tillige ved flere af

Artilleriets Afdelinger. Einer Fabricius-Bjerre, Reservelæge, til

lige ved flere af Artilleriets Afdelinger. Thomas Christian Schultz, Reservelæge, til.

lige ved flere af Artilleriets Afdelinger. Werner Ludvig Dons Blædel, Overdyrlæge,

Medlem af Remontekommissionen. Gotfred Gautier, Reservedyrlæge.

Premierløjtnanter. Immanuel Holten, Elev ved Officer

skolen. Erik Holm Jørgensen, Adjutant. Viggo Conrad Christian Falgren:

Schäfer. August Peter Edvardsen, Elev ved Of.

ficerskolen. Svend Fleron-Christensen, Elev ved

Officerskolen.
Frederik Adolf William Schack von

Brockdorff, Kammerjunker.
Gustav Crone.
Hans Nicolai Kellermann Rørdam.
Cay Christoph Bechmann Dreyer.
Thor Ove Arnold Nielsen.

620.

685.

715.

726. 734. 761. 791. 813.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Løjtnanter af Forstærkningen. Johan Frederik Voigt Halvorsen. Frederik Sporon Fiedler. Nicolai Peter Aagesen. Niels Henrik Boje. Wolff Ernst Christian Stamer. Johannes Bindseil. Anders Andersen. Carl Johannes Holm. Alexis Michelsen. Peder Nyegaard Pedersen Boje. Poul Christian Poulsen. Carl Nicolaus Møller.

[blocks in formation]

859. 865. 918. 943. 963. 1026. 1047. 1068. 1073. 1118. 1140. 1427.

[ocr errors]

Sekondløjtnanter. Hjalmar Kjær.

1597. Knud Staal.

1600. Otto Harald Nikolaj Schjøtz.

1602. Axel Villiam Mielche.

1649. Einar Johannes Norup.

1748. Frederik Valdemar Olsen.

1749. Albert Andreas Jørgensen, tjenst. gørende.

1929. Aage Camillo Ørsted - Matsen, tjenstgørende.

2008.

Premierløjtnanter. Anton Carl Ludvig Brandt, fører Kom. mandoen over de Batteri.

464. Axel Ramm, Adjutant.

604. Carl Valdemar Funch.

608. Carl Otto Rolf Larssen, Elev ved Officerskolen.

682. Otto Frederik Eggers, Elev ved Officerskolen.

696. Helge Bruhn, Elev ved Officerskolen. 707. Hans Viktor Kristian Rasmussen, Elev ved Officerskolen.

718. Christian Ludvig Jensen-Witt.

722. Johan Christian Hahn Høegh-Guldberg. 765. Hans Einer Johnsen.

795. Niels Frederik Herholdt Sylow, tjenstgørende ved 7. Regiment.

826a.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch,

Auditør, tillige ved flere af Artilleriets Af

delinger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion. Friedrich Franz Gustaf Graessler, Inten

dant, ved 2. Art.-Bat. Johannes Peter Sielle, Intendant, ved 3. Art.

Bat. Dr. med. Johan Andreas Neergaard Kier, (R.“),

(S.N.3.), Korpslæga, tillige ved flere af Ar

tilleriets Afdelinger. Einer Fabricius-Bjerre, Reservelæge, til

lige ved flere af Artilleriets Afdelinger. Thomas Christian Schultz, Reservelæge, til

lige ved flere af Artilleriets Afdelinger. Otto Nordentoft, Probermester, ved Tøjhus

afdelingen, tjenstgørende.

Løjtnanter af Forstærkningen. Severin Theodorus Due Boje.

847. Gotfred Emil Jørgensen.

862. Otto Frederik Byskov Strange. 1012. Søren Michael Viggo Brøchner. 1015. Them Alfred Hansen.

1300. Johann Friederich Hector Emanuel

Boeck, Elev ved Officerskolen. 1302. Christian Nicolaj Kjærgaard.

1303. Christian Barfoed Fog.

1319. Kristen Pauli Carstensen.

1372. Carl Aggerbech Frederik Würtzen Kjeldgaard.

1373.

« ForrigeFortsæt »