Billeder på siden
PDF
ePub

Oversigt

over

Indkvarteringen

af

de til Kjøbenhavns Garnison hørende Afdelinger p.p i 1890.

Bortset fra de korte Perioder, i hvilke Udkommando fra Garnisonen har fundet Sted til Vagthold ved de kongelige Slotte, til de store Efteraarsmanøvrer, til særlige Skydeøvelser m. V., har Indkvarteringen af Afdelingerne p. p. været følgende:

i Livgardens Kaserne

fra 5/-/

25—3/10

Livgardens Liniebataillon paa følgende Undtagelser nær:

62 Mand i Leir paa Rosenborg Exer105 cerplads.

Iste Regiment i Citadellet Frederikshavns Kaserner,

3die Regiment

i Sølvgadens Kaserne.

4de Regiment i Sølvgadens Kaserne paa følgende Undtagelse nær:

fra /,-/10 4de og 17de Bataillon i Kantonnement ved Kjøbenhavn.

Gardehusarregimentet i Gardehusarkasernen i Kjøbenhavn paa følgende Undtagelser nær: fra 30%,-1476

Rekrutskolen paa Jægersborg,

1 Eskadron
8/3—| 53 Mand i Kantonnement ved Jægersborg.

[ocr errors]
[ocr errors]

10 ....

Ingenieurregimentet i Kronprinsessegadens Kaserne - paa følgende Undtagelser nær:

fra 1%-310 ..., Rekrutskolen i Barakkeleiren paa Citadelsglaciset,

3/6-510 .... 1 Kompagni i Leir paa Øvelsespladsen sammesteds.

Iste Artilleriregiment i Ny Artillerikaserne paa følgende Undtagelser nær:

fra 1/5----3/10 Feltkonstabelrekruterne i Barakkeleiren paa Amagerfælled,

te gjenindkaldt Mandskab af lste Artilleriafdeling i Teltleir

paa Kasernens Grund.

9

2det Artilleriregiment i kasernen ved Frederiksholms Kanal

015 10 tillige i Barakkeleiren paa Artilleriets Parkplads, samt fra ?,.,18% endvidere i Teltleir sammesteds.

13

og fra 10

[blocks in formation]

Iste Artilleribataillon i Citadellet Frederikshavns Kaserner og paa Kjøbenhavns Søbefæstning.

2 den Artilleribataillon i Strandgadens Kaserne -- paa følgende Undtagelse nær:

fra 75 – 30% tjenestegjørende Styrke i Barakkeleiren paa Amagerfalled.

Tøihusafdelingen i Vildersgadens Kaserne paa følgende Undtagelse nær:

fra 8-10... Rekruterne i Barakkeleiren paa Amagerfælled.

Laboratorieafdelingen in i Vildersgadens Kaserne paa følgende Uydtagelse nær:

fra 6-/10 .... Rekruterne i Barakkeleiren paa Amagerfælled.

Militærarbeiderdepotet
i Vildersgadens Kaserne paa følgende Undtagelser nær:

fra 51/3
-_30/....... af Foraarsrekrutholdet 200 Maud i 2det Artilleri-

regiments Barakkeleir,
9/10—10. ... Efteraarsrekrutholdet i Sølvgadens kaserne,
3/10—u.... af Efteraarsrekrutholdet

Fritid

sed
50 Mand i Iste Artilleriregiments Kaserne og
190
i 2det,

Barakkeleir.

fra

5 ...

Generalstabens Militærarbeidere 30/4 - 1/5 llele Styrken,' 95 Mand, i 2det Artilleriregiments

Barakkeleir 143--3/10... en vexlende Del af Styrken i Barakkeleiren paa Amager

fælled.

Forpleiningskorpsets Skole i Vildersgadens Kaserne - paa følgende Undtagelser nær:

fra 25/4—28... Foraarsrekrutholdet i Citadellet Frederikshavns Kaserner, 27/10--24/u ..

Efteraarsrekrutholdet i Sølvgadens Kaserne.

Sundhedstropperne

i Vildersgadens Kaserne.

Det militaire Gendarmerikorps i følgende for Korpset oprettede Kaserner, nemlig:

paa Gasværksvei Nr. 15 med plads for 60 Mand og 20 Heste,
paa Amalienborg

36
- 36

og
paa Frederiksberg

23 · 10 paa Amalienborg

36

36 og paa Frederiksberg

34

- 10

til 15/4

Den virkelige Styrke ringere og vexlende.

[ocr errors]

fra 15/4

Anmærkning: 1. I Belægningstiden er angivet inkl. saavel Indryknings- som

Udrykningsdagen. 2. Samtlige Afdelinger have havt de ved dem oprettede Skoler

anbragte i de dem fast anviste Kasernelokaler, paa følgende

Undtagelser nær: 2det Artilleriregiment har havt Sergentskolen for Feltartilleriet anbragt i Ny

Artillerikaserne, og 2den Artilleribataillon har havt Sergentskolen for Fæstningsartilleriet anbragt

i Classenske Legatskoles Lokaler, i Strandgadens Kaserne.

Tillæg II.

« ForrigeFortsæt »