Billeder på siden
PDF
ePub

15

20

παῖδα δ ̓ ἐᾶν σὺν παισὶ φιλοστόργῳ παρὰ ματρί
παίσδειν ἐς βαθὺν ὄρθρον, ἐπεὶ καὶ ἕνας καὶ ἐς ἀπ
κεἰς ἔτος ἐξ ἔτεος Μενέλα τεὰ ἁ ννὸς ὧδε.

β' Ὄλβιε γάμβρ', ἀγαθός τις ἐπέπτα σπερχομένῳ τοι
ἐς Σπάρταν, ἅπερ ἄλλοι ἀριστέες, ὡς ἀνύσαιο.
μοῦνος ἐν ἡμιθέοις Κρονίδαν Δία πενθερὸν ἑξεῖς.
α Ζανός τοι θυγάτηρ ὑπὸ τὴν μίαν ἵκετο χλαῖναν,
οἷα Αχαιίδα νῦν γαῖαν πατεῖ οὐδὲ μί ̓ ἄλλα

5

ή μέγα κάτι τέκοιτ', εἰ ματέρι τίκτοι ὁμοῖον.
ἄμμες δ' αἱ πᾶσαι συνομάλικες, αἷς δρόμος αυτός
χρισαμέναις ἀνδριστὶ παρ ̓ Εὐρώταο λοετρώ,
τετράκις ἑξήκοντα κόραι, θῆλυς νεολαία,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

[blocks in formation]

p. 179., ἁμιθέοις vulg. ἕξεις Μ.
Vs. 17. 18. corruptiores videntur;
nescio an scriptum fuerit ἀριστῆες
Παναχαιῶν, μοῦνος
Κρο-
νίδαν ὡς π. §.

19. τὴν μίαν Μ. Υ.
s. 4. 6. 16. Μ. Y. Iunt.,
ᾤχετο a. vulg.

· ἵκετο] ἥκετο 5.,

20. ήδε pro οἷα Μ. - Αχαιίδα νῦν γαίαν] ἀχαιιδαν γαῖαν 4., ̓Αχαιάδων γαϊαν s. (ubi αδων sec.) Db. marg. M. Ys. Iunt., ἀχαιαΐδων γαῖαν Call., ἀχαιΐδα γαῖαν 55. 6., αχαιϊάδα γαίαν a. 52.4, γαῖαν ἀχαιιάδα 16., γαῖαν ἀχαιίδα D. Med. Αα. πατῆ Db. mg. οὐδὲ μί] M. Iunt., οὐδεμί" Db. mg. Y5. vulg., οὐδεμία 5. 6., οὐδεμία πατεῖ 16. D. Med. Ald. ἄλλα] Db. mg. M. Iunt. Call., ἄλλη s. 4. 5. 6. D. Υπ Med. Ald.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

25

30

35

40

τῶν οὐ Δᾶν τις ἄμωμος, ἐπεί χ ̓ Ἑλένα παρισωθῇ. γ' Αὼς ἀντέλλοισα καλὸν διέφανε πρόσωπον,

πότνια νυκτὶ σελάνα, ἔαρ χειμῶνος ἀνέντος·
ὧδε καὶ ἡ χρυσέα Ελένα διαφαίνετ ̓ ἐν ἁμίν.
πιείρα μέγα λᾷον ἀνέδραμε κόσμος ἀρούρα

[ocr errors]

ན་

ἢ κάπῳ κυπάρισσος ἢ ἅρματι Θεσσαλὶς ἵππος· ὧδε καὶ ἡ ῥοδόχρως Ἑλένα Λακεδαίμονι κόσμος. γ' Οὔτέ τις ἐκ ταλάρω πανίσδεται ἔργα τοιαῦτα, οὔτ ̓ ἐπὶ δαιδαλέῳ πυκινώτερον ἄτριον ἱστῷ κερκίδι συμπλέξασα μακρῶν ἔταμ ̓ ἐκ κελεόντων. οὐ μὴν οὐδὲ κρόκαν τις ἐπίσταται ὧδε κροτῆσαι Αρτεμιν ἀείδοισα καὶ εὑρεσίεργον Αθάναν,

ὡς Ἑλένα, τᾶς πάντες ἐπ ̓ ὄμμασιν ἵμεροι ἐντί. γ' Ὦ καλὰ ὦ χαρίεσσα κόρα, τὺ μὲν οἰκέτις ἤδη, ἄμμες δ' ἐς δρόμον ἦρι καὶ

[ocr errors]

25. οὐ Δἂν] οὔ δᾶν N. Med., οὐδ ̓ ἄν vulg. Nisi forte rectius scribendum οὐδ ̓ ἅτις.

26. διέφανε] διέφαινε vulg. 27. νυκτὶ σελάνα] νὺξ ἄτε, λευκὸν vulg., νῦν pro νὺξ s. pr. ,,ut videtur".

28. διαφαίνετ'] s. Μ., διεφαίνετ' vulg. ἁμίν] ἡμῖν Μ. c., ηuiv s. 4. 5. 6. D5. Y. Antt.

[ocr errors]

29. πιείρα] Reisk., πίειραι Db., πιείρα a s. 5. 6. 16. Μ. Iunt. Call., πίειρα 4. D. Med. Ald., πιείρη Brub. III. μέγα λᾷον] μέγα λαῖον Eichstadius, μεγάλαι Db, μεγάλα 5. M. Iunt., μεγάλη 4. 6. D. Y. Med. Ald. Call., μεγάλη s. ἀνέδρας με] ἅτ ̓ ἀνέδραμε 5. 6. vulg., ἅτ ̓ ἀν' ἔδραμε 32·, ὅτ ̓ ἀνέδραμεν Iunt. Call., ατ' ἐνέδραμε 4., ἅ – ἴεδραμε s., ubi in t correctum videtur. κόσμος] a. s. 4. 5. 6. 16. D. M. Y. Med. Ald., ὄγμος Iunt. Call. 30. Θεσσαλίς] 4., Θεσσαλὸς vulg.

[ocr errors]

καὶ λειμώνια φύλλα

[blocks in formation]

31. ἐκ ταλάρω ] Db. et superscr. ου Μ., ἐν ταλάρῳ D. vulg.

33. ἐπὶ] Db, ἐνὶ D. vulg. ἄτριον] s. 16. Db., ἀτρίου Μ., & ρίον γ5., ἀτριὸν νεὶ ἀπριὸν 4., ἤτριον D. Antt., ἤστριον a2. 52. 62, ἠστρίου 54.5. 64.

34. ἐκ κελεόντων] a. s. 4. 5. Υ., ἐκ κελεώντων Μ., ἐκ λεόντων 6., ἐκ καλεόντων D. Antt., ἐκ και λόντων De. mg.

[ocr errors][ocr errors]

35. οὐδὲ κρόκαν] οὐδὲ λύραν Μ. c. Κ., οὐ κιθάραν vulg. ἐπίστατο 22. 4. 5. 6. κροτῆσαι] Υ. vulg., κροτᾶσαι s. 4. Μ. 36. εὑρεσίεργον] εὐρύστερνον vulg., εὐρύστενον Versus deest in D. pr. (add. Db.) et Med. Ald.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

ut

VII,

IMITT. 29. 30] Virg. Ecl. V, 33. vitis ut arboribus decori est, vitibus uvae, ut gregibus tauri, segetes ut pinguibus arvis. 65. fraxinus in silvis pulcherrima, pinus in hortis. 35. 36] Nonn. Dion. VI, 152. ὕφαινε δὲ κερκίδι κούρη ἱστοτέλειαν τὴν ἐλίγαινεν ̓Αθήνην.

ἀμφὶ δὲ πέπλῳ | γνωτὴν

45

ἑρψοῦμες στεφάνως δρεψούμεναι ἡδὺ πνέοντας,
πολλὰ τεοῦς Ἑλένα μεμναμέναι ὡς γαλαθηναί
ἄρνες γειναμένας ὄϊος μαστὸν ποθέοισαι.

45

γ ́ Πρᾶταί τοι στέφανον λωτῶ χαμαὶ αὐξομένοιο
πλέξασαι σκιερὰν καταθήσομες ἐς πλατάνιστον,
πρᾶται δ ̓ ἀργυρέας ἐξ ἔλπιδος ὑγρὸν ἄλειφαρ
λαζύμεναι σταξεῦμες ὑπὸ σκιερὰν πλατάνιστον·
γράμματα δ ̓ ἐν φλοιῷ γεγράψεται, ὡς παριών τις
ἀννείμῃ· δώροις τι σέβου μ', Ἑλένας φυτὸν εἰμί.

50 δ' Χαίροις ὦ νύμφα, χαίροις εὐπένθερς γαμβρέ.
Λατὼ μὲν δοίη, Λατὼ κουροτρόφος ἔμμιν
εὐτεκνίαν, Κύπρις δέ, θεὰ Κύπρις ἶσον ἔρασθαι
ἀλλάλων, Ζεὺς δέ, Κρονίδας Ζεὺς ἄφθιτον ὄλβον
ὡς ἐξ εὐπατριδᾶν εἰς εὐπατρίδας πάλιν ἐνθεῖν.
55 δ' Εΰδετ ̓ ἐς ἀλλάλων στέρνον φιλότατα πνέοντες

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

TESTIMM.

φλ. γ. s. n. ὁ Βουκόλος.

50

55

ἄννείμη s4 54, ἂν νείμη 4. 52. Y., ἂν νοιμη ς, ἂν † νει 2, ἂν μείνη Μ., ἂν εἴπη 6., ἀνγνοίη Call., ταῦτ ̓ εἰδῆ D. Med. Ald. δώροις τι] δωριστὶ vulg., quae vox in Med. Ald.

[ocr errors]

in Call. ad ἀνγνοίη.
Iunt. vulg. ad γεγράψεται trahitur,

51. κουροτρόφος] M. Call. vulg., κουροτρόφον 22. 4. 52. 5., 62. 16. D. Y, Med. Αld., κουροτρόφων Iunt. ἄμμιν 4. 52.5. 62.

52. εὐτεκνίαν] 113., εὐτεκνίην 4. 5. D. M. Y. vulg., εὐτεκνύην Ald. Forsitan scriptum fuerit εὐ

τεκνεῖν.

ut

53. de om. a2. s. 5. 6. Y. et, videtur, 4., ubi etiam Ζεὺς evanuit.

54. os om. 4. Y. εύπατρι δᾶν] 113. vulg., εὐπατριδών 6. Ald., εὐπατροδᾶν 4. ἐνθείν] ἔνθη (s.) Mor., ἔνθη 4. D. sup., ἔλθη 11B. Med. Ald. Iunt. Call., ἔλοι 16. Υ., ἔνθης 5., ἔλθης 22, ἔλθῃς Αld., ἔνθοις 6.

55. φιλότατα] Brunck., φιλότητα vulg.

48. Ε.Μ. 240, 45. et Ann. Oxx. IV. 310, 14. γρ. δ ̓ ἐν 49. Scholl. Pind. Isthm. II, 68. ἀννείμῃ δωριστί

καὶ πόθον, ἔγρεσθαι δὲ πρὸς ἀπ μπιλάθησθε.
νεύμεθα κἄμμες ἐς ὄρθρον, ἐπεί κα πρᾶτος ἀοιδός
ἐξ εὐνᾶς κελαδήσῃ ἀνασχὼν εὔτριχα δειράν.
Ὑμὴν ὦ Υμέναις, γάμῳ ἔπι τῷδε χαρείης.

5

10

[ocr errors]

Idyll. XIX. (XXIV.)*

ρα κλίσκος.

Ηρακλέα δεκάμηνον ἐόντα τόχ' & Μιδεᾶτις
̓Αλκμήνα καὶ νυκτὶ νεώτερον Ιφικλῆα,
ἀμφοτέρους λούσασα καὶ ἐμπλήσασα γάλακτος,
χαλκείαν κατέθηκεν ἐς ἀσπίδα, τὰν Πτερελάου
Αμφιτρύων καλὸν ὅπλον ἀπεσκύλευσε πεσόντος.
ἁπτομένα δὲ γυνὰ κεφαλᾶς μυθήσατο παίδων·
„εὕδετ ̓ ἐμὰ βρέφεα γλυκερὸν καὶ ἐγέρσιμον ὕπνον,
εὕδετ ̓ ἐμὰ ψυχά, δύ ̓ ἀδελφεώ, εὔσοα τέκνα·
ὄλβιοι εὐνάζοισθε καὶ ὄλβιοι ἀπ ἴδοιτε.“

ὡς φαμένα δίνασε σάκος μέγα· τοὺς δ ̓ ἔλαβ ̓ ὕπνος.
ἅμος δὲ στρέφεται μεσονύκτιον ἐς δύσιν ἄρκτος

[ocr errors]

55. ἔγρεσθαι] s. 4. M. Y5. Iunt., ἔγρεσθε 5. (6. 113.) Ald. Call., ἔργεσθε D. Med. Ald. ά Ald.a. μἠπιλάθησθε] μὴ πιλ— a. s. 4. 5. 6. 113. 16. Μ. Υ., μὴ πιλ— Iunt., μὴ ἐπιλ— Ald.“., μήτι λάθησθε D. Call., μήτι λάθησθαι Med. Ald.

56. κε s. 16. πρῶτος Υ. Αld.. 57. κελαδήσει 4. 52. 5. 62. 16. Υ. δειράν] 113. M. Ald., δειρήν 4. 5. D. Y. vulg.

58. Tun] s. sec. Y., vuiv 4. 5. 6., ἡμῖν s. pr., ὑμὰν Iunt. Call., ἡ μὲν 113. D. M. Med. Ald. Ald.. · ἔπι] Wint., ἐπὶ vulg. Libri: c. 11. (Vs. 187.) D.

Iunt. Call.

10

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

TESTIMM. 1. Choerob. ad Theod. 175, 5. Ἡρ. δ. ἐ. Hes. Sc. 86. Ἡ ρ. δ. ἐ. γείνατο μήτηρ turpi errore. Pind. Nem. I, 55. καὶ ν. ν. Ιφικλέος.

Diac. ad 2. Scholl.

15

20

25

30

35

Ωρίωνα κατ' αὐτόν, ὃ δ ̓ ἀμφαίνει μέγαν ώμον,
τᾶμος ἄρ ̓ αἰνὰ πέλωρα δύω πολυμήχανος Ηρη

20

κυανέαις φρίσσοντας ὑπὸ σπείραισι δράκοντας
ὦρσεν ἐπὶ πλατὺν οὐδόν, ὅθι σταθμὰ κολα θυράων 15
οἴκου, ἀπειλήσασα φαγεῖν βρέφος Ἡρακλῆα.
τὰ δ ̓ ἐξειληθέντες ἐπὶ χθονὶ γαστέρας ἄμφω
αἱμοβόρως ἐκύλιον· ἀπ ̓ ὀφθαλμῶν δὲ κακὸν πυρ
ἐρχομένοις λάμπεσκε, βαρὺν δ ̓ ἐξέπτυον ιόν.
ἀλλ ̓ ὅτε δὴ παίδων λιχμώμενοι ἐγγύθεν ἦνθον,
καὶ τότ ̓ ἄρ ̓ ἐξέγροντο, Διὸς νοέοντος ἅπαντα,
Αλκμήνας φίλα τέκνα, φάος δ ̓ ἀνὰ οἶκον ετύχθη.
ἤτοι ὅγ ̓ εὐθὺς ἄϋσεν, ὅπως κακὰ θηρί ̓ ἀνέγνω
κοίλου ὑπὲρ σάκεος καὶ ἀναιδέας εἶδεν ὀδόντας,
Ιφικλέης, οὔλαν δὲ ποσὶν διελάκτισε χλαίναν,
φευγέμεν ὁρμαίνων· ὃ δ ̓ ἐναντίος είχετο χερσίν
Ἡρακλέης, ἄμφω δὲ βαρεῖ ἐνεδήσατο δεσμῷ,
δραξάμενος φάρυγος, τόθι φάρμακα λυγρὰ κέκρυπται
οὐλομένοις ὀφίεσσιν, ἃ καὶ θεοὶ ἐχθαίροντι.
τω δ ̓ αὖτε σπείρῃσιν ἑλισσέσθην περὶ παῖδα
ὀψίγονον γαλαθηνόν, ὑπὸ τροφῷ αἰὲν ἄδακρυν·
ἂψ δὲ πάλιν διέλυον, ἐπεὶ μογέοιεν ἀκάνθας,
δεσμοῦ ἀναγκαίου πειρώμενοι ἔκλυσιν εὑρεῖν.
Αλκμήνα δ ̓ ἐσάκουσε βοᾶς καὶ ἐπέκραγε πράτα·
ἄνσταν ̓ ̓Αμφιτρύων· ἐμὲ γὰρ δέος ἴσχει ὀκνηρόν· 35
ἄνστα, μηδὲ πόδεσσιν ἑοῖς ὑπὸ σάνδαλα θείης.

[ocr errors]

οὐκ ἀΐεις, παίδων ὁ νεώτερος ὅσσον ἀϋτεῖ;

ἢ οὐ νοέεις, ὅτι νυκτὸς ἀωρί που, οἱ δέ τε τοῖχοι

[blocks in formation]

25

30

ἐμφαί- τὰ Iunt. Call., τὰ om. c. ἐχθαί

17. ἐξειληθέντες] coni. Zieglerus, ἐξειλυθέντες 11., ἐξειλυσθέν τες (c.) D. Iunt., ἐξειλυσθέντε Call. 18. ἐκύλισσον Iunt.

20. ήνθον] 11. D., ἦλθον vulg.
25. οὔλαν τε c.
26. εἵλετο Db. mg.

28. δὲ φάρυγγος 11., φάρυγγος c. D. pr. (alterum y expunctum). κέκρυπται] 114, κέκρυπτο 111, τέτυκται vulg.

29. ὀφίεσσιν ΐ] 11. D., ὀφίεσσι

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »