Billeder på siden
PDF

ninger af militær Interesse. Det blev særlig paalagt Kapitainen paa sin Reise til Schweitz, i Forening med en af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet udsendt Skolemand, at. overvære de- i. September Maaned i dette Land stedfindende Prøver med Rekruterne med Hensyn tir disses Skrive- og Læsefærdighed, samt at søge Oplysning om de derværende saakaldte écoles complémentaires, som oprettes til videre Uddannelse for det indkaldte Mandskab under dets Tjenestetid.

Samme Dato.

Oberstlieutenanterne F. F. Jacobi og C. A. S. Dalberg af Fodfolket, for at overvære de i Tydskland i September Maaned stedfindende større Manøvrer ved IV. og. XI. Armekorps.

Den 30te Juli.

Kapitain D. F. S. Meyer af Ingenieurkorpset, for paa en Reise paa omtrent 2 Maaneder navnlig til Belgien, Frankrig og Tydskland, eventuelt Holland, at indhente Oplysninger om Ordningen af de administrative Forhold ved de i disse Lande udførte nyere Befæstningsanlæg.

Den 10de September. Kapitain C. D. N. Nøkkentved og Premierlieutenant C.E.Hedemann, begge af Ingenieurkorpset,' for paa den i Wien stedfindende internationale elektriske Udstilling fra den 1ste Oktbr. til Udstillingens Afslutning at overtage Repræsentationen for Danmarks Vedkommende.

Den 8de Oktober.

Oberst G. M. Holbek af Artilleriet, for i Carlsrahe at overvære nogle Skydninger, som „Deutsche Metalpatronenfabrik Lorenz" lod foretage for at anstille Forsøg med Kardushylstre af Metal til Tætning i Bagladekanoner, samt for i Turin og om fornødent i Rom at orientere sig med Hensyn til Fabrikationen og eventuelt Levering af en Prøve-Baglademekanisme af italiensk System, samt endelig for i Forbindelse med Oberst E. C. L. Koefoed af Ingenieurkorpset i Buckau ved Magdeburg at overvære en paa Fabrikant Grusons Etablissement foretagen Beskydning af et for den hollandske Regjering bestemt Pantsertaarn.

Nedsættelse af en

Kommission til Undersøgelse af forskjellige i Forbindelse med Befæstnings

sagen staaende Spørgsmaal.

Under 1ste Mai 1883 nedsatte Krigsministeriet en Kommission med det ovenstaaende Hverv og bestaaende af:

General J. F. M. Ernst, Formand,

Oberst af Fodfolket C. M. W. Tvermoes, \

— - Generalstaben J. Z. S c ll ro 11, I

— - — H. Glahn, • . j

— - Artilleriet J. Linnemann, - [

— - Ingenieurkorpset E. C. L. Koefoed, \ Medlemmer. Oberstlieutenant af Artilleriet O. E. Blom, [

Kapitain af Ingenieurkorpset F. P. A. W. To bi es en, 1

- Artilleriet T. V. Scbou og 1

— - Generalstaben C. F. F. E. Tuxen, J

Kapitain af Ingenieurkorpset F. N. Rasmussen fungerer som Sekretær ved Kommissionen.

De større Øvelser i 1883.

Større samlet Kantonnementsøvelse fra 3die September til 2den Oktober.

I Øvelsen deltog følgende Afdelinger:
1ste sjællandske Brigade,
fyenske Brigade,
3die Eegiment,
Gardehusarregimentet,
2det Dragonregiment,
2den Artilleriafdeling,

3die og 4de Kompagni af Ingenieurregimentet, 4de Dragonregiment fra den 20de Septbr., og 1ste Artilleriafdeling fra den 25de Septbr. Den i Øvelserne deltagende Styrke formeredes som en særskilt, af Generalkommandoerne uafhængig 0 velsesdivision og stilledes under Befaling af den kommanderende General i 1ste Generalkommando distrikt, Generallieutenant W. F. L. Kauffmann, der ved Siden af Kommandoen over Divisionen vedblev at føre Kommandoen i 1ste Generalkommandodistrikt.

Ved DiV|isionsstaben var der ansat:
Oberst af Generalstaben H. Glahn, Stabschef,
Kapitain af — T. G. Rohde, Souschef,

F. C. O. R Kragh, 1, 10, c

8 '[fra 13de Septbr. — P. W. Hammer. I

Prlieut. - G. C. Muus,

— — C. E. Momberg,

— - F. H. W. Harbou,

— - — A. T. Seedorff.

Divisionsintendantur i Roskilde fra 5te Septbr.: Stabsintendant C.M.Gorm

samt Intendanterne E. L. H. Hansen og C. E. W.
Franck.

Int-endant ved Divisionsstaben: Intendant C. E. Brasen
Divisionslæge: Overlæge V. C. F. Bondesen.

Overordnet Dyrlæge fra 14de Septbr. ved de sjællandske Afdelinger og det

senere formerede Østkorps: Overdyrlæge P. T. Florentzen;

— ved de fyenske Afdelinger og det senere formerede

Vestkorps: Overdyrlæge L. J. Knudsen. Auditør ved Divisionsstaben, de sjællandske Afdelinger og senere ved Østkorpset: Auditør H. C. M. Møller; — ved de fyenske Afdelinger og senere ved Vestkorpset: Auditør J. Thiele. Divisionens Traindetachement: Kapitain af Artilleriet C. F. Holm, Chef. Divisionens Ordonnantsafdeling: Premierlieutenant af Rytteriet H. E Levy, Chef.

Særlige Institutioner etablerede i Anledning af Øvelsen: Et Pladskommandantskab i Roskilde fra 10de September til 1ste Oktober.

Pladskommandant: Oberst af Rytteriet C. E. Han s e n. Til Tjeneste under Pladskommandanten: Kapitain af Fodfolket F. W. C. Dreyer. Et Divisionsmagasin etableret i Roskilde fra 5te Septbr. 3 Udleveringsmagasiner: 1ste, 2den og 3die Brigademagasin, etablerede fra

5te—19de September i Roskilde, fra 20de—27de Septbr. ved Stationer paa Vest- eller NordvestSjællandske Jernbane, nemlig: 1ste Brigademagasin 20de—24de Septbr. ved Mørkøv Station,

25de—27de — i N. Hvalsø By, 2den do. 20de—24de — paa Svebøllegavn,

25de—27de — i Leire By, 3die do. 20de-22de — i Kallundborg,

23de—27de — ved Regstrup Station. Et Lazareth paa 100 Senge, etableret i Roskilde fra 14de Septbr. Overlæge ved Lazarethet: Overlæge J. P. Jørgensen; Lazarethforvalter: Kapitain M. Hyr up.

1. sjæll. Brigades Ambulance (Amb. Nr. 1) oprettet fra 14de September:

Overlæge H. G. Byberg. Fyenske Brigades Ambulance (Amb. Nr. 2) oprettet fra 21de September:

Korpslæge A. Paulsen.

Med Hensyn til Inddelingen af Øvelsestiden og Øvelsernes Anordning henvises til det vedføiede Tableau.

Til Udførelse af et sammenhængende Manøver i 2 Partier, der afholdtes i den sidste Periode af Øvelsestiden, var hele Styrken delt i to Korps, et Østkorps og et Vestkorps.

Østkorpset under Befaling af General L. A. Bie, til hvis Raadighed stilledes Kapitain P. W. Hammer og Premierlieutenant C. E. M omb er g af Divisionsstaben, formeredes af:

1ste sjællandske Brigade,

3die Regiment,

2dén Artilleriafdeling med Undtagelse af 5te Batteri,

Gardehusarregimentet,

4de Dragonregiment,

3die Ingenieurkompagni og et Detachement af 4de Ingenieurkompagni • med 3 Signalvogne. Cheferne for . 1ste Regiment og 1ste Bataillon overtog i Tidsrummet fra 20de til 28de Septbr. Kommandoen henholdsvis over 1ste sjællandske Brigade og 1ste Regiment og den ældste Kapitain i sidstnævnte Regiment Kommandoen over 1ste Bataillon.

Vestkorpset under Befaling af Generalmajor J. T. Ravn, til hvis Raadighed stilledes Kapitain F. C. O. R. Kragh af Divisionsstaben samt Adjutant ved 2den sjællandske Brigade, Premierlieutenant L. L. Lo hf f, formeredes af:

Eyenske Brigade.

5te Batteri,

2det Dragonregiment,

4de Ingenieurkompagni med Undtagelse af det til Østkorpset afgivne Detachement.

Fra 25de Septbr. Aften tilgik 1ste Artilleriafdeling Østkorpset og hele 2den Artilleriafdeling samledes under Vestkorpset. De Østkorpset tildelte 2 Rytterregimenter formeredes som en Rytterbrigade under Kommando af Chefen for 4de Dragonregiment.

Som Kampdommere fungerede: Ved de sjællandske Afdelinger og senere ved Østkorpset: Oberst af Generalstaben J. Z. Schroll med Assistance af Premierlieutenant af Rytteriet J. B. Jungersen; Oberst af Fodfolket J.C.Blom med Assistance af Kapitain af Fodfolket C. J. Hellemann; — ved de fyenske Afdelinger og senere ved Vestkorpset: Oberst af Fodfolket C. E. Meldahl med Assistance af Kapitain af Fodfolket P. H. Gjørup.

Øvelserne overværedes af følgende udenlandske Officerer:

Af den franske Armee: Militærattaché, Kapitain af Infanteriet A p p e r t;

af den svensk-norske Armee: Oberst ved det svenske 2. Lifgrenader-Regiment, Grev Spens; Oberstlieutenant af den norske Generalstab Staib; Kapitain af den norske Generalstab Stillesen; Ritmester af det svenske Kronprindsens Husar-Regiment Kro ok; Lieutenant af den svenske Fortifikation Kinell;

af den græske Armee: Lieutenant af Artilleriet Hadjipetros. Kapitåin af Generalstaben P. N. Nieuwenhuis var attacheret de udenlandske Officerer.

Beretning

om

de forskjellige Skolers Virksomhed i Aaret 1883.

Elevskolen.

Efter afholdt Afgangsprøve i April Maaned afgik et Antal af 40 Elever til Hærens forskjellige Afdelinger, 9 til • Fodfolket, 5 til Rytteriet, 17 til Artilleriet og 9 til Ingenieurregimentet.

Der optoges derefter et Antal af 21 nye Elever.

Officerskolen.
Ældste Klasse.

Undervisningen fortsattes med de i Klassen i forrige Aar optagne Elever, nemlig 28 Prelnierlieutenanter af Hæren og 4 do. af Flaaden.

Næstældste Klasse.

Efter tilendebragt Prøve i Marts Maaned afgik ældste Afdelings bestaaede Elever, 3 Lieutenanter, 48 Sekondlieutenanter samt 1 Korporal og 13 Menige, efterat de 14 Sidstnævnte vare blevne udnævnte til Sekondlieutenanter, til 6 Maaneders praktisk Tjeneste ved Troppeafdelingerne, og de bleve derefter samtlige i Slutningen af Septbr. Maaned udnævnte til Prelnierlieutenanter, 43 i Fodfolket, 5 i Rytteriet, 14 i Artilleriet og 3 i Ingenieurkorpset.

I Begyndelsen af Oktbr. optoges i Klassen '25 Sekondlieutenanter,. 2 Sergenter og 15 Menige som Elever; heraf oprykkede 14 Sekondlieutenanter og 1 Sergent fra yngste Klasse, efterat have bestaaet den afholdte Afgangsprøve.

Yngste Klasse.

Af Klassens 19 Elever bestode 15 Sekondlieutenanter og 1 Sergent den i September afholdte Afgangsprøve, af disse-optoges 14 Sekondlieutenanter og Sergenten som Elever i næstældste Klasse.

I Begyndelsen af Oktbr. optoges i Klassen 19 Sekondlieutenanter og 1 Sergent som Elever.

Ride- og Beslagskolen.

Ved Udgangen af Oktbr. er der afgaaet 3 Premierlieutenanter af Rytteriet samt 2 Underofficerer af Rytteriet og 1 do. af Artilleriet, medens der til

« ForrigeFortsæt »