Billeder på siden
PDF

40.

hed.

124.

Generalstaben.

Premierlieutenant af Fodfolket Carl Emil ·
Momberg, Adjutant.

457. (Kjøbenhavn.)

- - Frederik Hans Walther Harbou, General Ludolph Erasmi Fog, (K.'D.M.), 10.

ved den taktiske Afdeling.

458. . (R.St.A.1.), (N.St.0.2.), Chef.

Alfred Theofilus Seedorff, Adju-
tant ved 1ste Generalkommando. 467.

Gyde Jørgensen, ved den topo-
Oberster og Oberstlieutenanter.

grafiske Afdeling.

491. Oberst Johannes Zeuthen Schroll, (K.

Lauritz Peter Larsen, ved den topoD.M.), Chef for den taktiske Afdeling. 32. grafiske Afdeling.

495. - Henrik Glahn, (R.*D.M.), (0.J.Kr.2.),

Stephan Frederik Olufsen Ravn, (S.Sv.2.), Stabschef ved 1ste General

Adjutant ved 1ste Generalkommando. 505. kommando.

Poul Johannes Dorph, ved den – Carl Christian Zahlmann, (R.*D.M.), .

taktiske Afdeling.

509. Stabschef ved 2den Generalkommando. 53. -- -- Henrik Ferdinand Bennike, ved Oberstlieutenant Abraham Louis le Maire,

den topografiske Afdeling.

531. (R.*D.M.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), Chef for den topografiske Afdeling, tillige Lærer ved Officerskolen.

83. | Kapitain af Fodfolket Eiler Christian Rasmussen, til Raadighed.

342.

- Alexander Langhoff, til RaadigKapitainer eller Ritmestre.

343. Kapitain Theodor Gudman Rohde, (R.*),

Niels Marius Jensen, til Raadig(N.St.0.3.), Souschef ved lste General

hed.

348. kommando. – Conrad Johan Carl Friedrich Kranold,

Johan Ludvig Carl Julius Thræn, Intendant, (R.*), Souschef ved 2den Generalkom

tillige ved Forpleiningskorpsets Skole. mando.

129.

Harald Frederik Valdemar Selsted, Depotfor- Christian Frederik Frands Elias Tuxen,

valter ved den topografiske Afdeling. (R.*), (S.Sv.3.), til Tjeneste i Krigsministe

Overlæge F.C. C.M. Lunding, (R.*), og Reserveriet, tillige Lærer ved Officerskolen. 151.

læge, Dr. med. PT. H. Mygind, ved Liv- Harald Holbøll, (R.*), (S.Sv.3.), ved

garden besørge Lægetjenesten. den taktiske Afdeling.

162. - Frederik Christian Oluf Rasmus Kragh,

(R.*), ved den topografiske Afdeling. 188. - Christian Waldemar Christensen,

Generalkommandoer. ved den topografiske Afdeling, tillige Lærer ved Officerskolen.

Iste Generalkommando. - Peter Waldemar Hammer, ved den

(Sjælland og tilliggende Øer.) topografiske Afdeling. – Peder Nicolaas Nieuwenhuis, (R.*),

(Kjøbenhavn.) (L.E.Kr.5.), ved den taktiske Afdeling, til

Generallieutenant Wilhelm Frederik Ludvig lige Lærer ved Officerskolen.

211.

Kauffmann, (S.K.*D.M.), (N.St.0.2.),

(S.Sv.3.), (F.Æ.L.4.), kommanderende GePremierlieutenanter.

neral. Premierlieutenant af Rytteriet Niels Olaus

Oberst af Generalstaben Henrik Glahn, Carl Mynster Blume, ved den tak

(R.*D.M.), (0.J.Kr.2.), (S.Sv.2.), Stabschef. 40. tiske Afdeling.

436.

Kapitain af Generalstaben Theodor Gud-- -- Gerhard Christoph Muus, Adjutant

man Rohde, (R.*), (N.St.0.3.), Souschef. 124. ved 2den Generalkommando.

Premierlieutenant ved Generalaf Fodfolket Harald Jenssen-Tusch,

staben Alfred Theofilus
Adjutant ved 2den Generalkom-

Seedorff,
mando.
438.

tanter.

- - Stephan Frederik Olufsen - Carl Johan Vilhelm Rimestad, ved

Ravn,

505.) den topografiske Afdeling.

453.

198.

209.

467.

Adju

.

Overlæge Johan Christopher Seehusen Schade,

Chefens Stab. (R.*), indtil videre overordnet Læge.

Kapitain Valentin Emil Tychsen, (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), Stabschef.

150. Stabsintendant, Kapitain Christian Maro Gorm, | Premierlieutenant Hans Jørgen Emil Dau

gaard, Adjutant.

• (R.*D.M.),(S.V.2.),Generalkommandointendant.

428. Overintendant, Premierlieutenant Edvard Otto Mygind, (R.*).

---, Auditør. Intendant Edvard Ludvig Hinckeldey Hansen.

Johannes Bernth, (R.*), Overintendant.

Jens Vilken Hornemann, Korpslæge. Intendant af Forstærkningen Carl Ernst Waldemar Franck.

Peter Nicolai Larsen, Tegner. Korpslæge J. G. H. Rahlff, (R.*), ved 1ste Re- ||

Christian Frederik Bindesbøll Petersen, (D.M.), giment besørger Lægetjenesten.

Bygningsskriver.

49.

3.

451.

2den Generalkommando.

Iste Ingenieurdirektion. . (Nørrejylland og Fyen.)

(Kjøbenhavn.) (Aarhus.)

Oberst Ehrenreich Christoffer Ludvig

Koefoed, (R.*D.M.), Chef. Generallieutenant Christian Ferdinand Bau Kapitain Frederik Leopold Johan Keyper, ditz, (S.K.*D.M.), (S.Sv.2.), (N.St.0.2.),

(R.*D.M.).

115. (R.Stan.2.*), (Pr.R.0.2.), Kammerherre, - Peter Hansen.

220. kommanderende General.

- Axel Thortsen.

.294. -- Eduard Johan Carl Rambusch. 320.

Premierlieutenant Niels Carl Hansen.
Oberst af Generalstaben Carl Christian

Zahlmann, (R.*D.M.), Stabschef. 53.
Kapitain af Generalstaben Conrad Johan
Carl Friedrich Kranold, (R.*), Souschef. 129. |

Heinrich Mathias Carl Clement, Material-
Premierlieutenant ved Generalstaben ]

forvalter. . Gerhard Christoph Muus. . 437. | Adju- - Harald Jenssen-Tusch, 438.

(tanter.

2den Ingenieurdirektion.

(Kjøbenhavn.) Overlæge Christopher Ditlev Hahn, (K.-D.M.) ||

Kapitain Deodatus Fredericus Sextus Meyer, (S.N.3.), overordnet Læge.

(R.*), Chef.

121.

Overintendant Carl Ludvig Adolph Morville,

(R.*), fungerende Generalkommandointendant. OverintendantJørgen Peter Waldemar Sigismund

Andersen, (R.*).
Reserveintendant Jens Peter Mikkelsen.
Overlæge M. A. V. Andersen, (R.Stan.3.), ved

3die Dragonregiment besørger Lægetjenesten.

3die Ingenieurdirektion.

(Fredericia.) Oberstlieutenant Christian Modest Müller,

(R.*D.M.), Chef.
Kapitain Johannes Peter Andreas Bren-

necke.

95.

182.

HemmingPeter Rosted,(D.M.), Materialforvalter. Ingenieurkorpset. Generalinspektør for Ingenieurtropperne

Ingenieurregimentet.

(Kjøbenhavn.) og Chef for Ingenieurkorpsets øvrige

OberstCarlThorvaldJørgensen,(K.'D.M.),
Afdelinger.
(N.St.0.2.), (S.Sv.3.), Chef.

16. General Jacob Frederik Marius Ernst, - Otto Waldemar Hoskjær, (R. *D.M.),

(K.'D.M.), (S:Sv.1.), (N.St.0.3.), (N.L.3.). 7. | (Rum. S.4.).

127.

127.

Kapitainer.

|| Christian Frederik Hansen, Elev ved Elisæus Janus Sommerfeldt, (R.*),Chef for

Officerskolen.

1071. 7de Kompagni, tillige Lærer ved Officer Lauritz Christian Poul Peytz, tjenestegjøskolen.

rende.

1137. Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved, Johannes Ferdinand Nielsen, tjeneste(R. *), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), Chef for 4de

gjørende.

1138. Kompagni.

139.
Adolph Carl Christian Kohl, Chef for -- - -, Auditør.
2det Kompagni.

174. Otto Johannes Carlsen, (R.*), Overintendant. Johannes Peter Andreas Brennecke, Chef

Jens Vilken Hornemann, Korpslæge.
for 8de Kompagni, tillige ved 3die In-
genieurdirektion.

182.

Den tekniske Komite.
Jacob Frederik Brandt, Chef for 5te Kom-

1. Ordinære Medlemmer:
pagni.

222. Frederik Nicolai Rasmussen, Chef for

Oberst Ehrenreich Christoffer Ludvig

Koefoed, (R.*D.M.), Formand. . 6te Kompagni, tillige til Raadighed for

49. Korpset.

226.

Kapitain Frederik Leopold Johan
Andreas Frederik Carl Christian Ander-

115.

Keyper, (R.*D.M.). sen, Chef for 3die Kompagni.

265.

- Deodatus Fredericus Sextus Meyer, Christian Holger Rørdam, Chef for 1ste

(R.*). Kompagni.

302.

- Frederik Nicolai Rasmussen, SePremierlieutenanter.

kretær. Einar Falkenberg, (G.F.5.).

2. Extraordinære Medlemmer:

485. Theodor Emil Hemmingsen, Adjutant. 487.

a. Af Ingenieurcorpset: Lauritz Joseph Gottschalk.

540.

Kapitain Frederik Peter August Gerhard Ludvig Bjerring.

Wilhelm Tobiesen, (R.*). . 118.

554. Hjalmar Ulrich, Elev ved Officerskolen. 576.

- Elisæus Janus Sommerfeldt, Anton Levinsen, Elev ved Officerskolen. 582.

(R.*).

. b. Af andre Vaaben: Anders Peter Jørgensen, Elev ved

Oberstlieutenant Carl Christian Vibe Officerskolen.

593.

Ringsted, (R.*), af Artilleriet. 72.

635. Johan Henrik Carl Bast.

- Heinrich Adam Werner Moltke, Anders Gjedde Nyholm.

(R.*D.M.), (N.St.0.3.), (I.St.M.&L.5.),

648. Harald Christian Faber.

Kammerjunker, Chef for Ride- og
Lieutenanter af Forstærkningen.

Beslagskolen.
Peter Reinholdt Schumacher.

– Niels Christian Esmann, (R.*), Peter Christian Lauesen.

776.

Chef for 15de Bataillon.
Jens Christian Rasmussen.
Frantz Dithlev Salmonsen.

811.
Emil Bernhard Petersen.

840.

Officerer til Raadighed for Korpset og Oscar Gustav Alexander Stricker.

845. . til forskjellig Tjeneste.
Adam Carl Frederik Lunn.

Kapitain Frederik Peter August Wilhelm
Adolf Emil Nyborg Hamburger.

Tobiesen, (R.*), Lærer ved Officer-
Niels Peter Christian Hansen.

885.

skolen. Hans Christian Schiern.

897.

--- Elisæus Janus Sommerfeldt, (R.*), Sekondlieutenanter. Lærer ved Officerskolen.

127. Hans Louis Hansen.

| - Frederik Nicolai Rasmussen.

226. August Albrecht Ludvig Beck, tjeneste Premierlieutenant Carl Emil Hedemann, gjørende.

982.
Adjutant hos Krigsministeren.

435.
Thorvald Jacobsen, tjenestegjørende. 985.
Villiam Jens Mathias Røgind, Elev ved

Officerer af Forstærkningen.
Officerskolen.

986.
Julius Frederik Struck.

994.

Kapitainer.
Carl Holger Alfred Madsen.

997. | Harald Frederik Ferdinand Jastrau,
Jens Peter August Petersen.
1017. | (R.*), (R.St.A.3.), (G.F.5.).

350. Frederik Christian Mathiesen. 1059. | Gustav Frederik Hamann..

418.

[ocr errors]
[ocr errors]

754.

[ocr errors]

777.

[ocr errors]

118

[ocr errors]

-

-

[blocks in formation]

Officerer udenfor Numer. Oberst Johan Peter Købke, (K.'D.M.), (N.

St.0.2.), Generalintendant og Chef for

Hærens Forpleiningskorps. Oberstlieutenant Christian Axel Nielsen,

(R. *D.M.), Departementschef i Krigsmini

steriet. -- Anton Joseph Christian Keyper,

(R. *D.M.), tjenestegjørende ved Søvær

net. Kapitain Christian Henrik Arendrup,

(R. *D.M.), (Br.R.3.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.),

(S.N.3.), (F.Æ.L.4.). - Theodor Sophus Grüner,(R.*), Kontorchef

i Krigsministeriet. -- Charles Andreas Julius Juul, (R.*),

(G.F.5.), til Tjeneste ved Søværnet. -- Christian Wilhelm Meyer, til Tjeneste

ved den vestindiske Hærstyrke.

[blocks in formation]

Iste Artilleriafdeling.
Artilleriet.

(Kjøbenhavn.)

Oberstlieutenant Jens Mathias Lassen, Generalinspektør for Artilleriregimen- (R.*), (S.Sv.3.), Chef.

68. terne, Artilleribataillonerne og Trainafdelingen samt Chef for Artilleriets øvrige

Kapitainer.

Victor Georg Johannes Witzke, (R.*),
Afdelinger.

Chef for 2det Batteri.
General Eduard Valentin Schreiber, (K.1

Hans Peter Caspersen, (R.*), Chef for D.M.), (N.St.0.2.), (S.Sv.3.).

11.

1ste Batteri.
Carl August Wagner, (F.Æ.L.5.), Chef

for 3die Batteri. .
Artilleristaben.

Kapitain af Forstærkningen. Oberstlieutenant Otto Emanuel Blom, Victor Alexander Thalbitzer, (R.*), Chef *(R.*D.M.), (N.St.0.3.), Stabschef.

64. | for 13de Batteri. Kapitain Carl Theodor Müllertz, (R. *D.M.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.). .

119.

- Premierlieutenanter. - Theodor Valentin Schou, (R.*), Adjutant. 125. Louis Theodor Gustav Fock, Elev ved - Charles Sophus Frederik Worm. 309. Officerskolen.

528. Premierlieutenant Fritz Carl Rantzau. 452.

Joachim Vilhelm Haase, Adjutant. 579.
Martin Nielsen.

631. - --, Auditør.

Philip Bjørnstjerne Weilbach.

634. Jens Albert Hvidberg A bel, (R. *), Inten

Jacob Olavius Vilhelm Schrøder. 637. dant.

Johan Christian Marinus Rasmussen Skade. 642. Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*), Over

Carl Einer Dahl.

643.

Carl El læge.

Lieutenanter af Forstærkningen. Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge.

Frederik Carl Georg Irminger.

698. Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reserve- ||

Alfred Otto Groth.

791. , læge.

Sekondlieutenanter. Krigsassessor Terkel Frederik Hansen, (D.M.), Hans Erik Lyngbye, tjenestegjørende. 988. Arkivar.

Hans Christian Johannessen,

1001. Johannes Scheller, Tegner.

Niels Larsen, Elev ved Officerskolen. 1011.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

213.

237.

235.

262.

416.

498.

Johan Vilhelm Emanuel Thomsen, Elev || -- -- --, Auditør. ved Officerskolen.

1035. Christoffer Julius Goldschmidt, Intendant. Olaf Jürs, tjenestegjørende.

1051. Carl Friderichsen, Korpslæge. Hans Emil Christian Kjærsgaard. 1098. Peter Munk Rudolf Panum, Reservelæge. Peter Andreas Wetche.

1117. | Iver Theodor Hansteen, Overdyrlæge. Johan Frederik Voigt Halvorsen, tjene Oluf Alfred Nicolai Nielsen, Reservedyrlæge. stegjørende.

1166. |

3die Artilleriafdeling. 2 den Artilleriafdeling.

(Aarhus.) (Kjøbenhavn.)

Oberstlieutenant Michael Frederik LiebenOberstlieutenant Christian Theodor Niel

berg Bentzon, (R.*D.M.), Chef.: , sen, (R.*), Chef.

Kapitainer.
Kapitainer.
Johan Gustav Frederik Schnack, (R.*),

Ludvig Schmidt Petersen, Chef for 7de
Chef for 5te Batteri.

Batteri.

Johannes Hermann Rohmann, (S.V.3.), Lauritz Christian Lunn, (B.F.4.), Chef for

Chef for 9de Batteri.

260. 6te Batteri. Georg Frederik Krogh Harhoff, (B.F.4'.),

Alfred Frederik Vilhelm Lund, Chef for Chef for 4de Batteri.

323. 8de Batteri. Kapitain af Forstærkningen.

Kapitain af Forstærkningen. Georg Adolph Rung, Chef for 14de Bat

Ernst Frederik Kabell, Chef for 15de teri.

426. | Batteri. Premierlieutenanter.

Premierlieutenanter. Niels Vilhelm Sophus Holbek, Elev ved Frederik Wolfhagen, Adjutant. Officerskolen.

529. Hans Christian Hammer, Elev ved OfficerPeter Martin Knudsen, Adjutant. 578. skolen.

530. Hans Erik Hansen, tillige Adjutant ved Peter Sophus Henry Petersen, Elev ved Trainafdelingen. 580. Officerskolen.

583. Henrik Lund Nonboe, Elev ved Officer Carl Henrik Jacob Hansen, Elev ved skolen. 584. Officerskolen.

587. Carl Richard' Maximilian Langhorn.

Niels Winding Dorph.

646. Constantin Frisch Kjær.

Carl Frederik Christensen.

653.
Valdemar Frederik Schellerup.
Lieutenant af Forstærkningen.
Adolff Vilhelm Louis Schlegel. 731.

Lieutenanter af Forstærkningen.
Just Eiler Bluhme.

706. Sekondlieutenanter. Christian Olaf Vilhelm Graef. 910.

841.

Niels Christian Peter Petersen. Anders Jensen, Elev ved Officerskolen. 921.

Jean Louis Oscar de Serène d'Acquéria. 868. Johannes Vermehren.

891. Otto Waldemar Bauditz.

934. Marius Gunner Hoffmann, Elev ved Offi

Sekondlieutenanter. . cerskolen.

1005.

Christian Frederik Paludan, tjenesteCarl Christian Valdemar Stjernholm. 1062.

gjørende ved den vestindiske Hærstyrke. 919. Jørgen Casper Castenskiold, -tjeneste

Peter Severin Petersen, tjenestegjørende. 932. gjørende.

1094.
Olaf Emil Waldemar Brandt.

935. Peter Clausen Bayer.

1119.
Georg Frederik David Juel.

949, Harald Victor Eugène von Meyeren. 951. 2det Artilleriregiment.

Peder Jørgensen, Elev ved Officerskolen. 983. (Kjøbenhavn.)

Johan Peter Christian Johansen, Elev Oberst Otto Heinrich

989, ved Officerskolen. Theodor Albert Frederik August Moltke, (R.*D.M.), Chef. 56. Peter August Germundsen, Elev ved Premierlieutenant Andreas Sophus Busck,

Officerskolen.

1025. Adjutant.

493. Lauritz Alfred Jørgensen, tjenestegjørende.

1093.

636.

640.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »