Billeder på siden
PDF
ePub

Sundhedstroppernes Depot.

(Wildersgadens Kaserne, Kjøbenhavn C.). Kaptajn af Fodfolket Hermansen, J. V. V., (R.*), Chef for Sundhedstropperne. Stabssergent af Fodfolket Frejlev, C. J. J., (D.M.), til stadig Tjeneste.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Dyrlægekorpset.

(Sølvgadens Kaserne, Kjøbenhavn K.).
Stabsdyrlæge Friis, S. C. J. L., (R.*D.M.), Chef for Korpset.
Overdyrlæge Nielsen, N. M. A., ved 1. Feltart.-Regt., tillige til Tjeneste ved Korpset.
Reservedyrlæge Thomsen, T. H. A., til Raadighed, tjg. ved Sygehestedep. paa Ridesk.

[ocr errors][merged small][merged small]

Auditørkorpset.

(Frederikshaldsgade 21, Kjøbenhava Ø.).
Generalauditør Giørtz, H. C. N., (R. *D.M.).
Auditør Tillisch, P. C., Kancellist hos Generalauditøren.

1
8

Auditør Parker, J. G. A. P., ved Søetatens kombinerede Ret.

V 12

13

Materielintendanturen.

(Rigensgade 11, Kjøbenhavn K.). Stabsintendant Mikkelsen, J. P.,

Overlæge, Dr. med. Stadfeldt, A. E. R (R.*D.M.), Chef.

M 4 Overintendant Eggers, E. F. C. H., For

Materielintendanturens Prøve- og Besigtigelsesvalter ved Munderingsdepotet. N 17

kommission. Intendant Christensen, W. S., Boghol

Chefen for Materielintendanturen, Formand. der og Kasserer ved Munderingsdepotet. O 4

1. Faste Medlemmer. Rise, J. A. C., Forvalter ved Inven

Kaptajn Stub, L. R. E., (R.*D.M.).

E 20 tariedepotet.

9
- Kirketerp, E. C., (R.*).

56 Reserveintendant Holmberg, F.J.A.N. P

35

Christmas-Dirckinck-Holmfeld,
Skrædermester Petersen, S. H.

Æ 1
E., (R.*), (Chr.X.E.f.O.).

67 Stabssergent Pless-Schmidt, W. C.,

Johansen, J.

97 (D.M.).

Schiær, C. M. D.

101 - Hansen, J. T. J., ved Inventarie

- Brix, E. G. A. N.

-114 depotet.

10

Drackenberg, Vilhelm Ole ChriOversergent Skibsted, J. C.

12 stian Thorvald, (R.*). Parfelt, P., ved Munderings

Ritmester Langsted, Hans Otto, (R."). depotet.

17 Sergent Lybke, K. F., ved Munderings

2. Ekstraordinære Medlemmer. depotet.

20 Stabschefen hos Generalinspekt. f. Fodfolket. Jørgensen, H. M., ved Inventarie

f. Rytteriet. depotet.

27

f. Ingeniørtropperne. Thomsen, M, P. J. J., ved Munde

Adjutanten

f. Artilleriet. ringsdepotet.

28
Overlæge Marner, A. P.

Ꭱ 17 Brandt, F. A., ved Munderings

Overdyrlæge Nielsen, N. M. A.

U 7 depotet.

39

Chefen for Gymnastikskolen.
En Embedsmand af Søværnet.

as

C8

[ocr errors]

es

Remontekommissionen.

(2. Artilleriafdelings Kaserne, Kjøbenhavn C.). Oberstløjtnant af Rytt. Garde-Jørgensen, C. G., (R.*), Formand.

C 51 Ritmester af Rytt. Jøhnke, E. V., (R.*).

E 123 Gaardejer Andersen, H., (D.M.R.*), Formand i Frederiksborg Amts Landboforening. Overdyrlæge ved 2. Feltart.-Regt. Malmgreen, J., (R.*).

U 4 Oversergent ved Gardeh.-Regt. Eggers, G. H., (D.M.).

3

C4

Remontedepotet paa Koldinghus Staldgaard.
Ritmester Aalborg, Robert Anker, (R.*D.M.), fung. Chef.

Garnisonssygehuse. | Kjøbenhavn.

I Slagelse. Stabslæge Norrie, G., (R.*D.M.), Chef. Q 4 Overlæge Saugman, E. A. G., Chef. Overintendant Nath, C. 0. C. W., (R.*),

Reservelæge Weeke, C. V. Inspektør.

N 2 Oversergent af Forpl.kp. Binder, S. R., Stabssergent af Forpl.kp. Larsen, H. P. 11 Forvalter.

R 23
T 91

as

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Arbejdstroppernes Depot.

(Wildersgadens Kaserne, Kjøbenhavn C.).
Kaptajn af Fodfolket Hermansen, J. V. V., (R."), Chef for Arbejdstropperne.
Premierløjtnant ved 12. Bat. Bremerholm, A., tjenstgørende.
Stabssergent ved 14. Bat. Andersen, A., til stadig Tjeneste.
Sergent ved 2. Bat. Jensen, J. P., tjenstgørende.

ved 24. Bat. Jensen, K. E. S., tjenstgørende.
ved 10. Bat. Jensen, V. M., tjenstgørende.

E 12 G 96 a3 82

ез 78

- 159 - 277

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Den militære Telegraf- og Telefonkommission.

Generalmajor Wolff, E., (K.ʻD.M.), Formand. A 8
For Hæren.

For Flaaden.
Oberst Nielsen, L., (R.*D.M.).

B 30 Kommandør Schou, C. A., (R.*). Oberstløjtnant Grut, T., (R.*D.M.),

Kaptajn de Jonquières-Hansen, H. (Chr.IX.M.T.), (F.VIII.M.T.).

C 61 Klixbüll, S. A. L., (R. *D.M.). Ritmester Bahnson, C.

E 180 Kaptajn Styrmer, H. S. P. B.

- 275

For Statstelegrafen.
Telegrafinspektør ved Statstelegrafen Møller, P.
Overtelegrafbestyrer Henrichsen, O. H., (R.*).
Telegrafingeniør, Løjtn. af Forst. ved 3. Ing.-Bat. Wallmann, M. J.

J 268

Ingeniør Johannsen, F. F. W., (R.*D.M.), (F.M.G.), administrerende Direktør

ved Kjøbenhavns Telefon-Aktieselskab.

Faste Sessionslæger. 1. Udskrivningskreds: afsk. Overlæge af Søværnets Lægekorps Meyer, J., (R.*D.M.). 2.

afsk. Stabslæge, Dr. med. Meyer, S. J. C., (R. *D.M.). 3.

afsk. Overlæge, Etatsraad Hildebrandt, H. A., (R.*). 4.

afsk. Stabslæge, Dr. med. Kier, J. A. N., (K.PD.M.). 5.

afsk. Overlæge, Etatsraad Krenchel, E. O., (R. *D.M.). 6.

fung. Overlæge Dircks, P., (R.:*), ved Bornholms Væbning.

Bornholms Væbning.

Oberst af Res. Kofoed-Hansen, V., (R.*D.M.), (F.VIII M.T.),

Chef, Kommandant paa Bornholm.
Kaptajn af Res. i Art. Nielsen, H. M., Tøjmester.
Løjtnant af Res. i Fodf. Bjørnsen, G. C., Adjutant.
Stabssergent af Res. i Art. Bøsling, T. E. V., Skriver.

B 40
F 32
H 21
b10 7

b10 4

6

49 45

dio 2

Bataillonen.
Oberstløjt. af Res.

Chef.

D
Kompagnichefer.

Stabssergenter af Res. 1. Kapt. af Res. Koefoed, J. C.

F 29

Jensen, L. 0. P. 2. Sonne, J. M.

42

Kofoed, 0. P. 3.

Dam, J. M., (M.f.D.R.). 4. Maegaard, H. V.

Oversergent af Res.

Funkhof, L. F.
Løjtnanter af Res.
Thorsen, O.

H 20

Sergenter af Res. Vang, H. C.

48 Petersen, K. T.

Rønne, C.V.

49 Hansen, J. N.

288

Hjorth, K.
Lojtnanter af Forst. og Sekondløjtnanter.
Kaas, A. K.

J 149
Kløcker, J. N.

222 Koefoed, H. K.

K 380 Harild, N. E. S.

702 Jensen, H. A.

827 Jensen, K. T. M.

- 1260 Kjærgaard, E. A.

1291

f1o 3

5

Eskadronen.

Batteriet. Ritmester af Res. Koefoed, H. C., Chef. F 33 Kaptajn af Res. Koefoed, H. C., Chef. F 50 øjt. af Res. Olsen, L. P. H 14 Løjt. af Res. Rømer, H. C. T. K.

H 44 Løjt. af Forst. Hintze, J. J., (Chr.X.m.E.). J 17 Seklt. Rungø, C. J.

K 863 Seklt. Frigaard, H. K 100 Andersen, C. E.

972 Stabssgt. af Res. Thorsen, J. bio 3 Brandt, H. A.

1096 Sgt. af Res. Andersen, N. R.

fio 4
Artillerikompagniet.
Kapt. af Res. Koefoed, N. C., Chef.

F 44
Løjt. af Res. Engell, N. A.

H 287
Seklt. Jespersen, H. K.

K 1259
Stabssgt. af Res. Anker, J. V.

b10 5

« ForrigeFortsæt »