Billeder på siden
PDF
ePub

Ἰλεὸν, οὐκ οἴκησιν, ὅπως μὴ γείτονες ὦμες
̓Αλλάλαις, ποτ ̓ ἔριν, φθονερὸν κακὸν, αἰὲν ὅμοιος.

ΓΟΡΓΩ.

Μὴ λέγε τὸν τεὸν ἄνδρα, φίλα, Δίνωνα τοιαῦτα,
Τῶ μικκῶ παρεόντος· ὅμη, γύναι, ὡς ποθαρῇ τυ.

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Θάρσει, Ζωπυρίων γλυκερὸν τέκος· οὐ λέγω ἀπφύν.

ΓΟΡΓΩ.

10

Αἰσθάνεται τὸ βρέφος, ναὶ τὰν πότνιαν· καλὸς ἀπφύς.

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

̓Απφὺς μὰν τῆνος πρώαν (λέγομες δὲ πρώαν θὴν 15 Πάντα) νίτρον καὶ φῦκος ἀπὸ σκανᾶς ἀγοράσδων, Ἦνθε φέρων ἅλας ἄμμιν, ἀνὴρ τρισκαιδεκάπαχυς.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

[ocr errors]

we

pierre: L'autre jour; cur chez moi l'autre jour tout se nomme. Which interpretation Kiessling thinks the only true one. "This fellow then, may disguise it you know, And talk of the thing, as if some time ago- This block, &c. Polwhele. Reiske interprets the passage thus: "Let us, before we go out, relate to each other all our grievances.” 16. Νίτρον. Nitre. Properly a mineral alkaline substance, a carbonate of soda; sometimes also the alkaline salt procured from wood ashes, potass; used in washing. In the detail which Pollux has given us, vii. 95. of the various apparatus that ministered to the ornament of the Grecian women, we meet with νίτρον, and paints of various colours. Comp. Harles on Ovid Trist. i. 1. 6. · Φῦκος. Rouge; properly the root of the plant alkanet (Anchusa officinalis), from which rouge was extracted. 17. ̓͂Ηνθε φέρων. He brought with him, &c. Comp. Viger, vii. 62. Ruhnken understands this of a poor, frugal busband, who would not purchase what his wife required, but brought salt, tacitly admonishing her, that necessaries were to be bought, and not vanities.

ΓΟΡΓΩ.

Χωμὸς ταὐτά γ ̓ ἔχει, φθόρος ἀργυρίω, Διοκλείδας
Επταδράχμως κυνάδας, γραιᾶν ἀποτίλματα πηρᾶν,
Πέντε πόκως ἔλαβ ̓ ἐχθές· ἅπαν ῥύπον, ἔργον ἐπ ̓ ἔργῳ. 20
̓Αλλ ̓ ἴθι, τὠμπέχονον καὶ τὰν περονατρίδα λαζεῦ.
Βᾶμες τῶ βασιλῆος ἐς ἀφνειῶ Πτολεμαίω,
Θασόμεναι τὸν ̓́Αδωνιν· ἀκούω χρῆμα καλόν τι
Κοσμῆν τὰν βασίλισσαν. ἐν ὀλβίω ὄλβια πάντα.

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Ων ἴδες ὦν εἴπαις κεν ἰδοῖσα τὺ τῷ μὴ ἰδόντι.

ΓΟΡΓΩ.

Ἕρπειν ὥρα κ ̓ εἴη· ἀεργοῖς αἰὲν ἑορτά.

But this interpretation will not suit what Gorgo says, vs. 18. - ̓Ανὴρ τρισκαιδεκάπαχυς. That great gawky fellow! In like manner the Latins say "longus homo " and a longurio." Comp. Varr. ap. Non. ii. 484.

[ocr errors]
[ocr errors]

18. Χωμὸς ταὐτά γε. And my husband is at least in the same way as yours, i. e. is as great a fool. Comp. Viger, v. § 7. 15. seqq. Φθόρος ἀργυρίω. The ruin of his money.. 19. Ἑπταδράχμως. Constr. Ἐχθὲς ἔλαβε πέντε πόκους ἑπταδράχμους, κυνάδας, &c. Yesterday he purchased five fleeces for seven drachms each, mere dogs' hair, the pluckings of old maimed croes —— all trash, toil and trouble. See Bentley's Dissertation upon Phalaris, p.444. Modern editions generally have TTà δραχμῶν, which depends on ἀντὶ understood. A drachma was a silver coin worth seven pence three farthings of our money.—20. Απαν ῥύπον. *Απαν is often joined with words of a different gender. Comp. iii. 18. Matth. Gr. Gr. f 437. obs. 3.

21. Τὠμπέχονον. ̓Αμπέχονον was a cloak, or upper garment, of fine texture, worn chiefly by women; sometimes, however, by effeminate men.

-

25

Comp. Xenophon, Mem. i. 2. 5. where the form ἀμπεχόνη is used. - Περονατρίδα. Your clasped robe. Περονητρὶς was an under garment worn by women, It consisted of two pieces, one before and the other behind, open at the sides, and fastened over the shoulders with clasps. Hence it was called also σχιστὸς χιτὼν, and διπλοῦν ἱμάτιον. Comp. Herod. v. 87, 88. Λαζεῦ, Comp. viii. 84.

22. Βᾶμες. Doric for βῶμεν : Let us go, &c. Some MSS. have βῶμες. – 23. Θασόμεναι. I. e. to be spectators of the ceremony in honor of Adonis. 24. Κοσμῆν. Comp. xi. 4. xxiv. 80. — Ἐν ὀλβίω. This genitive depends upon the dative οἴκῳ understood. These words are usually given to Praxinoë. 25. Ων ἴδες. What therefore you saw, you, having seen, may tell to one who has not seen. So this verse is generally found in the MSS. and in Gregorius Cor. p.322. Comp. v. 69. For various other readings see Kiessling's note.- Ἰδόντι. This must be taken in a general sense. As applied to Prax

inoë it should be feminine.

26. Ερπειν ὥρα. It were time to be

IIPAZINO'H.

Εὐνόα, αῖρε τὸ νῆμα, καὶ ἐς μέσον, αἰνόθρυπτε,
Θὲς πάλιν· αἱ γαλέαι μαλακῶς χρήσδοντι καθεύδεν·
Κινεῖ δὴ, φέρε θᾶσσον ὕδωρ· ὕδατος πρότερον δεῖ.
Αδ ̓ ὡς νᾶμα φέρει· δὸς ὅμως· μὴ πουλὺ, ἄπληστε, 30
Εγχει ὕδωρ· δύστανε, τί μευ τὸ χιτώνιον ἄρδεις ;
Παῦσαι. ὁποῖα θεοῖς ἐδόκει, τοιαῦτα νένιμμαι.

going. Comp. i. 106.-'Aepyoîs. A proverbial expression, which is thus expressed in Erasmus: "Ignavis semper feriæ sunt." The meaning intended here seems to be: The idle always can find time enough for small talk. "The feast now calls us hence away, And we shall oft keep holiday." Fawkes.

27. Evvóa, alpe тò vâμa. Eunoë, bring that robe, and, lazy jade, place it again before me. These cats love to sleep softly! Αἴρειν and φέρειν are synonymous in ancient Greek authors. Naua is Doric for vμa, which properly signifies thread; hence a woof, or warp; a weft; a garment. Comp. vs. 34. Homer, Odyss. A. 134. It might also be rendered a napkin here:" tonsis mantilia villis," as in Virgil, Æn. i. 702. See Schneider on the Authors de R. R. vii. 370. It is generally translated water in this passage. Alvóepunтe. Literally, exceedingly enervated: hence delicate, lazy. The words ai yaλéal, &c. are supposed to be an ancient proverb, which Praxinoë sarcastically applies to her maid, to reprove her seeming laziness. Toup, who understands them in this manner, translates them: "The cats like fish, but are afraid to wet their feet!" Koen on Gregorius Cor. p.323. interprets vaua," stamen," yarn, and supposes Eunoë is desired to remove the yarn, which she had carelessly laid down, and to put it where the cats might not spoil it. Kiessling puts a colon after Sès, and interprets the sentence thus: "Tolle mantele, mihique appone (ès és péσov, place it

near at hand), ut in promptu habeam : rursus feles," &c.-28. Αἱ γαλέαι. Taλén properly signifies a weasel. It is sometimes used for a cat. See Perizonius on Ælian, V. H. xiv. 4. The verb xpnew, when followed by an infinitive, has the sense of the Latin "velle," "desiderare." Comp. Euripides, Phoen. 303. 477.

29. Kieû dh. Come, bestir yourself. "Move vero ocyus te." Terence, Eun. v. 3. 3. "An exquisite painting of a female fluttering with various feelings amidst her preparations for a public place, where she is going rather to be seen than to see more than usually anxious about ornamenting her person full of conceited airs and af-. fected delicacy-chiding her maid without knowing why-and, in violent haste, exhibiting all the marks of levity, caprice, and arrogance." Warton.

[ocr errors]

دو

30. Αδ ̓ ὡς νᾶμα φέρει. See, how she brings the robe! i. e. when she ought to have brought the water first. Reiske and Kiessling say, "how awkwardly!" "Ade is Doric for idov. Comp. iv. 54. My Touλú. Don't pour in too much. Eunoë now terrified by the ill humour of her mistress, ceases to pour the water, whereupon the latter says sharply ἔγχει ὕδωρ.

[ocr errors]

as

32. Ὁποῖα θεοῖς ἐδόκει. I am well washed as seemed fit to the Gods. Valckenaër explains it thus: Praxinoë not having been sufficiently washed to her mind, acquiesces with pious resignation in the will of the Gods, in this matter, as in all things else. Kiessling

̔Α κλὰξ τᾶς μεγάλας πᾶ λάρνακος ; ὧδε φέρ ̓ αὐτάν.

ΓΟΡΓΩ.

Πραξινόα, μάλα τοι τὸ καταπτυχὲς ἐμπερόναμα Τοῦτο πρέπει. λέγε μοι, πόσσω κατέβα τοι ἀφ ̓ ἱστῶ ; 35

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Μὴ μνάσῃς, Γοργοῖ· πλέον ἀργυρίω καθαρῶ μνᾶν
Ἢ δύο· τοῖς δ ̓ ἔργοις καὶ τὰν ψυχὰν ποτέθηκα.

ΓΟΡΓΩ.

̓Αλλὰ κατὰ γνώμαν ἀπέβα τοι,

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Ναί· καλὸν εἶπας

Τὠμπέχονον φέρε μοι καὶ τὰν θολίαν· κατὰ κόσμον ̓Αμφίθες. οὐκ ἀξῶ τυ, τέκνον· μορμώ· δάκνει ἵππος. 40 Δάκρυ ̓ ὅσσ ̓ ἐθέλεις· χωλὸν δ ̓ αὖ δεῖ τυ γενέσθαι. Ἕρπωμες. Φρυγία, τὸν μικκὸν παῖσδε λαβοῖσα,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

de Pleon. p.181. and Matth. Gr. Gr.
§ 450. obs. 2. Comp. xx. 27. The
ancient mina consisted of seventy-five
drachmæ: it was increased to one
hundred by Solon. Comp. vs. 21.
38. Ναί· καλὸν εἶπας. In truth, it
is beautiful, as you said. Reiske says,
“ verum ais,” taking καλὸν εἶπας as
said for καλῶς εἶπας. So also the
Scholiast: τοῦτο ἀληθὲς εἶπας.
place of ναί καλὸν εἶπας, Eldick con-
jectured πᾶ ποκ ̓ ἔλειπες Τὠμπέχονον ;
φέρε μοι, &c. as being all addressed to
the maid. Some editors have adopted
this reading.

In

40. Μορμώ. A word of terror, used to frighten children. It also signifies a phantom, a hideous imaginary female, the terror of the nursery. The Scholiast explains it: ἡ μορμὼ ἵππος δάκνει, the hobgoblin horse bites!

42. Τὸν μικκόν. Take the little fel: low and play with him. Comp. v. 66.

45

Τὰν κύν ̓ ἔσω κάλεσον, τὰν αὐλείαν ἀπόκλαξον.
Ω θεοὶ, ὅσσος ὄχλος ! πῶς καὶ πόκα τοῦτο περᾶσαι
Χρὴ τὸ κακόν; μύρμακες ἀνάριθμοι καὶ ἄμετροι.
Πολλά τοι, ὦ Πτολεμαῖε, πεποίηται καλὰ ἔργα.
Ἐξ ὧ ἐν ἀθανάτοις ὁ τεκὼν, οὐδεὶς κακοεργὸς
Δαλεῖται τὸν ἰόντα, παρέμπων Αἰγυπτιστί.
Οἷα πρὶν ἐξ ἀπάτας κεκροταμένοι ἄνδρες ἔπαισδον,
̓Αλλάλοις ὁμαλοὶ κακὰ παίγνια, πάντες ἐρειοί.
Αδίστα Γοργοῖ, τί γενώμεθα; τοὶ πτολεμισταὶ
Ιπποι τῶ βασιλῆος. ̓́Ανερ φίλε, μή με πατήσῃς.
Ὀρθὸς ἀνέστα ὁ πυῤῥύς. ̓́ Ιδ ̓ ὡς ἄγριος! Κυνοθαρσὴς
Εὐνόα, οὐ φευξῇ; διαχρησεῖται τὸν ἄγοντα.

50

viii. 64. — 43. Τὰν αὐλείαν. The door of the vestibule, or court yard. Eustathius on Homer, Iliad, X. 66. Πρωτας θύρας λέγει τὰς αὐλείους, ἃς ἔθος ἦν τηρεῖσθαι ὑπὸ κυνῶν. Comp. Casaubon on Theophrastus, Char. 4. and 18. ̓Απόκλαξον is Doric for ἀπόκλειξον. Comp. vs. 33.

44. Ω θεοί. “ Dii boni, quid turbæ 'st!" Terence, Heaut. ii. 3. 13. Praxinoe and Gorgo, attended by their maids, now enter the public streets. 45. Χρή. In the signification of the licet." Latin " Δεῖ also is used in the same way. See Duker on Thuc. ii. 51. — Μύρμακεs. Virgil, An. iv. 401. "Ac veluti ingentem formicæ," &c.

47. Ἐξ ᾧ ἐν ἀθανάτοις. Ptolemy Philadelphus enrolled his father, Ptolemy Soter, and his mother, Berenice, among the number of the gods. — 48. Δαλεῖται τὸν ἰόντα Spoils the traveller, invading him in the Egyptian fashion. Propertius, iii. 9. 33. “ Noxia Alexandria, dolis aptissima tellus.” Comp. Seneca, Epist. 51. Martial, iv. 42. - 49. Ἐξ ἀπάτας. Men wholly made up of deceit. A metaphor from the fusing and mixing of metals. Comp. Cicero for Coelius, c. 5. Viger, v.

I. e. thieved.

66

f 11. 1.-Ἔπαισδον.
Toup joins ἐξ ἀπάτας ἔπαισδον, dolo
malo iuserunt.” —— 50. ̓Αλλάλοις δμα
λοί. On a par with each other in
knavish tricks, all bullies. The word

peoì is found only in this passage, and is supposed to be corrupt. Toup conjectured πάντες ἀεργοί : which he translates, “a parcel of idle rascals.” Various other conjectures may be seen in Kiessling's edition.

51. Τί γενώμεθα ; What will becone of us ? ---Τοὶ πτολεμισταί. Virgil, An. xi. 89. · Post bellator equus.”

[ocr errors]

52. Μή με πατήσῃς. Comp. Juvenal, iii. 247, 248.

53. Ὀρθὸς ἐνέστα. Virgil, Æn. x. 892. “ Tollit sese arrectum quadrupes.” Πυῤῥὸς means the colour, which the ancient Romans called "burrus,' sorrel.— Κυνοθαρσής. Rash, impudent Eunoë! For the nominative usurping the place of the vocative, see Fischer on Weller, iii. p.319. Matth. Gr. Gr. $ 312. - 54. Διαχρησεῖται. He will destroy his leader. Comp. Herod. i. 24. Τὸν ἄγοντα properly signifies the person who leads a horse; yet the Scholiastexplains it τὸν ἀναβάτην, the

vider.

« ForrigeFortsæt »