Billeder på siden
PDF
ePub

45

50

Ἐντὶ δάφναι παρ ̓ ἐμὶν, ἐντὶ ῥαδιναὶ κυπάρισσοι,
Ἐντὶ μέλας κισσὸς, ἔντ ̓ ἄμπελος ὁ γλυκύκαρπος·
Εντὶ ψυχρὸν ὕδωρ, τό μοι ἁ πολυδένδρεος Αἴτνα
Λευκᾶς ἐκ χιόνος, ποτὸν ἀμβρόσιον, προΐητι,
Τίς κεν τῶνδε θάλασσαν ἔχειν ἢ κύμαθ ̓ ἕλοιτο ;
Αἰ δέ τοι αὐτὸς ἐγὼν δοκέω λασιώτερος ἦμεν,
Εντὶ δρυὸς ξύλα μοι, καὶ ὑπὸ σποδῷ ἀκάματον πῦρ.
Καιόμενος δ ̓ ὑπὸ τοῦς καὶ τὰν ψυχὰν ἀνεχοίμαν,
Καὶ τὸν ἕν ̓ ὀφθαλμὸν, τῶ μοι γλυκερώτερον οὐδέν.
Ωιμοι, ὅτ ̓ οὐκ ἔτεκέν μ ̓ ἁ μάτηρ βράγχι ̓ ἔχοντα,
Ως κατέδυν ποτὶ τὶν, καὶ τὰν χέρα τεῦς ἐφίλασα, 55
Αἰ μὴ τὰ στόμα λῆς· ἔφερον δέ τοι ἢ κρίνα λευκὰ,

45. Ἐντὶ δάφναι. Comp. i. 17. v. 45. Matth. Gr. Gr. f217. This passage seems to have been imitated from Homer, Odyss. i. 183. seqq.- Ραδιναί. Comp. x. 24. - 47. Ἐντὶ ψυχρὸν ὕδωρ. Water from dissolved snow is exceedingly unwholesome. Comp. Aulus Gellius, xix. 5. Juvenal, xiii. 162. 48. Προΐητι. Doric for προΐησι.

49. Τίς κεν τῶνδε. Supply ἀντί. Say who would take, for peaceful scenes like these, The blustering billows and tempestuous seas?” Fawkes. Comp. Nonn. Dionys. xvi. 30. Her mann on Viger, p. 877. seqq. The particle ἢ here stands for καί, Θάλασσαν ἢ κύματα constitute a Hendiadys.

50. ̓͂Ημεν. Comp. ii. 41.---51. Ἐντὶ δρυός. As in vs. 33. here, also, he endeavours to palliate his deformity by enumerating the comforts with which he is surrounded,

52. Καιόμενος δέ. And being burned hy thee both as to my soul, and my single eye, than which nothing is sweeter to me, I would endure it : i. e. I love thee so much, that I would endure to have not only my soul burned, but also this single eye, which is dearer to me than life itself. Warton thinks the Cyclops

alludes to the prophecy of Telemus. Comp. vi. 23. Homer, Odyss. i. 502. seqq. Kiessling conjectured: Καιόμενος δ ̓ ὑπὸ τεῦς, ναὶ τὰν ψυχὰν, ἀνεχοίμαν Καὶ τὸν ἕν ̓ ὀφθαλμόν : I swear by my life, &c.-Τεῦς. Comp. ii. 126. -53. Τῷ μοι. Catull. iii. 5. “ Quem plus ilia oculis suis amabat.” Comp. Oppian, Hal. i. 703.

54. Ετεκέν με. For the use of the paragogic here, consult D'Orville on Chariton, p. 283. and Van. Crit. pp. 70. and 328. Ernesti on Homer, Il. f.388. Hermann Emend. Rat. Gr. Gr. p. 13. and Matth. Gr. Gr. f 43.- Α μάτηρ. The sea-nymph Thoosa, daughter of Phorcys, was mother of Polyphemus. Neptune was his father, Comp. Homer, Odyss. A. 71. 55. Ως κατέδυν. That I might descend to thee, &c. The aorist of the indicative with us signifying to the end that has the force of a subjunctive. See Matth. Gr. Gr. f 519. 6. and comp. vii. 86. 56, Λῇς. Comp. i. 12. iv. 14.—Ἔφερον δέ τοι *Αν may be supplied. Virgil, Ecl. ii. 45. "Tibi lilia plenis Ecce ferunt nymphæ calathis: tibi candida Nais Pallentes violas, et summa papavera carpens,"

[ocr errors]

Ἢ μάκων ̓ ἁπαλὰν, ἐρυθρὰ πλαταγώνι ̓ ἔχοισαν.
̓Αλλὰ τὰ μὲν θέρεος, τὰ δὲ γίνεται ἐν χειμῶνι,
Ωστ ̓ οὐκ ἄν τοι ταῦτα φέρειν ἅμα πάντ ̓ ἐδυνάθην.

αν

60

Νῦν μὰν, ὦ κόριον, νῦν αὐτόθι νεῖν γε μαθεῦμαι,
Αἴκα τις σὺν ναῒ πλέων ξένος ὧδ ̓ ἀφίκηται,
Ως κεν ἴδω, τί ποθ ̓ ἁδὺ κατοικῆν τὸν βυθὸν ὄμμιν.
Ἐξένθοις, Γαλάτεια, καὶ ἐξενθοῖσα λάθοιο,
Ωσπερ ἐγὼν νῦν ὧδε καθήμενος, οἴκαδ ̓ ἀπενθεῖν.
Ποιμαίνειν δ ̓ ἐθέλοις σὺν ἐμὶν ἅμα, καὶ γάλ' ἀμέλ.

γειν,

Καὶ τυρὸν πᾶξαι, τάμισον δριμεῖαν ἐνεῖσα.

65

Α μάτηρ ἀδικεῖ με μόνα, καὶ μέμφομαι αὐτῷ·
Οὐδὲν πά ποχ ̓ ὅλως ποτὶ τὶν φίλον εἶπεν ὑπέρ μευ,
Καὶ ταῦτ ̓ ἦμαρ ἐπ ̓ ὦμαρ ὁρεῦσά με λεπτὸν ἐόντα.
Φασῶ τὰν κεφαλὰν καὶ τὼς πόδας ἀμφοτέρως μευ 70
Σφύσδειν, ὡς ἀνιαθῇ, ἐπεὶ κἠγὼν ἀνιῶμαι,

58. ̓Αλλὰ τὰ μέν. All these I could wish to bring you in the same season; but some of them grow, &c. The beautiful simplicity of this passage is universally admired. In Sicily the poppy was in flower in winter, and the white lily in spring.

[ocr errors]

60. Νῦν μάν. “Now, now, dear maiden, will I learn to dive, If some kind sailor at our coast arrive; That I may see what bliss is there below. What pleasures I would wish thee to forego.' Polwhele, Warton observes that the use of ships was unknown to the Cyclops. Comp. Homer, Odyss. i. 125. seqq. Αὐτόθι. Here, by the sea-shore. — 61. Ωδ ̓ ἀφίκηται. Comp. v. 44.- 62. Κατοικῆν. Comp. vss. 4. 44. Matth. Gr. Gr. § 202. 11.

Ω

65. Ποιμαίνειν. Virgil, Ecl. ii. 28. « Ο tantum libeat mecum tibi sordida rura Atque humiles habitare casas, et figere cervos, Hædorumque gregem viridi compellere hibisco! 66. Τά· μισον δριμεῖαν. Having put in the sharp rennet. Comp. vii. 16.

68. Οὐδὲν πά ποκα. "" ‘Neque ulla via, ullo modo prorsus unquam aliquid dixit,” &c. Harles. See Hoogeveen, xlv. § 2. p. 1056.69. Καὶ ταῦτα. And that although she saw, &c. Comp. Matth. Gr. Gr. f 202. 12.

70. Paow. I will say to her, that, &c. “I, to alarm her, will aloud complain, And more disorders than I suffer feign." Fawkes.—11. Σφύσδειν. Toup, Koen, on Gregorius Cor. f 113. and Brunck, prefer σφύσδην. On this Kiessling observes ; "This form of the infinitive of barytons so frequently occurs in good MSS. that I am almost persuaded Theocritus used the termination ην everywhere (except when a short syllable was required, and then he

63. Ἐξένθοις, Emerge, &c. For this use of the optative, see Matth. Gr. Gr. §513. seqq. For the construction of λανθάνω with an infinitive, see Matth. Gr. Gr. § 530. 2. Comp. Pind. Pyth.

v. 30.

Ω Κύκλωψ, Κύκλωψ, πᾶ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι ;
Λἴκ ̓ ἐνθὼν ταλάρως τε πλέκοις, καὶ θαλλὸν ἀμάσας
Ταῖς ἄρνεσσι φέροις, τάχα κεν πολὺ μᾶλλον ἔχοις νοῦν.
Τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε· τί τὸν φεύγοντα διώκεις ; 75
Εὑρήσεις Γαλάτειαν ἴσως καὶ καλλίον ̓ ἄλλαν.
Πολλαὶ συμπαίσδεν με κόραι παρὰ λῖνα κέλονται,
Κιχλίσδοντι δὲ πᾶσαι, ἐπήν κ' αὐταῖς ὑπακοίσω·
Δηλονότ ̓ ἐν τᾷ γᾷ κἠγὼν τὶς φαίνομαι ἦμες.
Οὕτω τοι Πολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα,
Μουσίσδων· ῥᾷον δὲ διᾶγ ̓, ἢ χρυσὸν ἔδωκεν.

80

used the termination ev), and in the infinitive of contracted verbs ἦν.”

72. Ω Κύκλωψ. Comp. ii. 19. Vir. gil, Ecl. ii. 69. “ Ah! Corydon, Corydon, quæ te dementia cepit ?” Quintus Calaber, H. 261. Ποῖ δὴ νῦν σοι ἐὺς νόος ἐκπεπότηται. Comp. Herod. iii. 155. - 73. Αἴκ ̓ ἐνθών. If you would go and weave, &c. Harles translates ἐνθὼν, “ statim,” “e vestigio." Comp. D'Orville on Chariton,

P. 379. Θαλλόν. Comp. iv. 45. Virgil, Ecl. ii. 71. “ Quin tu aliquid saltem potius, quorum indiget usus, Viminibus mollique paras detexere junco ?" 74. Τάχα κεν. Perhaps

[ocr errors]

you would have much more sense.

75. Τὰν παρεοῖσαν. Understand a cow, or a sheep. This line consists of two proverbs of the same import, i. e. Receive that which fortune offers you, and be content. This accounts for the masculine φεύγοντα. Ovid, Met. xiv. 28. “ Melius sequerere volentem Op

tantemque eadem, parilique cupidine captam.” Comp. Horace, Sat. i. 2. 105. 76. Εὑρήσεις. Virgil, Eel. ii. 73. "Invenies alium, si hic te fastidit Alexin.” Here the Latin poet falls far short of the original.

77. Πολλαὶ συμπαίσδεν. Horace, Od. i. 9. 18.

"Nunc et Campus, et areæ, Lenesque sub noctem susurri Composita repetantur hora: Nunc et latentis proditor intimo Gratus puellæ risus ab angulo,” &c.

79. Κἠγὼν τίς. Comp. iv. 30. Viger, iii. § 11. 14. and Hermann thereon, p. 731.--- ̓͂Ημεs. Comp. ii. 41. 80. Ἐποίμαινεν. Restrained. A metaphor from tending sheep. Kiessling says, “ Cantillando fallebat amorem.” -81. 'Pãov dé. "More sweetly far with song he sooth'd his heart, Than if his gold had brib’d the doctor's art.” Fawkes.

ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΑΙ, Ἢ ̓ΑΔΩΝΙΑΖΟΥΣΑΙ.

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ιε ́.

ΓΟΡΓΩ, ΠΡΑΞΙΝΟΉ, ΓΡΑΫΣ, ΞΕΝΟΣ,
[ΕΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ, ΓΥΝΗ ̓ΑΟΙΔΟΣ.]

Ενδοῖ Πραξινόα ;

ΓΟΡΓΩ.

ΠΡΑΞΙΝΟΉ,

Γοργοῖ φίλα, ὡς χρόνῳ! Ἐνδοῖ.

Θαῦμ ̓, ὅτι καὶ νῦν ἦνθες. Ορη δίφρον, Εὐνόα, αὐτῷ· Εμβαλε καὶ ποτίκρανον.

ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΑΙ. THE SYRACUSIAN GOSSIPS, or WOMEN ATTENDING THE FESTIVAL OF ADONIS. Two trifling, talkative, Syracusian women, of the lower order, Praxinoë and her friend Gorgo, who, with their husbands, had fixed their abode at Alexandria, go as spectators to the Festival of Adonis, which was celebrated, with great splendour, under the auspices of Arsinoë, the widowed queen of Ptolemy Philadelphus. Their conversation sets forth, in a humorous manner, their domestic concerns and habits, and ludicrously exposes the vanity and fashion of the times. Towards the end of the Idyl, á music-girl is introduced, chanting a song in honor of Adonis, in which the praises of Berenice and Arsinoë are not forgotten. -- Reiske observes, that

with regard to sweetness and pleasantry, few of the Idyls can be compared with the Syracusian Gossips. Polwhele converts it into a Drama of three Acts, the second beginning at vs. 44. and the third at vs. 78.

1. Ἐνδοῖ Πραξινόα; Terence, Andr. v. 2. 10. "Anne est intus Pamphilus?” Ως χρόνῳ. Supply πάρει. "O quam diuturna ex absentia ades. Reiske. See Schæfer on Bos, Ellips. p. 402. Eurip. Phoeniss. vss. 302. 313.- 2. Ορη δίφρον. This is addressed to a servant : See for a chair, Eunoe. The present imperative of verbs in άω contracts, in the Doric, ae into η, instead of a. Comp. vii. 50. Aristoph. Ach. 800. Matth. Gr. Gr. $201. 7.

ΓΟΡΓΩ.

Εχει κάλλισται

ΠΡΑΞΙΝΟΉ,

Καθίζει.

ΓΟΡΓΩ".

Ω τᾶς ἀδαμάτω ψυχᾶς ! μόλις ὔμμιν ἐσώθην,
Πραξινόα· πολλῶ μὲν ὄχλω, πολλῶν δὲ τεθρίππων· 5
Παντᾶ κρηπῖδες, παντᾶ χλαμυδηφόροι ἄνδρες·
̔Α δ ̓ ὁδὸς ἄτρυτος· τὰ δ ̓ ἑκαστέρω ἄμμιν ἀποικεῖς.

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Ταῦθ ̓ ὁ πάραρος τῆνος ἐπ ̓ ἔσχατα γᾶς ἔλαβ ̓ ἐνθὼν,

3. Εχει κάλλιστα. Thank you. A formula of returning thanks, when a proffered kindness is declined with civility. They also said simply κάλλιστα, or ἐπαινῶ. The Latins usually said "recte;" sometimes " ' benigne.” Comp. Aristoph. Ran. 511. Horace, Epist. i. 7. 16. Viger, v. $7.9. and my note on Terence, Andr. ii. 3, 51.

i. p. 179. — Τὺ δ ̓ ἑκαστέρω, Thus Herodotus, vi. 108. ὑμεῖς ἑκαστέρω οἰκέομεν, where Matth. Gr. Gr. § 457. supplies ἢ ὥστε ὑμᾶς δέχεσθαι.

-

8. Ταῦτα. For διὰ ταῦτα. - Ὁ πάρε αρος τῆνος. This crazy husband of mine. Πάραρος is derived from ἄρω, and is equivalent to the Latin "ineptus.” Comp. Eustath. on Homer, Ii. v. p. 1319. Kiessling says it is put for παρήορος, and derives it from ἀείρω The latter word is thus explained by Dionys. Halic. A. R. vii. 73. Σειραίος ἵππος, ὃν ἀπὸ τοῦ παρῃωρῆσθαι καὶ συν εξεῦχθαι παρῄορον ἐκάλουν οἱ παλαιοί, ἀπ’Comp. Homer, Il. Θ. 87. Π. 152. 474. Hence it is said of a person, whose mind wanders from the path of right reason. · Ἐπ ἔσχατα γᾶς. voyage from Sicily to Alexandra seemed, to the unlettered gossip, ta have brought her to the world's end.

4. ̓͂Ω τᾶς ἀδαμάτω ψυχᾶς! Oh what an undaunted heart I have! Comp. Schol. on Æschyl. Sept. c. Th. 859. and Ruhnken, Epist. Crit. i. p. 110. - Μόλις ύμμιν. The pronoun here is elegantly pleonastic, as in Lucian's second Marine Dialogue: Καὶ ἐκείνου τυφλός εἰμί σοι, ὦ Πόσειδον.— 5. Πολλῶ μὲν ὄχλω. Supply ὄντος.

[ocr errors]

6. Παντᾶ κρηπῖδες. Comp. viii. 41. Scholiast: Πανταχοῦ κεκρηπιδωμένοι ἄνδρες. λέγει δὲ τοὺς ἐν τῇ πόλει στρατιώτας. “ Men in arms.’ Fawkes. Comp. Juvenal, iii. 248. xvi. 24. In the latter passage “ tot caligæ, tot millia clavorum,” are put for so many soldiers. Add Schæfer on Longus, p. 373. – 7. ̓́Ατρυτος. Fatiguing. This word properly signifies indefatigable. See Hemsterhuis on Lucian, tom.

The

"Huc mecum in extremum orbis ter

rarum cum venisset, hane iste fatuus emit (vel conduxit) adiculam, a tuis adeo ædibus remotam, ut ne nos essen mus vicina, ὅπως μὴ γείτονες ἆμες.” Vulcken. Reiske and Toup think these words signify at the remotest part of

« ForrigeFortsæt »