Billeder på siden
PDF
ePub

27. ἐρεῖν oder εἴρειν Mähly.

28. μακράν C. Hartung.

29. ώγαθος Bergk.

32. αἶνὰ st. ὦκα Schneidewind. ἀνέμων οὐ δίκαιον φορεῖν; Bergk. ὀνέμων ἦκα φόρην πρέπει Fr. ἄνεμον μῶν ἄικες στροβεῖν; Mühly. πεδ ̓ ἀέλλαν ἀίκως φόρη Bücheler. τάχ' ὁ μέλλων ἄνεμος φορεῖ Kraushaar.

Beren. 1. και Toup.

4. Uber φιαρώτατος vgl. Dilthey, epigr. Gr. in muris picta (ind. schol. Gotting. 1878-79) S. 16.

Epigr. Vgl. Ahrens, Philol. XXXIII 608 f.

ΠΙ. 6. καταγρόμενον ε, καταγρώμενον Κ. καταγόμενον Anth. Pal. IX 338. καὶ ἀγρεμόνας Ahrens. κατειβόμενον Dilthey, obss. crit. in anth. Gr. (ind. schol. Gotting. 1878) S. 16.

IV. 1. τόθιται Anth. Pal. IX 437 nach Holders Collation. τὡς αἱ wie es scheint c, τὰς αἱ κ, τᾶς αἱ D. τάς τε δρύας vermutete Meineke.

3. ἀσκελές Jahn, Philol. XXVIII 7.

5. σακὸς δ ̓ εὐίερος Toup. σακος ο εὖ (?) ἱερὸς Κ, κᾶπος δ' εὖ ἱερὸς c. ἕρκος δ ̓ εὐθ ̓ ἱερὸν Anth. κᾶπος δὲ σκιερός Junt. ἕρκος δ' εὔθριγκον Kaibel, Hermes XV 457, sehr ansprechend. ἀενάον Meineke zu Bion 15, 1, mit Verweisung auf Odyss. 13, 109. Vgl. Hartel, Wiener Stud. I 20.

15. ἀνανεύσῃ κ c. ἀνανεύοι Anth. ἄρα νεύσῃ D. ἄρα hat hiernach keine Beglaubigung.

V. 1. τᾶν μοισᾶν Anth. Pal. ΙΧ 433.

5. „Anth. Pal. nach Holders Collation λασιαύχενες (über dem letzten & ein o) ἐγγύθεν ἄντρου.

Fr.

VI. 3. Vgl. Ahrens, Philol. XXXIII 388 Anm.

VII. 3. ἀντι δὲ πολλῆς Anth. Pal. nach Holder. ἀντὶ δὲ πολλᾶς die Theokrit-Hass. ἀντὶ δὲ βώλου Heinsius. ἀντὶ δὲ πέλλης Wordsworth in der 2. Ausg.

Χ. 3. ἑτέρως, wie es scheint, k D und Anth. Pal. VI 338. ἕτερος ε. Ersteres ist also allein beglaubigte Überlieferung.

ω

5

XI. 4. v Anth. Pal. v die Theokrit-Hdss.

XVII. 5. πελωρισται Anth. Pal. (ΙΧ 600). πελωριστή () scheint im Archetypus der Theokrit-Hdss. gestanden zu haben. πελωριστά Ahrens.

6 Ag. Ameis behielt μεμναμένους bei und ubersetzte, indem er die Worte σωρόν γὰρ εἶχε ῥημάτων als Parenthese falste, so: ,,utpote qui viro populari (thesauros enim habebat praeceptorum) memores essent rependendi mercedem." Seine Anmerkung lautet: ,,Ex sex codicibus, in quibus sunt optimi Palat. et Mediol. k, admittendum putavi accusativum μεμναμένους, quippe quem tueri posse mihi videar ex usu notissimo apud Rost. gr. Gr. § 131, 4.

Nunc simul magis apparet quid velit parenthesis owoòv rào εixe ῥημάτων, i. e. Epicharmus comoediis populares cum ad alias virtutes colendas tum ad gratum animum habendum excitaverat.“ Fr. citierte aufserdem Krüger I § 56, 9, 10. Aber weder hierdurch noch durch die angeführte Stelle bei Rost erscheint der Accusativ μeuvauέvovs irgendwie gerechtfertigt.

XVIII. 4. τελευταῖ Anth. καλεῖται die Theokrit-Hass. τί μήν; ἔτι χρησίμα καλεῖται Toup.

XX. 6. Touto st. Toutov C. Hartung, nicht unwahrscheinlich.
XXI. Eine metrische Bemerkung bei Meineke, Choliamb. S. 90.
XXV. 2. ñollois Ahrens.

5. TEQIOTEQi Anth. Plan.

XXVI. In der Überschrift will Flach (Unters. über Eudokia u. Suidas S. 128 Anm. 1) éwvos 'Aqrεuidáógov schreiben. Ad. 32 και μευ κάτ ̓ εὖ δίκαζε Fr.

Syr. 3. Pediasimus.

Die richtige Erklärung von tavoолáτwo ist die des

Griechischer Index.

Αἴγειρος 7, 8.

αἴγιλος 5, 128. αἰγίπυρος 4, 25.

ακέρα γυνά 28, 15. ἀκράχλους 24, 60. ἄκυλος 5, 94.

ἄλλος st. ἕτερος 6, 46. ἀλοσύνα 30, 12.

ἀμφί 4, 19. 25, 9. ἀμφὶ

7, 142.

ἀμφότερον 25, 69.

[blocks in formation]

fehlt fehlt im

ἄν. λέγοιμί κε 25, 195. beim Opt. 8, 13. Nachsatze 16, 43. ἄν bei εἰ im fortgesetzten Conditionalsatze 2, 124. os av m. Opt. 2, 142. ἀνακλέπτω 5, 9.

ἀναπλέκω καλύκεσσι 3, 23. ἀνεμώνα 5, 92.

ἄνεμον ἥβας 30, 20.

ἀντίον ποτίδην αιδεσθείς 30, 8. ἀπὸ σκηνῆς ἀγοράζω 15, 16. ἀπὸ χροιῆς θῆλυς 16, 49. ἀπὸ στέρνων πλατύς 24, 78. ἀπ' ἀκάνθας χαῖται 6, 15–16. ἀπὸ παλαίστρας ἄγχεται 7, 125. ἀπὸ καρδίας φι λεῖν 29, 4. δωδεκαταῖος ἀφ ̓ οὗ 2, 157.

ἆρα ohne Frage 7, 105.

ἄρτι γεγεύμενος τῶν ἐτέων 30, 5. ἀσφόδελος 7, 68. ατρακτυλλίς 4, 52. αὐτός, solus 5, 85.

herus 24, 50.

απο αὐτοῦ 7, 5-6.

αὐτόθεν ἐξ 25, 171. ἀφνειός m. Dat. 25, 119. βαρὺς θεός 17, 19. βιάζεσθαι (εἴσω) 15, 76. βύσσος 2, 73.

γάρ. καὶ γὰρ in amöbäischen Liedern 5, 82. ἀλλὰ σὺ γὰρ 1, 19. γε in der Antwort 4, 14. ή ῥά γε; 3, 8. 4, 53. γε μέν 17, 137. γεγεύμενος τῶν ἐτέων 30, 15.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

εἴτε in indir. Frage 2, 150. εἴτε σὺ 1, 124.

ἐκ πατέρων ἀφνειός 24, 106. ἐκ πρώρηθεν 22, 11. Ελίκηθεν 25, 180. ἐκ ψυχῆς 8, 35. ἐκ Μοιρᾶν 1, 140. ἐξ ̓Αφροδίτης 2, 30. ἐκ ποδός 7, 6. ἐκ θυέων 2, 10. ἐκ τράγοιο δέρμα 7, 15. ἐξ ἄρεος 11, 27. ἐκ μέσου ἤματος 10, 5. ἐκ, cum antea esset 22, 112. ἐξ ἴσου 5, 25. ἐκσαλάσσω 2, 85. ἕλκος

=

κατα

σύριγξ ρ. 297, 7. ἐν adv. 2, 68. ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν 4,7. ἐν ἐλαφρῷ 22, 212. βάλλω ἐν πυρί 2, 54. ἐν κομάροισι κέονται 5, 129.

ἑός, tuus 25, 55 Anm. ἔπειτα nach Partic. 25, 143. ἐπὶ m. Genet. Ziel 7, 130. ἐπ' ἐμοῦ, me vivo 7, 86. νέρθ ̓ ἐπὶ γῆς ἔκλασσε 25, 146. ἐπὶ φρεσὶ θεῖ ναι 25, 276. ἐπ ̓ ἤματι, den Tag über 24, 137. ἐπὶ πήρᾳ, das Augenmerk gerichtet auf - 1, 49. ἐπὶ βουσί 17, 101. ἐπ' ἐμοί, in potestate 15, 72. ἐπί τινι αἴθομαι u. s. w. 2, 40. ἐφ ̓ ἑσπερίοις

[blocks in formation]

μοι elidiert 4, 58. μόνον m. Imp, 19, 21.

ὁ Δάφνις und daneben Δαμοίτας ohne Art. 6, 1. Vgl. 22, 34. 26, 1. Artikel charakterisierend 3, 19. 8, 86. Art. fehlt bei ἄλλος 22, 178. τὸ ἐχθές 2, 144. τὸ αὔριον 13, 4. τὰ Λύκωνος, τὰ Μίκωνος, Grundstück u. s. w. 2, 76. 5, 112. τὸ καλὸν = καλῶς, τὸ μεσαμ

βρινόν, meridie 3, 3. 1, 15. ὁ ποῖος; 5, 5. Stellung in ῥοικὸν τὸ λαγωβόλον 4, 49. Nom. m. Art. bei Anreden 4, 45. Art. meus, tuus, suus 11, 67. φυτοσκάφοι οἱ πολύεργοι 25, 27. Vgl. 16, 44. 2, 148.

ὅγε 25, 77. ὅδε 4, 48. ὄλοχος äol.

[blocks in formation]

ὀμμιμνασκόμενος Hol. 30, 22. ὀμνάσθην ol. 29, 26. ὅπως, ubi 24, 23.

[ocr errors]

m. Opt. 6, 24.

ὁρᾶν ἔαρ 13, 45. ὀροδαμνίς 7, 138.

=

m. Fut. 1, 112.

ὄρπετον οι. ἕρπετον 29, 13. ὅσον, ein wenig 25, 73.

ὀστέα αὐτὰ λοιπά 2, 89-90. εἰς ὀστέον 3, 17.

ὅτε μὲν

ἄλλοτε δὲ 4, 17. ὅτε nach μέμνημαι 5, 116. 118. ὅτε m. Optat. 7, 108.

ὅτι elidiert 11, 54, nicht el. 1, 88. οὐ. ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα; 2, 90. οὔτι m. Fut. 8, 68. Negat. fehlt im ersten Gliede Epigr. 6, 6. οὐδάλλος 6, 46.

οὖν. μήτε

μήτ' οὖν 5, 68-69. οὗτος, heus tu 5, 76. S. ταῦτα. ὀφρύς. δι ̓ ὀφρύγων, ol. 30, 7. πάραυα äol. = παρειά 30, 5. πάντα, τὰ 7, 98.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »