Billeder på siden
PDF
ePub

ἆμος δ ̓ ἀντέλλοντι Πελειάδες, ἐσχατιαὶ δέ
ἄρνα νέον βόσκοντι, τετραμμένου εἴαρος ἤδη,
τᾶμος ναυτιλίας μιμνάσκετο θεῖος ἄωτος
ἡρώων· κοίλαν δὲ καθιδρυνθέντες ἐς ̓Αργώ
Ἑλλάσποντον ἵκοντο νότῳ τρίτον άμαρ ἀέντι.
εἴσω δ ̓ ὅρμον ἔθεντο Προποντίδος, ἔνθα Κιανῶν
αὔλακας εὐρύνοντι βόες τρίβοντες ἄροτρα.
ἐκβάντες δ ̓ ἐπὶ θῖνα κατὰ ζυγὰ δαίτα πένοντο

satz zu v. 22 zu schliefsen, die
Durchfahrt zwischen den Symple-
gaden, nicht den Pontos bezeich-
nen. Das aus Homer mit herüber-
genommene Beiwort uέya ist daher
wenig passend. Der Hiatus ist un-
schön, wenn auch nicht ohne Ana-
logien, s. Anm. zu 22, 116. Un-
logisch ist die Verbindung von d'
οὗ mit τότε. (Η.) — ἔσταν ἔστη-
σαν wie öfter bei Homer. Krüger
II § 36, 1, 5. Curtius, Verbum 12
p. 74. Vgl. Ovid Met. 15, 337.
25-27. άμος τᾶμος wie 24,
11 - 13. Vgl. Ilias 23, 226-228
ἦμος δ ̓ ἑωσφόρος εἶσι

=

τῆμος πυρκαϊὴ ἐμαραίνετο. – ἀντέλ λοντι. Für die Form vgl. v. 26 und 31. Πελειάδες. Pleiadum ortus matutino tempore incidebat in extremum Aprilem et in Maii initium, et serenam tempestatem portendere putabatur. (Wüstemann.) Athen. 11 p. 490. Plin. H. N. 18, 69.

25-26. ἐσχατιαί βόσκ., wenn die im Frühjahr geborenen Lämmer schon so grofs sind, dafs sie abgesetzt und auf einer entlegenen Trift abgesondert von den Mutterschafen geweidet werden können. vέov. S. 8, 42. Die idyllische Färbung ist auch in diesem Gedichte nicht zu verkennen. Vgl. v. 10 fg., v. 40 fg. (Stoll, gr. Anth.) τετραμμένου. Vgl. 22, 43.

[ocr errors][merged small]

25

309

merkung Kiefslings, der Dativ stehe statt des Genetivs, wird der Grund seiner Anwendung nicht erklärt. Unrichtig ist es, wenn Kühner II p. 371 ihn derselben Kategorie zuzählt wie die mit einem Participium verbundenen persönlichen Dative. Er ist vielmehr eine seltnere Art des temporalen Dativs. Vgl. Soph. Antig. 335 χειμερίῳ νότῳ. Theokrit 17, 127. Xen. Hell. 3, 2, 25. Thuk. 1, 30. Bei Xen. Ages. 1, 2 heifst τοῖς προγόνοις ὀνομαζομένοις ,durch namentliche Aufzählung der Vorfahren", wie Sauppe richtig erklärt.

[ocr errors]

30. ὅρμον ἔθεντο, sie machten sich, wählten sich ihren Landungsplatz. Vgl. 7, 62. Herodot 7, 193 ὅρμον ἐποιεῦντο. Quint. Smyrn. 6, 161 Δαναοὶ δὲ πρὸ ἄστεος αὖλιν ἔθεντο. Κιανῶν. Κιανοί sind die Einwohner der Stadt Kios im südwestlichen Bithynien am κόλπος Κιανός innerhalb der Propontis. Vgl. Apoll. Rhod. 1, 1354.

31. α ὔλακας κτλ. Dionys. Perieg. 418 ἀγχοῦ δ ̓ ̓Αργείων ἄροσις καὶ γαῖα Λακώνων.

[ocr errors]

32. κατὰ ζυγά (mit δαῖτα πέν. zu verbinden) soll wohl bedeuten nach Ruderbänken" (vgl. Guhl u. Koner, das Leben der Gr. u. R. 4. Aufl. p. 318 flg.). Die auf einer Ruderbank zusammensitzenden vereinigten sich zu gemeinsamer Mahlzeit. In den byzantinischen Scholien wird erklärt σύνδυο δεῖπνον ἐπονοῦντο. In diesem Sinne hat aber Th. ζυγόν schwerlich angewendet. (Η.) δαῖτα πένοντο, homerischer Versschlufs. Ilias 18, 558. Odyss. 14, 251.

δειλινοί, πολλοὶ δὲ μίαν στορέσαντο χαμεύναν.
λειμὼν γάρ σφιν ἔκειτο, μέγα στιβάδεσσιν ὄνειαρ,
ἔνθεν βούτομον ὀξὺ βαθύν τ ̓ ἐτάμοντο κύπειρον.
κᾤχεθ ̓ Ὕλας ὁ ξανθὸς ὕδωρ ἐπιδόρπιον οἰσῶν
αὐτῷ θ ̓ Ἡρακλῆι καὶ ἀστεμφεῖ Τελαμώνι,
οἱ μίαν ἄμφω ἑταῖροι ἀεὶ δαίνυντο τράπεζαν,
χάλκεον ἄγγος ἔχων. τάχα δὲ κράναν ἐνόησεν
ἡμένῳ ἐν χώρῳ· περὶ δὲ θρύα πολλὰ πεφύκει,
κυάνεόν τε χελιδόνιον χλωρόν τ ̓ ἀδίαντον
καὶ θάλλοντα σέλινα καὶ εἱλιτενὴς ἄγρωστις.

33. δειελ. Vgl. Anm. zu 25, 56. — πολλοὶ δὲ μίαν. Vgl. die Wortstellung v. 38. 22, 30. Cic. 4 Cat. 4, 8.

34. μέγα – ὄν. Vgl. 17, 35.

[merged small][ocr errors]

36. δ. ἐπιδ. Apoll. Rhod. 1, 1208 τόφρα δ' Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁμίλου δίζητο κρή νης ἱερὸν ῥόον, ὥς κε οἱ ὕδωρ φθαίη ἀφυσσόμενος ποτιδόρπιον. Heinsius vergleicht Nonn. Dionys. 10, 227.

37. ἀστεμφεῖ. Homerisches Wort (II. 2, 344. 3, 219, vgl. Od. 4, 419 u. 459), aber bei Homer nicht als Epitheton von Personen gebraucht. (H.) - Τελαμῶνι. Telamon, Herrscher von Salamis, Vater des Aias, der treue Begleiter des Herakles auf dem Zuge gegen die Amazonen und gegen Troja. Pind. Nem. 3, 38. Isthm. 5, 40. Als Argonauten nennen ihn auch Apoll. Rhod. 1, 93. Val. Flacc. 1, 354. Orph. Arg. 185.

38. τράπεζαν vom Mahle, wie

35

40

16, 27. Vgl. Ovid Fast. 6, 131 guttura fraudabant Phineïa mensis.

40. ἡμένῳ. Vgl. Caes. B. C. 3, 49 demissus. Verg. Aen. 3, 689 iacens. Hor. Od. 1, 17, 11 cubans.

θρύα, Binsen. Ilias 21, 351 καίετο δὲ λωτός τ' ἠδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον, τὰ περὶ καλὰ ῥέεθρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει.

41. κυάν. χελιδόνιον. Welche Pflanze hier gemeint sei, ist noch nicht sicher ermittelt. Auf keinen Fall ist es Schöllkraut, wie einige wollen. Nach Athen. 15 p. 684 E war die Pflanze der ἀνεμώνα sehr ähnlich. ἀδίαντον, Frauenhaar, capillus Veneris, eine kleine krautartige Pflanze aus dem Geschlecht der Wasserfarren, welche haarförmige, schwarzglänzende, Die zweifiedrige Stengel treibt. Verzweigungen des Blattes sind so überaus niedlich und zart, dafs es auch καλλίτριχον genannt wurde. Dioskor. 4, 136.

42. σέλινα. S. zu 3, 23. ἄγρωστις. Diese Pflanze läfst auch Homer, Od. 6, 90, am Flufsufer wachsen und nennt sie μελιηδής, wie auch Theophr. de caus. pl. 6, 11, 10 von ihrer γλυκύτης redet. Nach dem Schol. nennen sie die Landleute ἀγρία, was mit dem neugr. Namen ἀγριάδα übereinstimmt. Es ist unser Hundszahn, cynodon dactylon = panicum dact. oder paspalum dact., eine Grasart, die sich häufig in Niederungen findet und eine kriechende ausdauernde Wurzel hat. Daher εἱλιτενής. - Drei

ὕδατι δ ̓ ἐν μέσσῳ Νύμφαι χορὸν ἀρτίζοντο,
Νύμφαι ἀκοίμητοι, δειναὶ θεαὶ ἀγροιώταις,
Εὐνείκα καὶ Μαλὶς ἔαρ θ ̓ ὁρόωσα Νύχεια.
ἤτοι ὁ κοῦρος ἐπεῖχε ποτῷ πολυχανδέα κρωσσόν
βάψαι ἐπειγόμενος, ταὶ δ ̓ ἐν χερὶ πᾶσαι ἔφυσαν·
πασάων γὰρ ἔρως ἁπαλὰς φρένας ἐξεσόβησεν
Αργείῳ ἐπὶ παιδί· κατήριπε δ ̓ ἐς μέλαν ὕδωρ
ἀθρόος, ὡς ὅτε πυρσὸς ἀπ ̓ οὐρανοῦ ἤριπεν ἀστήρ
ἀθρόος ἐν πόντῳ, ναύταις δέ τις εἶπεν ἑταίροις·
κουφότερ ̓ ὦ παῖδες ποιεῖσθ ̓ ὅπλα· πλευστικός οὖρος
Νύμφαι μὲν σφετέροις ἐπὶ γούνασι κοῦρον ἔχοισαι
δακρυόεντ ̓ ἀγανοῖσι παρεψύχοντ ̓ ἐπέεσσιν.
Αμφιτρυωνιάδας δὲ ταρασσόμενος περὶ παιδί
ᾤχετο, Μαιωτιστὶ λαβὼν εὐκαμπέα τόξα

καὶ ῥόπαλον, τό οἱ αἰὲν ἐχάνδανε δεξιτερὴ χείρ.

48. ἐξεσόβησεν Jacobs] ἐξεφόβησεν

Spondiaci hinter einander wie 25, 29 flg. Vereinzelt sowohl bei Homer wie bei späteren Dichtern. Ludwich, de hexam. poet. Gr. spond. p. 22.

43. χορὸν ἀρτ. Platon in der Anth. Pal. 9, 823, 5 (Bergk, poet. lyr. p. 625) αἱ δὲ πέριξ θαλεροῖσι χορὸν ποσὶν ἐστήσαντο ὑδριάδες Νύμφαι, Νύμφαι ἁμαδρυάδες. Apoll. Rhod. 1, 1223 οἱ δέ που ἄρτι Νυμφάων ἵσταντο χοροὶ κτλ.

44. Νύμφαι. Durch die epische Wiederholung des Subjectes bereitet der Dichter den Leser auf besondere Eigenschaften der Nymphen vor, welche hier gerade von Belang sind. Vgl. die Wiederholungen 1, 29-30. 7, 57-59. Ilias 2, 671-673. Verg. Ecl. 9, 27-28. Hor. Epod. 11, 2-3. [Tibull] 3, 5, 1-2. Prop. 1, 11, 28-29. Die rastlosen Nymphen sind δειναί. Ihre Nähe kann verderblich wirken. Sie können bethören oder zu sich in die Flut ziehen wie das ,,feuchte Weib" in Goethes Fischer.

45. ἔαρ θ ̓ ὁρόωσα. „Ein Frühling scheint aus ihrem Blick zu dringen." E. Schulze, bez. Rose. Vgl. Anm. zu 3, 18. Hor. Od. 4, 5, 6.

46. ποτῷ. Prop. 1, 20, 43 tandem haurire parat demissis flumina pal

45

50

55

mis innixus dextra plena trahens humero.

49. ἐπὶ. ἔρως φρένας ἐξεσόβησεν ist construiert nach Analogie von μαίνομαι (2, 48. 10, 31), καταίθομαι (2, 40) u. s. w. S. zu 1, 49 und zu 2, 40. (Nicht in conspectu pueri.)

50. ἀπρόος. S. zu 25, 252. ἀστήρ. Stat. Theb. 1, 92 lapsisque citatior astris.

52. κουφότερα. Arat Phaen. 421 οἱ δὲ (ναῦται) εἰ μέν κε πίθωνται ἐναίσιμα σημαινούση, αἶψά τε κουφά τε πάντα καὶ ἄρτια ποιήσωνται, αὐτίκ ̓ ἐλαφρότερος πέλε ται πόνος.

54. παρεψύχ. παραψύχεσθαι consolandi vel demulciendi sensu in singularibus Theocriti numerandum. (Meineke.) Das Substantivum παραψυχή in der entsprechenden Bedeutung ist nicht selten.

56. Μαιωτιστί, ἤτοι Σκυθιστί. Μαιῶται οἱ Σκύθαι οἱ περιοικοῦντες τὴν Μαιώτιν λίμνην. ἐχρῆτο δὲ Ἡρακλῆς τοῖς Σκυθικοῖς τόξοις, διδαχθεὶς παρά τινος Σκύθου Τευτάρου. Schol. ωτιστὶ gehört zu εὐκαμπέα. Mit der Wortstellung vgl. 2, 137. 16, 22. 57. ρόπαλον. Vgl. 25, 207.

Μαι

τρὶς μὲν Ὕλαν ἄυσεν, ὅσον βαθὺς ἤρυγε λαιμός
τρὶς δ ̓ ἄρ ̓ ὁ παῖς ὑπάκουσεν, ἀραιὰ δ ̓ ἵκετο φωνά
ἐξ ὕδατος, παρεὼν δὲ μάλα σχεδὸν εἴδετο πόρρω.
ὡς δ ̓ ὁπότ ̓ ἠυγένειος ἀπόπροθι λῖς ἐσακούσας
νεβροῦ φθεγξαμένας τις ἐν οὔρεσιν, ὠμοφάγος λῖς,
ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἑτοιμοτάταν ἐπὶ δαῖτα,
Ἡρακλέης τοιοῦτος ἐν ἀτρίπτοισιν ἀκάνθαις
παῖδα ποθῶν δεδόνητο πολὺν δ ̓ ἐπελάμβανε χώρον.
σχέτλιοι οἱ φιλέοντες· ἀλώμενος ὅσσ ̓ ἐμόγησεν
οὔρεα καὶ δρυμούς, τὰ δ ̓ Ἰήσονος ὕστερα πάντ ̓ ἦς.
ναῦς μέν γ ̓ ἄρμεν ̓ ἔχοισα μετάρσια τῶν παρεόντων,
ἱστία δ ̓ ἡμίθεοι μεσονύκτιον ἐξεκάθαιρον
Ἡρακλῆα μένοντες. ὁ δ ̓ ᾧ πόδες ἆγον ἐχώρει
μαινόμενος· χαλεπὰ γὰρ ἔσω θεὸς ἧπαρ ἄμυσσεν.
οὕτω μὲν κάλλιστος "Υλας μακάρων ἀμιθρεῖται·
Ἡρακλέην δ' ἥρωες ἐκερτόμεον λιποναύταν,
οὕνεκεν ἠρώησε τριακοντάζυγον ̓Αργώ,
πεζᾷ δ ̓ ἐς Κόλχους τε καὶ ἄξενον ἵκετο Φᾶσιν.

58. τρὶς κτλ. Vgl. Ilias 11, 462. Ὕλαν ἄυσεν, er rief den Hylas. Vgl. Ilias 11, 461 αὖε δ ̓ ἑταίρους. Stellen wie Ovid Met. 3, 244 (Actaeona clamant) verbunden mit Verg. Ecl. 6, 44 (ut litus Hyla, Hyla omne sonaret) könnten uns veranlassen zu übersetzen: er rief,, Hylas". Vgl. z. B. Ovid Met. 5, 397-398. Verg. Ecl. 1, 5. Indes ist die erstere Erklärung durch Homer empfohlen.

59. ἀραιὰ κτλ. Prop. 1, 20, 49 cui procul Alcides iterat, responset: at illi nomen ab extremis fontibus aura refert. Anton. Lib. Met. 26 erzählt: Νύμφαι δείσασαι τὸν Ἡρακλέα μὴ αὐτὸν εὕροι κρυπτόμενον παρ' αὐταῖς, μετέβαλον τὸν Ὕλαν καὶ ἐποίησαν ἠχώ, καὶ πρὸς τὴν βοὴν πολλάκις ἀντεφώνησεν Ἡρακλεῖ.

62. ὠμοφάγος λίς. Der Hauptton liegt auf dem Epitheton, das vor dem wiederholten Substantivum steht, um den Löwen als furchtbares gieriges Raubtier mit Nachdruck zu charakterisieren. Verg. Aen. 6, 86 bella, horrida bella cerno. Hagedorn: ein Löw', ein junger

[blocks in formation]

Löwe kommt. Vgl. 18, 50 und zu 13, 44. Doch scheint die Weitschweifigkeit in v. 61 und 62, die auffallende Stellung von tis und τοιοῦτος, sowie das Fehlen von v. 61 in der besten Hds. k darauf hinzuweisen, dafs die Stelle ursprünglich anders gelautet hat. (H.) ·

66-67. αλώμενος — δρυμούς. Eurip. Hel. 532 πορθμοὺς δ ̓ ἀλᾶσθαι μυρίους πεπλευκότα ἐκεῖσε κἀκεῖσε.

68-69. Eine ansprechende Herstellung der beiden stark verderbten Verse ist bis jetzt nicht gefunden. (Η.) Das Schiff war segelfertig; es hatte die Segel (ἄρμενα 22, 13) aufgezogen (μετάρσια).

---

70. ᾧ π. άγον, wie 14, 42. Vgl. Hor. Epod. 16, 21. Od. 3, 11, 49. 71. θεός. Soph. Antig. 800 ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει θεὸς Ἀφροδίτα. — ήπαρ. Vgl. 11, 16.

72. μακάρων. Krüger I $ 47, 6, 11. Hor. Od. 3, 13, 13. Orph. Arg. 651 Νύμφαι σφιν (den Hylas) κατερύκακον, ὄφρα σὺν αὐταῖς ἀθάνατός τε πέλοι καὶ ἀγήραος· ἤματα πάντα.

[blocks in formation]

XIV. Aeschines und Thyonichos. Über Inhalt und Zweck dieses Gedichtes s. Einl. p. 6. Durch die Wendung am Schlusse (v. 59 flg.) wird es zu einem Lobgedicht auf Ptolemäos. Dafs es in Alexandria abgefafst ist, ergibt sich hieraus nicht mit Notwendigkeit, ist aber nicht unwahrscheinlich. Der Schauplatz der Begebenheiten soll nach dem Scholiasten Sicilien sein; im Gedicht findet sich indessen keine Andeutung hierüber.

1. Χαίρειν πολλὰ τὸν ἄνδρα Θ. Vgl. Plat. Ion p. 530 Α τὸν Ἴωνα χαίρειν. Krüger I § 62, 3, 12 und das Citat zu 14, 31. Aeschines hat dem Thyonichos die Bitte zukommen lassen, er möge sich, sei es in Aeschines Wohnung sei es anderswo, zu bestimmter Stunde einfinden. Patet id statim ex primis verbis: nam cum τὸν ἄνδρα additum sit, est id

eecum

quem exspectabam Thyonychum." (Hermann, opusc. 5 p. 95.) — ἄλλα τοιαῦτα h. e. πολλά (sc. χαίρειν). Ita enim loqui solent Graeci, ubi

quod in una re aut persona existit, idem cadere itidem in alteram significant multusque est is usus additi in eam notionem ad τοιοῦτος pronomen ἄλλος sive ἕτερος vocabuli. Plato Sympos. 197 C οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ Ἔρως πρῶτος αὐτὸς ὢν κάλλιστος καὶ ἄριστος μετὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἄλλων τοιούτων (i. e. τοῦ κάλλους καὶ τῆς ἀρετῆς) αἴτιος εἶναι. Theaet. 148 Β καὶ περὶ τὰ στερεὰ ἄλλο τοιοῦτον. Rep. 372 D. Gorg. 501 B. (Vahlen vor dem index lect. Berol. Sommer 1876 p. 6 fig., wo auch für ἕτερος τοιοῦτος Beispiele aus Platon zu finden sind.)

[ocr errors]

2. Αἰσχίνα, sc. λέγω. χρόνιος, wie spät kommst du. Vgl. 15, 1. Mit dem Gebrauche des Adjectivums vgl. 25, 56. — χρόνιος; Arcessitus Thyonichus ab Aeschine non cessaverat quidem; sed hic morae impatiens sero illum advenire queritur. Quod miratur Thyonichus; simul ex illa amici impatientia suspicatur eum habere quae cum ipso communicare valde cupiat. (Fr. Jacobs.)

« ForrigeFortsæt »