Billeder på siden
PDF
ePub

אכ" אם המה היו מצווים להפר תורת משה : ולמה התוכחו על דבר זה עד שקם פטר ואמר מדעת עצמו, : י* ועתה למה תנסו, את הצהים לשום עול על צוארי התלמידים אשר לא יכלנו

.לשאת גם אבותינו גם אנחנו וכו' :

עכי תדעו באמת שתורת משה ומילה ושבת ושאר מצות לעולם לא יפרס :

ועל כן הזהיר הקיבה אותנו על פי מלאכי, באמרו זכרו תורת משה עבדי וכו': ובסוף ספר מלאכי אמר הנה אנכי שלח לכם את איהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותס : זהו הנקרא מלאך הברית ועליו נאמר מלאכי ב' הי בריתו היתה אתו החיים והשלום שנאמר במדבר כה יבי לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום : זה פנחס והוא איהו הנביא ואתנס לו מורא וייראני ומפני שמי. נחת היא (נחת היא לשון חתת נתירא) : ו" תורת אמת היתה בפיהו ועולה, לא נמצא בשפתיי בשלום ובמישור הלך אתי הוא נאמר על אהרן ואעזר ופנחס : ורבים. השיב מעון וזהו הנאמר בפנחס כה" יגי והיתה לו ולזרעו אחריו ברית

gave bis opinion; 7. “ And when there had been much disputing, Peter rose up, and said unto them, Men and brethren." 10.“ Now therefore why tempt ye God, to put a yoke upon the neck of the disciples., which neither our fathers nor we were able to bear?” &c.

Every one may safely conclude from this, that the law of Moses shall never cease to be observed, and therefore God cautioned us through his Prophet Malachi, iv. 4.“ Remember ye the law of Moses my servant.” 5-6..“ Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD: and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers.” This is the messenger of the covenant, of whom the Prophet speaks, ii. 5. “ My covenant was with him of life and peace.” As in Numbers, xxv. 12. “Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace;" (namely, of Phinehas, which is Elias). Malachi, ii. 5. “ And I gave them to him for the fear wherewith he feared me, and was afraid before my name." (In Hebrew the word nihat signifies an extraordinary fear). Ibid. 6.* “ The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips: he walked with me in peace and equity, and did turn many

many away froin iniquity,” which is said upon Aaron, Eleazar, and Phinehas, “ And did turn many away from iniquity,” this is alluding to Phinehas, Numbers, xxv, 1S. “ And hs shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the

[ocr errors]

כהונת עולם תחת אשר קנא לאהיו ויכפר על בני ישרץ וכוי : : מלאכי בי זי כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה צבאות הוא : חי ואתם סרתם מן הדרך הכשלתם רבים בתורה שחתם ברית הלוי אמר

ה' צבאות : ומה שאחרים מפרשים הפסוקים האלה ער ישו הנוצרי ואומרים עליו מלאך

הברית :

:

[ocr errors]

יש לשאול איה הבטחת החיים לישו הרי בן לג' הומת : ושלום הרי הוא בעצמו העיד בלוקש יב' נא" ואמר האם תחשבו כי באתי לתת שלום בארץ לא : אני אומר לכם כי אם לחלק מעתה חמש בבית אחד יהיו חלוקים שלשה על שנים וכו' : נגי האב יחלק על הבן והבן על האב וכו' : ועוד כתיב במלאכי בי ה ואתנם לו מורא ויראני : אבל נראה הוא עובד ולא נעבוד :

אכן הראתי על כל דבריהם בראיות ברורות ובטעמים שאין שום טעם או סברה בכל הראיותם שמראים מתיניך לבלתי הועיל: ובזה אסייס חבורי, ואולי אחרי שנבחנו דברי, עדיין הקורא

children of Israel.” Malachi, ii. 7-8. ^ For the priests' lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth: for he is the messenger of the LORD of hosts.' But ve are departed out of the way; ye have caused many to stumble at the law; ye have corrupted the covenant of Levy, saith the Lord of hosts." How can the Sophists and Epicureans expound these verse's upon Jesus, and declare him the messenger of the covenant?

With propriety we may here inquire, in which banner ihe covenant of life and peace has fulilled jiself by Jesus? Did he not die at the age of thirty-three? and peace, surely that he never constituted; which we even find in the writings of St. Luke, xii. 51–53. “ Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, Nav;. but rather division: for from henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three. The father shall be divided against the son, and the son against the father," &c. Further Malachi states, ii. 5. “And I gave them to him for the fear where with be feared me, and was afraid before my name.” Consequently, Jesus was the subject who feared, and 'not the Lord who was feared.

Notwithstanding I feel assured of having presented to the reader every passage of the holy scripture necessary for a confutation; yet I beg to observe that if any who may examine and study this my humble work, should in one or more points yet differ, and feel himself capable, with more and other testimonies, to

PART II.

המשכיל פוסח באיזה דבר , או יאמין לחבירו . לסתור טענותי, ולחזק דברי המאמינים באמונה חדשה של ישועו הנני אוחיל להודיעני ויהיה בטוח שעוד לצוה מילים , ושיש כח בידי , להדריכו בדרך אמת ובזה אשים קנצי למילין

1

בטרם סיום חבורי אענה ואומר :

1

הפעם אודה את ה' בכל לבי, שזיכני והחייני לבוא לגמר מלאכתי , אספרה בקהל רב חסדיךי ומי אנכי שהביאותני עד הלום: גדל רחמיך עס עבדך! הלא אתה צורי ומשגבי החילות להראות את עבדך את גדלך , ומי צ שיעשה כמעשיך וכגבורותיך! אתה ידעת את כל התלאה שמצאתני מיום שהתחלתי לחבר ספרי, עד שגמרתי מלאכתי : לפניך בוחן לבות וכליות נגלה שלא יצאתי מביתי לדפוס מה שכתבתי לאסוף ממון הון ושם : אפס קנוא קנאתי את שמך הגדול ודרך אמונה בחרתי , ועניתי לחורפים דבר , יען זלעפה אחזתני בראותי שטפלו עלינו שקר זדים ; טח עיניהם מראותו מהבין לבותם ושיחות כרו על תורתך, על עמך, ועל משיחך , עד שכמעט

1

1

« ForrigeFortsæt »