Billeder på siden
PDF
ePub

עלס עלמיא ועוד כתיב ז' כו ודינא יתיב ושלטניה יהעדון להשמדה ולהובדה עד סופא וכו' : כזי ומלכותא ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין ומלכותא מלכות עלם וכר שלטניא לה יפלחון וישתמעון וכו' : ומה שנאמר עס ענני שמיא רומז בו שלא יבא בהשתדלות האדם וכח : לא ברצון יתברך וגזרתו כמו שעליית עננים הממטירים עלייתם ברצון וגזרתו ית' כדכתיב ירמיה ידי כבי היש בהבלי הגוים מגשמים ואס השמים יתנו רביבים הלא אתה הוא ה' אהינו ונקוה לך כי אתה עשית את כל אה וכו' :

ורמז גכי שאחרי הראותו לא יסבבו בלכתו ולא תתאחר ביאתו כמו שהעננים אחר שיראו בקצה הארץ לא יתאחר ביאתם אבל תהיה עלייתם בתכלית המהירות : כמו שנאמר גכי בישעי' יטי אי הנה ה" רוכב על עב קל ובא מצרים וכו' : זו הרמז לבן אדם את רוב המהירות להביא הגזירה עליהם : וכן ירמיה די יג" הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו וכו' : וישעי' סי ח" מי אה כעב תעופנה וכיונים א

:

:

26 & 27.“ But the judgment shall sit, and they shall taka away his dominion, to consume and destroy it unto the end. And the kingdom and dominion, and the greatness of the kingdom under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him,” &c. What the text expresses,

With the clouds of heaven," notifies, that the Messiah is not to come through the preparations and the power of the people, No! through the will of God and his command. Like the skies of heaven descend the rain according to God's decree, so shall he also come; as in Jeremiah, xiv. 22.“ Are there any among the vanities of the Gentiles that can cause rain? or can the heavens give showers ? art not thou he, O LORD our God? therefore we will wait upon thee: for thou hast made all these things:”

It also predicts, that as soon as the Messiah appears, he will not stay nor go backward, to delay his arrival; but as the skies which as soon as they appear upon earth, they tarry not, but come in haste: and so shall he also come. The same is said in Isaiah, xix. 1. “ Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt." This indicates to the people, how sudden the decrees over them will be fulfilled. Further it stands in Jeremiah, iv. 13. “ Behold, hé shell come up as clouds, and his chariots shall be as a whirlwind: his horses are swifter than

And in Isaiah, Ix. 8. • Who are these that fly as a cloud, and as the doves to their windows ?" All these verses shew how abrupt

eagles.”

ארובותיהם וכו' : הלא צו מאמרם אינם צא רמזים שביאתם יהיה קל ובמהירות כענני השמים לפי המשל : כדי להבינו לבן האדם ) דבר

הדומה :

:

[ocr errors]

ואם יאמרו אכי כדבריך שהמשיח המיוחד לא יהיה אוקי איך אמר עליו הכתוב ושלטנה שלטן עלס די לא יעדה וכו' : אך הכוונה בזה שהמלכות של מלך המשיח יהיה לו ולבניו אחריו בלי הפסק עד עולם : רל שלא תתעתק לאחרים כמו שנעתקה המלכות אחרים : כדכתיב דניא בי ומלכותהלעם אחרן לא תשתבק וכו' : ואחרי השבועים שבעים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר הקדש ישחית עם נגיד חבא וקיצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות וכו' : טי כו' : ומה שמביאים ראייה לדבריהם מפסוק זה באמרס הנה דניצ דודיע בנבואתו שהמשיח יהרג כדכתיב יכרת משיח ואין לו וכו' : עכי על איזה משיח הכתוב מדבר :

לכן ראה התשובה מבואר הפסוקים חסמוכים לזה הפסוק : כי שם כתוב בתחלה שבועים שבעיס נחתך על עמך ועל עיר קדשך

and quick these things will come like the course of the skies, which are stated as a comparason, to give měn a typical idea thereof.

Should the Sophists contend and say, If so be, that the Messiah is no Divinity, Why does it stand then in Daniel, vii. 14." His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away?&c. The signification hereof is, that the kingdom of the Messiah shall continue incessantly for him and his offsprings; namely, it shall not depart to be bestowed on strangers; as in Daniel, ii, 44. “ And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.” Ibid. ix. 26. " And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined,” &c.

Concerning the testimonies which they deduce from the foregoing verses, namely, because Daniel observes in his prophecy, “ Shall Messiah be cut off, but not for himself,” &c. They ask, Which other Messiah could he allude to? The answer to this will be found in the following verses, Ibid. 24. “ Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to

M9

לכלא הפשע ולהתם חטאות ולכפר העון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קדש קדשיס : ושבועים שבעים הם ת'ץ שנה שהיא מחורבן הבית הראשון עד חורבן הבית שני : כלומר ע' שנה גלות בבל ותיך שנה ימי עמידת בית השני : ולפי שראה דניץ ויעוד ירמיה הנביא של שבעים שנה יפקד ה' אותם כדכתיב ירמיה כט י כי כה אמר ה' כי לפי מלאות לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם וכו' :

חשב דני שבאותן עי שנה יתמו כל ערנותם ולא יוסיפו אחר כך לגלות עוד כאמרו איכה די כב" תם עונך בת ציון ולא יוסיף להגלותך וכו' : וכאשר ראה בחלומו סימן ז ארבע חיות והדי הרומזות למלכות רומי שתצר לישרא כי יתיהבון בידה עד עדן ועדנין ופלג עדן: לא הבין המכוון מהעדנין עכ הבהילוהו רעיוניו ונשאר הדבר בלבו לראות מה יהיה במציאות : ואיך יסכים הייעוד אשר ראה בחלומו עם הייעודי המייעד לירמיה : כי לא יעד מהגלות אחרות העתידה לבא אחרי בית השני : ולכן נאמר בסוף ספר החלום אנא דניץ שבי רעיוני יבהלוני וזיוי ישתנין עלי ומלתא

« ForrigeFortsæt »