Billeder på siden
PDF
ePub

:

שנולד בבית לחם כי נולדו בבית לחם למאות ולאפים ואי אפשר להיות כלם משיחיס : וכן אמר ממך לי יצא להיות מושר בישרף וכפי הידוע ישו לא היה מושל בישרץ כ'א הם היו משלו בו : לכן. אין הכוונת הכתוב שמשיח עצמו יולד בבית לחם כי אמר ומוצאותיו מקדם מימי עולם : אבל הכוונה האמיתית מזה המאמר היא שאמר הכתוב כנגד בית לחם : אעפ"י שאתה צעיר להיותך נמגה בערי אפי יהודה מימ ממך לי יצא: דריל מזרע דוד אשר היה מבית לחם יהודה כדכתיב שמו אי יזי יבי ודוד בן איש אפרתי מבית לחם יהודה וכו'. : וזהו שאמר הכתוב ומוצאותיו קדס מימי עולם כי בזמן המשיח יאמרו כי מקדם וזמן רב היה מוצאות המשיח מבית לחם כי זמן רב בין דוד ובין משיח :

ומקשר הפסוקים הקדומים והמאוחרים תמצא הכוונה האמיתי כי לעיתים רחוקות הוא ניבא תראה כל זאת מפרק ד' יא ועתה נאספו עליך גוים רבים, וכו' : עם הפסוקים הסמוכים אחריו שרומזים על מפלת גוג ומגוג ומכוון לנבואת והזקף לח"ולט וזכריה ידי ג' וכו' : ואין טענה

:

that the Messiah shall be born in Beth-lehem, and this prophecy has been fulfilled through Jesus who is born in Beth-lehem. Hls being a native of Beth-lehem does not convince us that he possitively is the Messiah; How many thousands are born in Beth-lehem, should we believe all them to be Messiabs? The text speaks, namely, “ That he is to be ruler in Israel;" surely it is well known, that Jesus never reigned in Israel, nor is it a compulsion that Beth-lehem must be the nativity of the Messiah, for the same text says, “ Whose goings forth have been from of old from everlasting.” The actual meaning of the text is as follows. What is quoted concerning Bethlehem, signifies, Though thou be little among the thousands of Judah, notwithstanding say, yet out of thee shall he come forth unto me; namely, of the seed of David who descended from Beth-lehem-judah; as in the first book of Samuel, xvii, 12. “ Now David was the son of that Ephrathite of Beth-lehem-judah," that is what the text expresses, “ Whose goings forth have been from of old from everlasting:" for at the time of the Messiah it will be said, that a great while ago, his decending was from Beth-lehem: for there will certainly be an extensive interval from David's existence until the true Messiah comes,

Through the coherence and combination of the afore quoted and the following verses, the true meaning will be easily discovered as adverting to a very remote time: for instance in Micah, iv. 11. - Now also many nations are gathered against thee," where the foregoing verses refer to the war of Gog and Magog, which coincides with Ezek. Xxxviii. & xxxix. and Zechariah, xiv, 3. It PART II.

L

וכו' :

ממה שנאמר ועתה כי המלה הזאת נאמר על זמן קרוב : אבל מצינו מלת עתה במקומות רבים בדברי הנבואה הנאמרת ג'כ על זמן רחוק : כמו ישעי" מגל הנני עושה חדשה עתה תצמח וכו' : ופירוש יהיו בטוחים אעפ"י שתהיה בזמן רחוק בצו תראו אותה עתה בעיניכם וכו' : ובן ישעי" מטי יטי כי מעתה תצרי מיושב ורחקו מבלעיך

כמו כן הוא אומר כאן מיכה ה" ד" כי עתה יגדל עד אפסי ארץ וכו' : נאמר על ימות המשיח וכן שם מיכה ה' אי עתה תתגודדי בת גדוד מצור שם עלינו בשכט יכו על הלחי את שופט ישרץ וכו' : נאמר על מלחמות גוג ומגוג שישים מצור על ירושלים עם כל גדודיו וחיילותיו ומיש בשבט יכו על הלחי את שופט ישר. הוא מיש בנבואת זכריה ידי בי ויצא חצי העיר בגולה כי אז יאבדו יבזו השופטים והגדולים בישרצ: עד שיכו אותם בשבט על הלחי דרך בזיון :

וכל זה כדי לצרף באש התלאות כדכתיב זכריה יגי טי והבאתי את השלישית באש וצרפתים וכו' : ועס הפסוקים המאוחרים כגון לכן יתנם עד עת יולדה מיכה הי בי ר"ל כי לפני

[ocr errors]

cannot be intimated that it stands in Micah; iv, 1].“ Now also,” &c. to signify a time near at hand, for the Hebrew word vehata (now) is applied in various places of the Prophets as comprehending a most distant time; as in Isaiah, xliji. 19.“ Behold, I will do a new thing; now it shall spring forth,” &c. The signification thereof is, Be assured that notwithstanding it shall come to pass at a very remote time, yet you may depend on it as if it had already occurred before your eyes. The same in Isaiah, xlix. 19. “ Shall even now be too narrow by reason of the inhabitants, and they that swallowed thee up shall be far away.” The very same is said by Micah, V. 4. “For now shall he be great unto the ends, of the earth,” &c, which is alluding to the times of the Messiah. Further in Micah v. 1. “ Now gather thyself in troops, O daughter of troops: he hath laid siege against us: they shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek,” &c. This is relating to the war of Gog and Magog, who will lay siege to Jerusalem, &c. And what he intimates with the words, “ They shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek,' corresponds with Zach. xiv. 2.6. And half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city,' for then shall the judges and the great in Israel be cást away in ignominy; And they shall smite them with a rod upon the cheek.

This shall befall them, to purify them from their sins; as in Zechariah, xiii. 9. - And I will bring the third part though the fire, and will refine them as silver is refined,” &c. In Micah, v. 3.. “ Therefore will he give them up, until the time

הישועה יתן השיי את ישרצ בצרה גדולה כציר יולדה שתהיה נחמד תיופה אחריה כדכתיב ירמיה ל" ו" שצו נא וראו אם יולד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה שס"- זי ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע וכו' : וכן דניץ יב' בי והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי וכו ובעת ההיא ימלט עמך וכו' : סוף: כל דבר הנך רואה שכל או הייעודים נאמרו על ימות המשיח האמיתי ואשר יקיימהו השי באחרית הימים אשר בזמנו יהיה קבוץ גליות כלל ישרא לארץ הקדושה ובזמן ההיא תהיה ביאת גוג ומגוג על אדמת ישרץ ונפילתם שמה : ואח"כ יהיה שלום בעולם וישבו לבטח ואין מחריד :

וידוע שצו הייעודים אפילו אחד מהם לא נראה ולא נשמע בזמן ישו לא אז עד היום הזה : ומה שמביאים ראיה שאמר הכתוב ומוצאתיו מקדם מימי עולם מיכה הי אי באמרם הרמז בזה הכתוב על המשיח המיועד בזה הפסוק הודיע שהוא יהיה אוקי מאחר שמוצאותיו מקדם מימי עולם אבל גם הטענה זו בטעות מבוארת, כי אהים יתי אין לו התחלה וראשית ותכלה ואחרית

« ForrigeFortsæt »