Billeder på siden
PDF
ePub

על פתרונס זה :

וכל דבריהם בלי דעת כי לפעמים פותרים עליו שהוא נביא כמו דברים יח" טו נאמר נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך הי אהיך וכו' והמה פותרים על ישו הנוצרי ואם עתיד ה' להקימו ואיך אמר לו במעשרה בראשית נעשה אני ואתה את אדם : ופעמים אומרים עליו משיח כמו ישעי" יא" ויצא חטר מגזע ישי וכוי מפרשים על ישו הנוצרי שהוא זה ומשיח אך קשה ואם החטר עתיד לצאת מגזע ישי איך אמר לו הק"בה קודם בריאת האדם נעשה אני ואתה האדם :

הלא יציאתו היא מגזע ישי וישי נולד אחר בריאת אדם הראשון יותר משלוש אפי שנין אכן שקר דבריהם : וגם אם הוא ישו היניר היה בבריאת העולם ונולד מאז וגם שנית יצא מרחם אשה בזמן בית שני אכן הוא נולד. שני פעמים ולדבריהם שלשה כינויים והם אחד אין כשנולד הבן נולד כס האב בבת אחת נולדו שניהם : וכפי משמעות דבריהם על פסוק נעשה אדם : איך המה יחר בלי פירוד כי זה תולה בזה והמה, אחד קשה איזה מהם קורא לחברו בני ואיזה נקרא אב :

then father and son were in existence at one and the same time; and who of the two can call the other my son, or my father? if both were from the beginning? therefore we must natually sup: pose

that the father was before the son, and existed alone for some time. Besides we find their own acknowledgment, that the Messiah or supposed son of God was born again, But it is not as the Sophists maintain: I have already, part 1. sect. 1. stated the interpretation of the words, “ Let us make a man," &c.

[From a neglect of the Translator the following passage was forgotten to be inserted in part 1. sec. 1. p. 2. Genesis, i. 26. " And God said, Let us make man in our image, after our likeness,” &c. This the Sophists and Epicureans declare as proving a trinity, for they say, “ Let us make,” is plural, namely, father and son, &c. But they are mistaken. God spoke to the earth, let us make a man between me and thee; namely, give thou me from thy earth, and I will give from my spirit. Ib. 2. 7." And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. Consequently the spirit is of God, and the dust of the earth. Thus it stands v. 27. “ So God created man in his own image.” This is expressed in singular; why does it not say in plural, and they created? No! for God only and alone created man. The following text will likewise serve as a further testimony of my assertion, Ibid. iii. 19. “In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken,” &c. From this it is very evident that God spoke to no one except with the earth, for the whole earth and all that is created upon earth, is earthly; and

H 2.

ואיך קדם זה לזה אף כחוט השערה ולרבריהם בעל כורחך צריך לומר שהאב היה קודם לבן ימים רבים והלך ערירי זולת בנו :

ובפרט כנשמע מפתרונם הפסוק תהלים בי זי באמרו בני אתה אני היום ילדתיך לכן אס הוא נולד היום אין לא נולד מאז ואיך אמר לו אז נעשה אדם : אך כבר פרשתי בחלק הראשון בפרק הראשון שהק"בה אמר v ארץ תני משלך, עפר ואני אתן משלי רוח כדמפרש ואזל ויברא צהיס את האדם ולא נאמר ויבראו וכו' עיין בחלק הראשון וכו' : ועל שנאמר בני אתה אני היום ילדתיך וכו' : אמר דוד ברוח הקדש על עתיד לבא כמו שדרשו ריזיל על מלך המשיח וכן תראה מראש הפרק באמרו למה רגשו גוים זהו על מלחמות גוג ומגוג נאמרה : יהגו ריק ועתידין להתודות ולומר כמו שנאמר ישעי" נבי טו יקפצו מלכים פיהם וכו' נג" אי מי האמין לשמועתנו וכו' : וכן ירמיה יו" איך גוים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל וכו': וזהו שיהגו בריק בדבר

וכן ולאומים

שאין בו שיס ממש :

ואומר יתיצבו וגו בוסרו

[ocr errors]

all in heaven is spiritual. Therefore when God created the heavenly bodies the text says. Ibid i. 3. “ And God said, Let there be light: and there was light.” 6." And God said, Let there be a firmament,” &c. And so he created all with his word, heavenly and bodily. 11. And God said, Let the earth bring forth grass," &c. 20. " And God said, Let the waters bring forth abundantly," &c. 21." And God created great whales, and every living creature that moveth, and which are all of one quality, some bodily and some spiritual, except men, in whom both qualities are united. 27. “ So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.”]

Psa. ii. 7." This day have I begotten thee,” &c, The beginning of this verse denotes the future time, and David declared it with prophetical spirit upon the future; as our learned men interpret, namely, upon the King Messiah, he said, Psa. ii. 1. * Why do the heathen rage, and the people,” (namely, the king of Gog and Magog) “ imagine a vain thing?" Hereupon says Isaiah, lii. 15. “ The kings shall shut their mouths

at hiin: for that which had not been told them - shall they see, and that which they had not

heard shall they consider. 1b. liii. i. “ Who hath believed our' report?" &c. Therefore said David, “ Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?” for they rage in that which does not possess a substance. Psalm, ii. 2. “ The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the Lord, and against his Anointed; (as at the present day). Ib. 4 & 5. “ He that sitteth in the heavens shall laugh: the LORD shall have them in derision. Then ' (namely, when the

:

יחד על הי ועל משיחו (כמו בזמנינו לעינינו היום) וכו: יושב בשמים ישחק אדוני ילעג למו : הי אז ריל כשיתמלאה סאתם אז ידבר צימו באפו ובחרונו יבהלמו : כמו שנאמר יוצ ג' אי בי וקבצתי את כל הגוים ) עמק יהושפט וכו' : תהלים בי ו נאמר ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי :

ער זאת הבשורה אמר דוד פסוק ז אספרה צ חק הי אז הוא אמר לי בני אתה אני היום ילדתיך כלומר תנקהו מחטאיו מרוב אהבתו אותו כמו שנולדו היום בלי חטא לפניו יתברך וזהו שנאמר שמוצ ב יב יג" גם הי העביר חטאתך וכו' : וכן נקראים ישרץ בנים להי כדכתיב דברים ידי א" בנים אתם לה' אהיכס וכו' : וכן הושע יא" אי כי נער ישר וא הבהו וממצרים קראתי לבני וכו' : וכן ירמיה לאי כי הבן יקיר לי אפרים אס ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם ה' וכו' : ע"כ לא דוד לבד נקרא בן ה' כי גם ישרצ בנים לה' : וכמו כן אומרים גיל על פסוק יח שנאמר נשקו בר ומפרשים נשקו מלשון ישקני מנשיקות פיהו וכו' ובר מפרשיס

« ForrigeFortsæt »