Billeder på siden
PDF
ePub

מבוא על עונותיהם, עד שנאמר פעולת ביאת המשיח היא לכפר על עונותיהם : וממנו למד כי לא יתמו חטאים מן הארץ טרם ביאתו ע"כ'ל : איך לפי דבריהם האלה הלא כחשים בכל דברי הנביאים ומ"מ מראים ראיות מנביאים לשקריהם ואם אינם מאמינים לדברי הנביאים : מה להם לדרוש מספרי תנ"ך אם אין בהם ממש חלילה מאהר שהם מהפכים כל דברי ת"ניך בקצתם מאמינים ובקצתם כחשים : כמו בישעי' נט" יאי נאמר הן לא קצרה יד ה' מהושיע ולא כבדה אזנו משמוע : יב' כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכס לבין אהיכס וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמיע וכו' : לכן ראח נא מדברי ישעי' כי באמת ביאת הגאולה בשש לבא מחמת עונותינו כי הם מבדילים בינינו לבין אבינו שבשמים : א"כ איך אמת דברי האומרים שכל פעולת ביאת המשיח הוא לכפר עונות ישרץ הלא נראה שאינו כן : ואם תאמר א"כ שנדע כי המניע ביאת הגאולה מצידיהם ע"כ מותר לנו להצער אותם אך נאמר בירמיה בר ג" קדש ישרץ לה" ראשית תבואתו

[ocr errors]

:

:

Babylon, and four hundred and thirty 10 the emigration of Israel. It is impossible to suppose that the coining of the Messiah is delayed on account of their transgressions, for in that case, the coming of the Messiah must only be for the remission of their sins, and that that cannot be until his arrival. This is their statement.

If we (forbid it heaven) disdain the words of the true Prophets, the whole of the christian faith becomes demolished being entirely founded upon the words of the Prophets: are ihe words of the Prophets and the Old Testament genuine? then is the question, why they endeavour to deviate from the truth? and not only become themselves inconstant to the holy Scripture, but they even strive to lessen the faith of those who believe therein,

I will now commence with briefly answering their censures. They do not believe, that the Almighty delays our redemption on account of our sins; here the annotation of the following text becomes necessary, Isa. lix, 1 & 2.“ Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear: but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear,” &c. this a grand proof? does not this entirely confute their assertions, that the arrival of the Messiah was to expiate our sins ? The Prophet here declares quite the reverse, truth is not included in their doctrine, and correction appears unavailing. Our merciful God will not be against his people, at the time when the Messiah comes, as the disbelievers assert, but he will be with us, as Jeremiah declares, chap. ii. 3. “ Israel was holiness unto

Is not

2

כל אכליו יאשמו רעה תבא עליהם נאם ה' וכו':

:

וכן נאמר זכריה ב- יח" כה אמר ה' צבאות אחר כבוד שלהני אל הגוים השללים אתכם כי הנוגע בכם נגע בבבת עינו וכו" : וכן כאשר הפכו דברי יעקב אבינו עה" בה בהסרת השבט מיהודה וגו כן מהפכים דברי דניץ : באמרוז על ביאת המשיח שלא יהיה רק מלכות אחת יהיבת לעם קדושי עליון (שהם ישרא) וכן נאמר במדבר כדי יזי אראנו ולא עתה אשורנו ולאי קרוב דרך כוכב מיעקב וקס שבט מישרא ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת : ובישעי" מטף כד" והיו מלכים אומניך

' מטי ושרותיהם מניקותיך אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעת כי אני ה' אשר לא יבושו קווי ! ובסימן יא' יב' נאמר ובנו בני נכר חומותיך ומלכיהם ישרתונך כי בקצפי הכיתיך וברצוני רחמתיך ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה לא יסגרו להביא אליך חיל גוים ומלכותם נחוגים כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו וכו" : בדניץ זר כזי נאמר. ומלכותא ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל שמיא יהיבת לעס קדישי

ور

در

the Lord, and the first-fruits of his increase: 'all that devour him shall offend; evil shall come upon them, saith the Lord.” The same says Zechariah, ii. 8. “ For thus saith the Lord of hosts; After the glory hath be sent me unto the nations which spoiled you: for he that toucheth you toucheth the apple of his eye.”

Further they interpret from Daniel's visions, that the kingdom of Judah shall be annibilated when the Messiah comes. Quite the contrary is proved by the Prophets; who say, that there shall only be one kingdom; namely, the kingdom of Israel, who are termed the conseciated of God, as stands in Numbers, xxiv. 17. “I shall see him, but not now: I shall behold him, but not nigh: there shall come a Star out of Jacob, and a Scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and restroy all the children of Sheth."! In Isaiab, xlix. 23. “ And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the LORD: for they shall not be ashamed that wait for me," lb. lx. 10-12. " And the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall minister unto thee: for in my wrath 1 smote thee, but in my favour have I had mercy on thee. Therefore thy gates shall be open continually; they shall not be shut day nor night; that men may bring unto thee the forces of the Gentiles, and that their kings may be brought. For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish; yea, those vations shall be utterly wasted,”' &c. "Daniel, ivii. 27.

G 2

:

עליונין מלכותיה מלכות עלם וכל שולטניא ליה יפלחון וישתמעון : לכן אהובי הקורא ראה נא איך אמת בדברי הכופרים בהבינם מדניץ שיהיה קץ עם ישרץ בשטף בעת ביאת המשיח וינשאו למרחקים הלא נהפוך הוא כי כל הנביאים נבאו כבודן של ישרא בביאת המשיח : כמו שנאמר ישעי' יאי ויצא חטר מגזע ישי וכו' הלא על מלך המשיח נאמר פסוק זה אף לדעתס ובפסוק יא" אמר יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו וכו' : ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ וכו' : וכן נאמר ירמיה כג" ה' הנה ימים באים נאם ה' והקמותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ : ו בימיו הושע יהודה וישר ישכון לבטח וכו': וכמו כן נאמר ירמיה ל" חי והיה ביום ההוא נאם הי צבאות אשבור עולו מעל צוארך ומוסרתיך אנתק ולא יעבדו בו עוד זרים : טי ועבדו את ה' אהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם : / ואתה צ תירא עבדי יעקב נאם ה' וא תחת ישר כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד : יא" כי אתך

« ForrigeFortsæt »