Billeder på siden
PDF
ePub

ג' כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה וכו' : ע"כ. תדע באמת שכל הפרק ישעי: נג" לא נאמר על שום אדם כי אם על ישרץ שסבלו הצרות והיסוריס והמיתות משונות שגזרו עליהם להעבירם מאמונתם : והמה סבלו ולא חלפו דתם ; וכמו כן נאמר תהלים מדי כל הפרק ומכוון מאוד לפרק ישעי' נגי' ופסוק יז אמרכל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך וכוי עיש ותמצא האמת

כפירושי זה כי ברור הוא בטעמים:

ובסוף הפרק ישעי נגי יבי אומר לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל וכו' : וכן נאמר ישעי" סא" ז תחת בשתכס משנה וכלמה ירונו

חלקם לכן בארצם משנה יירשו שמחת עולם תהיה להם וכו" : כל זאת יהיה לישרצ תחת אשר הערו

. למות נפשם על קדוש השם ביה : ואת פשעים נמנה ר"ל צריהם אמרו לא נאשם עליהם כי חטאו לה" כדברי ירמיה נ' זי וכו' אבל לפי האמת והוא

חטא הרבים נשא ולפשעים יפגיע וכו' ישעיה נג

Therefore it may be taken for granted, that the whole of the 53d chapter of Isaiah only means and refers to Israel, for they have endured all these persecutions, punishments, and miseries, in order to absent them from their faith, yet they remain stedfast and firm in the belief of their forefathers. Isaiah, liii. coincides exactly with Psa. xliv. 17. “ All this is come upon us ; yet have we not forgotten thee, neither have we ( dealt falsely in the covenant,” &c. I have given the above in so plain a style, that I doubt not but the reader will feel satisfied, and under stand it correctly.

At the conclusion of chap. liii. 12. Isaiah says, • Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong," &c. Ib. lxi. 7. “For your shame you shall have double, and for your confusion they shall rejoice in their portion: therefore in their land they shall possess the double ; everlasting joy shall be unto them.” All this shall the people of Israel enjoy as a recompense for their having suffered martyrdom of every description for the LORD their God, Isa. liii. . 12. s6 And he was numbered with the transgressors ;" namely, the enemies of the Israelites say, we have not sinned against them ; but they have transgressed against God. As may be proved in Jeremiah, chap. 1. 7.

But this is falsely interpreted, and the real truth may be ascertained

יב שסבל הוא זה עבדו יעקב בשביל אחרים והוא נשא חטא הרבים : על כל זאת הוא מתחיל תיכף רני עקרה וכו' המדבר נחומים על לב ישרא כל

, הפרק נדי והבטיח בו כל הכבוד והגדולה להם לעתיד לכא במהרה בימינו אמן :

פרק ששי

בירמיה לאי לאי נאמר הנה ימים באים נאם הי וכרתי את בית ישרא ואת בית יהודה ברית חדשה : לבי לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאס היה מכאן למדו הכופרים באמרם הנה ירמי הנביא ייעד מפי הקב"ה שעתיד לתת לישרא תורה חדשה והוא האון גליון : אך לפי האמת אין שום סברה וראייה אמיתית להם מפסוק זה: כי הכתוב אינו מייעד לתת לישרא תורה חדשה אא לכרות אתם ברית חדשה וחברית היא זולת התורה: כי מצינו

:

from the following : Isa. liii. 12. “ And he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors," &c. The suffering is meant upon Jacob, whose seed have been necessitated to endure the sin in general of all other nations. Ib. liv. 1. “Sing, O barren,” &c. The whole contents of which do only prophecy comfort to Israel, and promises to them the highest fame and honour in the future, which we pray may occur in our days. Amen.

SECTION VI.

I will endeavour, in this chapter, to prove to my reader that not alone the Sophists give an incorrect interpretation to every passage in the Holy Scripture, but moreover that their doctrine is in direct opposition to what Jesus himself said through his disciples.

Jer. xxxi. 31 and 32. “Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah: Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; (which my covenant they brake,

גבי פנחס כתיב במדבר כה יב' הנני נותן לו את

בריתי שלום וכו': וא"א לומר שהקיבה יעד לפנחם

בברית זה גיל תורה אחרת זולת תורת משה :

וכן ויקרא כ"ז מבר נאמר ג"כ וזכרתי את בריתי

יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם

אזכור וכו' : והלא לא יוכלו לומר שנתנה תורה

מיוחדת לכל אחד מהאבות והלא תורת משה

נתנה כמה מאות שנים אחריהם : וכן כתיב

.

בראשית כאי בז' ויקח אברהם צאן ובקר ויתן

לאבימלך ויכרתו שניהם ברית וכיוצא באלו :

לכן תדע שהכוונה באלו הפסוקים

שכתוב בהן ברית חדשה הוא שהקיבה ייעד לכרות ברית לישראל וחדוש הברית

היא שתהא קיימת לעד לעולם ולא תופר כמו

שהופרה הברית נאשר כרת ה' את בני ישר

בצאתם ממצרים : וזהו שאמר לא בברית אשר

« ForrigeFortsæt »