Billeder på siden
PDF
ePub

האומר כל הנבואה זו נמלאה בשובס מבבל עיז

שא נא עיניך וראה בפסוק ה" ותמצא שעל גליותם לאשור כוונת הכתוב ואף לא שבו מאז עד היום הזה והי אהינו נאמן הוא לקיים הבטחתו לגאול את עמו ישרא הנדחים בארץ אשור ונפוצות יהודח יקבץ מארבע כנפות הארץ לקץ הימין : וכה אמר ה' על עבדו יעקב הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאוד וכו' : וכן נאמר ישעי' מאי כי למען יראו

וידעו וישימו וישכילו יחדו וכו' :

ועבד זה הוא בית ישרא בלי ספק כמו שקראם

הכתוב ג"כ במקומות אחרים כגון ישעי" מא" חי ואתה ישרא עבדי יעקב וכו" : מב אי הן עבדי

אתמך בו בחירי רצתה נפשי וכו : מדי אי ועתה

שמע יעקב עבדי וישרא בחרתי וכו' כ"א זכר צה

יעקב וישרא כי עבדי אתה יצרתיך עבד לי אתה ישר וכו' : וכן ירמיה ל י ואתה צ תירא עבדי

with haste nor by flight: for the LORD will go before you, and the God of Israel will be

your reward.” It should here be remarked, that this prophecy was fulfilled with Israel, at the return from Babylon. I must beg that the fifth verse may be read again, and it will be known that only Assyria is meant thereby; for from there they are not returned up to this very day: and A DONAY, our God, is a just and true God, who most assuredly will fulfil his promise to Israel; namely, that he will redeem his people from Assyria, and the captivity of Judah from the four quarters of the globe. Therefore, said God, through Isa. lii. 13. “Behold, my servant shall deal prudently; he shall be exalted and extolled, and be very high.” Ib. xli. 20. “ That they may see, and know, and consider, and understand together," &c.

The house of Israel is this servant, whom the Holy Scripture so frequently mentions. For instance, Isa. xli. 8. “But thou, Israel, my servant,” &c. Ib. xlii. 1. “Behold my servant, whom I uphold ; mine elect, in whom my soul delighteth," &c. Ib. xliv. 1. “ Yet now hear, O Jacob, my servant, and Israel, whom I hate chosen," &c. Ib. 21. " Remember these, O Jacob and Israel, for thou art my servant: I have formed thee; thou art my servant, O Israel,” &c. The same in Jer. xxx. 10. “ Therefore fear thou not, O my servant Jacob, saith the Lord, neither

יעקב נאם ה' וא תחת ישרא כי הנני מושיעך

מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד וכו' : וכן תהלים קל"ו נחלה לישרא עבדו וכו": הנך רואה שבכל או הפכוקים

הכתוב מכנה את עמו ישר בשם עבד או עבדו

בלשון יחיד:

ועתה נחזור לענינינו הראשון ישעי' נבי ידי כאשר שממו עליך רבים וכו' הלא אמיתית הדברים

הצה ידוע לכל העולם שאם יבא אדם מקצה הארץ

ותוארו יהיה משונה בכל מיני שנוי' לא יתמהו כמו

על איש יהודי ובפרט כי ימצא בו חתימת זקן אז בוודאי נבזה וחדל אישים הוא וכל רואיו ילעיגו בו ומשתוממים על מראהו וקוראים אחריו יהודי הי לך

בשר חזיר ושאר דברי חרופיס וגדופים כל זאת בלי

הכחשה : ט"ו כן יזה גוים רבים יזה מלשון ישעי סגי ג וז נצחם על בגדי וכו' : עליו יקפצו מלכים

be dismayed, O Israel; for lo I will save thee from afar, and thy seed from the hand of their captivity; and Jacob shall return and be in rest, and quiet, and none shall make him afraid,” &c. Thus in Psa. cxxxvi. 22. “ Even an heritage unto Israel, his servant,” &c. In all these verses we find that God calls Israel his people, in singular (or as one body), his servant.

Now we will return to, and renew our former treatise. It stands in Isa. lii. 14. “ As many were astonished at thee,” &c. none can withstand but that the aforesaid is real truth. For if a being, with ever so odd an appearance, should come from the end of the world, the surprise would not be so great as at Judah : moreover his wearing a beard. Surely he would be despised and ridiculed: he would create astonishment, and be exclaimed at-Here, Jew! Have some pork? and more of such despicable scandal, which it is impossible can be denied. Ib. 15. “ So shall he sprinkle many nations ; the kings shall shut their mouths at him,” &c. The word sprinkle, Iase, corresponds with the word in Isa. Txiii. 3. “And their blood shall be sprinkled (Ias) upon my garments,” &c. that the kings shall shut their mouths at him, namely, kings themselves shall lock their mouths out of amazement, when they behold the glory of Israel, for then will they say, This nation, which we have dispised and ridiculed, we now behold

פיהם כלומר יסגרו אפילו מלכים פיהם מרוב

תימהון אשר יראו כבודן של ישרא ויאמרו אוהיו

בעינינו נבזים ושפלים ועכשיו ראינו אשר לא סופר

לנו וכו' : נג' אי מי האמין לשמועתנו וכו': וכן

נאמר ירמיה לגי טי והיתה לי לשם לששון ולתהלה

ולתפארת לכל גויי הארץ אשר ישמעו את כל

הטובה אשר אנכי עושה אותם ופחדו ורגזו על כל

הטובה וכו' : וכן נאמר מיכה ז טו טז יראו גוים

ויבושו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם

תחרשנה: יז ילחכו עפר כנחש כזוחלי ארץ ירגזו ממסגרותיהם ה" אחינו יפחדו וייראו ממך וכו": וזהו דברי ישעי' נג" וכן נאמר ירמיה יו" יטי איך גוים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל וכו' : ישעי' נג' בי ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ ציה לא תואר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו וכו'..

« ForrigeFortsæt »