Billeder på siden
PDF
ePub

לירושת הארץ: עכ' שר ואמר במה אדע כי אירשנה (ר"ל באיזה זכות יזכו בני לירושת ארץ) נאמר בראשית טו' ז' ח' ויאמר איו קחה לי עגלה משולשת וכי זהו תשובה על שצתו דהיינו בזכות הקרבנות וכו' גם היה מרמזו בזה: כי עגלה משלושת מרומז לבית הראשון : לפי שבתחלת המשכן נעשה העגל במדבר : תמצא שמות ל"ב ג" ויעשהו עגל מסכה יט" :

ובאותה זמן ביקש משה רחמים על ישרצ כדכתיב שמות לב לאי וישב משה צ ה ויאמר וכו" ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת וכו" לד" ועתה לך וכי וביום פקדי כלומר עתיד לבוא יום שאפרע מהם על חטאתם כי עתידין לעשות שני עגלים חוץ מזה אז ופקדתי עליהם חטאתם גם מעגל זה : וכן נאמר עמוס ג" יד" וגו' כי ביום פקדי פשעי ישרץ עליו

ופקדתי על מזבחות בית צ וגו' כי בבית צ שם ירבעם עגל אחד ואחד נתן בדן: הרי לך אילו שני עגלים עם הראשון נעשה עגלה

משולשת :

ומעון זה ינקו ישרץ בבית הראשון : כי מיד אחר פטירת שלמה

years old, and a ram of three years old, and a turtle-dove, and a young pigeon." Ib. 9.

The words, “ A heifer of three years old,” symbolically implies the first temple, for at the beginning of the tabernacle they made the golden calf in the wilderness" And he made it a molten calf.” Exodus. xxxii. 4. Moses then prayed for mercy for the children of Israel, - And Moses returned unto the LORD, and said, Oh, this people have sinned a great sin, and have made them gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin--and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written." Ib. 31 and 32. " Therefore now go-nevertheless in the day when I visit,” (i. e. the day will arrive in which I shall punish them for their sins) “ For they will make two calves more besides this, then will I visit them their sin for this calf also.” Ib. v. 34. So we find in Amos iii. 14. “ That in the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him I will also visit the altars of Beth-el: for Jeroboam has put one calf in Beth-el and one in Dan." These two calves; together with the first, make three, which

, a of three years old, but three calves, or the third calf; from which sin they were purified when the first temple existed, for we find that Jeroboam had made the two calves after the death of king Solomon who built the first temple, “ Wereupon

not a heifer ,עגלה משלשת is meant by the words

:

אשר בנה את הבית ראשון עשה ירבעס אותן שני העגלים כמו שנאמר מלכים א' יב' כחי ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב וכו": וכן גרסינן בפרק חלק דף קיב אמר רב יצחק אין לך פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה אי מכיר בחכרע לינורא שר עגל הראשון וכו': ואחר עגלה משולשת לקח אברהם עז הוא הצפיר העזים אשר נאמר דני חי כאי באמרו והצפיר השעיר הוא מלך יון וכו" : ובאמת מלון מלך יון בתחלת בית שני על יהודה וכן תמצא בספר יוסיפון : ואחר העגלה משולשת והעז שרמזו על בית ראשון ושני: לקח איל כי הבית השלישי ת"ביוב מרומז לאיל שהוא שלום וכן תור וגוזל וכו" :

וכן נתגלה או השלשה בתים ליצחק בענין שמות הבארות : כי כפי הידוע שכל הנכתב בתורה היא עניין גדול אבל בסיפור המעשה בשמות הבארות אם נבינם אך כפשוטה אז לא תמצא שום תועלת לא לו ולא לדורות אחריו לכן הורו לנו חז"ל שהם דברי עתיד : כי באר

[ocr errors]

the king took counsel, and he made two calves of gold.” i Kings, xii. 28. We also read in Talmud Chelek, in Sanhueddin, page 102, Rabbi Isaac says—that in all the chastisements whatsoever, which the Almighty has inflicted on the children of Israel, a twenty-fourth part of that punishment or chastisement is inflicted on account of the sin they committed in making the first calf. After the heifer followed the she-goat, i. e. “ The rough goat.” Daniel, viii. 21. And the rough goat implies the king of Grecia, who reigned over Judah when they commenced building the second temple, which you will find in Josephus; and after the heifer and goat, which refer to the first and second temple, he then took a ram, a turtle dove, and a.pigeon, the symbols of peace, and metaphorically implying the third temple, which we hope will be built in our days, and be productive of concord and happiness.

Thus these three temples being known to Isaac he transmitted this knowledge to his posterity, exemplifying them by the names of the wells, for it is obvious that nothing whatsoever is inserted in our Bible but has some important meaning or illustration attached to it, though not immediately perceptible to us, which is éxemplified in the names Isaac gave to those wells, if we consider them merely as proper names, therefore the real meaning of these allegorical names our Rabbies have explained as refering

מים חיים מרומז לבית אהים אשר יעשו בניו כי מהם תצא תורה ודבר ה' מירושלים הנמשלת למיס : לכן הזכיר בבראשית כו יטי באר מים חיים וכו' : ובאר ראשונה קרא עשק ירמוז לבית

הראשון : אשר התעשקו עמנו בכמה מלחמות

עד שהחריבוה :

והשני קרא שטנה שהיא קשה

מהראשונה: והיא בית השני שנאמר עליו עזרא

די וי ובתהלת מלכות אחשורוש כתבו שטנה

:

וכו' : וכל ימיו היו לשטן עד שהחריבוה : והשלישי קרא רחובות היא הבית שעתידה ליבנות במהרה בימינו בלי ריב ומצה אז ירחיב ה' את גבולינו כמו שנאמר דברים יטי ח" אם ירחיב ה' אהיך את גבולך וגו' :

וכן נתגלה ליעקב כמו שמפריש רבינו משה .שיך בבראשית כט" אי וישא יעקב רגליו וכו" ואמר בהיות יעקב גולה ממקומו דהיינו ממקום בית המקדש כמו שאמר למעלה בפסוק יז ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית

אהים וזה שער השמים וכו" : וירא והנה באר

:

« ForrigeFortsæt »