Meddelelser fra krigsarkiverne, Bind 3

Forsideomslag
Reitzel (G. C. Grøn), 1888
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 409 - La guerre permet les ruses, elle ne permet pas de engager pcrsonolleincnt sa parole d'honneur pour une chose, qui ne est pas vrai. Je ne prendrois pas la liberté de toucher ce point, Monseigneur, si mon but n'était d'éteindre tout ce, qui peut mettre de l'aigreur entre les deux nations avant la paix, pour que tout ce qui rappelle cette guerre puisse être enseveli dans l'oubli. Au reste je souhaiterai, que votre Altesse...
Side 105 - Landeværnet er saaledes løbet ud af hinanden, at ikke 10 Mand ere samlede. Ja, med Blusel maa jeg sige at have bemærket, at de fleste have kastet Gevær og Mundering i Grøfter og Buske, for i Bondetrøjen at undvige desto lettere. Kort sagt, min naadige Herre, ingen Flok kunde have vist sig mere ræd. Man kan ikke sige, at vi ere slagne ud, men kyste ud; thi jeg tror ikke, at 30 Mand ere skudte og blesserede, som var en Følge af deres Forsigtighed.
Side 511 - Majesté avait fait exécuter d'avance les mesures qu'Élle a jugées utiles à la défense et à la sûreté de la Sélande. SA le Prince de Ponte-Corvo témoigne en outre le désir que tous les Espagnols actuellement en Sélande soient renvoyés sous bonne escorte sur le continent, où les dispositions sont prises pour les conduire au lieu de leur destination. Le Prince m'observe qu'il sera convenable de ne les faire passer que par détachements de...
Side 511 - Les grands événemens qui survinrent dispensèrent mes ennemis de Gand et de Bruxelles, de fournir les renseignemens demandés par mon souverain le roi de Prusse. Si l'on rapproche la date de la lettre du prince de...
Side 465 - K0benhavn, 1892, Gyldendal. Kr. 10. [2421 Hans Peter Mumme, Begivenhederne i Fyen under de franske og spanske Troppers Ophold her i Landet i Aaret 1808.
Side 204 - Imidlertid skulde alt dette dog ej have bestemt mig til at kapitulere, naar Kjøbenhavn havde været en Fæstning alene, og den ej inden dens Volde havde haft Arsenaler og andre betydelige kongelige Indretninger, der vare af saa stor Værdi, og som man udsatte Hans Majestæt for ganske at tabe ved at lade det komme til en Storm, som man ej havde Tro til at kunne slaa af.
Side 345 - VI CHRISTIAN den Syvende, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug, udi Slefvig, Holfteen, Stormarn, Ditmarfken og Oldenborg, Giôre vitterligt: At vi„ efter Foranledigelié af de Baervaereiide Conjun&urer, allernaadigft have fundet for.
Side 393 - Lieut. von Ager af 2det Agershuus;6 De fleste Officerer ved den brave Oplandske Musqveteer Battaillon — Capitain Sadolin af samme Regiment, fortrinlig i Affairen ved Lier; Ritmester Ingier og Lieutenant Beichmann af Agershuus Dragoner. Jeg nævner disse, da de fortrinlig i Rapporterne ere nævnte, men jeg vilde være uskjønsom og handle mod Pligt> naar jeg ei anbefalede deres Majestæts Naade de fleste Officerer af denne brave Armee, som viser en Standhaftighed og ') d6d som Oberst.
Side 423 - Kanonchalouper ere i Havnen, saa tro Vi, at Nyborg er fra Søsiden tilstrækkelig dækket mod Angreb, men fra Landsiden er og bliver den svag, som for en stor Del ligger i det Lokale, der for Tiden ej kan forandres; men da Vore Allieredes Tropper staa i Baggrunden, saa tro Vi sikkert, at Nyborg Fæstning har lige saa lidet at befrygte fra Landsiden.
Side 35 - Følger udmalede han saaledes: 1) Konfiskation af alle Skibe, som vare eller vilde blive opbragte. '2) Erobring af de danske Kolonier. 3) Ødelæggelse af den danske Handel. 4) Muligheden af, at England kunde se sig nødsaget til at indrømme de svenske Tropper Kjøbenhavn og Sjælland.

Bibliografiske oplysninger