Billeder på siden
PDF
ePub

VARIETAS LECTIONIS GRONOVIANAE.

om.

iis

nes

om, esse

Praef. A. GELLII IN NOCTES ATTICAS PRAEFATIO 1*[....]

queunt. ipse autem ad hoc scripsi, ut paratae || 2 perinde (saepissime pro proinde) || 3 post eruditionibus inserit tractationibus || 4 om. esse || 11 istis conuerrebant || 12 illud Heracliti Ephesii (saepe hi" etc. ex codd. in ordinem recepi pro ii) || 13 * inutile, at qui dem certe "indecorum || 16 * om. e[t] uescae] inhonestae

frigidae fouendumque animum *delectantior atque] aut || 18 sed tractatio

19 percunctando scribendo legitur post disceptationibusque, om, infr 21 μ. 2 τωνδε καθαρεύου είδεν] ιδε πω έχόρευσε *L.:) om. f. recte ll u. 5 * tolol || 23 disceptatiunculas || 24 ergo] igitur || 25 quoue in - INDEX CAPITVM. Commentario primo haec insunt. etc. Varias lectiones ad capitum lemmata spectantes singulis capitibus addidi.

A. GELLII NOCTIVM ATTICARVM COMMENTARIVS LIBER PRIMVS. (similiter per reliquos libros) CAPVT I. (uoc. CAPVT singulis capitibus praepositum) || 1 quantum) quali atque) et || 2 Pisae ad louis Olympii

II. CI. V. *iactabundum || 2. caloris in commoda posticum refrigerantibus 4 et] rai aut contraria, labes ac pestilentias

om. ulli

meditataque quam sibi || 6 inaneis quum flaret glorias,

defatigati ut huius plurimus mos fuit — tibi non quimus, quos idiotas et rudes uocas, uel maximus primum] secundum sed] se in deblaterantes), oblectantes ( 7 *addidit et] ac - ανανάγκάστος] ανεκβίαστος απαρεμπόδιστος εύπορος, ] ]

, ευδαίμων | 9 κακία] κακίαι Γ' 10 ούτως Ελλάνικος σεαυτού | 11 Και ανακραυγάσοντί σοι εάν τις om. πως λέγε μοι συ προς τους θεούς, α Télcov_|| 12 "Av [....]] describit Arrianum usque ad uerbα: ολίγους τινας Περιπατητικούς, και τούτους εκλελυμένους. Η III. om. et ante Theophrastus || 1 uirum) unum eum Chilonem in) quuni die cum iam] eum || 2 mea, inquit, forsitan uos || 3 certe in hoc quidem

om. id

nisi profecto illud || 4 Lex ita pitali || 5 consultanti uisum

prae hoc quod erant || 6 om. Ipse his || 7 Sed hanc || 8 om. Et sapientia || 9 . et alii quisite post qualibus add , et in quibus usque ad) adusque || 12 pensim || 15 recta esse || 16 docent || 17 sit) est Il 19 et) etiam — quod]

add. et post ius "20 egregius uir uèv] uz || 21 anquisitius

[ocr errors]

[ocr errors]

necesse

ca

om. esse

an

C

ut

tum

om.

om.

om.

OIN. esse

re ipsa || 25 add. aut ante paribus om, est ante magnum

add. fit post auri || 26 ουκ οίδ' είπου τούτω δόξει, | 27 τούτου εστίν 28 inquit, et alia, quasi || 29 disceptandique) disputandique scribsit) disseruit— profecto causas scientiae, corporum uarietates, disceptationumque differentiam ignorantes, directum atque || 30 * cautulum) tan

om. et ante osurus || 31 ovvanáyɛofai qiiias rai || 1111 í pleraque omnia — factum esse examussim .|| 2 qua || 3 is) aes || 5 seruare posset !! 7 uerbum cum -- sed] quod || 8 inquit, et quas — lectitabant || V histrionicum || 1 Demosthenem tradunt et uestitu sincero et cultu Et - etiam κομψή illa χλαινές και | 2 om. Q. probrosis || Vi* quem contra in modum || 2 Quirites, possemus om, est || 3 on. Q. neque neque adhortari

in illud || 4 om. uersutis si modo uerisimiles sunt et possunt ad mouendos impugnatum || 6 om. autem frequentatione | 7 om. Q. om. sunt || 8 His demum Deos || VII mendam uiolant" libros || 1 ita scriptum || 2 ante .Haec una - ciueis 11 3 om. putabant || 6 extr. om. est || 7 P.] Quinto inquit, dicturum, et non, l 8 om. épzīv add. ÉŠELV ante et || 9 CL. || 10 cm. in libro

hae || 11 * Etiamne häbet Casina gladiun? Habet, sed duos, IQuibus, altero te occisurum ait, altero uillicum. || 13 et benefacturum, et Plautus, occisurum, et Antias, processurum || 14 genera, neque in tempora || 15 dixit, futurum || 16 post Tullii add." Ciceronis *ratione dictum certa et proba *mihi || 19 Vt rationem istam - faciamus || VIII 2 Cornu || 5 post dpaxuds add. ñ tálavtov || Villl Qui modus dicendi || 12 *atque] qui fuerit - iure) re || X prisce) uetuste || 1 post uiri add. nostri incoluisse || XI Haliatten concionatoria || 1 usos esse autem) etiam || 3 instructae || 4 post tranquilla et add. "delectabili atque adeo || 5 nolēğv Ểv tais aposódois. I! 7 om. prius habuit || 8 post tibiarumque ponit concentu, post animorumque om.

conspiratü || 9 tuin etiam || 10 concionatoriae agenti praemonstrasse II 11 et uariis) uariisque || 12 ista || 13 deprimendum || 16 habuit ille post ipsum occulte || 17 * problematum || 19 nivovvEVELV] tolεuživ || XII illa om. eius] ei îl 1 de Vestali* uirgine || 3 diminuta || 5 diuersantur || 6 ante septemuirum praebet qui || 9 posterius est om. || 12

om. illae || 14 capit ea uestigia antiquitatis, quae aduersus testium fidem et in hanc et in alias formulas sollemnes ab editoribus immissa erant, detersi, ueluti h. I. ious popolo utei

optuma

fouit praeterea Quiritium || 17 * ob eam rem augurem || 19 nomen || XIII 3 negotium id aliquis imparentiae ll 6 *adessent || 9 ac inlustris || 11 circumsidere Leucas oppidum ad magistrum architectonem "Elatensium || 12 Tum magister architecton | XIIII 1 pro magnitudine || XV

1 *humidis || 4 ori e i'et. Téxvov xuov, rocóv oe || 8 huiuscemodi || 9 Coelius trib. pleb. ita est cupidus orationis, ut conducat *ei inseruit ante se || 10 Coelio Trib. pleb. || 11 prius et om. modo uerba illius ante έκόλώα (sic) add. αμετροεπής | 15 τύγ εσσι om. | 16 Qui potuit unius uersus specie scripsit || 20 lingulacas || XVI licentia 1 2 Ad portam mille, a porta est sex inde || 3 octauodecimo || 4 passuum || 6 posterius in om. || 10 praeter quod"|| 11 u. 3. om, in | 12 alio

*

*

*

[ocr errors]

*

*hoc te

*quasi

libro: !Tu || 13 *d[en]uo om. || 14 oportere declinentur l XVIII suum περί ετυμολογίας disserentem falsa falsum post dicit collocat || 2 antiquorum Graecorum Non enim Item enim add. post Multa utantur || 3 dicit, furem || 5 post fure add. errasse est dictum. Latine fur est. || XVIIII 2 om. dixit || XX dicant schemata quibusque — omnia ista || 5 idem ipse triplicatur || 6 et num.] qui num. Graece dicitur eolas ll. 9 Euclides || XXI contenderit —* (ubi]] in quo || 2 om. posterius ex \| 4 est habitum

sum ego iurare

dicere uerum || XXII se ei quod || 4 uesper serus simul sunt || 6 V. Cl. || 8 Cicero ponit] Ciceronis .Verum si id || 9 om. enim exsuperans || 10 et superuacuo || 11 om, se | 12 . ät. om. eo || 13. līlud contra est aliquanto nequeant"|| 16. Quod quia, id est, || 17 Antonianarum || 21 solum || XXIII quaeue || 5 om. Tum, eam) hanc

percunctatur || Iubi] ut animo ll 10 : ad ceteras matronas defert quod audierat. Perueniunt postera die || 13 deosculatus eique loquendi tafendique || XXIIII I M. Plauti suo sepulchro || 2 Mortalis inmortalis flere si foret fas * Orcino Latina lingua || 3 fuisset Postquam morte datu 'st om. [ac] || 4 tamen etsi

* Vtei ad se

Pacuuiei || XXV 1, inquit, sunt || 2, inquit, sunt || 6 annali || 8 consignantiusque

una litera

*subiuncta || 12 cum] quod || 13 quae iam audiuimus || 15 incommodi detur || 16 * igitur) dicitur — praefinitus. || 17 * alter ad alterum — adeo] ab eo

esse factum initiae || XXVI 4 Sed et, quid || 7 ut deceret, philosophum irasci - irae] iracundiae mulcaret || 9 hoc tu || 10 dogynoiav rał sicut] ut

II, I temperantia] patientia 11" 4 eum fuisse | 5 principiis ipsam Ath. internecino || II atque in id sunt || 1 V. cl. ll 7 sede, duin inspicimus || 12 om. esse || 13 ait, Descendere iube. Quod posteaquam lictor || III 2 izpův, igov, multa citra || 3* inchoare || 5* Fidum credebat || 6 tepidi dispumat || IIII Gabius (sic seniper') scripsit || 5 tamen) eum Il V l est dicere tamen] tantum || vi *id improbe 11 "3 esse uerbum

detestatione || 5 iam uis raptatur proculdubio id — uiolentiusque est. || 6 natiua 11,8.MTullius IV ut non || 9 uicem || 11 post est: inserit Höda uavtis duúumr. || 12 detractionem priuationemque | 17 * Illaudatus enim est || 18 Ephesiae || 20 dictum est a - pisciumque || 23 Accii fragmentum unum uersum efficit praetextae || 25 appellatür || VII an semper omnibusque || 5 necessum || 8 est igitur patri || 11 imperarit || 15 ita ut] sicut || 16 ut patriam | "17 et omnino || 18"tum αδιάφορα tum μέσα sese" || 22 om. et nonnunquam || VIII peracta || 2 ó fóvatos om. είναι διάλυσις 5 *Nam si, ut ll 6 cuicuimodi illam 7 set] et || 8 conclusionem VIIII 3, inquit, "non || X ubique fauissae || 3 : at deinde flauissas | Capitolini || XI Siccio || 1 Siccium Aterio || 2. esse donatus || 3 (militaria dona) habuit | XII 1 sanxerant *fieret || 3 introspexerat. dicebat habet U 4 percitum) partitum deterruerint diuisi || .6 pleraque pars || XIII 2 Id quoque || 5 om. id quidem sexus XIIII 2 ille quidem falsi et audaces om. [emendario .] om, et U XV om. et quaedam de capite || 2 est in antiquitatibus

[ocr errors]

aut neque

Om. non

[ocr errors]

*

[ocr errors]

*

[ocr errors]
[ocr errors]

autem

ante esset

rerum omnium maiori aetati || O instauratur || 7 om. ea || XVI 2 Educet siluis regem. || 3* mortem patris natus || 6 nullum idoneum || 8 in quibus ll 9 dicit ad filium || XVII naturam esse || 2 om, consueuit ita? se dicent iuuari || 4 fecit) felix || 5 profundere et profugere il 7 * coopertus || 8 * coligatus dicuntur || XVIII 2 illum librum || 8 nomen Mys incelebres || 9 Xeniades Corinthius quid is om. [esset) Xeniades | 10 manumisit cap. extr. agglutinatus locus Macr. Sat. 1. 11. 45: Eius Epicteti etiam de se scripti etc. usque ad uocc. και φίλος αθαναTOLS. || XVIIII 1 praepositio, re, imponitur itidem rescire

4 consulto] occulto || 5 om. uel insperatis || *6 Si unquam

*illo te 8 Idem || XX *hoc sensu) usurpatum || 2 in eodem ll 3 fuere multi

-, sunt quos om. uncos (1,6 * locorum murum || 8 sint ferme αdd. eorum | 9 om. in libro | XXI 3 * βοώτης) άμαξα quid άρκτος, quid *βοώτης maior άρκτος, et - post alia add. non occidant ( 7 dicimus nihil significet || 8 rustico certo || 9 uidetur a septem || 10 ita sunt || 11 ante forma add. ea — uideretur I XXII 2 tunc ibi

ipse nos docere il 5 *solstitialis ant brumalis, quae sunt θεριναι τροπαι και χειμεριναι. | 7 της έω || 8 απηλιώτης, a Romanis

12 uocatur Gégupos post Graece add. uocatur λίψ; is – facit] flat || 16 detrahunt uentos post Fauonium add.: Versus Homeri sunt: Σύν δ' εύρος etc. (Od. 5, 295 sq.) | 18 faciunt - * inserentes, cum meridie septemtriones || 19 ex aliqua li 21 * proficiscentem quasi finibus Apuli eodem || 22 om. prius et aduersus || 24 ait: |- κακα | Έφ εαυτόν έλκων * ώστε] ως και 1 25 quoniam] quia |_27 quo 1 28 in libris] tertio libro || 29 ferrariae || 31 om. enim — sunt: Etesiae || XXIII 1 ac Pos. .ll 3 * At enim 11 8 differat uersus ntriusque ll 9 Έπ' αμφοτέραν ίν επίκληρος ή μέλλειν καθευδήσειν

Κατεργάσασα μέγα και περιβόητον έργον
Εκ της οικίας εξέβαλε την λυπούσαν, ήν βούλετο.
"Ιν επιβλέπωσι πάντες εις το Κρεωβύλης πρόσωπον;

Η γ εύγνωστος είχε με γυνή δέσποινα
Και την όψιν ων έκτήσατο όντος έν πιθήκους.
Τί το λεγόμενον έστι; δη τούτο σιωπάν βούλομαι
Την νύκτα την πολλών κακών αρχηγών.
Οίμοι Κρεωβύλην λαβείν εμέ, και δέκα τάλαντα;
Γύναιον ούσα πηχέως. Είτ' έστι το φρύαγμα
Είπως ανυπόστατον. Δία τον Ολυμπιον,
Και 'Αθηνών, ουδαμώς παιδισκάριον, θεραπευτικών δε

Λόγου τάχιον απαγέσθω δέ τις ή αρ' αντεισαγάγοι. 10 sic: SEN. IS || u. 2 MA. Fere ita [et] il u. 3 *indicium est || 11. 4 sapit || 4. 5. 6 unum uersum efficiunt lu. 7 priuatu' uin' l\ u. 8 *uiuo mortuus Inter uiuos || 1. 9 ait Consuetum || u. 10 orando | Instando || u. 11 uti eam | Venumdarem | u. 12 aequalis | Et || u. 13 fuit Integra u. 14 itidem

* om. [tum] uiro | Impetrarit || u. 15 modo ! Effeci !| 16 * Haec erunt concilia hodie. Differor sermone miser | 11 nequaquam potuit, ne quidem con. 11 12 μ. 2 φgg, Τούτ' ουχί, κυρίαν και της οικίας και των αγρών, | Καί πάντων αντ' εκείνης έχομεν άφ'

[ocr errors]
[ocr errors]

u. 7

* от.

cut

'* fuluo

[ocr errors]

όλων χαλεπών | Χαλεπώτατον, άπασι || ι. 6 * om. [Β.] II 13 personas nominibus SE. et MA. distinguit | u. 3 ac sedi || U. 4 Nihil || 16 patre || 19 affectionesque istaec) haec 20 μ. 1 πένης γαμεί, | Και παιδοποιεί. | u. 4 Ει μήτε ανατειχίση ll . 5 Επαμφίεσθαι δύναται II, ζητων μεν, ανιαρόν δ' έχων το μέρος | Απάντων, αγαθών ου δυváuevos. || u. 9 aléyov ( 21 consarcinantis || 4. 3' * ut est || 22 post Caecilii add. uerba || XXIÏII 4 misellos || 6 sumtus || 7 autem] aridae constituerit: si quicquam esset natum e terra || 8 fuit - * Licini(a)] Liciuia || 11 *om. [cenarum] nonisque, diebus

*tricenos ternos || 14 Postremo festiuis || 15 sestertia) milia || XXV 5 liber post Latina collocat || 6 um. et ante lauo || 7 et ab adstringor adstrinxi || 8 a Mauro - a doctus || 9 Inde) Idem || XXVI 1 uiseret ( 4 et rufi ei uirides || 5 quum tamen ex – mutuetur il 6 *di [iun) guntur) differunt et κιρρος *rufus || 8 phoeniceus (et sic s. sq. passim.)

quasi incendentes || 9 om, noster est *factus Graece || 10 * Dorici || 11: si

galeros, fulunm aurum et arenam fuluam sic Q. 12 dicuntur flauae || 13 et flauum * Cedo tamen pedem lymphis flauis: flauum || 15 unde || 16 Non ergo || 23 om. e || XXVII 1 *om. [tov] om. ήν – άγων υπέρ

δυναστείας,

αν βουληθη το λοιπόν η 2 imperatore * ductu eius curata

uiuus] eminus

* Quo ille 0 3 iudicaret] pensitaret modum humanae cum gaudio efferuentiore rerum expeditarum || 4 om. humanis äv Bovino | 5 * producendos || XXVIII i compertum non est, sed fluctibus pulsibusque

#voriyalov xal gelo. || 5 incuriosa || 6 lumini || XXVIII 1 neque) non || 2 praemonet || 4, ut appetit messis, || 6 Quum || 7 amicos adeas || 8 om.

om. tremibundi atque alium in locum rogaret || 9 necesse | 10 Die igitur post om. it dies || 11 inquit, magnam partem - Quam potius *affinesque et uicinos ll" 14 At || 15 est res || XXX 1 init. non indicat * lacunam, sed post motu inserito obseruatum est inserit * quasue || 2 crebrissimi || 3 *tranquilla || 4 om. haec imitus] ii intus || 5 euites || 7 "Ενθα νύτος πόντοιο κλυδώνα εις λάαν ωθεί. 11 8 om, nos || 9 *austris autem iis post atque inserit rursum || 10 in alio ωθεί. om. ποτί λόφον post notaui. agglutinata haec Cur austro spirante mare caeruleum fiat: aquilone obscurius atriusque ? An propterea quod aquilo minus mare perturbat? omne autem, quod tranquillius est, atrum esse uidetur.

III. 11 *Sitias !! 5 hoc dicere || 6 periphrasin || 9 * Quos, inquit, auaritia minuit et corrumpit * quaerenda * pecunia || 10 om. enim | 11 dicemus, inquit, || 12 ita respondit, non —: Quisquis est, inquit, necessarium || 13 is uere - effeminato * corpore curet || II * quae a] quam— maritus

-om. se - quod] quia || 2 * qui ex media una || 6 natus est apud Vmbros – dimidiarum] dimidiatus || 7 usque ad || 10 una [ag]unt || 11 uidentur) dicuntur quoniam] quando ll" 12 om. cum causa matrimonii et ante | 13 posteriores || 16 appellauerint |i III 1 credituros || 2 om. esse || 3 filo) stilo 11 4 uersus ex ea fabula Plauti || 5 u. 4 om. [olim] *ue[n]ter) uterus \'u. 6 *Vbi ubi iste

* nihil ll u. 7 quod est, non est i u. 8 *est oppidum || u. 9 * om.

et

*

[ocr errors]

post fluit

*

[ocr errors]

* от.

[ocr errors]

om.

*

« ForrigeFortsæt »