Billeder på siden
PDF
ePub

tum Romanorum familia maxima esset, neminem habuit Catullus,

Fractum qui veteris pedem grabati
In collo sibi collocare posset.*

Patrimonio tamen satis lauto fuisse videtur, quod hominem eo loco natum deceret. Nam et Romæ, in urbe sumtuosa, diutius commoratus est, ibique amoribus operam dedit, ac fundum in agro Tiburtino possedit: navi sua in Pontum navigavit, ac se Sirmionis herum † appellare non veretur; quæ omnia profecto sunt hominis locupletis, et cui familiares copiæ non desint. Quod tamen genio indulgeret, convivia pararet, puellas a lenone redimeret,‡ nobilium amicitiis floreret, propterea difficultate nummaria sæpius erat, villasque suas pignori oppor nebat. Hanc vero potissimum causam fuisse crediderim, quare cum Jurisconsultis et Oratoribus, puta cum Alpheno Varo, Licinio Calvo, Tullio Cicerone assidue versaretur; homo scilicet ære alieno obstrictus, et forensibus negotiis distentus. Lucellum itaque alicunde corrasurus, Memmium prætorem in Bithyniam simul cum germano fratre secutus est, nullo tamen successu; idque ob prætoris ejusdem nimiam cupiditatem, vel certe negligentiam. Imo vero cum in provinciam Troadem venisset, fratrem suum, quem æque ac se ipsum diligebat, immatura morte præreptum amisit. Hujus postea cineribus, ex Asia in Italiam revertens, maximo moerore parentavit: ejusdem memoriam, ubicumque se obtulit occasio, mira pietate semper coluit. Navigatione demum absoluta, phaselum, quo mare transmiserat, Castori et Polluci, habitis eo tempore navium servatoribus, illustri carmine dedicavit.

Postquam ex ephebis excessit, in castris amoris cœpit stipendia facere: in primis autem Clodiam, præstanti mulierem forma, quam mutato nomine Lesbiam vocare consuevit; Hypsithillam quandam, Aufilenam Veronensem, et Juventium puerum deperiit. Amores quoque suos mollissimis versibus complexus, eo scribendi ge+ Carm. 103.

* Carm. 10.

† Carm. 31.

nere haud minorem consecutus est gloriam, quam sublimi vereque divino Æneidos poemate vates Mantuanus. Amici ejus plurimi enumerantur: Cornelius Nepos, cui libellum suum muneri misit; Verannius et Fabullus; Furius et Aurelius; Licinius Calvus, Orator vehemens, et nobilis poëta, quem prisci scriptores fere semper Catullo adjungunt; Alphenus Varus IC.; Cæcilius, qui de Matre Deorum poema conscripserat; Manlius Torquatus, e gente patricia Romana, cujus nuptias elegantissima odę celebravit, et ad quem est illa epistola, quam tanti Muretus fecit; Cinna, Smyrnæ auctor; Cornificius fortasse ille, cujus esse Rhetoricorum ad Herennium libros quatuor nonnulli putaverunt; Hortalus, poëta mediocris; Cato, non ille Uticensis, morum severitate insignis, at litterator quidam, cujus mentionem facit Suetonius in libro de illustribus Grammaticis c. 11; denique Cœlius, Veronensis. M. Tullium Ciceronem in causa forensi (quænam illa fuerit, ignoratur) videtur patronum adhibuisse, cui profecto ob acceptum beneficium venusto epigrammate gratias agit. Quamquam igitur Asinium Pollionem diligeret, hominem Ciceroni tantopere infestum, a Tullio colendo non abstinuit: sed videlicet Asinius, mortuo demum Catullo et Cicerone ipso, adversus eximii oratoris manes inimicitias exercuit: nam Catullo florente, ac hendecasyllabos scribente, puer* adhuc erat. Iambicis et Phalaciis versibus in pessimos quosque homines, nullo discrimine, invectus est: neque ipsi Cæsari, quantumvis rerum potito, pepercit, quin calami aciem in sinistram ejus liberalitatem,† atque alia vitia distringeret. Mamurram, Gellium, Vatinium, Vettium, Cominium, quos vehementer oderat, propriis nominibus per ora hominum traduxit, ac styli acerbitate confixit. Lusit præterea in Volusium, ineptum (ut ipse quidem existimabat) annalium scriptorem: in rivalem Egnatium, malum poëtam in Suffenum, quem Cæsiis et Aquiniis litterarum venenis adnumerat: postremo, in Sextium, oratorem, cujus frigidissima oratione molestam gravedinem se contraxisse per jocum affirmat.

[blocks in formation]

Græcis litteris non leviter imbutum fuisse, ex eo colligi potest, quod suavissimam oden poëtriæ Sapphus et Callimachi elegiam de coma Berenices, mundissimis carminibus latine reddiderit: ob id etiam fortasse a Tibullo, Ovidio, Martiale doctus appellatus. Et idcirco mirum videri debet, Julium Scaligerum, ea virum eruditione, quodque non minimum est, Veronensem, ideoque municipi suo saltem hoc nomine devinctum, hæc de Catullo monumentis mandavisse: Catullo docti nomen quare sit ab antiquis attributum, neque apud alios comperi, neque dum in mentem venit mihi; nihil enim non vulgare est in ejus libris.* Quamquam postea mutato consilio, qui mos est homini, wadıvıdíay canere cogatur, Galliambicum ejus carmen divinum autumans, et poema de nuptiis Pelei ac Thetidos, verum aditum et gradum ad Æneidos divinitatem esse pronuntians. Nonne probabilius de nugis poëtæ nostri Cornelius Nepos, vir gravissimus, judicium tulerat, cum eas esse aliquid putabat? Nonne benignius, et justius cum ipso egere Pompeius Saturnius, ac Sentius Augurinus, quorum uterque, teste Plinio in epistolis,+ Catulliani carminis imitationem sibi gloriæ fore augurabantur. Sed hæc alias: nunc id, quod cœpimus, agamus. Quinctilianus et Diomedes inter poëtas Iambicos Catullum reponunt. Ante Horatium profecto iambicis versibus gloriam Catullus adeptus fuerat, ut falso scripserit Horatius epist. 19. lib. 1.

Parios ego primus iambos
Ostendi Latio

Hieronymus Lyricis adnumerat: reliqui, Epigrammatographis. Ego vero, si modo fas est meam sententiam aperire, variis potius adjungerem ; nam certe in ejus poëmatis nonnulla excedunt Epigrammatis modum. Ambigitur jure a nonnullis, utrum hæc solum paucula, quæ hodie exstant, ab illo scripta fuerint, an vero longe plura, quæ vetustas nobis inviderit. Ansam ad dubitandum

* In Hypercritico, seu lib. 6. poetices, c. 6.

+ Lib. 1. epist. 16. lib. 4. epist. 27. Dubitandum minime est, opus Ca

tulli ad nos lacerum pervenisse. Longe

· enim plura scripsisse testes sunt veteres Grammatici, qui de ejus poematiîs ea producunt, quæ hadie non exstant.

dat Plinius, qui de Incantamentis aliquid a Catullo exaratum innuit,* cujus ne vestigium quidem superest. Et Catullus ipse affirmat (Carm. 68. v. 17.) se satis multa lusisse,

Jucundum quum ætas florida ver ageret.

Nisi Raphaëli Eglino Iconio Tigurino auscultare velimus, qui Cirin, poema elegantissimum, Virgilio abjudicans, Catullo attribuit propter styli similitudinem:‡ Catulli profecto esse videntur tria carmina in Priapum, quæ doctis viris nonnullis post carmen 17 collocare placuit; non ita dissimili sunt oratione ac stylo. Quod e puris iambis confectum est, Phaseli nitorem proxime attingit: et quædam in iis continentur, quorum imitatio in Eclogis Virgilianis apparet; Virgilius enim a Catullo plura sumsit; tum comparativus ostreosior (carm. 18.) auctorem suum satis clamat; hujusmodi enim comparativis longioribus Catullus mirifice delectatur. Neque Terentiano Mauro, vetusto atque emunctæ naris Grammatico,

Itaque apud Virgilium (lib. V. 609.) per mille coloribus arcum, ibi Servius; De iride arcum in genere masculino dixit. Virgilius, Catullus et alii in feminino, referentes ad orginem. Atqui tale nihil hodie in Catullianis.-Præterea ejus opus videtur in genera carminum distincta fuisse, Hendecasyllabos, Heroica, Lyrica, Elegiaca. Itaque Charisius citat Catullum in Hendecasyllabis; quod sane non fecisset, nisi ita tributum fuisset volumen. Rursus apud Virgilium legimus Et quo te dicam carmine?-Ibi Servius refert, Virgilium, cum sciret Rhæticum vinum summopere laudari a Catone, contra autem vituperari a Catullo, ne se in eam dissensionem interponet, hoc modo locutum : atqui in hodiernis Catul*lianis nulla nota ejus rei exstat.-Denique Nonius ex Priapeo Catulli adducit de meo ligurire libido est. Quare admodum mutilum opus Catullianum ad nos pervenisse miuime dubium est. Quid præterea dicam, quæ citat ex Catullo Maurus Terentianus, quæ nus

quam comparent. Hæc de carminibus Catulli deperditis Jos. Scaliger, quibus inepte quidam Phasma et Laureolum e Juvenale ac Tertulliano adjungunt. Vid. Sam. Petitum ad Leges Atticas p. 245. seqq. et Pamelium ad Tertullian. c. XIV. contra Valentinianos. Phasma Q. Lutatii Catulli, et Laureolum Nævii vel Laberii, neutrum vero Catulli esse, eruditis jam notatum.— Carmen Catulli de incantamentis cital Plin. XXVIII.2.: Ithyphallica memorat Terentianus Maurus. (Ex Fabric. Bibl. Lat. Tom. c. 5.)

* Lib. 28. nat. Hist. 2.

+ In vindiciis Ciris Catullianæ adversus Jos. Scaligerum.

Præter rem omnino Cirin Catullo tribuit Eglinus, quem Catulli non raro imitatorem docet Leonhardus Friso libro tertio de poemate. Neque verius alii carmeu de Vere, sive Periigilium Veneris ad Catullum auctorem retulerunt; quorum sententiam confutat Lipsius libro I. Electorum c. V. (Ex Fabric. Biblioth. Lat. Tom. I. c. 5.)

repugnare ausim, qui testatur, Catullum plures versus eo Priapeio sive Antispastico metri genere composuisse. Decessit poeta noster annos aliquot natus ultra quadraginta, ut adversus Eusebii Chronicon ostendo ad ejus carmen LII. et CXI.*

Catullum quoque Cæsari superstitem fuisse contendit Jos. Scaliger ad Eusebii num. MDCCCCLX. assentiente Is. Casaubono ad Suetonii Cæsarem c. 73. et Franc. Carpentarius in

Carpentarianis. p. 432. sqq. ita ut per Valerium in Epistola Ciceronis ad Trebalium VII. 11. Catullus possit intelligi. (edit. Bipont. p. 14.) cf. nos in argumento ad Carm, XXXIV.

« ForrigeFortsæt »