Kongeriget Danmark: bd. Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg, og Randers amter. 1901

Forsideomslag
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Indhold


Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 299 - M.; 1340 havde en Rantzau den i Pant, og de holstenske Grever forpligtede sig til at indløse den til Hertug Valdemar.
Side 338 - H. t. Bygavlen staar Amtet, som rimeligt er, tilbage for de mere frugtbare af Jyllands Amter, men den spiller dog en større Rolle her end i Hjørring Amt og i de vestjydske Amter.
Side 395 - Aarh.), hvis Sildefiskeri i 16. Aarh. var af saa stor Betydning, at Sildepriserne her bleve tagne som Norm for de andre Fiskerier, og Kongerne havde her i Sildetiden deres „Saltere" ("/» 1551 og senere befaler Kongen, at der skal bygges en Salterbod, hvor de kgl.
Side 624 - ... stærkt omsat i senere Tider. Begge Fløje er afgjort sengotiske og maa formodes at tilhøre det 16'de Aarh.s første Halvdel og kan være opførte af Lucas Krabbe, der ejede Østergaard i Begyndelsen af 16'de Aarh. Han døde 1543. Paa en Bjælke i Gaarden skal have staaet: A.dmi 1516, den næste Torsdag før Midfaste, lod Lucas Krabbe den første Sten lægge til denne Grundvold.
Side 162 - Hvælvinger, og samtidig indbyggedes Hvælvinger i Skib og Kor, og Apsis afskildredes fra Koret for at tjene som Sakristi (maaske har der tidligere været Kapel).
Side 39 - Kunghsforstrand, og erkjendes for at være det endnu, ligesom at den (Forstranden) aldrig har været bebygget af nogen, førend Jylland for faa Aar siden blev ødelagt og undertrykt ved Herrernes Krig.
Side 799 - Tid var Bolig for det Medlem af Aarhus Domkapitel, der var Provst for Ommersyssel.
Side 660 - Grave; dog anlægges endnu paa Bunden af Gravene enkelte Kover, hvori Kalken brydes om Vinteren for at undgaa Frosten, der smuldrer den. Mensted Gruberne overtoges 1872-73 af et Konsortium, der oprettede Mensted Kalkværker og meget ophjalp Driften; nu ere de indlemmede i det 1891 oprettede Aktieselskab „De jydske Kalkværker«.
Side 8 - Noget senere fik Skibet 3 Hvælvinger, Murene forhøjedes, og det anselige Taarn, hvis stjernehvælvede Underrum forbandtes med Kirken ved en Spidsbue...
Side 557 - Sallinglands 4 Herreders, 3) Fjends, 4) Rinds og Nørlyng, 5) Middelsom og Sønderlyng og 6) Lysgaard, Hids og Hovlbjærg.

Bibliografiske oplysninger