Acta universitatatis upsaliensis

Forsideomslag
Akademiska bokhandeln, 1883
0 Anmeldelser
Anmeldelserne verificeres ikke af Google, men Google tjekker indholdet og fjerner det, hvis det er falsk.

Fra bogen

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 5 - Obligationum substantia non in eo consistit ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum, Dig.
Side 107 - Kommunalstyrelsen verkställer emellertid ej omedelbart granskningen af förvaltningen, utan är denna uppdragen åt /ränderna dier af kommunalstyrelsen valde gode män. Härom stadgas i 6 §: »Förmyndare skall för hvart år afsluta räkning öfver förvaltningen af omyndigs gods, med uppgift på den säkerhet, hvaremot reda penningar utlånte äro; och afgifve inom fyra månader efter årets slut sagde redovisning till den omyndiges nästa fränder emot bevis, som bör för kommunalstyrelsen...
Side 72 - Om parts ed såsom processuelt institut. Ups. 1879. „ Grunddragen af rättegångsförfarandet i tvistemål. „ Jemförande framställning af utländsk och svensk lagstiftning.
Side 8 - ... afund skuld : tå böthe the dubbelt, när the af Konunge ther till skickadhe äre och eij wele wedhertaghe, och tå ägher Konunger sielfuer målzman ware och skicka befalningzman sin, som barnsens bäste wetta bör. Tagher barn skadha, tå ägher Konunger ;then åthergelda: är Konungens Embetesman försumeligh, tå ägher Konunger honom i straff tagha, huar han barnsens gagn försutnet hafuer, och åthergelde han Konungen sin skadha, än han förmår»2).
Side 68 - Försök till belysning af mörkare och oförstådda ställen i den poetiska eddan 1877 samt Om rätta betydelsen af VästqöMagens inlednings- och slutord 1879, införd i ^Nordisk tidskrift för Jilologi*.
Side 5 - Och vilja då förmyndarne bruka godset, så göre de det arfvingarne säkert inför vårt råd med vissa borgensmän eller med fast egendom och gifve barnen deras nödtorft och hvad de behöfva af kost och af kläder. Men vilja de ej bruka godset, så behöfva de ej ställa säkerhet derför, utan låta det gå på barnens äfventyr, och förse dem med deras nödtorft af det samma godset».
Side 70 - Om behandlingen af lång vokal i förbindelse med följande lång konsonant i de östnordiska språken; i Upsala universitets årsskrift, 1880.
Side 92 - Bellander, Anteckningar om Westmanlands härader i fordna tider. (Köping 1869). B-lk (Bergfalk), Rezension von Nordström, in Frey, Tidskrift för vetenskap och konst.
Side 70 - Häftar fast egendom för ogulden köpeskilling, på sätt i 11 kap. 2 § Jordabalken sägs, eller har egare af fast egendom genom domstols beslut fått sig ålagdt att ställa säkerhet för omyndigs medel, dem han har om händer, eller är han genom laga kraftvunnet utslag i brottmål förpligtad att utgifva skadestånd, som ej genast är förfallet till betalning; då må inteckning beviljas till säkerhet för sådan fordran, ändå att gäldenären det ej medgifvit.

Bibliografiske oplysninger