Billeder på siden
PDF
ePub

27. ἐρεῖν oder εἴρειν Mähly.

28. μακράν C. Hartung.

29. ὤγαθος Bergk.

32. αἶνὰ st. ὦκα Schneidewind.

ἀνέμων οὐ δίκαιον φορεῖν;

Bergk. ὀνέμων ἦκα φόρην πρέπει Fr. ὄνεμον μῶν ἄικες στροβεῖν; Mühly. πεδ ̓ ἀέλλαν ἀίκως φόρη Bücheler. τάχ' ὁ μέλλων ἄνεμος φορεῖ Kraushaar.

Beren. 1. και Toup.

4. Uber φιαρώτατος vgl. Dilthey, epigr. Gr. in muris picta (ind. schol. Gotting. 1878-79) S. 16.

Epigr. Vgl. Ahrens, Philol. XXXIII 608 f.

ΠΙ. 6. καταγρόμενον c, καταγρώμενον Κ. καταγόμενον Anth. Pal. IX 338. καὶ ἀγρεμόνας Ahrens. κατειβόμενον Dilthey, obss. crit. in anth. Gr. (ind. schol. Gotting. 1878) S. 16.

IV. 1. τόθιται Anth. Pal. IX 437 nach Holders Collation. τὡς αἱ wie es scheint c, τὰς αἱ Κ, τᾶς αἱ D. τάς τε δρύας vermutete Meineke.

3. ἀσκελές Jahn, Philol. XXVIII 7.

5. σακὸς δ ̓ εὐίερος Toup. σακος ο εὖ (?) ἱερὸς Κ, κᾶπος δ' εὐ ἱερὸς . ἕρκος δ ̓ εὐθ ̓ ἱερὸν Anth. κᾶπος δὲ σκιερός Junt. ἕρκος δ' εὔθριγκον Kaibel, Hermes XV 457, sehr ansprechend. κενάον Meineke zu Bion 15, 1, mit Verweisung auf Odyss. 13, 109. Vgl. Hartel, Wiener Stud. I 20.

15. ἀνανεύσῃ κ c. ἀνανεύοι Anth. ἄρα νεύσῃ D. ἄρα hat hiernach keine Beglaubigung.

V. 1. τῶν μοισᾶν Anth. Pal. ΙΧ 433.

5. „Anth. Pal. nach Holders Collation λασιαύχενες (über dem letzten ε ein o) ἐγγύθεν ἄντρου. Fr.

[ocr errors]

VI. 3. Vgl. Ahrens, Philol. XXXIII 388 Anm.

VII. 3. ἀντι δὲ πολλῆς Anth. Pal. nach Holder. ἀντὶ δὲ πολλᾶς die Theokrit-Hass. ἀντὶ δὲ βώλου Heinsius. ἀντὶ δὲ πέλλης Wordsworth in der 2. Ausg.

ω

Χ. 3. ἑτέρως, wie es scheint, k D und Anth. Pal. VI 338. ἕτερος c. Ersteres ist also allein beglaubigte Überlieferung. ΧΙ. 4. ὤν Anth. Pal. ἦν die Theokrit-Hass.

XVII. 5. πελωρισται Anth. Pal. (ΙΧ 600). πελωριστῆ (ῇ) scheint im Archetypus der Theokrit-Hdss. gestanden zu haben. πελωριστᾷ Ahrens.

6 Ag. Ameis behielt μεμναμένους bei und übersetzte, indem er die Worte σωρόν γὰρ εἶχε ῥημάτων als Parenthese fafste, so: ,,utpote qui viro populari (thesauros enim habebat praeceptorum) memores essent rependendi mercedem." Seine Anmerkung lautet: ,,Ex sex codicibus, in quibus sunt optimi Palat. et Mediol. k, admittendum putavi accusativum μεμναμένους, quippe quem tueri posse mihi videar ex usu notissimo apud Rost. gr. Gr. § 131, 4.

Nunc simul magis apparet quid velit parenthesis owpòv yào εize énuétov, i. e. Epicharmus comoediis populares cum ad alias virtutes colendas tum ad gratum animum habendum excitaverat.“ Fr. citierte ausserdem Krüger I $ 56, 9, 10. Aber weder bierdurch noch durch die angeführte Stelle bei Rost erscheint der Accusativ peuvquévovs irgendwie gerechtfertigt.

ΧVΙΙΙ. 4. τελευταί Αnth. καλείται die Theokrit-Hdss. τι μήν; έτι χρησίμα καλείται Τoup.

XX. 6. tOūTO st. toūtov C. Hartung, nicht unwahrscheinlich.
XXI. Eine metrische Bemerkung bei Meineke, Choliamb. S. 90.
XXV. 2. rollois Ahrens.
5. NEQLGTED Anth. Plan.

XXVI. In der Überschrift will Flach (Unters. über Eudokia u. Suidas S. 128 Anm. 1) kovos Apteuidogou schreiben.

Ad. 32 και με κάτ’ ευ δίκαζε Fr.

Syr. 3. Die richtige Erklärung von tavporátwo ist die des Pediasimus.

Griechischer Index.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

beim Opt. 8, 13. fehlt im
Nachsatze 16, 43. ἄν bei el im
fortgesetzten Conditionalsatze 2,
124. os av m. Opt. 2, 142.
ἀνακλέπτω 5, 9.

ἀναπλέκω καλύκεσσι 3, 23.
ἀνεμώνα 5, 92.
ἄνθεμον ἥβας 30, 20.

ἀντίον ποτίδην αιδεσθείς 30, 8.
ἀπὸ σκηνῆς ἀγοράζω 15, 16. ἀπὸ
χροιῆς θῆλυς 16, 49. ἀπὸ στέρ-
νων πλατύς 24, 78. ἀπ' ἀκάνθας
χαῖται 6, 15–16. ἀπὸ παλαίστρας
ἄγχεται 7, 125. ἀπὸ καρδίας φι
λεῖν 29, 4. δωδεκαταῖος ἀφ ̓ οὗ
2, 157.

άρα ohne Frage 7, 105.
ἄρτι γεγεύμενος τῶν ἐτέων 30, 5.
ἀσφόδελος 7, 68.
ἀτρακτυλλίς 4, 52.

αὐτός, solus 5, 85. - herus 24,
ἀπὸ αὐτοῦ 7,

5-6.

αὐτόθεν ἐξ 25, 171.
ἀφνειός m. Dat. 25, 119.
βαρὺς θεός 17, 19.
βιάζεσθαι (εἴσω) 15, 76.
βύσσος 2, 73.

50.

γάρ. καὶ γὰρ in amöbäischen Lie-
dern 5, 82. ἀλλὰ σὺ γὰρ 1, 19.
γε in der Antwort 4, 14. ἡ ῥά γε;
3, 8. 4, 53. γε μέν 17, 137.
γεγεύμενος τῶν ἐτέων 30, 15.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

διὰ στόματος 12, 21.
δι ̓ ὀφρύγων 30, 7.
δοκίμωμι
εἰ γὰρ 12, 17.
Epigr. 16, 4.

-

[ocr errors]

εἴ τι ἐσθλόν 7, 4.

-

εἶ' ἄγε 2, 95.
εἰς, Zweck 5, 98. ad fluvium 5,
123. ad hominem 12, 33. εἰς
ἅλις 25, 17.

εἴτε in indir. Frage 2, 150. εἴτε σὺ
1, 124.

ἐκ πατέρων ἀφνειός 24, 106. ἐκ
πρώρηθεν 22, 11. Ελίκηθεν 25,
180. ἐκ ψυχῆς 8, 35. ἐκ Μοι-
ρᾶν 1, 140. ἐξ ̓Αφροδίτης 2, 30.
ἐκ ποδός 7, 6. ἐκ θυέων 2, 10.
ἐκ τράγοιο δέρμα 7, 15. ἐξ ὄρεος
11, 27. ἐκ μέσου ἤματος 10, 5.
ἐκ, cum antea esset 22, 112. ἐξ
ἴσου 5, 25.
ἐκσαλάσσω 2, 85.
ἕλκος

=

σύριγξ ρ. 297, 7.
ἐν adv. 2, 68. ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν
4,7. ἐν ἐλαφρῷ 22, 212.

κατα-

βάλλω ἐν πυρί 2, 54. ἐν κομάτ
ροισι κέονται 5, 129.

ἑός, tuus 25, 55 Anm.

ἔπειτα nach Partic. 25, 143.

ἐπὶ m. Genet. Ziel 7, 130. ἐπ' ἐμοῦ,
me vivo 7, 86. νέρθ ̓ ἐπὶ γῆς

ἔκλασσε 25, 146. ἐπὶ φρεσὶ θεῖ
ναι 25, 276. ἐπ ̓ ἤματι, den Tag
über 24, 137. ἐπὶ πήρᾳ, das
Augenmerk gerichtet auf - 1,
49. ἐπὶ βουσί 17, 101. ἐπ' ἐμοί,
in potestate 15, 72. ἐπί τινι αἴθο-
μαι u. s. w. 2, 40. ἐφ ̓ ἑσπερίοις

[blocks in formation]

ἐρείκη 5, 64.

έρπυλλος Epigr. 1, 2.
ἔχει ταὐτῷ 15, 18. ἔχω ἕλκος 30,
10. ἔχω πόδα ich hemme den
Schritt 25, 221. ἔχειν πόνον 22,
187. 7, 139. ἔχων ᾤχετο 2, 7.
ἔχει μέ τις 2, 96.
ζώστρα 2, 122.

ἤ lang vor Vocalen 25, 170. 16, 62.
verkürzt 18, 30.

ἦ πα 4, 3. ἦ ρά γέ τοι 2, 20. ἦ
οὐκ -; 1, 98. ή ρα τυ 25,
40. ή μήν 22, 152. ή μάν τοι
8, 21.

3

Θερσεῖσα 28, 3.

ἱερὸν ὕδωρ u. s. w. 25, 10. οὐδὲν
ἱερόν ἐστι 5, 21-22.
λυγξ 2, 17.
καὶ

δὲ 1, 90. καὶ τότε im
Nachsatze 24, 21. καὶ in der
Frage 4, 7. nai où 5, 55. nai
nach οὔπω 7, 11. καὶ in Erwi-
derungen 5, 96. τρὶς καὶ τετράκις
2, 155. ἅμα καὶ 2, 21. σὺν καὶ 7, 2.
κακός, Stellung 25, 168.

κατὰ m. Genet. 1, 118. 7, 135. 3,
54. 17, 62-63. m. Acc. κατ' ἐμὸν
νόον 7, 30. κατὰ γνώμαν 15, 38.
κατὰ θυμόν 13, 14.

κίσθος 5, 131.

κίσσα 5, 136.
κισσός 1, 29–30. 3, 22.
κνακός, κνάκων 7, 16.
κνύζα 4, 25.
κόμαρος 5, 129.

κορύνη. Quant. 25, 63.
κότινος 5, 32.
κρήγυος 20, 19.
κρίνον 11, 58 Anm.

κύαμος 7, 66.

κυκλάμινος 5, 123.

κυνόσβατος 5, 92.

κύτισος 5, 128.

λέπτ ̓ ἔδρακέ με δι ̓ ὀφρύγων 30, 7.

λεύκη 2, 121.

λευκόιον 7, 64.

μᾶ Interjection 15, 89.

μάτης, ãol. 29, 15.

μειδίαι, ol. 30, 5.

μέμφομαι πρός τινα 30, 24.

μέν τε 25, 92.

μεσάτη ὁδός 7, 10.
μετὰ m. Dat. fast

=

praeter 1, 39.
μετὰ χερσί 25, 2. μετὰ προτέροισι
25, 93. δεύτερος μετὰ 2, 131. 1, 3.
μετέρχομαι, adeo precibus 29, 25.

μοι elidiert 4, 58.
μόνον m. Imp. 10, 21.

=

Δάφνις und daneben Δαμοίτας
ohne Art. 6, 1. Vgl. 22, 34. 26, 1.
Artikel charakterisierend 3, 19.
8, 86. Art. fehlt bei ἄλλος 22,
178. τὸ ἐχθές 2, 144. τὸ αὔριον
13, 4. τὰ Λύκωνος, τὰ Μίκωνος,
Grundstück u. s. w. 2, 76. 5, 112.
τὸ καλὸν
καλῶς, τὸ μεσαμ.
βρινόν, meridie 3, 3. 1, 15. ὁ
ποῖος; 5, 5. Stellung in ῥοικὸν
τὸ λαγωβόλον 4, 49. Nom. m.
Art. bei Anreden 4, 45. Art.
meus, tuus, suus 11, 67. φυτο-
σκάφοι οἱ πολύεργοι 25, 27. Vgl.
16, 44. 2, 148.
γε 25, 77.
ὅδε 4, 48.
ὄλοχος äol.

=

ἄλοχος 28, 9.

ὀμμιμνασκόμενος οι. 30, 22.
ὀμνάσθην οι. 29, 26.
ὅπως, ubi 24, 23.

-

=

m. Fut. 1, 112.

m. Opt. 6, 24.
ὁρᾶν ἔαρ 13, 45.
ὀροδαμνίς 7, 138.
ὄρπετον οl. =
ἕρπετον 29, 13.
ὅσον, ein wenig 25, 73.
ὀστέα αὐτὰ λοιπά 2, 89-90. εἰς
ὀστέον 3, 17.

-

ὅτε μὲν ἄλλοτε δὲ 4, 17. ὅτε
nach μέμνημαι 5, 116. 118. οτε
m. Optat. 7, 108.

ὅτι elidiert 11, 54, nicht el. 1, 88.
οὐ. ἐς. τίνος οὐκ ἐπέρασα; 2, 90.
οὔτι m. Fut. 8, 68. Negat. fehlt
im ersten Gliede Epigr. 6, 6.
οὐδάλλος 6, 46.

οὖν. μήτε

-

μήτ' οὖν 5, 68-69.
οὗτος, heus tu 5, 76. S. ταῦτα.
ὀφούς. δι ̓ ὀφρύγων, ol. 30, 7.
πάραυα äol. παρειά 30,
πάντα, τὰ 7, 98.

πελλός 5, 99.

-

5.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

76. 16, 5. 18, 19.
ὑπομάσσω 2, 59.
φυλάσσω 2, 120.

χαῖται, Same der Distel 6, 16.
χμός 7, 5.

χροΐζω 10, 18.

code, hic 1, 13 Anm.

ὥς κεν m. Conj. 1, 143. m. Opt. 2,
142. os m. Ind. Präter. 7, 87
Anm. m. Opt. 24, 98. ὥς τις 7,
76. ὡς nicht zu supplieren 14, 49.
14, 51. 30, 2.

« ForrigeFortsæt »