Danmarks krigs- og politiske historie, fra drigens udbrud 1807 til freden til Jönkjöping den 10de december 1809, Bind 1

Forsideomslag
C. A. Reitzel, 1845
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 175 - or„ganiseret og i brugbar Stand, da overlader jeg til Dem, dermed „at operere, hvor De finder det Bedst og Tjenligst, og maa blot „bemærke, at det er og bliver en Hovedsag at
Side 271 - de mig givne Forsvarsmidler, der dog, „med Hensyn til den fjendtlige Hærs Styrke og store Artilleri, vare „meget utilstrækkelige, efter modent Overlæg. Min Samvittighed og „min
Side 271 - mig, at jeg har tjent min Konge og mit „Fædreland saaledes, som min Pligt krævede, og jeg underkaster „mit anvendte Forsvar mod Fjendens Overmagt
Side 49 - Tale var haard, svarede denne: ,,naar „man har Mod til at paatage sig en saadan Mission, maa man og„saa have Mod til
Side 219 - som bilde sig ind, at det er i ,,deres Magt at kunne foreskrive et ædelt og tappert Folk vanærende
Side 371 - for sin Selvopholdelse, alene kunde lade Danmark „Valget imellem Krig, eller og det
Side 254 - og lade den brænde, da Hans Majestæt af to Onder vælger det „Mindre, som
Side 218 - at vor Nationalære er ligesaa hellig for Eder, som for mig.
Side 431 - De maatte befinde Dem ved Modtagelsen ,,af denne Ordre, ikke skulde være blokeret af en superieur Force,
Side 218 - da, ædle Medborgere! griber til Vaaben Alle og Enhver, som kan „medvirke til at hævde vort elskede

Bibliografiske oplysninger