Billeder på siden
PDF
ePub

լիական բարոյն դիտմամա ընդդէմ մեղա

ցըն վառեցաւ, Տարագնաց ելիք.երկինըս պարակցեալ

ընդ անմարմնոցն Տաճատ զարմանալի տաճար Եղեալ Նր

րորդութեան, Տէրունեան սուրբ խորհըրդոյն տուն եւ

տեղի արժանացեալ։ Ստացեալ ըզՀաւատոյ վաՀան յուսոյն զրա

Հիւք ծածկեալ, Փ մրրկականըն սաղաւարտ ի գլուխ ե

դեալ զննշան խաչին • աՏան վեչերեւեալ,նոր մանկութեամբ նաՀատակեալ խաչելոյն վըկայ եղեալ պըսակեցաւ ա.

ըեամբն իւրով: ու Հոտ անոչ ողջակիզեալ մատուցանէր

զինքըն նըւէր , Րանաւոր պատարագաւ ընծայելով օր

Ի յերկինս . Արսէնընցանկալի արդարութեամբընձ:

խացեալ, իմաստությամբ պայծառացեալ յեւթ.

նարիերան շնորհաց Հոգւոյն։ Երկոքումբք Հարազատօք ընտրելագոյննա.

Հատակօք ,
Յառաջեալ յամենեցունց գլուխ եւ ա.

Լարտ Մարտիրոսաց
Նախաշաւիղ գոլով բարեաց յառաջա.

դէմըն Գարեգին, Ընկալեալ ըզբրաբիոնըն յաղթանակ նա

Հատակաց •

(ամկական խումբՀազարացեւերեսնից թիւ

ընդ վեցից , Որք ընդ նոսիննաՀատակեալք արիաբար

պատերազմած - Հեղին զարիւնս իւրեանց ի նորոգումն

Եկեղեցւոյ , Ընդնոսին պըսակելով'իյերկնաւոր բան

դիսադրէն։ (ոՀութեամբ փառատրութիւն»րրորդ

թեանըդ նըւագեք, Րազմութեամբ պըսակելոցս ըզմեզք մա.

ծեալ առաքինեաց Եկեղեցին Հայաստանեայց պայծառա.

պէս զարդարեցան , Ոնելով միշտ բարեխօս ըզճըգնութիւն մարտի սոցա *

ՇԱՐԱԿ ԱՆ

INDEX

Page.

11.

12.

Grammar

7. Alphabet

8. Syllable

10. Familiar Abbreviations Word

12. Noun Declension

18. Adjective

29. Middle Nouns

30. Pronoun

36. Verb

52. Participle

57. Conjugation of the Substantive Verbs

62. Conjugation of the Regular Verbs

68. Conjugation of the Irregular Verbs 84. Verbs Impersonal

100. Preposition Adverb

107. Conjunction

117 Interjection

119. Syntax Accents

137. Punctuation

138. The letters used as the Numbers 139. Verse

140. Exercises in the Armenian language 143. Select Pieces from the Armenian Writings

189.

102.

120.

« ForrigeFortsæt »