Billeder på siden
PDF
ePub

1:ր երբեմն զհետ երամական մռութ յան դըգնագույնս արշաւեալընդ խորտավորումն եւ ի վիմուտ տեղիս, մորմէ կասել սկսաւ ( ապուչ։ 1սկ Ատոմ Մոկացւց եպե. րեալ զնա՝ ասէ. Գնա գնա աստուածորդիդ Պարսից , թէ այլ իցեսնա ասէ. Դու երթիջիր, զի իքարինս դիւաց է շաՀատակել։ Դարձեալ՝.այլում ժամու դի: պեցաւ ՛ի շամբս կինս որսալ Տրով:եւ ( ա պուչ ոչ Համարձակեալ'ի թաուտն քաջարշաւ լինել, մինչեւ շրջապատիր չուրն. եւ նորա (Հայեցուածսն երկուս բաժանեալ՝ այսր անդր բերեալլինէրերիվարաւն: Միա անգամ ասէ տոմ-րստուածորդիդ Պապ սից՝ աՀա այր քո եւ Աստուած , ընդեր զանգիտես •]սկ ապուչ ասէ. Թողեալ զկատակել՝ անցանել ընդ Տուրդ դարձ» զքեզ, որ եւ ես զկնի քո • քանզի յառաջելն ձիս իմ՝ խրտչի.Յայնժամ այպանեաց զնա

տոմ՝ ասելով: Միթէ եւ այդ քարինք իցեն, զի ես յառաջեցից:Եւ արդ՝ եթէ դու , «Մոկացիա կոչես՝ դիւազգիս ,ես զՍասա. նեանսդ կոչեմ կրնամարդիս»,- մտրակեալ զերիվարն՝ իբրեւ ընդ Հովիտս ծաղկանց ան. ցանէր զՀուրն, զերծուցանելով(ապուչ։

ԽՈՐԵՆԱՑԻ ։

սի թէ Դիոգինէս յաւուրս ձմերայնոյ յերեկորեայ ՛ի կարաս իջանէր վամն ցըրտոյն, եւ'ի տունջեան արտաքս ելանէր վասն արեւունս վ ասն որ եւ երբեմն բեռնլով առ րա , Հասեալ լեքսանդրոս Մակեդոնացի՝

[ocr errors]

ստուեր առնէր ի վերայ նորա, զի մի ջեռ. ցի՝ ասելով ցնա, սա՝ Դիոգինէ, զինչ կա միս, զի շնորՀեցից քեզ:նա ասէ. այս ինչ նորՀեա ինձ, փոքր ինչ ի բաց կացցես Ֆինէն, զի ջեռաց •

ՆՈՆՆՈ Ս : կարկինոս՝ որ թարգմանի խեցգետին, ցանկայ ուտել զմիս զեռնոյ միոջ՝ որ անուա. նեալ կոչի Ոստրոս, եւ քանզի դժուարորա է Ոստրեոսն , զի իբրեւ խեցեղէն պատեանս ունի շուրջ զիւրեաւ, եւ իբրեւ ընդ ամրա. ծածուկ պարսպով զգուշացեալ պաչի փա փուկ մարմին իւրոյ կակուինութեանն,եւ մորթնի վերայ սեպ եւ ողորկ խեցանման է, եւ այսպիսի իմն կոչեն զեռունն զայն Խեցել մորթ.եւքանզի կերպարանս պատենից աղ տակրի ունիի միջնողունսն. զի այնպէս կազմեալէ զեռունն զան ԱրարինՆ- ոտք լեցգետնոյն ոչ կարեն գամն գտանելու ղորկ եւ ի սեպ պատեան զեռնոն, ժամա. պաչ դարանակալ լինի, միտ դնէ՝ ԵԹԷ Ե՞րբ

լցէ Ոստրեոմն Է խորոցն երթալ յեզին, որ անքոյթ իցէ ՛ի Հողմոյ • իբրեւ երթայ Հասանէ յանքոյթ տեղին , սկսանի բանալ զպատեանն՝ զոր ունի ի մկանունմնի նմա նութիւն Գաղտակրի՝ ընդդէմ արեւուն, զի ջեռցի.Յայնժամ՝ երթայ վաղվաղակի պետգետինն, ընկենուքար ընդ անջրպետեն պա. տենիցն , զի մի կարասցէ անդրէն զիւրեաւ ամփոփել զպատեանսն , եւ լինիցինմա դիւ. րաւըմբռնել:Ոստրեոսն , եւ ուտել

ՄԵԾՆ ԲԱՐ ԵՂ

արարին ստուած զեղական արարածոց կենդանեացս ազգ յերիս սեռ զանազա. նեալ որոշեաց • նախ՝ եղելոց Հոգեղինացն զօրութեանց զվերին կայանմն առ ինքեամբ

Հուպ ընդիա տալով տեղի բնակութեան. իսկ զգալեաց եւ անասուն կենդանեաց որ 3երկրէ, սաչմանեաց ՛ի սոյնս՝ յորմէ ստեղ։ ծան, բազմանալ, եւի ծոց անդ մօրն դար ձեալ լուծանել"JLզանաւոր զայս մարդ Պետոյ քան զանազան իներքս մուծեալ՝ որպէս ուսաք ՛ի պատմութենէն,շաղկապում եւ խառնուած արար սովաւ իմանալեաց եւ զգալեացն Էութեանց • Քանզի առ Տող Ձերկրէ՝ ուստի անասնոց ջոկք գոյացան , եւ փչեաց յերեսս նորա շունչ կենդանի՝ որով իմանալի պատկերն Աստուծոյ է նա Էա. ցա• եւ եղեւ մարդն Հողեղէն՝ որպէս զանա. սունմն, եւ պատկերակից ստուծոյ՝ որպէս զհրեշտակս, իմանալին այն Հոգւով

ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ:

Զարմանալի եւ գեղեցիկ էր տեսիլնո. րա• զի ունէր մարմին չափ Հասակաւ, եւմա սունու անդամոցն պատշաճ. Ոչ կարի երկան մարմնով, որ թուի անՀեթեթ տեսա. նողացն, եւ ոչ փոքր՝ որ է արՀամարՀելի • այLչափով ընտրության որոշեալ: եւ դիմացն պատկեր կարի զուարթ, եւ Հեշտալի տեսողացն:

ԻԳՆԱՏԻՈՍ +

[ocr errors]

Եւ իբրեւ այս այսպես պատրաստեցաւ,եր կոքեան կողմանքն լի սրտմտութեամբ եւ մե ծաւ բարկութեամբ զայրանային , եւ գազա նացեալ զօրութեամբ իրեարս յարձակէին երկոքեան • եւ ամբոխ աղաղակին մերկոցունց կողմանց իբրեւ ի մէջ.ամպոց շփոթե լոց ճայթմունս գործէր • եւ Հնչումն ձայնից զքարանձաւս լերանցն շարժէր։ 2 բազմու. թենէ սաղաւարտիցն , եւի փայլիւն պատե նազէն վառելոցն իբրեւնչոլքճառագայթից արեգական Հատանէին • Նաեւ ի բազում, սուսերացն շողալ,եւ'Ի ճօճելբազմախուռն նիզակացն իբրեւ «երկնուստ աՀագին Հրա. ձգութիւնք եռային։ Քանզի * իսկ է բա. ւական ասել զմեծամեծ տագնապ աՀաւոր ձայնիցն , որպէս կոփինք վաՀանաւորացն , եւ Ճայթմունք լարից աղեղանցնզլսելիս ամե: նեցուն առSասարակ խլացուցանէին։–նդ էր տեսանելշտապ մեծի տագնապին, եւ զա ղէտս անբաւ տարակուսանացն երկոցունց կողմանցն՝ առ ի յանդուգն յարձակմանէն, զմիմեանս բաղխելով: Քանզի թանձրամիտքն Ֆիմարին,եւվատասիրտքն լքանէին. քաջ-քն խիզախէին, եւ նաՀատակքն գոչէին • Ն խումբ արարեալ ամենայն բազմութեանն՝ը, գետն ի մէջ փակէինեւ զանգիտեալգուն դըն Պարսից՛ի դժուարութենեգետոյն՝ըզ» տեղեաւն զեռալսկսան։ Ասկ գունդնՀայոց Հասեալ

անցանէին , ձի ի վերայ առեալ՝ դարձակէին մեծաւ զօրութեամբ . Սաստ. կապէս քաղխեալք ընդ միմեանս՝ յերկո.

ցունց կողմանց բազում վիրաւորք երկիր անկեալ դիաթաւալ խաղային : Յայնմ՝ մեծի տագնապի իվեր Հայեցաքաջն արդան, եւ տեսանէր զընտիր ընտիր քաջ նա. Հատակաց Պարսից զօրուն՝ զի զձախակողմն շարժեցին զհայոց գնդին. մեծաւ ուժով մարձակէր ի տեղին , եւ զաջ թեւն Պարսից գնդին բեկեալ՝ արկանէր զգազանօքն . եւ

եւ շրջան առեալկոտորէր մինչեւ 'ինոյն տեղիս չ այնպէս շտապ տագնապի ի վերայ Հա. սուցանէր , մինչեւ գունդն Մատեան քակեալ`բաժանեցան ի մեծամուր պատրաս. տութենէն դեռ եւս քաջ քաջ ի փախուստ դառնային —Ապա դէտակն ի վեր Համ։ բառնայր Մուշկան Նիսալավուրտն , քակեալ զոմանս տեսանէր ՛ի գնդէն Հայոց, զկնի մնացեալի Հովիտս լերանց • լամն ու րոյ զաղաղակ բարձեալ՝ քաջալերէր շուրջ զիւրեաւ զզօրս Արեաց՝ որք զտեղի առեալ կային ընդդէմ՝ գնդին Վարդանայ։ Եւ ան դն ի տեղւոջն երկոքին կողմանքն զպարտութին խոստովանէին. եւառույժթանձր անկեալդիականց իբրեւ զքարակոյտս դերը կաց երեւէին։ = այն իբրեւ ետես Մուշկան Նիսալաուրին, մայր գազանացն : տաշրի՝ որ ի վերայ գազանացն նստէր ՛ի բարձր դիտանոցին , եւ կամ՝ իբրեւ յամուր քաղաքին, եւ'Ի ձայն մեծ գալարափողոցն զիւր գունդն ստիպէր, եւ յառաջամարտիկ զօրօքն զնա ի մէջ փակիր Օսկ կորովին

արդան իւրովք քաջ նիզակակցօքն ոչ սա. կաւ նախճիրս ի տեղւոջն գործեաց 3ո:

եւ

« ForrigeFortsæt »