Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors]

Եղբայր ոմն՝ իրիկեցի գնաց առ Հայրն Սիլովանէ, եւ ասէ ցնա Հայր՝ ոմն թշնա. մի իմէ, եւ բազում՝ չարիս գործեալ ինձ. խլեաց յինէն զագարակ իմ մինչ Էլի գեղ, եւ մոգա եւ դեղիչս առաքեաց սպանանելզիս • եւ արդ կամիմ՝ զի տարեալ տացից զնա առ Mշխանն:սէ ցնա ծերն• զոր ինչ կամիս , ա. ըասցես որդեակ • սէ ցնա եղբայրն, ԹԵ տուր Հայր , եթէ խրատեսցի՝ շատ լիցի ան. ձին իմոյ եւ նորա :սէ ցնա ծերն • արաս. ցես զոր կամիս • է եղբայրն ցծերն, արա աղօթս , եւ արձակեա զիս առ իշխանն» յարեաւ աղօթել , իբրեւ ասէին Հայր մեր երկինս, ասէ ծերն • Մի թողուր մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք ոչ թողումք մերոց պարտապանաց • ս եղբայրն ցծերն, Մի Հայր, մի այդպէս.) ծերն ասէցեղ։ բայրն .եւ որպէս որդեակ. այLSաւատա ինձ՝ ԵԹԷ գնաս առ իշխանն դատելզոք , Սիլովանէ այսպէս աղօթեսցէ միշտ վասն քո

ՎԱՐՔ ՀԱՐԱՆՑ +

[ocr errors]

2] Հաւանութենէ արուին եւ իգին ըստ օրինաւոր ամուսնութեան կարգացնստու. ծոյ զաւակ ստանան ի սփոփանս անձանց եւ մերձաւորաց , եւ ի գովութիւն պարգեւա. տուին • բազում՝ ուրախութիւն ցուցա. նեն ՛ի ծննդեանն , եւ բարեկամաք եւ մերձա. ւորօք տօն կատարեն ծննդեանն եւ անուա. նակոչութեանն • որ ՛ի մթին եւ յաղջամղջին Ֆորովայնէ յառաջ եկեալ՝ մարդու կերպարան նեալ ցուցանի երկրի •յորժամ անըն. դեամբ մարմինն աճէ ՛ի կատարեալ Հասակ՝ պատրաստութեամբ արուեստիւք ոմամբք, եւ ոգիքն բանաւորքեւ մտաւորք ըստ մարմնոյ ամանն զգիտութիւն եւ զիմաստութի ընդ նմին բացայայտեն ի ձեռն ուսուցչացն խրա. տուց•որեւ պետութեանց եւիշխանութեանց Հանդիպին յերկրի:նախ քան զամենայն Ճանաչեն զստուած, եւ արարածովքս իմանալ զ:րարիչն երկնի եւ երկրի, եւ *ի նոսա արարածք իցեն * Նւ լինել աշակերտ եւ արբանեակ նորա կամացն՝ նմանեալնորա բարերարութեանն. ատել զչարն,եւ ընտրել զբարին • եւ պատճառ լինել շատից , եւ խլիչ վասուց կորստեան • երախտաւոր լինել Հեռաւորաց եւ մերձաւորաց , առ դրացիս եւ ընտանիս՝ բարի կամք եւ բարի գնացիւք եւ թարի գործովք • առ ամենեսեան լինել արժանաւոր իրաւամբք • եւ արդար եւ ուղիղ տուրք եւ ճշմարիտ վարս ստանալ եւ ան. պէս երանելի երեւել յաշխարհի ամենայն առաքինութեամբ • զարդարել ըստ պատկերի ստուծոյ • Փոխի անուչակն կենդանի

[ocr errors]

դյանմա փառան՝ ՛ի յոյսն յարութեան • եւ ընդունի զերանութիւն սիրոյն •

ՅԱՃԱԽԱՊԱՏՈՒՄ»

[ocr errors]

ՄԻ Է լոկ ջուր եւ ի դատարկ Հադիցիս յաւազան անդր Մկրտութեան , այL շուրջ ջրով՝ եւ շնորՀեքն խառնիՀոգին սուրբ կեն դանի։ Քանզի կրկին է մարդն՝ մոգ ի շնչոյ կարգեալ, վասն այսորիկ եւ սրբելին պիտի• զի որ անմարմինն է՝ անմարմնով, եւ որ մարմնաւորն Է։ մարմնով : Արդ՝ ջուրն սրբէ զմարմինն, Ոգին դրոշմէ զոգիսն • զի ցօղեալք ի սիրտ, եւ լուացեալք զմարմինն ջրով սրբով՝ մատչելյանդիման լինել առա. ջի մեծութեանց ստուածութեանն կա. րասցուք : Արդ՝ յորժամ՝ Էջանիցես ի ջուր անդր,մի իբրեւ թեթեւ եւի դատարկ ջուր ինչ Հայիցիս, այլ զօրութենէՀոգւոյ ան. տի՝ փրկութեանն սպասեսջիր. զի առանց երկոցուն անՀնար էքեզ կատարեալ լինել։

Կ ԻՒՐԵՂ ԵՐՈՒՍ ԱՂԵՄԱՑԻ 8

թէ երթիցես ի բժշկարանս , եւ մատ, չիս Հարցանել զամենայն գրեթէ զՀիւան. դութեան պատճառս անդուստ՚իկերակրոցն գտանես անտի բուսանին ախտքն * Րան. զի նուազ եւ թեթեւախորտիկ սեղան՝ մայր է առողջութեան. վասն որոյ եւ մանկունք բժշկացն այնպէս անուանեցին • եւ զչափա. -որ կերակուրս, եւ որով ոչն Սագի ոք , եւ ըստ կարօտութեանն.կերակրի՝ զնա յր ա ռողջութեան ասացին * Նւ եթէ պակաս

կերակուրն առողջութիւն գործէ , քաջա. Ֆայտ է՝ թէ որ յագեցմամբ կերակրի, ան է արմատ Հիւանդութեան.եւ ծնանիախտս՝ որ ի վեր անցանէքան զամենայն արուեստս բժշկաց : Քանզի ոտնացաւութիւնք, գլխա գարութիւնք , եւ անբժշկելի ցաւք, ձեռաց խեղութիւնք եւ անդամալուծութիք, Հողմք եւ դողդոջմունք, ջերմի երկար եւ տաքու. թիւնք անչալիք , եւ այլ եւս առաւել քան զսոսա՝ զի ոչ եթէ յամենայն ժամ լինիցին, եւ ոչ ի պակաս կերակրոց , այ՝ յաւելակե. րութենէ եւ ի յագեցմանէ երեւին եւ ծնա. նին այսոքիկ

Ո Ս Կ Ե ԲԵՐԱՆ ։

Ընդ (ստուծոյ եւվամն Աստուծոյ խօսե: լով՝ ամենայն արթնութեամբ եւ զգուշու. թեամբ պարտիմք միտ դնելբանիցն ասացելոց , զի մի ընդունայն, կամ թէ ի դատա. պարտութիւն մեզ ասացեալքն լինիցին: Զի թ ընդ մեր նման մարդու ոչ դանդաչեալ մտօք խօսիմք, ալիմացուածովք զբանն բե րեմք, եւ յօդաւոր ասիւք պատչաձեմք, եւ մանաւանդ յորժամ՝ ընդ աւագաց ունիցիմք խօսել, երկիւղալից մտօք բանիցն Հոգ տա. նիմք, ապա որչափ անզբօս խորՀրդովք ընդ

ստուծոյ , եւ ընդ ստուծոյսն պարտիմք խօսել, եւ ամենայն երկիւղիւ ընդ նմա եւ վասն նորա բանաւոր իմացուածովք աւարտելզքանան

ՄԵԾՆ ԽՈՍՐՈՎ:

Չիք ինչ շնորհ զոր առանց աջնորդաց տայ Աստուած. • ԱԼ վերստին ծնըն. դեանն որի Հոգւոյն, եւ կենարար մարմնի եւ արեան Տեառն բաշխումն , թողութիւն մեղաց դարձելոցն ՛ի խոստովանութիւն ա. պաշխարութեան, ամուսնութիւն զուգու. թեան, ընծայից եւ նուիրաց եւ պարգեւաց մատուցումն , եւ Հոգւոցն Հանգուցելոց Քրիստոս յուղարկումն , եւ մարմնոց նոցա ընդ ամենապաչ աջով ստուծոյ ամրա. նալ,

եւ

որ այԼ եւս կարգք են քրիստոնէա. կանք , եւ օրէնութիւն Եկեղեցեացստու. ծոյ , եւ սպասուց նոցա , եւ կամ նշանի ա . չին,կամ Միւռոնին գերագունի, կամ երկբի, կամ ջուրց , սերմանց , պտղոց ,

անաս. նոց , ախտից բուժելոյ աստուածային շնորՀին, կամ այլ ինչ աստուածատուր պարգեւի՝ միջնորդք ռաջնորդք եկեղեցւոյ լինին: Նոքա առնուն ի ժողովրդոցն զխոս. տովանութիւն,զաղօթս,զօրՀնութիւն, ըg նուէրս՝ եւ մատուցանեն ստուծոյ • եւ դար ձեալ՝ առնուն ստուծոյ զօրէնութիւնս եւ զզանազան շնորՀուն , զխաղաղութիւնն երկնային, եւ տան մարդկան՝ մեռելոց եւ կեն. դանեաց

ՆՈՅՆՆ *

Փ որ օրինակ թագաւոր ոք գիտելովը ծառայից զիւրաքանչիւր՝ զքաջութիւն եւ զուգո կարողութիւն,նաեւ զպատշաճ պիտոյից գործառնութիւն ըստ ժամանակի եւ ըստ իրի , եւ առեալ կարգեսցէ ըստ արժա

« ForrigeFortsæt »