Billeder på siden
PDF
ePub

իցեն ՛ի տան Հօր իմոյ Հացալիցք, եւ ես աստ սովամաչ կորնչիմ • յարուցեալ գնացից Հայր իմ, եւ ասացից ցնա.Հար՝ մեղա մեր կինս, եւ առաջի քո • եւ ոչ ես եմ արժանի կոչիլորդիքո. արա զիս իբրեւ զմի ի վարձ. կանաց քոց։

—յարուցեալ եկն առ Հայր իւր. եւ մինչդեռ Հեռագոյն էր , ետես զնա Հայրն , եւ գթացաւ • Չարեաւ եւ ընթացաւ ընդ առաջ, անկաւ զպարանոցաւն նորա ,եւ Համբուրեաց զնա: Եւ ասէ ցնա որդին , Հայը՝ մեղայ յերկինս, եւ առաջի քո, ոչ եւս եմ արժանի կոչիլորդիքուս-Հայրն ցծա ռայս իւր • վաղվաղակի բանք զպատմու. ճանն առաջին , եւ ագուցաք նմա. եւ տուք զմատանին ի ձեռն նորա , եւ կօշիկս մոտս նորա • եւ ածք զեզն պարարակ , զենք, կերիցուք եւ ուրախ լիցուք, զի այս որդի իմ՝ մեռեալ էր՝ եւ եկեաց , կորուսեալ էր՝ եւ գտաւ եւ սկսան ուրախ լինել — էր երեց որդի նորա յագարակի, եւ մինչդեռ գայր, եւ մերձ եղեւ ՛ի տունն , լուաւ զձայն երգոց եւ զպարուց • եւ կոչեցեալ առ ինքն զմի ի ծառայիցն՝ Հարցանէր, թէ զինչ իցէ ան•նա

ասէ ցնա. զի եղբայր քո եկեալ է, եւ Եզեն Հայր քո զեզն պարարակ» զի ողջ ջամբ ընկալաւ զնա * Րարկացաւ, եւ հչ կա մեր մտանել.եւ Հայրն ելեալարտաքս՝ աղա. չէր զնա: Պատասխանի ետ եւ ասէ ցSային» այս քանի՞ ամք են , զի ծառայեմ քեզ, եւ երբէք զպատուիրանաւքով ոչ անցիուլմի երբեք ոչ ետուր ինձ՝ զի ուրախ եղէց ընդ բարեկամն իմ,որժամ եկն որդիդ քո այդ՝

when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger! I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinsed against heaven, and before thee, and am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants. And he arose; and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have signed against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet: And bring hither the fatted calf, and kill it; and let us eat and be merry: For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found: And they began to be merry. Nɔw his elder son was in the field: apd as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing: And he called one of the servants, and asked what these things meant. And be said unto him. Thy brother is and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry, and would not go in: therefore came his father out, and entreated him. And he answering said to his

come;

որ եկեր զկեանս քո ընդ պոռնիկս , զեներ դմա զեզն պարարակ։ Նա ասէ ցնա • Ուդեակ՝ դու Հանապազ ընդ իս ես, եւ արեւ նայն որ ինչ իմ է,քո է. այԼ ուրախ լինել եւ խնդալ պարտ էր, զի եղբայր քո այս մե. ռեալէր՝եւ եկեաց, կորուսեալ էր եւ գտաւ։ ՂՈՒԿ. ԺԵ- 1–32: ,

Նյր ոմն էր մեծատուն, եւ ագանէր բե. Հեզս եւ ծիրանիս, եւ ուրախ լինէր Հանա. պազ առատապէս • * աղքատ ոմ՝ անուն Պազարոս , անկեալ դնէր առ դրան նորա վիրաւորեալ: եւ ցանկայր յագել ի փշրա. նացն՝ որ անկանէին ի սեղանոյ մեծատանն. այլեւ շունք եւս գալին , եւ լեզուին զվէրս նռ րաւ ւ եղեւ մեռանել աղքատին, եւ տռ. նելՀրեշտակաց զնա ի գոգն արաբամուս Մեռաւ եւ մեծատունն,եւ թաղեցաւ. եւի դժոխսն ամբարձ զաչս իւր՝ մինչ ի տանջանն էր, ետես զeրատամ ՛ի Հեռաստանէ, եւ (Դ ազարոս Ագոգնորա Հանգուցեալ::նա աղաղակեաց եւ ասէ. Հայր Նորագամ՝ ողորմեաց ինձ, եւ առաքեա զ ազարոս՝ զի թացցէ զծագ մատին իւրոյ ի ջուր , եւ զըվացուսցէ զլեզու իմ՝ զի պապակիմ ի տա. պ0 աստի• Եւ ասէ ցնա ԱբրաՀամորդեակ՝ յիշեա զի ընկալար անդէն զբարիս քո

at any

father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at

time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends: But as soon as this thy son was come, who hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art eyer with

and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found. LUKE XV. 11-32.

me,

There was a certain rich man, who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day: And there was a certain beggar named Lazarus, who was laid at his gate, fall of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from

the rich man's table: moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to

pass

that the beggar died, and was carried by the Angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried; And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abrabam afar off, and Lazarus in his bosom: And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst

Ի կեանսն քում, եւ Ղազարոս նոյնպէս ըզչարչարանս • արդ՝

մխիթարի, եւ դու այդր պապակիս • եւ ՛ի վերայ այսր ամեն նանի վիՀ մեծ Է ընդ մեզ եւ ընդ ձեզ: Եթէ կամիցին աստի առ ձեզանցանել, ոչ կարեն, եւ ոչ այտի ոք առ մեզ անցանելի ասէ. արդ՝ աղաչեմ՝ զքեզ Հայր , զի արձակեսցե զդա ՛ի տուն Հօր իմոյ • Են իմ անդ եղբարք Հինգ , որպէս զի տայցէ նոցա վկայութիւն զի մի եւ նոքա գայցեն 3այս տեղի տանջա. նաց • Եւ ասէ ԱբրաՀամ. ունին զՄովսէս եւ զմարգարէսն , նոցա լուիցեն, եւ նա ասէ: Ոչ Հայր ԱբրաՀամ), բայց թէ մեռելոց ոք երթիցէ առ նոսա՝ եւ ապաշխա. րեսցեն։ Եւ ասէ ցնա , եթէ Մովսիսի եւ Մարգարէիցն չ լսեն , եւ ոչ թէ ի մեռե. լոց ոք յառնիցէ՝ Հաւատասցեն: ՂՈՒԿ • ԺՋ.

19—31.

բրեւ Հրամայեցաւ մեզ նաւել Իտա. լիա, տային զՊաւղոս եւ զայլս ոմանս կա. պեալս ցՀարիւրապետ մի՝ որում անուն էր Յուլիոս, Սեբաստիան գնդին՝ ելեալ ի նաւ մի անդրամինտացի՝ որ երթալոց էր ՛ի կողմանս սիացւոց , գնացաք • Էր ընդ մեզ եւԱրիստարքոս Մակեդոն Թեսաղոնիկեցի։ Եւ ի վաղիւ անդր իջաք ՛ի Սիդով եւ մարդասիրութիւն ցուցեալՅու. լեայ առ Պաւղոս՝ Հրամայեաց առ բարե. կաման երթալ,եւ դարման գտանել։-անտի ելեալխոնարՀագոննասեցաքիլիպ

« ForrigeFortsæt »