Billeder på siden
PDF
ePub

vered thee with confusion. For I swear, that I shall uever repent to make

my

abode of pleasure with thee who art my repose for ever and ever".

Then the first Enemy, in ambush for his prey, perceiving that his snares were discovered, and that the worship of God flourished throughout the world, observing that those who had been deceived were redeemed, and that the inheritors of Paradise returned to their country, that the celestial holiness poured forth it's glory, that the instrament of hatred being broken, the fruits of charity began to multiply themselves, and the hope of all po longer turned to the earth , ascended to the heavenly abodes , forth from the cave of his malice he issued like the lion roaring in his anger, and roamed about with open and insatiate jaws, to devour the Church recovered by Christ.

Lampronensis in his Synodical oration.

A. GOODE'S TRANSLATION

Ripsima! Angel surpassing in beauty, wisdom, and grace; thou art chosen from the family of mighty Kings, and given to us a present from the Latin race.

Thou travaller journeying on the road of heaven, well skilled in Celestial Laws, having denied Thyself, and the glories of thy native country. - Ripsima, etc.

Սմաստուն սուրբ կուսան գերարգսյ

Հրով բանին *ի երկիր արկելոյ
վառեցեր ըզլապտեր Հաատ ,

Հրեշտակ, եւ այլն։
Փեսային Քրիստոսի մարմնացեալ,

նապակ կուսութեամբ Հարսնացեալ, Յառագաստ անմատույց բազմեցեալ:

Հրեշտակ, եւ այլն։
Սիրասնունդ Սիրամարգ սխրալի,
ՆրբափայԼ ոսկ-Թել տարփալի,

ռապսակ իտագլուխ ցանկալի
Հրեշտակ , եւ այլն:
Սակաձեւ սանի օդապար ,
Նոր Նոյեան տապանն էքը դադար •
Օձասպան Արագիլդու արդար •

Հրեշտակ եւ այլն։
Մտավոր Մարտիրոս մրցական
պական բանին Հօր զօրութեան,
Սիակոխքաջութեամք ըցընեան •

Հրեշտակ, եւ այլն:
| գունեղ թաթաւեալ'ի բոսոր,

Սաղարթուն կամրորակ իբր խընձոր , Հարսն ազնիւ դու արեամբ քօղաւոր: Հրեշտակ, եւ այլն։

ՆԵՐՍ ԷՍ ԿԼԱՅԵՑԻ +

: Wise, holy Virgin, most venerable, Thou didst light up the lamp of Faith with the fire of the Word shed abroad on the earth. Ripsima, etc. Of

pure Virginity Thou hast been betrothed to the Bridegroom the incarnate Cbrist, and placed on the inaccessible naptial couch. Ripsima, etc.

Lovely Peacock! nursed affectionately, charming, delicately shining with thy golden thread; enchanting, anointed with thy triple crown. Ripsima, etc.

Thou Dove over bov'ring in the air, the Ark of the new Noah is thy dwelling: Thou righteous Stork, who hast destroyed the Serpent. - Ripsima, etc.

Thou Martyr skilful and valiant of the power of the true Word of the Father, who didst firmly tread the Wine-press. — Ripsima, etc.

Thou art colored, having been plunged in a crimson dye; thou art covered with leaves like the blushing Apple; Thou comely Bride veiled with thy blood. Ripsima, etc.

NIERSES CLAJENSIS.

Ի Ն Ո Ր Կ Տ ԱԿ ԷՆ

Քանզի բազումք .յօժարեցին վերստին կարգել զպատմութիւն վասն իրացն Հաս. տատելոց ՛ի մեզ՝ որպէս աւանդեցին մեզ որ ի սկզբանէ ականատես եւ սպասաւորք եղեն բանին, կամ եղեւ ինձ՝ որ ՛ի սկզբանէ զՀետ երթեալ էի ամենայնի ճշմարտութեամբ , կարգա գրել քեզ՝ քաջդ Թէոփիլէ. զի ծա. նիցես զբանիցն որոց աշակերտեցար, զճըշմարտութիւն։ ՂՈՒԿ. Ա. 1—4.

ն միոջ էին երկու որդիք • ասէ կրիտ. սերն'ի նոցանէ ՅՀայրն • Հայր՝ տուր ինձ բաժին , որ անկանի յընչիցդ • եւ նա բաժան նեաց նոցա զկեանսն : Եւ յետ ոչ բազում աւուրց ժողովեալ զամենայն կրտսեր որդն գնաց յաշխարՀ Հեռի, եւ անդ վատ. նեաց զինչս իւր • զի կեայր անառակութի ։ Ն- իբրեւ սպառեաց զամենայն , եղեւ սով սաստիկ աշխարհին անմիկ, եւ սկսաւ ինքն չքաւորել Է գնացեալ յարեցաւ ՛ի մի ոմն ՛ի քաղաքացւոց աշխարՀին այնորիկ • եւ Jղեաց զնա յագարակ իւր արածել խոզս: եւցանկայր լնուլ զորովայն իւր-եղջերէնզոր խոզքն ուտէին , եւ ոչ ոք տայր նմա • է: կեալ ի միտս իւր՝ ասէ • քանի՞ վարձկանք

FROM THE NEW TESTAMENT

orasmueh as many have taken

have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, even as they delivered them unto us, who from the beginning were eye-witnesses, and ministers of the word; it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write onto thee in order, most excellent Theophilus, that thou mightest know the certainty of those things wherein thou hast been instructed. LUKE. 1. 1-4.

[ocr errors]

A certain man had two sons: And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he bad spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him. And

« ForrigeFortsæt »