Billeder på siden
PDF
ePub

Spirit of Christ, arise again on that day, with a perfect body?

50. Elias the prophet embracing the widow's son raised him from the dead,

51. by how much more shall Jesus Christ revive you on that day with a perfect body, even as he himself hath risen?

52. Bat if ye receive other things vainly,

55. henceforth no one shall cause me to travail: for I bear on my body these bonds

54. to obtain Christ; and I saffer with

patience these afflictions to become worthy of the resurrection of the dead.

55. And do each of you having received the law from the hands of the blessed Prophets and the holy Gospel, firmly maintain it; 56. to the end that

you may

be rewarded in the resurrection of the dead and the

possession of life eternal. 57. But if

ye not believing shall trespass, he shall be judged with the misdoers, and punished with these who have false belief.

any

of ye

58. Because such are the generations of vipers, and the children of dragons, and basilisks.

59. Drive far from amongst ye, and fly

րուք ՛ի նոցանէ զօրութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։

6o• Եւ եղիցի ընդ ձեզ խաղաղութիւն եւ շնորհք անդրանկին սիրելոյ : մն:

Արշակ մեծ արքան Պարսից եւ ՊարAlwg չ որ ազգա իսկ Պարթեւ, ապըս. տամբելասեն Մակեդովնացւոցն ,եւ նա գաւորել ի վերայ ամենայն Արեւելից , եւ սորեստանեաց : եւ սպանանել զԱնտիո. քոս Թագաւոր ԷՆինուէ, Հնազանդեցու ցանելզամենայն տիեզերս ընդ ձեռամբ իւ. րով..

Սա թագաւորեցուցանէ զեղբայր իւր զի աղարշակ ՛ի վերայ աշխարհիս Հայոց պատեՀ իմն Համարեալայապէս անշարժ իւ րոյ թագաւորութեանն լինել քաղաք թագաւորութեան տայ նմա զՄծբին, եւ նաչմանս Հատանէ նմա զմասն ինչ Չարեւ. մտեայսորւոց, եւ զՊաղեստին, եւզսիա, եւ զամենայն միջերկրեայս , եւ զԳիտալիա, ի ծովէն Պոնտոսի մինչեւ ՛իտեղին՝ ուր կա կաս յարեւմտեանն յանգի ծով: եւ զտըրպատական, ,, եւ աւ որչափ միտք քո

L

քա: ջութիւն Հասանեն • զի սաՀմանք քաջաց՝ ասէ, զէնն իւրեանց • որքան Հատանէ, այն քան ունի ,, *

Սորա կարգեալ զիշխանութիւն իւր մեծապէս, եւ Հաստատեալ զթագաւորութին

from such, with the aid of our Lord Jesus
Christ.
60. And the

peace
and
grace

of the beloved Son be with you! Amen.

LORD BYRON'S TRANSLATION

Arsaces the great King of the Persiaus and Parthians is said with the Parthians to have revolted from the Macedonians, to have reigned over all Assyria and the East; and having slain the King Antiochus at Nineveh to have reduced the world under his dominion.

He appointed his brother Valarsaces King of Armenia, rightly deeming that his dominions would thus become more secure and consolidated; he bestowed upon him the royal of Nisibin, and assigned the limits of his territory, one part from the west of Syria, and Palestine and Asia and all the inland places and Thitalia from the Pontic sea to the spot where Caucasus ends in the western Ocean, and Atropatane, and » whatever else thy prudence or valour may acquire. For to the brave, he says, their arms are boundaries, what they win, they wear 66.

He, when he had completely tranquilized his kingdom, and established his power, de

իւր՝ կամ եղեւ գիտել սորա, թէ ոյք, եւ որպիսի արք տիրեալեն ի վերայ աշխարՀիսՀայոց մինչեւ ցնա • զքաջաց արդեօք, ԵԹԵ զվատաց անցեալունի զտեղի է

Եւ գտեալ զոն սորի Մարիբաս (կամ) Մարաբաս)կատինայ , այր ուշիմ եւ վարժ քաղդէացի եւ այն գրով, զոր յղէ առ մեծ եղբայր իւր Արշակ արժանի ընծայիւք, ըս. նալնմա զդիւանն արքունի. եւ գրէ ձեւ բանից օրինակ զայս

առ նա

»Արշակ՝ թագաւոր երկրի եւ ծովու• որոյ անձն եւ պատկեր, որպէս եւ է իսկ, մեր տուածոց • իսկ բախտ եւ պատաՀումն ի վեր քան զամենայն Թագաւորաց • եւ մտաց լանութին՝ որչափ երկնի ի վերայ երկրի 1 աղարշակ կրտսեր եղբայր

քո , եւ նիզակա. կից. որ ի քէն կարգեալ Արքայ Հայոց • Ո՛ղջ լեր ամենայն յաղթութեամբ ։

Քանզի պատուէր ընկալա ՛ի քէն՝ քա. ջութեան եւ իմաստութեան Հոգ տանել, ոչ երբէք անփոյթ արարեալ զքոյով խրա. տու,ասխնամ՝ տարեալՀոգացայ ամենա նի՝ որչափ միտք եւ չասողութիւն բաւեցին։

չ այժմ ՛իքում խնամակալութենէ զետեղեալ թագաւորութիւնս՝խորՀուրդ է մտի եդի գիտել, թէ ոք ոմանք յառաջ քան զիս իցեն տիրեալ աշխարհիս Հայոց • եւ ուստի Նախարարութիւնքս՝ որ աստ կան:

Փ ի ոչ կարգք ինչ լեալ աստ յայտնի, եւ ոչ ՄՀ-նից

պաշտամունք, եւ ոչ գլխաւորաց

[ocr errors]

sired to know, who and what sort of men had reigned before him over Armenia, and whether they were valiant or indolent.

Having chosen therefore a Syrian, Maribas (or Marabas) of Catina, a learned man, and very skilful in Chaldaic and Greek literature, he sent him to his brother Arsaces, with

proper presents, to entreat him to permit the inspection of the royal Archives; and furnised him with letters of which the following is a specimen.

» To Arsaces King of Earth and Sea, whose form and image are like those of our Gods, but his fortune and fate above all Monarchs, and the greatness of his mind such as is the heaven abore the earth; Valarsaces his younger brother and fellow-Soldier, appointed by him King of Armenia, sends Health and Victory in all things.

Since I received thy commands to cultivate valour and wisdom, I have never neglected this thine admonition; but have administered in all things with diligent care, to the extent of my capacity and power.

Being delegated by thee to this kingdom, I have resolved to enquire what order of men ruled over Armenia before me, and what was the origin of these Satrapies around me. For neither indeed appears any regularity of things here whence it may be seen, what was the worship in the temples, or

« ForrigeFortsæt »