Billeder på siden
PDF
ePub

ὅππα Κύπριδος ιρον καλάμῳ χλῶρον ὑπ ̓ ἀπάλῳ.
τυ δε γὰρ πλόον εὐάνεμον αἰτήμεθα παρ Δίος,
ὅπως ξέννον ἔμον τέρψομ ̓ ἴδων κἀντιφιλήσομεν,
Νικίαν, Χαρίτων ἱμεροφώνων Ιερον φύτον,
καὶ σὲ τὰν ἐλέφαντος πολυμόχθω γεγενημέναν
δῶρον Νικιάας εἰς ὀλόχω χέρρας ὀπάσσομεν,
σὺν τῷ πόλλα μὲν ἔργ ̓ ἐκτελέσεις, ἀνδρείοις πέπλοις,
πολλα δ ̓ οἷα γυναικες φορέοισ ̓ ἐδάτινα βρακη.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

4. ΐρον aeol. ἱρόν. S. 25, 22. Ueber den Spiritus lenis s. Dor. § 36. Vgl. das folgende απάλῳ, ν. 7 ἱμεροφώνων. — καλάμῳ. Als Denkmal uralter Einfachheit stand wahrscheinlich in Milet ein Heiligthum der Aphrodite, das mit Rohr gedeckt war. Virg. Aen. 8, 654 Romuleoque recens horrebat regia culmo. Ovid. Fast. 3, 183 quae fuerit nostri, si quaeris regia, nati: Adspice de cannis straminibusque domum. — ἀπά

ἁπαλῷ. Die erste Silbe ist gedehnt als wäre π verdoppelt. Siehe v. 13. 25. 29, 36. 29, 25. 29, 26. 28, 14 und gr. Ausg. p. 228.

5. τυίδε τῇ, illuc oder huc, wie Sappho 1, 5. Vgl. ἄλλοι bei Alc. frgm. 89. Hirzel, dial. Aeol. p. 14. [In cod. c steht ganz deutlich τύ δὲ, wie Ziegler mir versichert, nicht τὺ δὲ, wie Bergk, Anth. Gr. ed. II p. LX angiebt. Vgl. gr. Ausg. p. 228]. αἰτήμεθα αἰτού

=

μεθα. Vgl. φορήμεθα bei Alc. 18 Bergk. Theokr. 29, 30 ποτήμενα. Ahr. Aeol. p. 145.

6. ξέννον = ξένον. Vgl. v. 15. Ahr. Aeol. p. 49 fig. ἀντιφ. Vgl. Catull. 45, 20 mutuis animis amant, amantur. Gr. Ausg. p. 229.

7. Νικίαν ist zu verbinden mit ιδών. Vgl. Εpigr. 19, 1. Uebrigens s. Arg. zu Id. 11 und Anm. zu 11, 6.

[ocr errors]

5

10

– Χαρίτων. S. Anm. zu 16, 6. φύτον äol. φυτόν. S. 7, 44. 8. ἐλέφ. Ein goldener Spinnrocken wird Odyss. 4, 131 erwähnt. πολυμόχθω, Ueber die auch aeolische Genetivendung s. Dor. § 75. Das Elfenbein bezeichnet der Dichter hier als schwer zu bearbeiten (nicht künstlich gearbeitet, Am.). Ελέφας ist hier nicht der Elephant. (Briggs wollte es so verstehen). Die Lesart πολυμόχθω (s. gr. Ausg. p. 230) bestätigt nach Ziegler auch cod. e, wo πολυμόχθω steht, das o aber hineincorrigirt ist. Wahrscheinlich stand dort erst πολυμέχθω.

[ocr errors][merged small][merged small]

9. Νικιάας. S. Anm. zu 15, 110. Ovid. Met. 13, 513 Priamela coniunx. Ahr. dial. Aeol. p. 100. dial. Dor. ἀλόχω. So aeolisch o öfter statt α. S. 30, 23 und gr. Ausg. p. 230. χέρρας, aeol. = χεῖρας, wie φθέρρω, φθείρω u. s. w. Hirzel, Aeol. p. 31.

10. ἀνδρ. πέπλοις aeol. Accusative statt -ους. Vgl. v. 12 μαλά κοις πόκοις, ν. 16 δόμοις, ν. 20 νόσοις λύγραις. S. Dor. § 77. Grosse · ἀν Ausg. p. 231. Mit ανδρέϊος δρεῖος vgl. 29, 33 ανδρεία. 29, 39 αὐλεΐαις. 29, 5 ζοΐα. Ahr. Aeol. p. 105. [Wie Ziegler wiederholt bestätigt, hat codex c ἔργα κατελέσεις im Texte, am Rande aber γρ. έκτελέσεις, was wegen Bergk p. Lx zu bemerken ist.]

11. φορέοισι aeol. = φορέουσι, wie κρύπτοισι, κρύπτουσι bei Alc 15 Bergk. Ahr. Aeol. p. 72. ὐδάτινα, feine wie Wasser (ὔδωρ, Dor. § 36) durchsichtige Gewänder. S. gr. Ausg. p. 231. βράκη ῥάκη. S. Dor. § 36 und 30, 28 βραϊδίως.

=

δὶς γὰρ μάτερες ἄρνων μαλάκοις ἐν βοτάνα πόκοις
πέξαιντ ̓ αὐτοένει Θευγενιδός γ ̓ ἕνεκ ̓ ἐϋσφύρω·
οὕτως ἀνυσίεργος, φιλέει δ ̓ ὅσσα σαόφρονες.
οὐ γὰρ εἰς ἀκίρας οὐδ ̓ ἐς ἀέργω κεν ἐβολλόμαν
ὀπάσαι σε δόμοις ἀμμετέρας ἔσσαν ἀπὺ χθόνος.
καὶ γάρ τοι πάτρις, ἂν ὡξ Εφύρας κτίσσε ποτ' Αρχίας
νάσω Τρινακρίας μύελον, ἄνδρων δοκίμων πόλιν.
νῦν μὲν οἶκον ἔχοισ ̓ ἄνερος, ὃς πόλλ ̓ ἐδάη σόφα
ἀνθρώποισι νόσοις φάρμακα λύγραις ἀπαλαλκέμεν,
οἰκήσεις κατὰ Μίλλατον ἐράνναν μετ' Ιαόνων,
ὡς εὐαλάκατος Θεύγενις ἐν δαμότισιν πέλη,

12. μ. π. = μαλακοὺς πόνους. Auch in cod. c steht, wie in 6 h, μαλακοῖς. Dies musste Bergk p. LX erwähnen, da er μαλακοὶς schreibt.

13. πέξαιντ', käme es auf Theogenis an, so möchten sich die Schafe lieber zweimal scheeren lassen, thäte es Noth dass sie sich zweimal schee

-

ren liessen. Θευγένιος. Theogenis ist die Gattin des Nicias. Ueber die Contraction vgl. Dor. § 48. ἔνεκα, wegen der Theogenis, d. h. weil sie so viel spinnt dass Eine Schur nicht ausreicht. In ἔνεκα (= ἕνεκα) ist die erste Silbe hier gedehnt. Vgl. v. 14 άvvo., 29, 36 und oben v. 4. ἐϋσφ. Aelian Var. H. 12, 1 sagt von der Aspasia: ἦν δὲ καὶ τὰ σφυρὰ ἀγαθὴ καὶ οἷα Ὅμηρος λέγει τὰς ὡραιοτά τας γυναῖκας καλλισφύρους. Vgl. Theokr. 17, 32 und Anm. zu 14, 25. [In cod. 11 steht nach Ziegler's sorgfältiger Vergleichung ἡ σφύρω, das ε oben von zweiter Hand. Vgl. gr. Ausg.]

14. άνυσ. Ueber die Dehnung der ersten Silbe s. gr. Ausg. p. 233.

15-16. οὐ γὰρ κτλ., neque enim vellem te dare in domus mulieris quae est ingenio tardo vel bardo. S. gr. Ausg. p. 233. — ἐβολλόμαν

=

ἐβουλόμην. Vgl. Anm. zu v. 6. 30, 13 und gr. Ausg. p. 234, wozu ich bemerke, dass cod. 11 (nicht cod. c) κ λαμαν so geschrieben hat.

16. δόμοις, δόμους. S. v. 10. ἀμμετέρας, ἡμετέρας. S. Dor. § 92. [Wegen des Mangels einer

15

20

Variante bei Bergk p. LX ist mit Bestimmtheit hervorzuheben, dass nach Ziegler cod. e und 6 ἡμετέρας haben.] — ἔσσαν, ούσαν wie Sappho 75. S. Dor. § 113. [Diese Form, welche Ziegler zuerst constatirt hat, steht ganz deutlich in cod. c, sowie in den übrigen Handschr., was wegen Ahr. p. 161 zu sagen ist.] ἀπύ = ἀπό. S. gr. Ausg. p. 235.

[ocr errors]

17. πάτρις, nämlich Syrakus. ἐξ Εφύρας, Corinthius. S. Anm. zu 16, 83. ̓Αρχίας. S. Anm. zu 15, 91. [Codex c hat, wie Ziegler nochmals bestätigt, für γάρ τοι κτίσσε dies: γὰρ τι πατρὶς ἀνῷξε φύρας κτίσασ.]

18. νάσω Τριν. μ., insulae Trinacriae (Siciliae) medullam, totius lumen insulae. S. gr. Ausg. p. 235.

20. νόσοις λύγραις. S. v. 10 und über λύγραις = λυγράς siehe Dor. § 74. Eben so steht 29, 29 ἐπωμαδίαις = ἐπωμαδίας. Vgl. 29, 39 αὐλείαις θύραις, gr. Ausg. p. 271.

[blocks in formation]

καί οἱ μνᾶστιν ἄει τῶ φιλαοίδω παρέχης ξένω. κῆνο γάρ τις ἐρεῖ τὤπος ἴδων σ'· ή μεγάλα χάρις δώρω σὺν ὀλίγῳ· πάντα δὲ τίματα τὰ πὰρ φίλω.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Οἶνος, ὦ φίλε παῖ, λέγεται καὶ ἀλάθεα·
κἄμμε χρὴ μεθύοντας ἀλάθεας ἔμμεναι.
κἤγω μὲν τὰ φρένων ἐρέω κέατ ̓ ἐν μύχω.
οὐκ ὄλας φιλέειν μ ̓ ἐθέλησθ ̓ ἀπὸ καρδίας.
γινώσκω· τὸ γὰρ ἅμισυ τᾶς ζοΐας ἔχω
ζὰ τὴν σὴν ἰδέαν, τὸ δὲ λοῖπον ἀπώλετο.
χῶταν μὲν σὺ θέλης, μακάρεσσιν ἴσαν ἄγω
ἁμέραν· ὅκα δ ̓ οὐκ ἐθέλης τύ, μάλ' ἐν σκότῳ.

XXIX. An den Geliebten. Fliehe den Unbestand und Uebermuth, bedenke dass du alterst, sei freundlich gegen den Liebenden. Ueber den Dialekt und das Metrum dieses im Ton des Alcaeus gehaltenen Gedichtes s. Einl. p. 28.

ΠΑΙΔΙΚΑ in der Ueberschrift entspricht dem Lat. deliciae (Virg. Ecl. 2, 2). S. gr. Ausg. p. 240, Thuc. Anm. 20, 31 und Theokr. 30.

1. Οΐνος. Ein Lied des Alcaeus fing mit denselben Worten an: oiνος, φίλε παῖ, καὶ ἀλάθεα, welche sprüchwörtlich wurden. S. Schol. Plat. p. 217, E. Athen. 2, p. 37, F. Vgl. Alc. frgm. 53 Bergk. οἶνος γὰρ ἀνθρώποις δίοπτρον. Theogn. 500 ἀνδρὸς δ ̓ οἶνος ἔδειξε νόον. Hor. Od. 1, 18 Schl. - ἀλήθεα ἀλή θεια, veritas. Vgl. Christ, Lauti. p. 47, gr. Ausg. p. 243.

[ocr errors]

=

5

2. ἄμμε. S. Dor. § 91. Das nach Bruncks Conj. für κἄμμες gesetzte κάμμε wollte vielleicht der Schreiber von cod. 6].

3. κἤγω κτλ., et ego dicam quae in recessu pectoris recondita sunt. Harl. κέαται = κείνται wie Iliad. 16, 24.

[ocr errors]

=

4. ὅλας ὅλης. S. Dor. § 36, ἐθέλησθα = ἐθέλεις. Vgl. 6, 8. 30, 14 und gr. Ausg. p. 244. ἀπὸ καρδίας. Vgl. 17, 130.

-

απ

5. ζοΐας = ζωῆς. S. zu 28, 10. 6. ζὰ τ. σ. ἰδέαν, propter tuam speciem, wenn du mir erscheinst. ζὰ aeol. διά. S. gr. Ausg. p. 244. 7. θέλης. S. Anm. 28, 22. - μα κάρ. ἴσαν. Vgl. Anm. 2, 15. 8. όκα. S. Dor. § 38. Aeolisch wäre ὄτα, Sapph. 43. τύ. S. Dor. § 94.

--

πῶς ταῦτ ̓ ἄρμενα, τὸν φιλέοντ ̓ ἀνίαις δίδων;
ἀλλ ̓ εἴ μοί τι πίθοιο νέος προγενεστέρῳ,
τῷ κε λώϊον αὖτος ἔχων ἔμ ̓ ἐπαινέσαις.
ποίησαι καλίαν μίαν εἶν ἕνι δενδρίῳ,
ὅπποι μηδὲν ἀπίξεται ἄγριον ὄρπετον.
νῦν δὲ τῶδε μὲν ἄματος ἄλλον ἔχης κλάδον,
ἄλλον δ' αὔριον, ἐξ ἑτέρω δ ̓ ἕτερον μάθης.
καὶ μέν σεν τὸ κάλον τις ἴδων ῥέθος αἰνέσαι,
τῷ δ ̓ εὖθυς πλέον ἢ τριέτης ἐγένευ φίλος,
τὸν πρῶτον δὲ φιλεῦντα τρίταιον ἐθήκαο.
ἄνδρων τῶν ὑπερανορέων δοκίμοις πνέειν.
φίλη δ', ἆς κεν ἔρης, τὸν ὅμοιον ἔχην ἄει.
αἱ γὰρ ὧδε πόης, ἄγαθος μὲν ἀκούσεαι
ἐξ ἄστων· ὁ δέ τοί κ' Ἔρος οὐ χαλέπως ἔχοι,
ὃς ἄνδρων φρένας εὐμαρέως ὑποδάμναται,

5

9. δίδων

[ocr errors]

διδόναι, διδοῦναι

(Iliad. 24, 425). Vgl. 30, 33. Ahrens

Aeol. p. 93. Uebrigens s. 7, 124.
10. ἀλλ ̓ εἴ μοι τι πίθοι
ριο, wie
Iliad. 7, 28. Vgl. Einl. p. 20.

11. to. Vgl. 25, 186. 17,38. [Bergk p. LXI sagt in plerisque libris und in cod. c stehe τὸ καὶ, Ziegler hat dies nirgend gefunden. S. gr. Ausg. p. 247.]

12. ποίησαι κτλ., mache dir ein festes Nest (nidum, vgl. Hor. Od. 3, 4, 14. Epist. 1, 10, 6) auf einem Baum flattere nicht von einem Liebhaber zum andern (v. 15) hin und her.

[blocks in formation]

10

15

20

(Hor. Od. 4, 11, 22). Ueber δοκίμοις s. Anm. 30, 26.

=

[ocr errors]

=

=

20. φίλη κτλ., ama, quamdiu vacas amori, semper habere similem. Ueber φίλη s. Anm. zu 28, 3. Ecos. S. 14, 70. ἔρης ἐρᾷς ist Conjectur für Vulg. seit Steph. κε ζώης. S. unten. ὅμοιον ὁμοῖον. Vgl. 30, 21, Dor. § 36 Anm. und 28, 3 δμ. ἔχην ἔχειν. S. Dor. § 127, unten v. 28 dasselbe und ν. 31 πέλην. [Ed. Iunt. hat &ς κε ζόης, Call. ωσκε ζώης. Die weiteren Varianten s. gr. Ausg. p. 253. Hier ist nur hervorzuheben, dass cod. c nach Ziegler alo ne und dann ein Wort, dessen erster Zug mit Typen schwer wiederzugeben ist. Dieses Wort sollte schwerlich τρόης (wie Bergk referirt), sondern, verglichen z. B. mit Cod. Mosq. von Hymn. in Cer. bei Bücheler v. 95, 97 u. a., wie ich vermuthe, ζόης sein, was auch am Rande links steht. 21-22. πόης : ποιεῖς: Vgl. unten v. 24 und 30, 13. Ahr. Aeol. p. 101. ἄγαθ. ἀκούσεαι, „bene audies" et rumorem bonum colliges (Cic. de Legg. 1, 19, 50). Vgl. Hor. Epist. 1, 7, 37-38. 1, 16, 17. Mit ἐκ vgl. 26, 31 und gr. Ausg. p. 211.

=

22. Ἔρος wie schon Iliad. 14, 315. Theokr. 30, 10 (30, 2). Sappho 40. Vgl. 30, 27. Gr. Ausg. p. 278.

κἤμε μάλθακον ἐξ ἐπόησε σιδαρίω.
ἀλλ' ὑπὲρ ἀπάλω στύματός σε πεδέρχομαι
ὀμνάσθην, ὅτι πέρυσιν ἦσθα νεώτερος,
χῶτι γηραλέοι πέλομες πρὶν ἀποπτύσαι
καὶ ῥῦσαι, νεότατα δ ̓ ἔχην παλινάγρετον
οὐκ ἔστι· πτέρυγας γὰρ ἐπωμαδίαις φόρει,
κἄμμες βαρδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλάβην.
ταῦτα χρὴ νοέοντα πέλην ποτιμώτερον,
καί μοι τὠραμένῳ συνέραν ἀδόλως σέθεν,
ὅπως, ἡνίκα τὰν γένυν ἀνδρείαν ἔχης,
ἀλλάλοισι πελώμεθ' ̓Αχιλλένοι φίλοι.
νῦν μὲν κἠπὶ τὰ χρύσια μᾶλ ̓ ἕνεκεν σέθεν
βαίην καὶ φύλακον νεκύων πεδὰ Κέρβερον,

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

37. νῦν, jetzt bestände ich dir zu Liebe alle Mühen und Kämpfe des Herkules. κηπί. Vgl. Anm. 4, 4.

=

[ocr errors]

φυ - χρύσια. S. Dor. § 35. λακον. Vgl. Iliad. 24, 566 οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκοὺς λάθοι. φύλακον steht vor πεδὰ Κέρβερον wie 15, 19–20 ἑπταδράχμως κυνάδας u. s. w. vor πέντε πόκως. Vgl. 30, 2. πεδά μετά. Arist. Ran. 111 ἡνίκα Ἡρακλῆς ἦλθεν ἐπὶ τὸν Κέρβερον. Das aeolischе лɛdά wie z. B. Sappho 38 p. 889 Bergk. Theokr. 30, 21. 29, 25. Sogar auf kret. Inschr., Wiener Ak. der Wiss. ph.-hist. Cl. Bd. 30 T. II, 21. [Vers 37 und 38 sind mit Meineke vor 35 und 36 gestellt.]

« ForrigeFortsæt »