Billeder på siden
PDF
ePub

οὐδὲν πήποχ ̓ ὅλως ποτὶ τὶν φίλον εἶπεν ὑπέρ μευ, καὶ ταῦτ ̓ ἀμαρ ἐπ ̓ ἦμαρ ὁρεῦσά με λεπτύνοντα. φλασσῶ τὰν κεφαλὰν καὶ τὼς πόδας ἀμφοτέρως νιν σφύσδειν, ὡς ἀνιαθῇ, ἐπεὶ κἠγὼν ἀνιῶμαι.

ὦ Κύκλωψ Κύκλωψ, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; αὔθ ̓ ἐνθὼν ταλάρως τε πλέκοις καὶ θαλλὸν ἀμάσας ταῖς ἄρνεσσι φέροις, τάχα κα πολὺ μᾶλλον ἔχοις νῶν. τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε. τί τὸν φεύγοντα διώκεις; εὑρησεῖς Γαλάτειαν ἴσως καὶ καλλίον ̓ ἄλλαν. πολλαὶ συμπαίσδεν με κόραι τὰν νύκτα κέλονται, κιχλίσδοντι δὲ πᾶσαι, ἐπεί κ ̓ αὐταῖς ἐπακούσω. δῆλον ὅτ ̓ ἐν τῇ γῇ κηγών τις φαίνομαι εἶναι.

68-69. πήποχ. Vgl. 8, 34. ποτὶ τίν, ad te. Vgl. v. 39. Odyss. 16, 151:, πρὸς μητέρα εἰπεῖν. ἆμαρ ἐπ ̓ ἦμαρ (Dor. § 22), καθ' ἑκάστην ἡμέραν, Schol.—ὁρεῦσα. Dor. § 118. λεπτύνοντα, της κόμενον τῷ ἔρωτι. Vgl. 14, 3. Ovid. Met. 3, 489 attenuatus amore Liquitur.

-

--

70-71. φλασσῶ — σφύσδειν, ich will ihr Kopf und Beine schlagen, dass sie auflaufen (σφύσδειν σφύζειν). S. gr. Ausg. p. 369. Ausser den dort genannten Handschriften haben auch codd. 9 und 5 = m und e nach Zieglers Collation φλασῶ, was φλασσῶ (vgl. 5, 148. 5, 150) für Vulgata pao zu schreiben ist. Am Schlusse des Verses emendire ich νιν für μευ, welches entweder aus dem Schlusse von v. 68 aus Versehen oder durch Aenderung der

alten Grammatiker hierher gekom

men ist.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

70

Calpurn 9, 34. πλέκοις. Vgl. Odyss. 9, 246: Polyphem ἥμισυ μὲν θρέψας͵ λευκοῖο γάλακτος πλε· κτοῖς ἐν ταλάροισιν ἀμησάμενος κατέθηκεν. Virg. Εcl. 2, 71 quin tu aliquid saltem potius, quorum indiget usus, viminibus mollique paras detexere iunco? Ecl. 10, 71.

113

74. τάχα κα. Vgl. z. B. Isocr. Areop. §71 τάχ ̓ ἄν τις θαυμάσειεν. νῶν. S. Dor. § 65.

75, τὰν παρεοῖσαν, scil. αἶγα vel ὄϊν. τὸν φεύγοντα scil. τράγον oder κριόν, worauf der Gegensatz des Vorhergehenden παροῦσαν führt. Das Mascul. deutet schon auf den Unsinn des Handelnden hin

75

melken willst du? τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε. Statt diess zu thun, verfolgst du τὸν φεύγοντα, als könntest du den überhaupt melken! Callimach. Epigr. 32 χουμὸς ἔρως τοιόσδε τὰ Vgl. auch Idyll. 6, 17. μὲν φεύγοντα διώκειν οἶδε, τὰ δ ̓ ἐν μέσῳ κείμενα παρπέταται. Hor. Sat. 1, 2, 108 meus est amor huic similis: nam transvolat in medio posita et fugientia captat.

76. εὑρησεῖς κτλ. Virg. Εcl. 2, 73 invenies alium, si te hic fastidit, Alexim.

77-78. συμπαίσδεν. S. Dor. § 127 und 117. κιχλίσδοντι (Dor. § 126), sie kichern (nicht:,,sie lachen laut auf"). ἐπακούσω, wenn ich nach ihnen hin höre (nicht: wenn ich einmal mit ihnen gehe" wie übersetzt worden ist).

29

79. τις, einer der Etwas zu be

Οὕτω τοι Πολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα μουσίσδων, ῥᾷον δὲ διᾶγ ̓ ἢ εἰ

21

χρυσὸν ἔδωκεν.

80. ῥᾷον δὲ διᾶγ ̓ --- als Schlussstein für den Anfang, v. 7. Hinter n el scheint der Schluss des Verses und der Anfang des nächsten Verses ausgefallen. Der Sinn muss dieser gewesen sein: ῥᾷον δὲ διᾶγ ̓ ἢ εἰ πὸτ τὸν ἔρωτα (v. 1) φάρμακα πάντα λαβὼν (2, 162) ἰατροῖς (ν. 5) χρυσὸν ἔδωκεν. Die alte Vulgata bei Wüstemann u. A. ist μουσίσδων· ῥᾷον δὲ διᾶγ ̓ ἢ χρυσὸν ἔδωκεν. Boissonade schrieb zuerst ῥᾷον δὲ διᾶγ ̓ ἢ εἰ χρυσὸν ἔδωκεν, wie cod. k hat und schol. gelesen zu haben scheint. Weiteres s. gr. Ausg. p. 372-373.

deuten hat. Vgl. 4, 30 und gr. Ausg.
Ovid. Fast 6, 26 est aliquid nupsisse
Iovi, Iovis esse sororem.
80. ἐποίμαινεν. In diesem
Worte liegt ein Doppelsinn: Poly-
phem hing Liebesgedanken nach,
weidete seine Liebe - statt dass
er hätte seine Schafe weiden sollen,
v. 11 fig. und beruhigte durch
den Gesang die in ihm tobende Lei-
denschaft. Vgl. das Citat in Anm.
zu 10, 19 und Hor. Epist. 1, 2, 31 ad
strepitum citharae cessatum ducere
curam, die Wörter βουκολέω und
βουκόλημα. Gr. Ausg. p. 372.
μουσίσδων. Vgl. 8, 38.

[ocr errors]
[ocr errors]

XII.

ΑΙΤΗΣ.

Ηλυθες, ὦ φίλε κοῦρε, τρίτῃ σὺν νυκτὶ καὶ ἠοῖ;
ἤλυθες; οἱ δὲ ποθεῦντες ἐν ἤματι γηράσκουσιν.
ὅσσον ἔαρ χειμῶνος, ὅσον μῆλον βραβύλοιο
ἥδιον, ὅσσον ὄϊς σφετέρης λασιωτέρη ἀρνός,
ὅσσον παρθενικὴ προφέρει τριγάμοιο γυναικός,

XII. Der Geliebte. Freude über das Wiedersehen des Gelieb

ten, Wunsch gegenseitiger Liebe, Preis derer, welche die Liebe zu ehren wissen, wie solches die Megarenser (v. 27 fig.) thun. Diess sind die Grundgedanken dieses lyrischen Gedichtes, deren zarter Ausführung der weiche ionische Dialekt entspricht, in welchem es geschrieben ist. S. Einl. p. 28 und gr. Ausg p. 375 fig. [Ziegler hält wegen codd. k cet. auch in diesem Gedichte Dorismen fest.]

[ocr errors]

1-2. ἤλυθες κτλ. Die Frage drückt die freudige Ueberraschung

80

5

hier eben so aus wie Odyss. 16, 23, wo zu schreiben: ἦλθες - γλυκερὸν φάος; Arist. Ran. 503 ὦ φίλταθ' ἥκεις Ηράκλεις; Arist. Pac. 824. Soph. Oed. Col. 327. S. gr. Ausg. p. 380-381.

2. οἱ δὲ ποθ. κτλ. Anth. Pal. 12, 171 καὶ ὁ μικρὸς μυριέτης κέκριται τῷ φιλέοντι χρόνος. Vgl. Virg. Εcl. 7, 43. Cic. pro Mil. 8, 20 luget senatus, tota civitas confecta senio est. Cic. pro Cluent. 5, 13 moerore consenescebat.

3. βραβυλοιο. S. zu 7, 146.
4. σφετέρης. S. Anm. zu 25, 55.

ὅσσον ἐλαφροτέρη μόσχου νεβρός, ὅσσον ἀηδών
συμπάντων λιγύφωνος ἀοιδοτάτη πετεηνῶν,
τόσσον ἔμ ̓ εὔφρηνας σὺ φανείς, σκιερὴν δ ̓ ὑπὸ φηγόν
ἠελίου φρύγοντος ὁδοιπόρος ἔδραμεν ὥς τις.
εὔθ ̓ ὁμαλοὶ πνεύσειαν ἐπ ̓ ἀμφοτέροισιν Ἔρωτες
νῶϊν, ἐπεσσομένοις δὲ γενοίμεθα πᾶσιν ἀοιδή.

„δίω δή τινε τώδε μετὰ προτέροισι γενέσθην φῶθ ̓ ὁ μὲν ἴσπνιλος, φαίη χ ̓ ὡμυκλαϊάζων, τὸν δ ̓ ἕτερον πάλιν ὡς κεν ὁ Θεσσαλὸς εἶποι ἀΐταν. ἀλλήλους δ ̓ ἐφίλησαν ἰσοζύγω. ἦ ῥα τότ ̓ ἔσσαν χρύσειοι πάλιν ἄνδρες, ὅτ ̓ ἀντεφίλησ ̓ ὁ φιληθείς.“ Εἰ γὰρ τοῦτο, πάτερ Κρονίδη, πέλοι, εἰ γάρ, ἀγήρῳ ἀθάνατοι, γενεῇς δὲ διηκοσίῃσιν ἔπειτα ἀγγείλειεν ἐμοί τις ἀνέξοδον εἰς ̓Αχέροντα ἡ σὴ νῦν φιλότης καὶ τοῦ χαρίεντος ἀΐτεω πᾶσι διὰ στόματος, μετὰ δ ̓ ἠϊθέοισι μάλιστα.“

7. ἀοιδοτάτη. Ueber die Form vgl. Krüger II, I § 23, 5 A. 1, über das Genus I, II § 47, 28, 6. Matthiae § 459, 1.

8. σκιερὴν δ ̓ ὑπὸ φηγόν scil. ἔδραμον. Vgl. 5, 28 und gr. Ausg. p. 383. Ueber φηγός s. zu 9, 20. Virg. Eel. 1, 1, tu patulae recubang sub tegmine fagi. Ilias 5,693 ὑπ ̓ αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέϊ φηγῷ.

9. ήελ. φρ. Virg. Eel. 2, 13 und Catull 63, 355.

11. ἀοιδή. Theggn. 251 πᾶσι γάρ, οἷσι μέμηλε, καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδὴ ἔσσῃ. Odyss. 8, 580. Virg. Εcl. 10, 33 o mihi tum quam molliter ossa quiescant, vestra meos olim si fistula dicat amores.

12. τώδε. Vgl. Odyss. 4, 26. Mit diesen Worten soll man einst auf das unsrer Freundschaft geweihete Standbild hinweisen.

13. εἴσπνιλος, amator, ist so viel als εἴσπνηλος oder εἰσπνήλας bei Callim. frg. 169. Der Dichter schrieb aber absichtlich εἴσπνιλος, wie auch in den Schol. steht, weil die Leute in Amyklae das ʼn wie aussprachen. So berichtet Plato Cratyl. p. 418, C dass die Alten ἱμέρα für ἡμέρα gesagt hätten. ὡμυκλαϊάζων, der, welcher den Dialekt der Einwohner von Amyclae

10

15

20

[blocks in formation]

ἀλλ ̓ ἤτοι τούτων μὲν ὑπέρτεροι Οὐρανίωνες ἔσσονθ ̓ ὡς ἐθέλουσιν· ἐγὼ δὲ σὲ τὸν καλὸν αἰνέων ψεύδεα ῥινὸς ὑπερθεν ἀραιῆς οὐκ ἀναφύσω. ἢν γὰρ καί τι δάκῃς, τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺς ἔθηκας, διπλάσιον δ ̓ ὤνησας, ἔχων δ ̓ ἐπίμετρον ἀπῆλθον. Νισαῖοι Μεγαρῆες ἀριστεύοντες ἐρετμοῖς, ὄλβιοι οἰκείοιτε, τὸν ̓Αττικὸν ὡς περίαλλα ξεῖνον ἐτιμήσασθε Διοκλέα τὸν φιλόπαιδα. αἰεί οἱ περὶ τύμβον ἀολλέες εἴαρι πρώτῳ κοῦροι ἐριδμαίνουσι φιλήματος ἄκρα φέρεσθαι. ὃς δέ κε προσμάξῃ γλυκερώτερα χείλεσι χείλη, βριθόμενος στεφάνοισιν ἑὴν ἐς μητέρ ̓ ἀπῆλθεν. ὄλβιος, ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ. ἦ που τὸν χαροπὸν Γανυμήδεα πόλλ ̓ ἐπιβῶται

Legg. 1, 2. Lael. 1.) Luc. Peregr. 18. Vgl. 14, 27 δι ̓ ὦτός.

22. τούτων μ. ὑπέρτεροι, horum domini, arbitri, gubernatores, procuratores, victores (Hor. Epist. 1, 13, 11) erunt coelicolae: coelicolarum in potestate erit eventus. S. gr. Ausg. p. 386.

24. ψεύδεα, Zeichen der Lüge, weisse Bläschen oder weisse Flecke, will ich nicht auf meiner Nase entstehen lassen. Zweifelt der Neugrieche an der Wahrheit dessen, was ein Anderer zu ihm gesagt hat, so spricht er: lege einmal deinen Finger an die Nase. Hat der Andere dies in der üblichen Weise

gethan, so sagt der Erstere: βλέπω τὸ ἀσπράδι εἰς τὴν μύτην σου, ich

sehe die weisse Farbe auf deiner Nase. Zu einem, der über ein Bläschen auf der Zunge klagt, hören wir sagen: du hast doch gelogen. Vgl. 9, 30. ῥινὸς ἀραιῆς, auf der Nasenspitze. Ovid. Art. am. 1, 520 cava naris Nasenloch. Siehe gr. Ausg. p. 387.

=

25. δάκης, hast du mich etwa gekränkt. Naum. Anth. Pal. 7, 648 εἰ καί μιν δάκνοι δυσβίοτος πενίη. Ter. Eun. 3, 1, 55 par pari referto, ἔθηκας. quod eam mordeat. Krüger I, II § 53, 10 A. 2. Theokr. 22, 12.

27. Νισαῖοι heissen die Mega

25

renser im eigentlichen Griechenland zum Unterschiede von denen in Sicilien. Vgl. Pind. Pyth. 9, 91 Νίσου λόφος. Durch das nun folgende Lob der Megarenser will der Dichter den Geliebten zur Erfüllung des v. 10 ausgesprochenen Wunsches bestimmen.

[ocr errors]

30

29. Διοκλέα. Διοκλῆς ̓Αθήνηθεν φεύγων εἰς Μέγαρα, φιλόπαις ὑπερφυῶς ὤν, ἔν τινι μάχῃ ᾖρίστευσε, καὶ ὑπερασπίζων τινὸς ἐρωμένου ἐκεῖνον μὲν ἔσωσεν, αὐτὸς δὲ ἐτελεύτησεν. ὅθεν τοὺς Μεγαρεῖς θάψαι αὐτὸν καὶ τιμᾶν ὡς ἥρωα, ἀγῶνά τε αὐτῷ ποιεῖν, ἐν ᾧ τοὺς καλοὺς περὶ φιλημάτων ἀγωνίζεσθαι. Schol. Vgl. schol. Αrist. Ach. 774. In Διοκλέα ist die Ultima kurz wie in Ἡρακλέα, Callim. Εpigr. 65, 5, während Soph. Antig. 23, 194 Ἐτεοκλέα. Vgl. jedoch das kurze a in εὐκλέα Soph. Oed. R. 161. Dazu Theokr. 12, 35 Γανυμηδέα und 8, 87 ἀμολγέα.

35. ἐπιβῶται, ion. ται. Vgl. 17, 60. 25, 263.

35

33. s. Krüger II, II § 68, 21 A. 3. Theokr. 18, 53, 1, 5. Vgl. 5, 123.

=

34. ὄλβιος ohne ἐστί wie τρισμάκαρες ohne εἰσί Odyss. 6, 154-155. Cic. pro Deiot. 10, 29 felix ista domus, quae -. Hor. Εpod. 2, 1 beatus ille, qui

ἐπιβοᾶ

Λυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ πεύθονται μὴ φαυλόσ ̓ ἐτήτυμον ἀργυραμοιβοί.

36. Λυδίῃ. Bacchylid. frg. 22 Λυδία μὲν γὰρ λίθος μανύει χρυσόν, ἀνδρῶν, δ ̓ ἀρετὰν, σοφία παγκρατής τ ̓ ἐλέγχει ἀλάθεια.

τε

37. μὴ φαυλόσ ̓ scil. ἀποβάλωσι,

damit sie das ächte Gold nicht nach dem Schlechten hin, d. h. auf den Haufen werfen, wo unächtes ist. Für φαῦλος in cod. k schreibe ich φαυλόσ’. Andere Ansichten s. gr. Ausg. p. 390-391.

XIII.

Υ Λ Α Σ.

Οὐχ ἡμῖν τὸν Ἔρωτα μόνοις ἔτεχ ̓, ὡς ἐδοκεύμες,
Νικία, ᾧτινι τοῦτο θεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο·
οὐχ ἡμῖν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται εἶμεν,
οἱ θνατοὶ πελόμεσθα, τὸ δ ̓ αὔριον οὐκ ἐσορῶμες.
ἀλλὰ καὶ ὡμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός,
ὃς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἤρατο παιδός,
τῶ χαρίεντος Ὕλα, τῶ τὰν πλοκαμῖδα φορεῦντος,
καί νιν πάντ ̓ ἐδίδαξε, πατὴρ ὡσεὶ φίλον υἱέα,
ὅσσα μαθὼν ἀγαθὸς καὶ ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο.
χωρὶς δ ̓ οὐδέποκ ̓ ἦς, οὔτ ̓ εἰ μέσον ἦμαρ ὄροιτο,

XIII. Hylas. Die Sage von Hylas, dem schönen Knaben, welchen die Nymphen zu sich in das Wasser zogen, ist wiederholt von den Alten besungen worden. Auf sie deutet u. A. auch Virg. Ecl. 6, 43. Georg. 3, 6 hin. Ausführlicher, jedoch mit einigen Abweichungen, wird sie behandelt von Apollon. Rhod. 1, 1207 flg., ziemlich in Uebereinstimmung mit Theokrit von Prop. 1, 20, 17 fig. Antonin. Liberalis Metam. 26. Vgl. ausserdem Apollodor. 1, 9, 19. Valer. Flacc. Arg. 3, 549 flg. Orph. Arg. 646 flg. Die lateinische Nachbildung des Flaminius (Einl. p. 24) siehe gr. Ausg. II p. 1 fig.

1. ὡς ἐδοκεῦμες (Dor. g 125) ut putabamus quoties de hac re cogitabamus. Hor. Od. 3, 5, 1.

--

5

2. Νικία. Vgl. 11, 2. ὧτινι. ἀμφιβάλλουσι τίνος υἱὸς ὁ Ἔρως. Σιμωνίδης υἱὸν λέγει αὐτὸν ̓́Αρεος καὶ ̓Αφροδίτης ̇ Ακουσίλαος Νυκτὸς καὶ Αἰθέρος ̇ ̓Αλκαῖος Ἔριδος καὶ Ζεφύρου· Σαπφὼ ̓Αφροδίτης καὶ Οὐρανοῦ, καὶ ἄλλοι ἄλλων. Schol. Vgl. Plat. Symp. p. 178 B. ἔγεντο. S. 1, 88 und unten v. 9. 3. εἶμεν wie 2, 41.

5. ὡμφιτρ. S. Anm. zu 5, 82. 6. Tov liv. S. 25, 167 flg.

7. Υλα. Herkules tödtete den König der Dryoper Theiodamas und nahm dessen Sohn Hylas zu sich. Apoll. Rhod. 1, 1213.

9. ὅσσαμαθών. Vgl. 24, 103fg. 10. ής wie 2, 90. ἀμαρ. Vgl. 2, 86. ὄροιτο. Ueber den Optativ vgl. Anm. zu 7, 108.

[ocr errors]

10

« ForrigeFortsæt »