Billeder på siden
PDF
ePub

καί τι κόρας φιλικὸν μέλος ἀμβάλευ. ἅδιον οὑτῶς ἐργαξῇ· καὶ μὲν πρότερόν ποκα μουσικὸς ἦσθα.

ΒΟΥΚΑΙΟΣ.

Μῶσαι Πιερίδες, συναείσατε τὰν ῥαδινάν μοι
παῖδ ̓· ὧν γάρ χ ̓ ἅψησθε θεαί, καλὰ πάντα ποιεῖτε.

Βομβύκα χαρίεσσα, Σύραν καλέοντί τυ πάντες, Sat. ¿oyváv, ádiónavotov, ¿yà dè μóvos μɛlíxlwgov. Korace: 1-2-38

10.

Ext. Ar. Am. 2.57 καὶ τῷ ἴον μέλαν ἐστὶ καὶ ἃ γραπτὰ ὑάκινθος, ἀλλ ̓ ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρᾶτα λέγονται. [μαι 4160-170

D

ἃ αἲξ τὰν κύτισον, ὁ λύκος τὰν αἶγα διώκει,

22-23. ἀμβάλευ, ἀνάκρουσον (schol.). Vgl. 8, 71. ἅδιον. Vgl. 1, 6. eyan. Dor. § 120a.

[ocr errors]

25

24. Μῶσαι. 5. Dor. § 43. – Πιεqidɛs. Vgl. 11, 3. Virg. Ecl. 6, 13. 8, 63. Hor. Od. 4, 3, 18. Od. 3, 4, 40.

ῥαδινάν. ῥαδινά heisst 11, 45 die schlanke Cypresse. Lucr. 4, 1163 spöttisch von einem dürren Mädchen: Cadivn est iam mortua tussi.

26. Zugav. Mit dem Spottnamen nennen sie das Mädchen eine Syrerin, weil sie schwarz ist wie eine Zigeunerin. Vgl. Knobel, Völkert. p. 12. Theokr. 3, 35.

27. ἁλιόκαυστον „perustam solibus" (Hor. Epod. 2, 41). — έy cò Helix. Lucr. 4, 1151 fig. multimodis igitur pravas turpesque videmus esse in deliciis summoque in honore vigere. Nigra uslíxows_est, immunda ac foetida ἄκοσμος. Hor. Sat. 1, 3, 38 flg.

28. τὸ ἴον. Der Hiatus von τὸ ist durch Beispiele aus Homer gerechtfertigt. Vgl. Ilias 23, 585. 6, 201. uέlav ist hier von dem dunkeln Blau des Veilchens zu verstehen. Vgl. Theophr. H. Pl. 1, 13, 2 to ἴον τὸ μέλαν. · γραπτὰ ὑάκινDos. Gerade wie hier sind als Blumen mit dunkler Blüthe Veilchen und vάxivdos neben einander gestellt bei Nicand. frg. 2, 60 p. 158 Lehrs. Die Blume heisst yoanτá, weil man auf ihr den Klagelaut AI oder ein V, den Anfangsbuchstaben von Táxivdos, zu lesen glaubte.

30

Nach dem Mythus war sie aus dem Blute des von Apollo getödteten Hyacinthus, nach einem andern Mythus aus dem Blute des Ajax entsprosst. Ovid. Met. 10, 206. Virg. Ecl. 3, 106. Plin. H. N. 21, 38. Mit dem Namen vάxivdos bezeichneten die Alten verschiedene Blumen. Hier ist wahrscheinlich die Schwertlilie, Iris germanica, gemeint. Darauf passt Farbe und Zeichen. Denn auf ihr sind Striche, die man für V oder Al halten kann, unverkennbar. Auf diese Blume beziehe ich z. B. auch Odyss. 6, 231, wozu Eust. sagt: κόμας μελαίνας κατὰ τὸν ὑάκινθον to avdos. So verstand es auch Lucian. pro Imagg. 5. An anderen Stellen ist vάxivdos für die Siegwurz oder gemeine Netzschwertel, gladiolus segetum oder glad. communis zu halten, z. B. Ovid. Met. 13, 395. 10, 211. Virgil übersetzt unseren Vers Ecl. 10, 39: et nigrae violae sunt, et vaccinia nigra. Vaccinium ist eine Art Gartenrittersporn, Delphinium pubescens, dessen Honiggefäss von einigen dunklern Linien so durchzogen ist, dass man sie wohl AI lesen kann.

29. τὰ πρᾶτα, prima dicuntur in coronis. Vgl. 14, 47. Arist. Ran. 423 ̓Αρχέδημός ἐστι τὰ πρῶτα (Nummer eins) τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας. Vgl. gr. Ausg. p. 330.

30. κύτισον. S. zu 5, 128. Virg. Ecl. 2, 63 torva leaena lupum sequitur, lupus ipse capellam: floren

ἃ γέρανος τὤροτρον, ἐγὼ δ ̓ ἐπὶ τὶν μεμάνημαι.

αἴθε μοι ἦς, ὅσσα Κροῖσόν ποκα φαντὶ πεπᾶσθαι, χρύσεοι ἀμφότεροί κ ̓ ἀνεκείμεθα τῷ ̓Αφροδίτᾳ,

τὼς αὐλὼς μὲν ἔχοισα καὶ ἢ ῥόδον ἢ τύγε μᾶλον, σχῆμα δ ̓ ἐγὼ καὶ καινὰς ἐπ ̓ ἀμφοτέροισιν ἀμύκλας.

Βομβύκα χαρίεσσ ̓, οἱ μὲν πόδες ἀστράγαλοί τευς ἃ φωνὰ δὲ τρύχνος ̇ τὸν μὲν τρόπον οὐκ ἔχω εἰπεῖν.

ΜΙΛΩΝ.

Η καλὰς ἄμμι ποιῶν ἐλελήθη Βοῦκος ἀοιδάς.

tem cytisum sequitur lasciva capella: te Corydon, ο Alexi.

31. γέρανος. Vgl. Anth. Pal. 7, 172. γέρανος ἁρπάκτειρα σπέρματος. ἐπὶ. S. 2, 40. μεμάνημαι. Hor. Epod. 11, 6 destiti Inachiâ furere.

33. χρύσεοι. Verg. Eclog. 7, 35 nunc te marmoreum pro tempore fecimus, at tu aureus esto. Cic. pro Archia 9, 22 Ennius in sepulcro Scipionum putatur esse constitutus ex marmore. Cic. 3 Catil. 8, 19 tactus est fulmine (in Capitolio) ille, qui hanc urbem condidit, Romulus, quem inauratum in Capitolio parvum atque lactentem fuisse meministis. ἀνακείμεθα, auf goldenen Bildsäulen dargestellt als Weihgeschenk für Aphrodite Vgl. 17, 124. Epigr. 10, 2. Der Satz ist an αἴθε, v. 32, so angefügt wie Theokr. 11, 74 τάχα κα ἔχοις νῶν an αἴθε 11, 73. Odyss. 4, 341 fig. Ilias 22, 41. Cic. 2 Phil. 16 hereditates mihi negasti venire. Utinam hoc tuum verum crimen esset! plures amici mei et necessarii viverent. Ovid. Met. 3, 549551 utinam tormenta virique Moenia diruerent ferrumque ignisque sonarent! Essemus miseri sine crimine. Vgl. auch Virg. Ecl. 4, 53 flg.

[blocks in formation]

35

Town of Amyels

[ocr errors]

Ausg. p. 332. ἀμύκλας, Amykläische Schuhe, gewönlich von rother Farbe (,,türkische Papusen"). S. gr. Ausg. Daher Virgil Ecl. 7, 32 evincta COpuniceo stabis suras thurno. Vgl. Xenoph. Mem. 1, 2, 5.

36. ἀστράγαλοι, deine Füsse

sind schlank und weiss wie elfen

beinerne Würfel. Vgl. εὔσφυρος 28, 13. Nicht, wie Greverus will:,,deine Füsse sind Sprungbeine, d. h. sind elastisch, flink." Reiske erklärte:,,forma tui corporis non est illa quidem valde probabilis. Sunt enim pedes tibi nodosi et curvi, et vox est rauca et nigra et quasi faeculenta."

37.φωνὰ τρύχνος, deine Stimme

berauscht mich süss wie der Geruch

des Trychnus. Τρύχνος ist hier (vgl. Hogg. p. 132) physalis somnifera, einschläfernde Schlutte, στρύχνος ὑπνώδης bei Theophr. H. Pl. 9, 11, die, nach Theophr., in Wein eingegeben eine opiumartige Wirkung hat, nach Plin. H. N. 21, 31, 177 in schwachen Dosen angenehme Phantasie, in starken Dosen Wahnsinn erzeugt. τρόπον κτλ. Dein holdes Wesen zu beschreiben, dazu fehlen mir die Worte. S. gr. Ausg. p. 334.

=

38. Βοῦκος Βουκαῖος, v. 1. Das Nomen proprium steht hier mit der dritten Person des Verbum verbunden = tu, wie z. B. Odyss. 9, 369 Polyphem zum Odysseus (Ούτις) sagt: Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι. Vgl. 1, 103.

ὡς εὖ τὰν ἰδέαν τῆς ἁρμονίας ἐμέτρησεν. ὤμοι τῶ πώγωνος, ὃν ἀλιθίως ἀνέφυσα. θᾶσαι δὴ καὶ ταῦτα τὰ τῶ θείω Λιτυέρσα.

Δάματερ πολύκαρπε, πολύσταχυ, τοῦτο τὸ λᾷον εὔεργόν τ ̓ εἴη καὶ κάρπιμον ὅττι μάλιστα.

σφίγγετ ̓ ἀμαλλοδέται τὰ δράγματα, μὴ παριών τις εἴπῃ ̇ „σύκινοι ἄνδρες· ἀπώλετο χοὗτος ὁ μισθός.66 ὁ

ἐς Βορέην ἄνεμον τᾶς κόρθυος ἃ τομὰ ὄμμιν ἢ Ζέφυρον βλεπέτω· πιαίνεται ὁ στάχυς οὑτῶς.

σῖτον ἀλοιῶντας φεύγειν τὸ μεσαμβρινὸν ὑπνῶν· ἐκ καλάμας ἄχυρον τελέθει τημόσδε μάλιστα.

39. ἰδέαν κτλ., numerorum rationem probe servavit, rhythmice cecinit. Apte Fr. Jacobs attulit Lucian. Imagg. 14 τῆς ἁρμονίας τὸ ἀκριβέστατον διαφυλάττειν, ὡς μὴ παραβαίνειν τι τοῦ ῥυθμοῦ, ἀλλ ̓ εὐκαίρῳ τῇ ἄρσει καὶ θέσει διαμεμετρῆσθαι τὸ ᾆσμα. Wüstem.

40. ὤμοι κτλ. Der Sinn des Verses ist: wer's doch auch so weit gebracht hätte! Nun bin ich freilich zu alt. Vergleichen lässt sich 14, 28. Long. Pastor. II, 3 p. 39 Schäf. εἰ μὴ μάτην ταύτας τὰς πολιὰς ἔφυσα μηδὲ γηράσας ματαιότερα τὰς φρένας ἐκτησάμην, Ἔρωτι ὑμῶν μέλει.

41. Λιτυέρσα. Lityerses ist hier der Name eines Schnitters (θεῖος wie 7, 89), der ein schönes Lied dichtete. Dieses will Milon singen, weil er selbst keines dichten kann, Nur den Namen entlehnte Theokrit aus dem Mythus von Lityerses, dem Sohn des Midas, nach welchem auch entweder das Schnitterlied überhaupt oder ein bestimmtes Schnitterlied Λιτυέρσης benannt war. Athen. 14 p. 619, Α ἡ τῶν θεριστῶν ᾠδὴ Λιτυέρσης καλεῖται. Volksthümliche Bauernregeln liegen dem nun folgenden Gesange zu Grunde. Vgl. Einl. p. 12 und gr. Ausg. p. 335 -336.

42. λᾷον. Vgl. Anm. v. 2.

40

45

45. σύκινοι ist der Nominativus, nicht der Vocativus, wie Zimm.. übersetzt. Das Verbum sioí oder ἐστί fehlt oft bei kurzen lebhaften oder sententiösen Aeusserungen.Vgl. 10, 52. 17, 74. 13, 66. 12, 34. 13, 52. Hor. Epod. 2, 1 beatus ille, qui Das Feigenholz galt als zerbrechlich und unnütze. Hor. Sat. 1, 8 olim truncus eram ficulnus, inutile lignum.

47. πιαίνεται, so wird das Korn in der Aehre vollkommen. Colum. 2,21 ante quam ex toto grana indurescant, quum rubicundum colorem traxerunt, messis facienda est, ut potius in area et in acervo, quam in agro, grandescant frumenta. Die Kraft, welche noch in dem Halme ist, soll sich unter Einfluss der angegebenen Lage noch mehr in die Aehre ziehen, damit das Korn sich völlig ausbilde.

48. φεύγειν- ὑπνῶν (Dor.§ 65), qui triturant frumentum,,fugiant“ (Hor. Od. 1, 9, 13) meridie dormire.

τὸ μεσαμβρ. S. 1, 15. Man muss sich erinnern, dass das Ausdreschen, oder vielmehr Ausfahren und Austreten des Getraides, bei den Alten auf dem Felde selbst auf eigen dazu geschlagenen Tennen geschah. S. Arethusa von Finkenstein (Einl. p. 1, 3).

49. ἐκ καλ. κτλ. Es,,springt" das Korn am besten, wenn es „knack

[ocr errors]

ἄρχεσθ ̓ ἀμώοντας ἐγειρομένω κορυδαλλῶ, καὶ λήγειν εὕδοντος, ἐλινῦσαι δὲ τὸ καῦμα.

εὐκτὸς ὁ τῶ βατράχω, παῖδες, βίος ̇ οὐ μελεδαίνει τὸν τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα ̇ πάρεστι γὰρ ἄφθονον αὐτῷ.

S

κάλλιον, ὦ ̓πιμελητὰ φιλάργυρε, τὸν φακὸν ἕψειν· μή τι τάμῃς τὰν χεῖρα καταπρίων τὸ κύμινον.

Ταῦτα χρὴ μοχθεῦντας ἐν ἁλίῳ ἄνδρας ἀείδειν, τὸν δὲ τεόν, Βουκαῖε, πρέπει λιμηρὸν ἔρωτα μυθίσδεν τᾷ ματρὶ κατ ̓ εὐνὰν ὀρθρευοίσᾳ.

[blocks in formation]

50

amorem.

58. μυθίσδεν. S. Dor. § 127.

55

τοὺς ἄγαν φειδωλοὺς κυμινοπρίστας καλεῖν. Schol. Kümmelspalter heissen im Osterlande die Geizhälse. Der Herausg. der Arethusa übersetzt: gucke dir nur die Augen nicht blind beim Zählen der Grütze. ,In Niederdeutschland ist Grüteteler eine gewöhnliche Benennung des Geizigen." Vgl. gr. Ausg. p. 339.

""

57. Βουκαῖε ist absichtlich am Schlusse wiederholt aus v. 1. λιμηρὸν, amorem istum famelicum, macilentum, deine schwindsüchtige Liebe. Denn der verliebte Schnitter sieht aus wie der leibhaftige Hunger oder die Schwindsucht. Vgl. 14, 3 λεπτός. Οvid. Μet. 1, 496 uritur et sterilem sperando nutrit

XI.

ΚΥΚΛΩΨ.

9

Οὐδὲν πὸτ τὸν ἔρωτα πεφύκει φάρμακον ἄλλο,
Νικία, οὔτ ̓ ἔγχριστον, ἐμὶν δοκεῖ, οὔτ ̓ ἐπίπαστον,
ἢ ταὶ Πιερίδες· κοῦφον δέ τι τοῦτο καὶ ἁδύ
γίνετ ̓ ἐπ ̓ ἀνθρώποις, εὑρεῖν δ ̓ οὐ ῥᾴδιόν ἐστι.
γινώσκειν δ ̓ οἶμαί τυ καλῶς ἰατρὸν ἐόντα
καὶ ταῖς ἐννέα δὴ πεφιλαμένον ἔξοχα Μοίσαις.

XI. Der verliebte Polyphem. Wider die Liebe kein Kräutlein gewachsen ist, nur Gesang kann dem Liebenden helfen. Das erfuhr selbst der wilde Polyphem, als er vor Liebe zur Galatea vergehen wollte. S. Theokr. Id. 6. Er setzte sich ans Meergestade und sang ein Liebeslied, wenn auch nach seiner Art in rohen Weisen (siehe Einl. p. 15). Das Mittel half. Diess ist der Grundgedanke dieser Idylle, welche Theokrit an seinen Freund Nicias (vgl. Theokr. 28 und 13, 2), einen Arzt, richtet, dem - wie wir aus dem Anfange und Schlusse des Gedichtes schliessen müssen seine Kunst doch nichts helfen konnte gegen das Herzensweh, welches ihm Eros bereitet hatte. In Vers 72 flg. liegt, wie ich vermuthe, die versteckte Ermahnung an den Freund, die Fesseln einer unerhörten Liebe, die ihn drückten, zu zersprengen. Das angerathene Mittel scheint Nicias befolgt, oder wenigstens dieses Gedicht mit Danke angenommen zu haben. Denn die Schol. haben uns den Anfang der Antwort aufbewahrt, welche Nicias auf dieses Gedicht an Theokrit ergehen liess. Sie lautete: wohl war es wahr, mein Theokrit, was deine Musen sangen. Die Liebe bringt uns Lieder mit, die nimmer sonst erklangen. ̓͂Ην ἄρ ̓ ἀληθὲς τοῦτο, Θεόκριτε ̇ οἱ γὰρ Ἔρωτες πολλοὺς ποιητὰς ἐδίδαξαν τοὺς πρὶν ἀμούσους. Manches für diese Idylle scheint Theokrit aus dem

5

Cyklops des Philoxenus entlehnt zu haben. Vgl. v. 19. Arg. zu Idylle 6 p. 98. Benutzt haben unsere Idylle Virgil in der zweiten Ecloge, Ovid. Met. 13, 762 flg. und Philostr. Imagg. p. 423. Eine Uebersetzung derselben hat unter Anderen Seume gemacht, Spaziergang nach Syrakus 1 p. 178 ed. 1805. Weiteres s. gr. Ausg. p. 343.

-

1. Οὐδὲν πὸτ τὸν (Anm. zu 4,50), nulla est nata (πεφύκει, Dor. § 16) homini medicina adversus (Cels. 5, 6, 22) amorem. φάρμακου κτλ. Long. Past. 2, 7 p. 41. Schäfer Ἔρωτος οὐδὲν φάρμακον, οὐ πινόμενον, οὐκ ἐσθιόμενον, οὐκ ἐν ᾠδαῖς λαλούμενον, ὅτι μὴ φίλημα κτλ. Οvid. Met. 1,523 heu mihi quod nullis amor est medicabilis herbis. Heroid. 5, 149 me miseram, quod amor non est medicabilis herbis.

3. Πιερίδες. Vgl. 10, 24. Bion 14,2, μολπὰν ταὶ Μοῖσαί μοι ἀεὶ ποθέοντι δίδοιεν, τὰν γλυκερὰν μολπάν, τᾶς φάρμακον ἅδιον οὐδέν. Hor. Od. 4, 11, 35 minuentur atrae carmine curae. κοῦφον, „relevans" (Cic. 1. Cat. 13) S. Theokr. 2, 92. – τι. Vgl. 1, 1. ἁδύ. Hor. Od. 1, 32 extr. dulce lenimen.

4. ἐπ ̓ ἀνθρ. wie Odyss. 13, 60 γῆρας καὶ θάνατος, τάτ ̓ ἐπ ̓ ἀνθρώποισι πέλονται. Vgl. gr. Ausg. p. 346.

5. καλῶς. Vgl. 5, 119.

6. καὶ ταῖς κτλ. Nicias war auch Dichter. Vgl. die Verse in Einl. zu

« ForrigeFortsæt »