Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]

Egteskaber? Hvorfor ere de allerfleste meer eller mindre antipathetiffe ? Fordi man leger Blindebut men nu et claudatur for Parenthesen!

, Men hvad havde den ogsaa ber at bestille ?...

Noget for Valdbypigen; thi Slottets Ejer var Vennefrænde af hendes Elsker, og han husede og hælede Flygtningerne.

Hvorlænge?. fier jeg, da min Ven fortalte dette.

Tre hejle Dage tilende. Men faa kom Mads og faa fom Las — diberto Banditgefjæser – de vilde slaae Favntræe, sprænge Stene og faadannoget. De fit Ars bejde; jeg ogsaa. Hør nu! jeg render til Greven.

Hvad for en Greve ?

Det kan være Dig det famme – og fi'er ham dettes berre. Og faa filer han: der er ulve i Mosen; de maae bort, fee at finde et andet Smuthul, og det i denne Dag.

Seer Du, der er R..--, Du veeda
„Den veed jeg intet af...

"Det er ogsaa det samme; stjøndt denne Revl giver den rigeste Sælbundejagt, man i vore civiliserede Lande veed af at sige. Slotsherren havde to Sejlbaade. Disse bleve udrustede; men ikke i Stilhed, seer Du: for Spios nerne sfulde ledes paa Bagfod, og troe, at Parret, Du veeb, nu flygtede over Østersøen til Tydffland. Det gif som det skulde: vi naaede begge lyffeligen et 'Fiskerleje nær ved Kjøbenhavn, og derfra videre det ftore Spis fefammer, som faldes Baldbye. Der fjendte jeg en Enfe, hos hvem jeg før engang imellem havde spiist Tyfmælf. Godt betalt for Hemmelighedsholdelse, iførte hun min svenste Frofen en complet Valdbyuniform, og fortalte de nysgjerrige Nabomadamer, at det var hendes Søsters datter fra Jylland. (Hun havde nemlig havt en Halvsøs :

ster, fom blev Go'evenner med en jytft Pranger, eller faas daneen, blev gift med ham, og fulgte ham derover: begge Forældrene vare snart efter døde, og nu havde bun deres eneste Barn.)

,,Hm!“ fi'er jeg, rdet er altsammen i sin Uorden; men naar skal det Gardintøj, hun der hadde paa, omskiftes med en ordentlig Brudekjole? For jeg sætter nu det Tilfælde, at denneber Rørægsfofte blev for snever.“

Du skal iffe sørge for din Mo'er, sier han saalænge din Fa'er lever; endnu imorgen den Dag blive vi ordentlig viede af en velærværdig Mand, herude paa landet, der iffe er skrupulos med Hensyn til Kongebrev og alt det andet juridiske og gejstlige Pedanterie. For, seer Du, ber i min lomme bar jeg fiffer Underretning om: at hendes mægtige For: følger ved Kjørslen nedad en velsignet Fjeldsfrænte lyffes ligviis bar bræffet Halfen.

Lad mig fee, det er nu tjugofem Aar siden detteber forlibte Eventyr spilledes, og det er endnu ikke ude, som De vil behageligen see af efterstaaende Stambogsstykke, som jeg selv ifjor har forfattet og indskrevet i en qvinde: lig Engels Album:

» Sar Plato brømt? Nej, nej, det har han ikke;
Opfyldelsen har fængslet mine Bliffe !
Forenet før adskilt og atter fundet
Paa ny, og uopløseligen bundet
Philemon med fin Baucis.
Sig selv allene nok, te bytte
siun Paradiser, naar de flytte

flyt ei for snart !
Thi der da vorder toint og bart,
Og Graad. for Sang, og Suf for Smil vil findes,
Saavidt, saalænge 5 ined sin A- - mindes.

Fra

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Indhold.

Sibe

1.

.

Maskeraren
Høstferierne
bæonen
Sildig Opvaagnen
Peonore (En spanft 3nqvifitionsbistorie)
Julianes Giftermaal .
De tre Helligaftener (En jydit Røverhistorie)
Marie (En Erindring fra Vesterhavet)
Valdbypigen (Nye)

25. 103. 141. 172. 194. 219.

234.

[ocr errors]

256.

« ForrigeFortsæt »