Billeder på siden
PDF
ePub

Reice. (til Rammer Collegium), ang. at lade Dem, 7 Sulit. som i Cancelliet og for den typieste Ret protocollere, og deilige forretninger gjør, Taavel de, der ere af Adel, som de der ikke ere af Adel, efter Enhvers Sensum i Cancelliet med Caracteer af Cancellie . Ses creterer-i Sofrullen indføre.

Confirmation paa et af Vice : Statholder Ove 9 Julii. Juel m. fl. i følge Befaling af 26de Maji fiosti. d. 280e Junii 1670 forfattet Reglement, anlangende Miaste- og Bjelkehugft i Norge (n).

Refcr. (til Statholderen i Norge), ang. at lade 9 Sulii. Samme paa tilbørlige Steder i Riget forkynde.

Rescr. (til Saltfammereté Tifforordnede), ang. at 9 Julii. gjøre saadan Anstalt, at Saltet af Kongens Salts tammer Nordenfjelds vorder folgt for 16 Mare Londen (6).

Rescr. (til Amtmandene samt Borgemestre og Raad 14 Julki. i Kjøbstæderne Nordenfjelds), at lade Dette forkynde.

Bevilgn. (til Confirmation paa Bev. 23de Septbr. 21 Julit. '1666), at Jørgen Eggerts og hans Hustru maae Livstid nyde i B. af hver Rolre. Værdie, som for tiæstved og udt mindet inds og udstibes, til Broens og Brokarrets Bedligeholdelse (p).

Keser, (til Amtmændene i Danmark samt Br. 23 Julite Otto Paavisch), ang. at de af Kjøhftæderne, som et længere kan i udstaae det, underholdte gevorbene Hyttere skal af Sognene paa Landet forpleyes, een

Nyts

[ocr errors]

(n) 3 Rothes Norske Nefcripter, Side 12. 19; Tee Næts

folgende. (0) Eee næstfolg. Reser., og a'i 29de Julii 1674 (p) Ere Circ. 21 Septbr. 1793.

[ocr errors]

23 Julii, ytter paa hver To (q); famt at alle Sædegaardes

Hovedgaardstarter Fal for alle Slags paabudne
Contributioner (Princessin - Styr unộtagen) fri

værę (r).
26 Julii, Instruction og Anordning for det Tydske
9. 6. Cancellie: Ale Kongens Førstendommer, Hols

stein, Stormarn, Ditmarkten, Grevstab Oldenborg
og Delmenhorst (s) og Amt Pinnenberg vedkommende
Cancellie: Sager hulle Alle af det Lydfte Cancellie
udfærdiges, saavelsom Alt hvis paa Tnofi ftal erper
deres, og Schlesvigske. Sager, faardt gemeene
Regjering eller nogen Justits. Sag angaaer (5)
indtil videre Anordning,

29 Julit,

Resor. (til Saltkammeret),, ang. at lade Saltet af Salikammeret Søndenfields fælge for 16 ME. d.

ønden (u), go Julii

Resor, (til Amtmændene samt Borgemestere og Raad

Condenfjelds), at lade dette forkynde. 30. Julii. Instruction, hvorefter Statkammer Collegium

fal indrettes, og med dets vedkommende Forretnine

ger forholdes. 31 Julii.

Rescr. (tit Statholderen i Norge), ang,
kvilke Betjente udi Kjøbstæderne, som Præ:
sidenten eller Borgemesteren mage beskifte for
Zorge (v)

Or.
See R. 3 Febr. 1871.

1
() Bortfaldet pe Sorordn. 16 Decbr. 1682 og Detobt,

1694.
(s). See Pat. og Rerol. 20 Decbr, 1773.
(1) De yare tilforn under det Danfte Cancellier
(u) See Resor. 30 og 9 Julii 1670.
(v) 3 Faseende til Danmarle fer herefter et 3 Ang. 1670.

A

Gr. Eftersom Kongen tidt og ofte har befunden ad/fidlige 31 Julitt Personers Un{agninger om en eller anden stiebstæderned Bestillinger : da, paa det Kongen berefter om Saadant tan pæré umolesteret, og Magistraten, som for Kjobstres dernes Saga og god politie Poldig er at brage Ombu, dess mindre tan bave Aarsag rig at undskylde, bar Korgen, Pag Stetholderens allerunderdanigste Erklrering, abernaadigit bes vilget og tilladt, som og hermed bevilger og tillader

at hver kjøbstædpræfident og Borgemeester udi Riget Norge maae herefter selp forordne og bex fiffe Operformyndere, Rirkeværgere (x) og alle Sorstandere, Overkjøbmænd; Mænd at nævne til Arvestifter og al anden fornødenhed (y), Krem: nere (z), Underfogder, Vagtmestere, ' Auctio. mer (a), Bedemænd, Veieres Betjente (b), Pros curatores (c), Inspectorer over ulovlig Sandel, Organister, Instrumentiste (d), Savnefogder (e), Domme, Bestikkelser, Stævninger og alt andet at forkyndige (f), Pragere, Maalere (g) og alle andre flige eller ringere conditioneret og fornøden Bes tjenter (h) i Kjøbfæberne, og det af faa dygtige og bequemme Personer, som de ville ansvare og bekjendt være, hvilket Statholderen dem ftrar til Efterrets

ning (x) See Norfle' Lov 2 - 21 — 11. (y) See 86. 19 Ang. 1735, S. 24, R. 23 Martii 1736, pr. 11 Febr. 1786, Regl. 11 Junii 1788, P. V. $. 9

pr. 30 April 1796. (7) See N. £. 3-5-1... (a) See bet om mænd til Stifter Anførte. (b) Sée . 5 Maj 1683, I. 1, og R. 3 Ropbr. 1752. (c) Sex N. . I 9-10, d. 19 Mag. 1735, S. 14, og

7 Junii 1796, S. 40. (d) Om Begge fee Reser. 14 Janii 1780 og Circul. 24

(29) Maji 1800. (e) See Forordn. 16 Septbr. 1735, Cap. i, f. 2. ( See Fb. 3 Junii 1796, S. 18. (D) Dm Begge fan sees Notex foran om Beierę c. (h) See Refer. for Lrpadhiem 2 Deebr. 1741

1

[ocr errors]

Dg 10.

1

Aug.

31 Julii, ning haver at ankyndige, og selv (1) Herefter ng imod

dem resolverer, om noget Tvivlagtigt derudinden forefalder, 'Kongen i alle Maager uden videre Ber sværinge

Reser. (til Kammercollegium), ang. Bor: ringholms Slatfrihed og Militie (k).

Gr. Eftersom Kongen har for gndt anreet, at fandmiz litien van Borringholm reducere, Da, paa det undersaat; Gerne paa bemeldte Land derved tunde nage nogen Forlins bring,' og i god Stang og Velmagt erholdes, som er det fornemmeste Diemerte alle Kongens Lanter ere pas bens rettede, berales,

at Collegium den nordning gjør, at menige Sons geng Undersaatter og Indbyggere paa bemeldte Land Borringholm, berefter indtil anderledes tilfigendes porder, for den fædvanlig Mandskat, Smørs Afgivt porde fri og forstaanede. 08. Faasom Rons gen det af Sit Krigss Collegio opergivne Reglement om Niilitien og des Underholdning paa Borțingholm har for godt eragtet og bevilget, at dertil aarlig 29 Gaarde. og 5153 RO. 82 B 0. udskrives: Tag har Collegiim og den anordning at gjøre, at Amtmann den Contributioner derefter ligner, og rig derefter ind til videre Anproning at rette.

5 Aug.

Dbet Bref (og Rescr. til Kammercollegium), anga at de Contributioner, som i Danmark til Rigets Defension udgives, alerne til Militiens Underholar ning skal anvendes (1).

[ocr errors]

Obet

(1) See Refer, & febr. 1771 08 6 febr. 1801,
(k) See Çonfirm, 24 Octobr. 167o. 2 Reser, of sprit

W Se Refer, 26 Jan, 1671.

Resolutioner og Collegialbreve.

á.9 1670. Obet Bref, ang. Hville Betjente udi Kjøb: 3.Aug, Hæderne, som Præsidenten eller Borgemeste: ren maat biskikke; for Danmark (m),

Gr. Eftersom Kongen af adskillige Personer om en og anden Bestidtag, som af Boerne dependerer, dagligen anmodes, da, paa det at lige finaa Bestillinger, Boerne til Gava og Inbraanerne iii avttring Begvernmeligheb, med dogtige Personer kan vorbe forsynede, bevilges og tils laces;

At ale Oberformyndere, Underfogder, Pagte mestere, Savnefogder (n), Maalere, Veiere, Pragere (o), Bedemænd (p), Instrumentister (9), og alle andre Byernes Betjente,' af flig eller rins geste Confideration, maae af de udi enhver Kjøbstæd forordnede Borgemestere, og af Præsidenten tilliger med Borgemesterne, hvor Præfidenter ere, i Riget Danmark efter fornødenhed antages og forordnes, pag Kongens videre allernaadigste Confirmation, til hvilo ken Ende de under Ansvaş have den Anstalt at gjøre, At de Personer vorde til Flige Bestillinger befordret, som dertil dygtige ere.

Refer. (til Borgemester og Raad udi Kjøb: 3. Aug. fæderne i Danmark), med Næstforestaaende.

Refer. (til Bispen og Geistligheden i Aars), 3 Aug:
Ang. at de til deres nedvendige Jldebrand,
Bygning og anden Fornødenhed maae, labe hugge i de

25

Skove,
(m) Ste arri. Refcr.; og for Norge fee R. 31 Julii 1670,
(n) forandret ved R. 30 Martii 1742 (ree R. 3 Décbr.

1670) og ved de den 1906 Septbr. 1798 ramt feeatre
for endeel Kjøbstæder udstæbte Reglementer,
(0) Om difte tre ree-f6. 5 Maji 1683,
p) See R. 1 Decbr, 1705 og Plac, 27 Martii 1748, fame

Confirm. 27 Jan, 1708.
(9) See Refcr. 14 Juntt 1780 og 15 Junii 1792. Circ.

24 (29) Majt 1800, og Pr. 19 Decbr, 1795.

[ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »