Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Kongelige Refcripter, Resolutio

ner og Collegialbreve.

1670 : 1699,

Nefer.

1670. (til Canceller Peter Reetz), ang. at 21 Febr. Alle, hvis skrivtlige Eeder, som þidindtil paa trykt papiir i Cancelliet have været indgivne, maae berefter paa utrykt papiir gives og annammes.

Bevilgning, at Hertug Johan Frederit, til 19 Martii, Brunsvig og Lyneborg, made udi 3. Uar lade fange Salke i Norge, Bradsberg Amt og Telemars ten undtagett.

Bevilgning for Bertug Georg Vilhelm til Brunss 21 Martii. vig og Lyneborg, det Samme lige med bemeldte in Broder.

Reset. (til Kammer, Collegium, og til Magistras 26 Martit. ten i Rjøbenlgon), ang. at den, War 1665 den 22de April (a) paabudne ny Saonetold skal være afs Paffet

Refcr. (2), forordt. af fastime dato, Senrit poes Samling; see FD. 18 April 1744. II. Deel.

X

V

RECAP)

793

26 Partit. Kescr. (til Rigens Marschalt), ang. udi Kjøbeng

Mesce' havns Umt at lade forbyde, at ingen Træer, mærs fede eller umærkede, vorde førend - videre Ordre

fældte (b). April.

Resor. (til Statholderen i Norge), ang. paa Tiens de. Bytterne eller andre behørige Steder udi 17orge den Anordning at gjøre, at De, rom af Konge Friderich den Tredie med nogen enten Kongens eller Birkens Tiende, eller belles med noget aff Birckernes Indkomme, være fig til Befolding, Des naading eller i andre Maaber forlehnede ere, aldee: les inted deraf niuder eller bekommer, førend de

Kongens egen Confirmation derpaa erlanget haffuer, 26. 3 April Confirmation for ane Brandtis pas fit Tobaks

spinderie. 9 April.

Recr. (til Amtmændene i Danmarf), ang. at in gen Træer mage faldes (c).

Rescr. (til jægermesteren), ang. at Raffe Dildo ugentlig 'til Soffpiisning.

Reser. (til Summe), ang. at anordne 116 Retten fersk Sise ugentlig leverede.

Rescr. (til Admiralitæret), ang. at forstaffe fare

toi, til at bringe ugentlig 59 Ketter fersk Strandfift. 14 April.

Rescr: (til Christopher Seefted)ang. hvorledes

herefter med Sofipiisning ftal forholdes. 16 April Hefcr. (til Selmuth Otto von Winterfeldt),

indeh. Ordinanz om alle slags Drik til Sofholds ningen.

Inn

14 April.

14 April.

14 April.

(b) See Refcr. 9 April 1670.
(c) Lyder ligcom det fidste Rep.s. af 26 Martti 1670.

Instruction og Unbrdning, hvorefter det Danske 25 Aprile Cancellie fral indrettes, og dets vedkommende Erpe. ditioner bestil 6 og forfærdiges.

Resor. (til Stathulder Gyldenløwe), ang. at 29 April paaftride alle Supplicationer, som norske Sager vedkommet, og at forklare @agens Bestaffenhed omstændelig, førend den for kongen indkommer. (des flarere Dplosning og underretning) (d). Kongelig Gemaks Ordinance (e).

11 Majte Refer. (til Biskoperne i Danmark og Norge), 20 Majia ang. ar Præster indsende Eed i Cancelliet, og tage iffe Collats af mtmanden.

Eftersom Kongen den Anordning har gjort, at Daar Mogen herefter med alernaadigst Brev pag noget Præstekalo benaadet vorder, han då strar sin bed ffriftlig (t) udt Cancelliet skal indgive ; saa at, ban saaledes Kongens Brev paa Kaldet, som forbemeldo er, befommer haver, han da ingen videre Collats af Rongens ontmand eller i andre Maader faver at tage: da har Rongen det Biskopen hermed vildet forstændige, saa han fig derefter kan vide at rette (g).

Confirmation paa Forordn. af 1706 San. 1662 om 20 Malta Vognmænd (h). (@fter Ansøgning af Wogamutene i Rjabengaon.)

Obet Bref, at vognmændene i StaBelstaden Kors: 20 Majt. fer mage lade rug leie, og kjøre, fauvidt fom de 23

kunne See Refct. 13 Decbr. 1670, 14 Martii 1676 og 8 Febr, 1771, ramt fd. ġ Uprtl. 1771 (e) kan læses i Xothes Danfte Refcriptet, $. 3; fee erdin. 25 Maji 1671.

See Refer. 21 Febr. 1670, (8) Out Lovene 2 - j - og 8. 18 Jan, 17318 (h) 5. Spocs eamling

.. Maji. Funne og ville i Sjælland, efter det nu confirmerede

Forordn. Lar 1662 den 1706 Januarii. 25 Maji. Reser. (til Bice. Statholderen i Norge), ang. at

ingen Master eller Lodbjelker mage i de Kougl. af: bændte Skove Hugges eller udføres; førend de, som til Kongens egen Tjeneste behøves, ere mærkede og aflagde, m. me om Forslag tit et Reglement (i).

4 i Junii. Bevilgning paa en Vaaning for Capellas?

nen til Trefoldigheds Kirke i Kjøbenhavn, samt at enhver af Studiofis maae og skal give ham for enhver Offerdag udt de 2 Xar, som de udi Acas. demiet forblive, 8 B..d., som beløber sig tilsammen en halv Rigsdr., hvilke Penge ham saaledes af dem gives og erlægges ftal, naar Deposition ffeer, og førend de Inscriptionem befomme. (Eftersom han dem baade i Kitten og uden fore paa Sotte: 0g Soges Geng maa betjene, og dog derimod hverken Dffer eller ans den Jadkomst af demn apder, foruden at han itkun liden,

Eon for sin Bestilling haver) (k). 25 Junii.

Instruction, hvorefter Admiralitets : Collegium skal indrettes, og med dets vedkommende Forretnine

ger forholdes. 25 Junii.

Instruction for Krigss Collegium (1). 25 Junii. Instruction og Anordning for spieste: Ret (m). 6. Julii.

Confirmation paa Bevilgning af 20dé Octebr. 1669, om Betaling af Tommer, til en Bom over zedenæs relv.

Resor.

(See Confirm. 9. Jalti 1670,
(k) See Refcr, 12 Julii 1737, 6).
(1) Ligesom Næstforeftagende.
(m) Kan læses i Rothes D. Referipter, 6. 11 og følg.;

ses Saftr. 7 Decbr. 1771, hos 800m.

« ForrigeFortsæt »