Billeder på siden
PDF
ePub

December.

1.

S. 2. M. 3. I. 4. 2. 5. T. 6. F. 7. L. 8.

S. 9. M. 10. I. 11. 2. 12. I. 13. F. 14. L. 15.

See

ee her paa Aarets sidste Blad
En kjøn December-Scene:
Et provisorist Juletræ
Behængt paa alle Grene.

S. 16.
M. 17.
T. 18.
D. 19.
I. 20.
F. 21.
L. 22.

Det Rimeligste. "Hvad troer Du om December-Ministeriet?” spurgte en Mand fornylig. ”Det Nimeligste er," svarede den Aðspurgte, "at det bliver en Mellemting imellem November- og Januar-Ministeriet!"

Frieren og Rigsdagskandidaten stille sig begge til Valg, men medens den Første kun anholder om fin Elfledes Haand, tager den Unden gjerne fáa mange Hænder han kan faae.

S. 23. M. 24. I. 25. D. 26. I. 27. F. 28. L. 29.

Kjærlighed ligner Maanen,
Og ligheden er nok den:
Naar den ikke vorer meer,
Saa tager den af igjen.

S. 30.
M. 31.

G en ealogi.

Det danske ftongehuus. Rong Frederik VII. til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til

Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, fød d. 6 October 1808, succederede d. 20 Januar 1848.

Faders Enke: Enfedronning Caroline Amalie, Prindjesse af Slesvig - Holsteen - Søn

derborg-Augustenborg, fød d. 28 Juni 1796, formælet d. 22 Mai 1815, Enfe efter Kong Christian VIII. siden d. 20 Jan. 1848.

Faders Sødskende: 1. Louise Charlotte, fød d. 30 October 1789, form. 10 Novbr. 1810 med Wilhelm, landgreve og Prinds af Hessen-Cassel, f. 8. 24 Decbr. 1787.

Born: Marie Louise Charlotte, f. 8. 9 Mai 1814. form. D. 11 Septbr. 1832 med Friederich August, Prinds af Anhalt-Dessau. Louise (see nedenfor). Friedrich Wilhelm Adolph Georg, fød 0.26 Novbr. 1820, formælet d. 27 Mai 1853 med Marie Anna Friederike , Prinds sesse af Preussen, fød 17 Mai 1836. Barn: Frederik Wilhelm Nifolaus Carl (fød. 0. 15 October 1854).

Auguste Sophie Fred. Marie Car. Iuliane, fød d. 30 Octbr. 1823. II. Arveprinde Frederik Ferdinand, fød d. 22 Novbr. 1792, form. d. 1 August 1829 med Caroline, Prindsesse af Danmark.

Bedstefaders Brodersøns Døttre.
Caroline , fød den 28 October 1793, f. m. Arvep. Fred. Ferdinand
Wilhelmine Marie, fød den 18 Ianuar 1808, form. den 19
Mai 1838 med Carl, Hertug af Slesvig-Holsteen - Sønderborg-
Glücksborg, fød d. 30 Septbr. 1813, succ. 17 Febr. 1831.

Ifølge lov af 31 Juli 1853 blev til Thronfølger udnævnt: Christian, Prinds til Danmark, fød d. 8 April 1818, form. den 26 Mai

1842 med Hds Høihed Louise Wilh. Fred. Car. Aug. Julie, Prind-
sesse af Hessen-Cassel, fød d. 7 September 1817,
Børn: Christian Frederik Wilhelm Carl (fød d. 3 Iuni 1843.)

Alerandra Caroline Marie Charlotte Louise Julie (fød

D. 1 Decbr. 1844.)
Christian Wilh. Ferd. Adolph Georg (fød 8. 24 Decbr. 1845.)
Marie Sophie Frederikke Dagmar (fød 0.20 Nybr. 1847.)
Thyra Amalie Caroline Charlotte Anna (fød d.
29 Sept. 1853).

Det Kongelige Geheime - Statsraad.

Hans Majestæt Kongen.
H. K. H. Arveprints Frederik Ferdinand til Danmark.

Minister for Holsteen og Lauenborg. 58. Erc. Ludvig Nicolaus

v. Scheel, Geh.- Confer., Kammerherre, Landdrost i Herskabet

Pinneberg, (R. af E.), (St. K.* & D. M.), (ad interim). Indenrigsminister (for Kongeriget). Hg. Ere. Peter Georg Bang,

Geh. - Confer., Dr. juris (St. K.* & D.), Premierminister for

Rongeriget (ad interim). Udenrigsminister (for Monarchiet). Wulff Heinrich Bernhard Grey

Scheel-Plessen til det scheel - plesienske Forlote, Rammerherre, (St. K.*), (S. N. 1.), (N. L. 2:). (R. St. A. 1), (0.J. K. 1),

(ad interim). Krigsminister (for Monarchiet). Matthias D. Lüttichau til Grundet,

Rammerherre, Oberst, (R.* & D. M.). Minister for Slesvig. Harald Iver Andreas Raasloff, Confe

rentsraad, (R.* & D. M.), (ad interim). Marineminister (for Kongeriget). Dve Wilhelm Michelsen, Com

mandeur i Søetaten, (R.* & D. M.), (ad interim). Finanto minister (for Monarchiet). Carl Christopher Georg v.

Andræ, Oberstlieutenant, (R.*). Gultusminister (for Kongeriget). Carl Christian Hall, Professor,

Licentialus juris, (R.*). Justitsminister (for Rongeriget). Carl Frederik Simony, Etats

raad, (R.* & D. M.), (ad interim).

Daniel Ranban.

[graphic]
[ocr errors]

vis en Mand var født i en Stald” figer Engelskmanden "vilde han dog ikke derfor være en Heft.” Han har i dette Ordsprog nedlagt en alvorlig Indsigelse imod at betragte det tilfældige Fødested som afgjørende med Hensyn til Mandens Folkelighed. Niels Juel var født i Christiania, men var dog ligefuldt Dansk i Følge Herkomst, Væsen og Natur, og iblandt dem, der gave os

”Danmarks Riges Grundlov," vilde iblandt andre en Tuneser havt Sæde, aafremt Landsmandsskabet uden videre skulde regnes efter Fødestedet.

At Daniel Rangaus Vugge gik i Holsteen maaskee paa Nienhof

vilde da heller ikke været nok til at stemple ham som Tydsker, hvis enten hans fædrene eller mødrene Slægt havde havt hjemme paa denne Side Eideren, eller hvis han selv havde havt Rod i vort Folk; men dette er langtfra. Vi kunne tidt nok synge om "en Helt i Norden." "en Sparter fra vor Fødestavn," men vi bedrage os selv, hvis vi mene, at vi derved gjøre Daniel Ranßau til en Dansker: han var faa god en Tydsker som hans hele Slægt; han var en Fremmed for os og vort Folk, men en Fremmed, hvis Navn vi maae velsigne! Vel fandt, den Færdighed havde

han tilegnet fig, at han kunde tale Dansk, naar fornødent gjordes, og det kunde dengang knap Danmarks Konge; men ligesaa godt talte han baade Fransk og Spansk og Italienst, for iffe at tale om hans latinske Stiil, som man har faldt baade "stjøn. correct og mandig." Han var og blev dog en Tydsker, hvis Billede, Rustning og Skjoldmærke ganske vist havde sin Plads, hvor de ogsaa fif den: i den osterrigsfe Hertug Ferdinands Mindehal for store Hærførere. Naar nu "Folkekalender for Danmarf” pryder sig med hans Billede, maa man heri iffe see en Gjentagelse af Allikens Bedrift, som pyntede sig med fremmede Fjer; det er en Taknemlighedsgjæld, som vi afbetale til en fremmed, der med ærlig Hu førte vore Fædre fra Seir til Seir.

Disse Seire fjende vi imidlertid langt bedre, end vi fjende Manden selv; ved dem maae vi derfor væsentlig opholde os, naar vi skulle kaste et let og hurtigt Blik paa häns Livsvandring.

Igjennem en Række af Hundredaar havde hans Slægt indgravet fit Navn paa næsten ethvert Blad af Holsteens Historie, og fiden denne Deel af Tydskland kom i en nærmere Forbindelse med Danmark, med hvem det fit Fyrste tilfælles (hvad først og fornemmelig Ranzauer havde bevirket), havde Slægten ogsaa paa mange Maader grebet ind i Nordens Historie : fom Hærførere, som Statsmænd, som Videnskabsmænd. Talrig var den, som den var berømt, og rig og prægtig, som den var talrig. Daniels Fader stod heller iffe i saa Henseende tilbage: foruden det prægtige Nienhof eiede Goffe Ranßau endnu et Par andre store Godser, og som Rong Christian den Tredies Raad optraadte han med en saadan Glands, at, da han 1548 med ni antre anseete Adelsmænd ledsagede Prindsesse Anna til hendes Brudgom, den fachfifke Churfyrste, havde han et Følgeskab af femten Heste med fig, medens Gyldenstjerne, Rigets Hofmester, lod sig nøie med ti, og ingen af de andre brugte over ni. Goskes Hustru, Margrete v. Buchwald, var ogsaa et Skud af, en gammel og rig hols steenst Adelsslægt, men iøvrigt vide vi kunsdette om hende, at hun fkfænkede fin Huusbonde trende Sønner og døde Maanedsdagen før han.

Daniel var den ældste af Sønnerne og født 1529. Fra sin spædeste Barndom blev han som hele hans Slægt opdraget i den levende Lutherdom og gjennemstrømmet af dens første og friske Begeistringsaande. Run femten Nar gammel sendtes han dernæst til Wittenberg, ans Slægtning, den lærde Henrik Rangau, allerede dengang havde opholdt sig i fer Aar, og hvor nu Daniel studerede i tre Aar, i de første to ved hin sin nogenlunde jævnaldrende Slægtning& Side. I de samme to Aar boede

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »