Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small]

S. 15. M. 16. I. 17. 2. 18. I. 19. F. 20. L. 21.

forslag. Jacitus fortæller, at paa hans Tid maatte enhver of: fentlig Forlystelse eller Skuespil kun nydes staaende, for at man ikke hele Dage skulde hengive sig til tomme Udfyredelser. Vi foreslaae, at det Samme bliver indfort ved Festiviteter hos 08, for at man idetmindste ikke skal drikke længere end man kan staae.

S. 22. M. 23. D. 24. 2. 25. I. 26. F. 27. £. 28.

Var fra først af Tilbedelsen af kvindelig Skjønhed bleven gjort til en Religionsjag, - een eneste Tro havde da for længe siden hersket paa Jorden.

Sættes Skovplanten i et Drivhuus, strar forkjæles den og vorder sog. Naturlig Fasthed, Styrke og udholdenhed vinder kun ved at leve en Tidlang i Vinter: luften.

S. 29.
M. 30.

[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small]

S. 12. M. 13. I. 14. Q: 15. I. 16. F. 17. L. 18.

Gyldigt Motiv.
En Borger sagde til en Fattig: "Nei Moer, hun
faaer ikke noget, der var En nylig, som heller ikke fik
Noget, vi kan ikke give uue!"

S. 19. M. 20. I. 21. 2. 22. I. 23. F. 24. L. 25.

Hvor en Kone forstaaer sin Mand, der er Løsenet: Een Gud! eet Hjerte! een Sjel! een Lyffe og een Grav! Men ofte lyder det en Smule anderledes; og naar man da seer nøie til, tænker Ronen egentlig meest paa Graven.

Man kan undertiden see, hvor lidt Priis Vorherre fætter paa Penge, naar man lægger Mærke til, hvem det er, han tildeler deni.

S. 26. M. 27. T. 28. D. 29. I. 30. F. 31.

[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small]

S. 16. M. 17. I. 18. D. 19. I. 20. F. 21. L. 22.

Chinesisk forslag. Chineserne ansee Dands for en unødvendig Unstrengelse. Da en saadan en Aften bivaanede et Bal hos en engelff Coofficeer, fagde han, efter i nogen Tid at have betragtet de Dandsende: Svorfor lader man det ikke besørge ved fit Ijenerskab!

S. 23.
M. 24.
T. 25.
O. 26.
T. 27.
F. 28.
L. 29.

Din Hemmelighed er din Fange; lader du ham undslippe, faa er du hans.

Den slagne Vei til at hare Lykken med sig er den: at gaae baade for et Tossehoved og en skiffelig Mand, men hverken være det ene eller det Andet.

[merged small][merged small][graphic][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

S. 14. M. 15. I. 16. D. 17. I 18. F. 19. L. 20.

Saavel i Glade fom i Sorg udgjøre Damerne Avantgarden.

Det menneskelige Die er der en Fuldkommenhed eller en Svaghed derved ? er saaledes dannet, at det altit opsøger Gjenstandenes mangelfulde Side.

Eftersom Luftballonen er opadstræbende, kan den ikke være nofsom opblæst.

S. 21. M. 22. T. 23. D. 24. T. 25. F. 26. L. 27.

Har du idag en Nyhed faaet ihænde,
Saa fommer nof imorgen en Protest;
Thi Telegrafen render som en. Heit,
Men lyver stundom som en Hest kan rende!

S. 28. M. 28. I. 29. D. 30.

[merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]

S. 11. M. 12. I. 13. D. 14. I. 15. F. 16. L. 17.

Dersom

fagde Voltaire eet af de ærede lærde Selskaber sfulde ville paatage sig at udgive et Lerifon over "de menneskelige Modsigelser", subsfriberer jeg strar paa tyve Eremplarer, hvormange Dele det end nødvendigviis maa blive!

S. 18. M. 19. L. 20. 2. 21. T. 22. F. 23. L. 24.

Det er en stor Lyffe i llyffen at vide, at Feilen ligger hos En felv; saa veed man til hvem man skal henvende fig for at faae den reitet.

S. 25.
M. 26.
T. 27.
2. 28.
T. 29.

Det er underligt at see Nogle som haabe og iffe handle, Andre som iffe haabe men dog handle.

« ForrigeFortsæt »