Af Eleonore Christine Tschernings efterladte papirer

Forsideomslag
Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag, 1908 - 207 sider
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 169 - End bilder ei hver Mand i Danmarks Land! O Gud skee Tak ! at Enkelte dog vaage Og tør i denne Hvirvel holde Stand. O Gud skee Tak! at Pøbelsværmen kues, Den voxed længe, næret kun af Løgn. Men Danmarks bedste, sande Ære trues Maaskee, kun i et ubevogtet Døgn. O Gud skee Tak! at Hærens fleste Sønner Blev sparet op til bedre Tid og Sted At Poesi og Drøm og Suk og Bønner Ei rev den hele, store Skare med; At enkelt Mand dog havde Mod at sige: „Nu har vi nok af hvad der gjordes feil.
Side 151 - Det er daarligt for den, der er lille, fattig og ærlig, den kommer ikke langt for den, som er stor og mægtig og forstaar den Kunst at lyve og bedrage med et ærligt Ansigt. Tschernings baade aandelige og legemlige Befindende er meget mindre vel; vedholdende anstrængt Arbejde, næsten stadig Uro og Sindslidelse har afkræftet og afmagret ham og bleget hans Haar. Det er ikke det samme Menneske, han er lige klog, mild og god, men mere og mere rodfæstes hans Anelse om, at Danmark gaar sin Opløsning...
Side 168 - Holstein 4 ) til Dyrehavegaard, han vil trække igjennem. Nu faar vi se. Til en Bazar, her har været afholdt i Studenterforeningen, har jeg ogsaa haft en Deel at gjøre. Jeg tegnede dertil 12 å 14 Haandtegninger til at lægge i Album, og Anthonore malede flere Smaating dertil. Da Børnene en Aften var indbudt hos Monrads, blev der oplæst et Digt, som skulde trykkes og sælges ved...
Side 144 - ... Kjøbenhavn den 10. April 1848. Iforgaars fulgte jeg Tscherning paa Veien, der nu er ved Armeen 1 ). Jeg har i Dag haft et lille Brev fra ham, han er kommen til Sønderborg i Gaar Kl. 4. Det synes, som hans Rejse har været et lille Triumphtog, hvor Alle hilser ham som Danmarks Befrier. Maatte han kunne blive det, da var det jo en herlig Lod; men er han udseet til at falde for fjendtlige Kugler eller for Snigmorderes Haand i det forræderske Land, da hjelpe os Gud og mig især! Ofte føler jeg...
Side 146 - Militær, han kan befale over, han tror går han kan befale over Kirken. Jeg synes dog, jeg kan ganske godt komme ud af det med Folk, og saa lempeligt bringe dem, hvorhen jeg vil, men nej, — han er et rædsomt Menneske, han gaar ikke længere end han vil, og uden Meningsoverensstemmelse og Enhed i vor Midte bringer vi intet i Stand.
Side 170 - ... modtage en Tilsigelse til Kongens Taffel. Med Tscherning er han paa en fuldkommen fortrolig Fod.
Side 143 - Vi staae som det simple borgerlige Ministerium, der giver Tonen an for Nøisomhed og Tarvelighed uden Rang og Titler, uden Eqvipage, Tjenere osv., med den for en Mand i den Stilling og for det Arbejde kun accurat betalt med 2400 Rdlr.
Side 142 - Eftermiddag har været samlede en masse for at afsende de samme to Herrer for at forsikre Krigsministeren om, at det er en skammelig Løgn, som har cirkuleret, at de skulde mene Tscherning det ilde. De vare alle saa usigelig glade og de bad om at maatte lade det indrykke i Bladene 1).
Side 143 - Dage ere heller ikke gaaet af uden heftige Sindsbevægelser for mig. — Kjøbenhavn den 10. April 1848. Iforgaars fulgte jeg Tscherning paa Veien, der nu er ved Armeen 1 ). Jeg har i Dag haft et lille Brev fra ham, han er kommen til Sønderborg i Gaar Kl. 4. Det synes, som hans Rejse har været et lille Triumphtog, hvor Alle hilser ham som Danmarks Befrier.

Bibliografiske oplysninger