Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]

=

Artikel demonstrativ 1, 1. Cha-
rakterisirend 3, 19. 8, 86. Art.
fehlt bei ἄλλος 22, 178. τὸ ἐχθές,
τὸ αὔριον 2, 144. τὰ Λύκωνος, τὰ
Μίκωνος, Grundstück u. s. W. 2,
76. 5, 112. τὸ καλὸν καλῶς, τὸ
μεσαμβρινόν, meridie 3, 3. 1, 15.
τὸ τεόν, was du dabei fühlst 3, 27.
ὁ ποῖος; 5, 5. Stellung in ῥοικὸν
τὸ λαγωβόλον 4, 49. Nom. c. Art.
bei Anreden 4, 45. Art. = meus,
tuus, suus 11, 67. φυτοσκάφοι οἱ
πολυεργοι 25, 27. Vgl. 16, 44. 2,
148.

γε 25, 77.
ὅδε 4, 48.
ὄλοχος, äol.

[blocks in formation]

ὀμμιμνασκόμενος, äol. 30, 23

anecd.

ὀμνάσθην äol. 29, 26.

ὀνεμόω, ὀνέμων, äol. 30, 33.

ὅπως, ubi 24, 23.

-C. Opt. 6, 24.

c. Fut. 1, 112.

ὁρᾶν ἔαρ, ἀνδρικόν 3, 18. 13, 45.
ὀροδαμνίς ramulus 7, 138.
ὄρπετον, ol. = ἕρπετον 29, 13.
ὅσον, ein wenig 25, 73.

ὀστέα αὐτὰ λοιπά 2, 89-90. εἰς
ὀστέον 3, 17.

ὅτε μὲν
ἄλλοτε 4, 17. ὅτε nach
μέμνημαι 5, 116. 118. ὅτε c. Optat.
7, 108.

ὅτι elidirt 11, 54, nicht el. 1, 88.
οὐ. ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα; 2, 90.
οὔτι c. Fut. 8, 68. Negat. fehlt im
ersten Gliede Epigr. 6, 6.
οὐδάλλος 6, 46.

οὖν. μήτε μήτ' οὖν 5, 68-69.
οὗτος, heus tu 5, 76. S. ταῦτα.
ὀφρύς. δι' ὀφρύγων, äol. 30, 8.
anecd.
πάραυα, äol.

[ocr errors]

παρειά 30, 6

anecd.
πάντα, τὰ 7, 98.
πελλός 5, 99.
περ ἐών 22, 97. 25, 100. ὅσον περ
17, 39. 17, 66. 26, 21. ὅσοι τέ περ
7, 60. σύ περ 25, 34, 5, 52. εἴ τί
περ 7, 4.

περὶ πίδακας ἀμφὶ πωτῶντο, 7
142. γηθέω περί τινι 1, 54. τα
ράσσεσθαι περί τινι 13, 55. περί
elidirt 25, 242.
πισεύς 25, 201.
πίτυς 5,

49.

ποθέ 5, 62. 14, 27.

πολύς. τὸ πλέον 8, 17. ἐπὶ τὸ πλέον
3, 47.

[blocks in formation]

τέκος de capella Epigr. 6,
τέρμινθος Epigr. 1, 6.
τερπνόν, Schätzchen 2, 158.
τηλέφιλον 3, 28-30.

79.

τις, einer von Bedeutung 11,
spöttisch, jemand, gewisse Leute
5, 120. χιών ὥς τις, βάτραχος
ως τις 7, 76. 7, 41. πολύν τιν' ἔπι-
νες 18, 11. αδύ τι 1, 1. δύσερώς
τις 1, 85. τις vorangestellt 1, 32.
εἴ τι ἐσθλόν 7, 4. Epigr. 16, 4. ἠέ
τι 25, 36. ἤν τι 8, 39.
τοι nach Verbis des Schwörens 22,
134. · ἡ ῥά γέ τοι 2, 20. - ἡ μάν
τοι 8, 21. δή τοι 25, 142. μηκέτι
του 7, 122.

-

[blocks in formation]

ὑποδρύπτω 25, 267.

ὑπομάσσω 2, 59.

φόρωμι, φόροις, äol. 30, 14 anecd.
φυλάσσω 2, 120.

xaitai, Saame der Distel 6, 16.
χμός 7, 5.

χαλκέον, χαλκείον 2, 36.

προΐζω 10, 18.

de, hic 1, 13 Anm.

as nev c. Coni. 1, 143. c. Opt. 2, 142.
os c. Ind. Aor. 7, 87. Anm. c. Opt.
24, 98. ως τις 7, 76. ὡς nicht zu
suppliren 14, 49. 14, 51. 30, 2.
ὥς kurz
οὕτως ὡς 7, 45 Anm.

=

INDEX GRAMMATICUS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

66. ὄζον ἀπ ̓ ὄξω 15, 122.
Ell. des Acc. 2, 101. Quantität
von -as (1, 83) in der 1. Decl.
Adjectiv. scheinb. statt Adv. 25, 56.
7, 23. 24, 93. 13, 33.
pro Genit.
nominis propr. 15, 110. nadαgòv
Déεlov 24, 94. Zwei Adj. beisam-
men 18, 38. Malende Adj. lev×ós
11, 48, χλωρός 11, 13.

-

Adverb. πρόαν λέγομεν πάντα 15,
15. τὸν Λιβύαθε πρὸς Χρόμιν 1,
24. ὁ ἐξ Ελίκηθεν 25, 180. ἔαρ
ἐξαπίνας 9, 34. τὸ πρίν 10, 2.
Anticipation des Subjectes 2, 69.
Aorist. de re fieri solita 17, 30. 15,
25. 18, 29. 22, 21. Aor. Ind. nach
ὡς 4, 49. ἐφίλησα 15, 100 von
Göttern. Part. Aor. von Verbis
des Affects, αἰδεσθείς 30, 9. γε-
λάσσας 7, 128.
Artikel. S. 6.
Asyndeton 5, 2. 7, 141. 17, 82. 22, 85.
26, 12. 22, 167. 22, 181. 24, 99.
7, 99.

-

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Conjunctiv. nyzov μǹ devvy 25, 267.
αἴκα ῥύηται 7, 56.

[ocr errors]

-

-

bei yn-

Dativ. absolutus? 13, 29.
ρύομαι, ἀείδω τινί 1, 136. ἔρχε
Tai μoi 16, 58. Dat. loci 3, 16. 2,
121. 7, 16. αὐτοῖς ναύταις 22,
18. μinduç -. 25, 98. Dat. bei
Subst. 28, 1-2. Ellipse des Dat.
4, 47.
Dehnung der kurzen Silbe im 2.
Fusse 25, 69. 25, 257. 16, 62. 25,
73. 25, 49. im dritten Fusse
1, 115. im 4. Fusse ovi lis
25, 211. ὑπὸ λαγόνας 25, 246.
ναῖον ἄτλητα 25, 203. ἀπὸ νευ
τῆς 25, 235. ἀπὸ μελέων 25, 273.
παρὰ ῥόον 25, 10. θεὸς ἐπιδευέα
25, 50. ἐμὸν ἄχος 3, 12.
Fusse τε σηκούς 25, 87. ὅ οἱ υπερ-
δεν 24, 42. im 6. Fusse odέveï
ᾧ 25, 138. ποταμὸς ὥς 25, 201.
Dehnung vor der Hauptcäsur 18,
20. χαλεπὸς ὁ πατήρ μευ 8, 15.
ἐνὶ δεινοῖσιν 22, 190.

im 5.

Dual und Plur. verbunden 22, 213.
24, 17.
Elision von uoi 4, 58. El. der Plu-
ralendung -ovtɩ 22, 19, des Inf.
άexεodαι 10, 50, des Imperat. li
8, 51. Elision im ersten Fusse
7, 119, vor caes. пεvoηui. 14, 64,
im fünften Fusse 7, 145.
Ellipsen von Subst. 1, 49. 18, 11.
6, 22. Ell. Verbi 5, 3. 12, 8. Ell.
von εἰσί 10, 45, von εσμέν 14,
46. Anm. von les 15, 1. Vgl.
15, 60. Ell. eines Obj. bei yiyvo-
биш 3, 28. 29, 5. -von scias 2,
142. keine Ell. von ds, siehe os.
Frageform 22, 64. Frage als Befehl

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

19. Genet. mat. 1, 58.
beim Comparat. 2, 15.
avtov 17, 109, nach Dat. 25, 67.
Gleichklang 26, 30.
Hendiadys 7, 57.

-

-

vor cae-

Hiatus vor d. Hauptcäsur 3, 42.
in d. Cäsur κατὰ τρίτου τροχαίον
22, 116. im 1. Fusse o ov 17,
104. 17, 114. πανε 15, 32. τμητή
οὔτε 25, 275. im 2. Fusse 2, 151
- 152. ποκα αμνόν 8, 14 ist cor-
rupt. S. Anm. im 4. Fusse
δόμῳ ἔνι 17, 106. 18, 58. βαρεῖ
ἐνεδ. 24, 27. στρεπτῇ ἐπελ.
25, 212.
ἐπεὶ οὐκ 25, 274.
sur. bucol. 1, 67. ¿ɛĩ έv 9, 19.
im 5. Fusse χθαμαλὰ Αἴγυπτος
17, 79. ζαθεῷ Ἑλικῶνι u. s. w. 25,
209. δρύψῃ ὀνύχεσσι 25, 267.
Hiatus vor verschiedenen Wörtern
welche Digamma hatten 25, 37.
χαῖρε Αδωνι 15, 149. 16, 62.
25, 170. τί ὁ 3, 24. ὅτι οὐ 1, 88.
τι ἐνεύδειν 5, 10. vor ἐϋ 7, 8.
εὖ ἕλκων 13, 15. ταὶ ὄτες 11, 12.
tệ "Học 4, 22.

-

-

-

---

Imperativ auf -σο, ἀφίκευσο, στε
pavovco p. 298 § 136. Wieder-
holung des Imperat. 24, 8.
Imperfect. ἔτρεφε, ἐθήλαζε 3, 16.
ἐνίκα 6, 46. erzählend ἄειδε 8,
30. 2, 140. beschreibend 7, 135
-147. 6, 44. nach as 7, 87.
Imperf. wo man vielleicht Praes.
erwartete 13, 1. στωμύλος ήσθα 5,
79. τίς ἦν θεός 23, 4. ήν ἄρα 30,
17. Impf. unter Aoristen 22, 151.
ohne av im Nachsatze 16, 43.
Infinitiv. φευγέμεν δειδίσσετο 25,
74. ώπασε έμμεναι 25, 119. ἐπό-
ρουσε χρίμψασθαι 25, 144. ἄρτος
κορέσσαι 24, 136. αὔρα ὀνέμων
(äol.) 30, 33. Inf. als Befehl s.
Nominativ.

Kürze bei Vergleichungen 2, 15. 30,
19 anecd.

Medium 8, 13, 24, 132.
Metrisches. S. Dehnung. Hiatus.
Spond. θεῶν einsilbige Epigr.
THEOKRIT VON FRITZSCHE, 2. Aufl.

[ocr errors]

12, 2. as kurz in τάλας 2, 4. Acc.
Plur. 1. Decl, kurz in bukol. Ged.
1,83 p. 287 § 74. Dasselbe Wort
in demselben Verse versch. Quan-
tität 6, 19.

Muta cum liq. macht Positionslänge
δαῖτα κλητός 7, 24. τὸ πριν 10, 2.
οἷα χρή 14,
64.
Neutrum. τὰ πρῶτα 10, 29.

von

Personen 20, 31. παιδικά 29, Anm.
Nominativ. σάρκες δ' αἱ μὲν 22, 112.
1, 48. - beim befehlenden Inf.
von der dritten Person νέεσθαι
ἄστρεπτος (nicht ἄστρεπτον) 24,
93-94. en tibi 15, 51.
Vo-

cat. 4, 45.
Nomen propr.
ego 1, 103.
= tu 10,
38. ominös 7, 99-100. 26, 26.
Nomina auf -αıda 2, 101.
Optativ mit av 25, 195. ohne av
8, 13. mit ὡς und όπως nach
Praes. 6, 24. mit av nach alde
11, 73.
nach otɛ 7, 108.
εἰ 15, 70. Geneigtheit, Vorder-
satz av 1, 60. Vgl. 8, 20. Opta-
tiv und Imperat. beisammen 22,
214-215.

--

[ocr errors]

- mit

Ordinalia. τρίτος σὺν δυσί 2, 119.
Ortsanschauung. άnò scheinbar =
ἐν 22, 120. ἐξ ὄρεος δρέψασθαι
u. s. w. 11, 27.
Perfect scheinb.
zählend 25, 64.

[ocr errors]

=

Fut. 3, 27. er-

Plural. άμπελοι ἄβαι 5, 109. σάρκες
22, 112. ἡμεῖς żyć 5, 106. Plu-
ral rhetorisch von Einer Sache 7,
152. Plur. xqívovoi fast =man
25, 46. Vgl. Aeneid. 3, 106. 3, 110.
Praeposition wiederholt nach dem
Verb. com. 9,
3.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Productio. S. Dehnung.
Pronomen fehlt beim Inf. 24, 16.
im Genit. abs. 25, 67. 22, 107. 17,
109. Pron. poss. in der Anrede 5,
1. ὦ δειλὰ τύ 15, 76. σφωΐτερος,
opέtέpos u. s. w., suus u. s. w. 25,
55. ὁ παρ ̓ ἡμῖν, ἡμέτερος, qui
est in terra nostra, in vicinia 11,
7. 2, 146.

Reim. S. Gleichklang.

Singular. κύαμος, βολβός, οἷς 7, 66.

20

14, 17. 8, 45. Sing. und Plur. bei-
sammen 8, 45 p. 127.
Spondeus absichtlich vor der bukol.
Cäsur 1, 130. Vers. spond. 1, 71.
25, 173.

Verbum aus dem folg. zu ergänzen
5, 28. 12, 8. fehlt 10, 45.
scheinbar unpassend 5, 93 extr.
Vocativ. S. Attraction.

Wiederholung. λῖς — ὠμοφάγος λις
13, 62. Wiederholung des Anfangs-
wortes nach der Hauptcäsur 1, 83.
1, 12. S. Wortstellung. nach
der bukol. Cäsur 1, 64. Vgl. 1, 101.
Wiederholung ganzer oder halber
Verse 5, 45-46. Wiederholung
von Ausdr. in versch. Ged. ebend.
Wiederh. in Diverbien 8, 11-12.
Verdoppelung des Wortes vor der
bukol. Cäsur 6, 8. Wiederh. des
Pron. 1, 71. des Imperat. 24, 7 – 8.

des Vocat. 7, 89. Epische Wie-
derholung 13, 44.
Wortstellung. Dasselbe Wort im
ersten und sechsten Fusse 15, 1.
2, 21. 1, 80. 15, 93. Virg. Ecl. 8,
78. im ersten Fussee und nach
der Cäsur 1, 83. mit καὶ 2,
113. 11, 63. 5, 60. 2, 43. dasselbe
Wort im ersten und fünften Fusse
1, 64. Opposita - Stellung 4, 42.
ὀγδώκοντα μόνος 4, 34. μιῆς πολ-
λοί 22, 30. σκαιῇ σκαιήν 22, 119.
пάντæv εis? 17, 85. Stellung des
Genit, μευ, μεν τὰν σύριγγα 5, 4.
Pron, zwischen Art. und Subst. 7,
43. άnávεvdev nachgestellt 16,
109. ἔσται im Anfange des Verses
16, 73. Αρχίλοχον στᾶθι καὶ εἴσ-

de Epigr. 19, 1. Malende Adj.
im Anfange des Verses 11, 13. ta
φρενῶν κέατ' ἐν μυχῷ 29, 3. τοῦθ ̓
ὅ τι πρᾶν ἐν ὄρει τὸ μελύδριον
ἐξεπόνασα 7, 51.

[blocks in formation]

VIRORUM DOCTORUM OPERA

RECOGNITA ET COMMENTARIIS INSTRUCTA

CURANTIBUS

FR. JACOBS ET VAL. CHR. FR. ROST.

LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

Bedeutend ermässigte Preise.

Erschienen sind bis jetzt:

Aeschinis oratio in Ctesiphontem, notis instr. I. H. Bremi. 8. mai. 1826
Aeschyli Choephorae, illustr. R. H. Klausen. 8. mai. 1835

Agamemno, illustr. R.H.Klausen. Ed. II. ed. R. Enger. 8. mai. 1863 Anacreontis carmina, Sapphus et Erinnae fragmenta, annotatt. illustr. E. A. Moebius. 8. mai. 1826.

Aristophanis Nubes. Ed. illustr. praef. est W.S. Teuffel. Ed.II.S.mai. 1863
Delectus epigrammatum Graecorum, novo ordine conc. et comment.
instr. Fr. Jacobs. 8. mai. 1826.

Demosthenis conciones, rec. et explic. H. Sauppe. Sect. I. (cont.
Philipp. I. et Olynthiacae I-III.) Ed. II. 8. mai. 1845

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Euripidis tragoediae, ed. Pflugk et Klotz. Vol. I, II et III. Sect. I-III. 4 27

Einzeln:

Medea. Ed. III

Andromacha. Ed. II

[ocr errors]

Hecuba. Ed. II

[blocks in formation]

Iphigenia quae est Aulide

Hesiodi carmina, recens. et illustr. C. Goettling. Ed. II. 8. mai. 1843

Einzeln:

[blocks in formation]

Opera et dies

Homeri certamen, fragmenta et vita Hesiodi

Homeri Ilias, varietat. lect. adi. Spitzner. Sect. I-IV. 8. mai. 1832-36

Einzeln :

Sect. I. lib. 1-6

Sect. II. lib. 7-12

Sect. III. lib. 13-18

12

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Sect. IV. lib. 19-24

Die einzige Ausgabe der Ilias, welche den kritischen Apparat voll-
ständig enthält.

Lysiae et Aeschinis orationes selectae, ed. I.H. Bremi. 8. mai, 1826
Lysiae orationes selectae, ed. I. H. Bremi. 8. mai. 1826
Pindari carmina cum deperditarum fragm., variet. lect. adi. et com-
ment. illustr. L. Dissen. Ed. II. cur. Schneidewin. Vol. I. 1843 1
Vol. II. Sect. I. II. (Comment. in Olymp. et Pyth.) 1846. 47.
(à 15 Ngr.).
Platonis opera omnia, recensuit, prolegomenis et commentariis in-
struxit G. Stallbaum. X voll. (21 Sectiones). 8. mai. 1836-61.
compl.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »