Billeder på siden
PDF
ePub

ΛΑΚΩΝ.

καὶ γὰρ ἔμ ̓ ὡπόλλων φιλέει μέγα, καὶ καλὸν αὐτῷ κριὸν ἐγὼ βόσκω· τὰ δὲ Κάρνεα καὶ δὴ ἐφέρπει.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

πλὰν δύο τὰς λοιπὰς διδυματόκος αἶγας ἀμέλγω,

καὶ μ ̓ ἁ παῖς ποθορεῦσα τάλαν" λέγει αὐτὸς ἀμέλγεις; 85

ΛΑΚΩΝ.

φεῦ φεῦ Λάκων του ταλάρως σχεδὸν εἴκατι πληροί τυρῶ, καὶ τὸν ἄναβον ἐν ἄνθεσι παῖδα μολύνει.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

βάλλει καὶ μάλοισι τὸν αἰπόλον & Κλεαρίστα τὰς αἶγας περελᾶντα καὶ ἁδύ τι ποππυλιάσδει.

ΛΑΚΩΝ.

κἠμὲ γὰρ ὁ Κρατίδας τὸν ποιμένα λεῖος ὑπαντῶν ἐκμαίνει· λιπαρὰ δὲ παρ ̓ αὐχένα σείετ ̓ ἔθειρα.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

83. Κάρνεα = Κάρνεια (Herod. 7, 206) dorisches Fest zu Ehren des Apollon als des Herdengottes. S. Schömann gr. Alterth. II p. 437. Preller Myth. I p. 196.

84. πλαν, exceptis duabus. S. Dor. § 31. διδυματόκος. Dor. 8. 77.

αὐ

85. ποθορεῦσα, wie 3, 18. τὸς ἀμ., du milkst allein? Hilft dir Niemand? Kann ich dir etwa Gesellschaft leisten? αὐτός geht, ähnlich dem deutschen blos, in die Bedeutung allein über, eigentlich

=

= ipse, blos, für mich allein. Vgl. Theokr. 2, 89. 4, 15. 7, 70. 10, 19. 18, 12. Plat. Phaed. p. 63 C avtos ἔχων (gleichsam für sich selbst behalten). Arist. Poet. I, 5 u. a. Tac. Agr. 15 iam ipsos quod difficillimum fuerit, deliberare.

86. εἴκατι. S. Dor. § 37. 87. ävaßov. S. Dor. § 22.

[blocks in formation]

88. βάλλει κτλ. Virg. Εcl. 3, 64 malo me Galatea petit, lasciva puella, et fugit ad salices et se cupit ante videri. Vgl. 6, 6-7 und sachlich zu 2, 120. Voss: kommt die schöne Binderin euch denn gar nicht in den Sinn? die mich wirft mit Haselnüssen und dann schreit: ich will dich küssen. τὸν αἰπ., me, Comatam.

[ocr errors]

89. παρελᾶντα. S. Dor. § 44. Krüger II, I § 39 ἐλαύνω. — ἁδύ τι. Vgl. 1, 1. ποππυλιάσει, sie wispert. (Vgl. v. 7 und Dor. § 117.)

90. ὑπαντῶν. Virg. Εcl. 3, 66 at mihi sese offert ultro meus ignis Amyntas.

91. σείετ'. Ηor. Epod. 15, 9 intonsosque agitarit Apollinis aura capillos.

92. οὐ σύμβλ., denn Blätterfülle und süsser Duft entgehen ihnen. κυνόσβατος, nicht die Heckenrose, Hagebutte, sondern nach Fraas p. 74 die ungefüllte immergrüne Rose, rosa sempervirens Linn., mit weisser Blüthe. S. Dioscr. 1, 123. ἀνεμώνα. Unter ανεμώνη verstehen die Griechen bald die ane

[ocr errors]

πρὸς ῥόδα, τῶν ἄνδηρα παρ' αἱμασιαῖσι πεφύκει.

ΛΑΚΩΝ.

οὐδὲ γὰρ οὐδ ̓ ἀκύλοις ὀρομαλίδες· αἱ μὲν ἔχοντι λυπρὸν ἀπὸ πρίνοιο λεπύριον, αἱ δὲ μελιχραί.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

κἀγὼ μὲν δωσῶ τῷ παρθένῳ αὐτίκα φάσσαν ἐκ τῆς ἀρκεύθω καθελών τηνεῖ γὰρ ἐφίσδει.

ΛΑΚΩΝ.

ἀλλ ̓ ἐγὼ ἐς χλαῖναν μαλακὸν πόκον, ὁππόκα πέξω τὰν οὖν τὰν πελλάν, Κρατίδα δωρήσομαι αυτός.

mone coronaria Linn., Kranzwindröschen, Christblume, Zierleberblume, bald die anemone hortensis, Gartenwindröschen, Gartenleberblume. Die Blüthe der ersteren ist meist weiss, zuweilen auch roth oder von anderen Farben; die der letzteren in Sicilien, wo sie sich häufig auf sonnigen Wiesen findet, vorherrschend roth, oft purpurroth. S. Gussone 2, 1 p. 33. Die niedrige Pflanze ist an sich nicht mit der Rose zu vergleichen, wohl aber kann die Blüthe beider Arten, wenn man sie abgepflückt sieht, aus der Entfernung recht wohl für eine Flatterrose gehalten werden. Abbildung: Reichenb. 4 Taf. 49. Vgl. Lamarck Taf. 496. Ovid. Met. 10, 728 lässt sie aus dem Blut des Adonis, Bion 1, 66 aus den Thränen der über Adonis Tod jammernden Aphrodite entstehen. Nach Dierbach p. 155 ist die Anemone ein Symbol der leicht trocknenden Weiberthränen! Credat Iudaeus Apella.

93. góða. Códov ist die Gartenrose, rosa centifolia. Anaer. 5 tò ῥόδον φέριστον ἄνθος Theophr. Η. Ρ1. 6, 6 εὐοσμότατα ῥόδα τὰ ἐν Κυρήνῃ. – παρ' αἱμασιαϊσι. Catull. 62, 39 ut flos in septis secretus nescitur hortis. лεÚNEL. S. Dor.

§ 16. Odyss. 7, 127-128. Es wird dadurch dem Beete das zugeschrieben, was eigentlich der Pflanze darauf zukommt, wie in den deutschen Ausdrücken: die Beete blühen, die Wiesen wachsen. Vgl. Tibull. 1, 5, 22 area dum messes sole calente teret. Theokr. 6, 12. 24, 122. 8, 35.

95

Hor. Od. 4, 11, 9 cuncta festinat manus. Vgl. gr. Ausg. p. 172.

94. ἀκύλοις, den schmackhaften Eicheln der Steineiche, quercus ilex, noivos v. 95. Schol. Odyss. 10, 242. Athen. 2 p. 50, F. ó goμαλίδες. Schon von den norddeutschen Holzäpfeln schmeckt die eine Art sehr gewürzhaft und süsser als manches Stadtkind denkt. Im südlicheren Europa kommt dieselbe an Geschmack unserem Kornapfel gleich. [ópoualides bei Gregor. Ĉor. dial. Dor. § 76. Dasselbe geben die besten Handschriften k p bei Ziegler. Nach schol. cod. k p. 43 las der alte Erklärer Asklepiades hier ὁμομολίδες, was jedenfalls ὁμομαlides heissen soll, wie Ahrens geschrieben hat.] Vers 95 ist vπооv Conjectur von Meineke für λεπτὸν. Für diese Conjectur spricht auch cod. 9 m bei Ziegler (léπvoov). S. gr. Ausg. p. 172.

=

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ΚΟΜΑΤΑΣ.

σίττ ̓ ἀπὸ τὰς κοτίνω, ταὶ μηκάδες· ὧδε νέμεσθε, ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον αἵ τε μυρίκαι.

ΛΑΚΩΝ.

οὐκ ἀπὸ τᾶς δρυός, οὗτος ὁ Κώναρος ἅ τε Κιναίθα; τουτεῖ βοσκησεῖσθε ποτ ̓ ἀντολάς, ὡς ὁ Φάλαρος.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

ἔστι δέ μοι γαυλὸς κυπαρίσσινος, ἔστι δὲ κρατήρ, ἔργον Πραξιτέλευς· τῷ παιδὶ δὲ ταῦτα φυλάσσω.

ΛΑΚΩΝ.

χαμῖν ἐστι κύων φιλοποίμνιος, ὃς λύκος ἄγχει, ὃν τῷ παιδὶ δίδωμι τὰ θηρία πάντα διώκειν.

ΚΟΜΑΤΑΣ,

ἀκρίδες, αἳ τὸν φραγμὸν ὑπερπαδῆτε τὸν ἁμόν, μή μεν λωβασείσθε τὰς ἀμπέλος; ἐντὶ γὰρ ἄβαι.

ΛΑΚΩΝ.

τοὶ τέττιγες, ὁρῆτε τον αιπόλον ὡς ἐρεθίζω ̇

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

100

105

110

zur Verfertigung von allerlei Geräthen und Götterbildern benutzt. Plin. Η. Ν. 16, 78. 79. Thuc. 2, 34. Theophr. H. Pl. 5, 3.

105. Πραξιτέλευς. S. Dor. § 48. Das Natürlichste ist, dass wir an den berühmten Bildhauer Praxiteles aus Athen denken, so dass der Hirt in ähnlicher komischer Weise prahlt wie Korydon 4, 31. Ueber Praxiteles s. Müller Archeol. § 127.

106. χάμῖν= καὶ ἡμῖν. Vgl. 14, 27, wo Aeschines eben so wie hier der Hirt von sich im Pural redet. κύων. Vgl. S. gr. Ausg. p. 174. 8, 65. Hiob 30, 1. — φιλοποίμνιος = amica vis pastoribus bei Horaz, Epod. 6, 6. - λύκος. S. Dor. § 77. Vgl. unten, v. 109, ἀμπέλος.

107. δίδωμι. S. zu 1, 5.

108. ὑπερπαδῆτε. S. Dor. § 56. 109. μὴ λωβασεῖσθε; S. Anm. zu 5, 3. άβαι - ήβαι, denn sie sind noch völlige Jugend, völlige Jungfern. Vgl. Eur. Ion 480 νεηνίδες ἡβαι. Krüger I, II § 44, 3 Α. 2. - Virg. Ecl. 3, 11 sagt: vites novellae. Mit γάρ vgl. 21, 26. [Varianten in den Scholien: ἆβαι, αύαι, ἄξαι, αὐταί. S. gr. Ausg. p. 174.]

οὑτῶς χὑμές θην ἐρεθίζετε τως καλαμευτάς.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

μισέω τὰς δασυκέρκος ἀλώπεκας, αἳ τὰ Μίκωνος αἰεὶ φοιτῶσαι τὰ ποθέσπερα ῥαγίζοντι.

ΛΑΚΩΝ.

καὶ γὰρ ἐγὼ μισέω τως κανθάρος, οἳ τὰ Φιλώνδα συκα κατατρώγοντες ὑπανέμιοι φορέονται.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

ἦ οὐ μέμνα ὅκ ̓ ἐγώ τυ κατήλασα, καὶ τὸ σεσαρώς εὖ ποτεκιγκλίζει καὶ τᾶς δρυὸς εἶχε τήνας;

ΛΑΚΩΝ.

τοῦτο μὲν οὐ μέμναμ'· ὅκα μάν ποκα τεϊδέ τυ δήσας Εὐμαρίδας ἐκάθηρε, καλῶς μάλα τοῦτό γ ̓ ἴσαμι.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

ἤδη τις, Μόρσων, πικραίνεται· ἢ οὐχὶ παρῄσθεν; σκίλλας των Γραίας ἀπὸ σώματος αὐτίκα τίλλειν.

[ocr errors]

111. χὑμές = καὶ ὑμεῖς. — ἐρεθίζετε, ,, irritatis' (Ter. Phorm. 5, 9, 30). Die Cicaden sind unermüdlich mit ihrem Gezirpe. Ovid. art. am. 1, 271 vere prius volucres taceant, aestate cicadae. Sie ärgern dadurch die Schnitter, von welchen sie in keiner Weise zum Schweigen gebracht werden können; eben so, sagt Lakon, ärgere ich den Komatas durch meinen unermüdlichen Gesang, da er mich in keiner Weise zum Schweigen bringen kann. Lakon vergleicht sich zugleich mit der Cicade als Sangesmeisterin. S. 1, 148. 5, 29. [Aehnlich versteht die Stelle Adert p. 16. Anders Wüstem. und Paley. S. gr. Ausg. p. 175.]

112. ἀλώπεκας Damit ist Lakon gemeint. Arist. Eqq. 1076 alcoπεκίοισι τοὺς στρατιώτας ᾔκασεν, ὁτιὴ βότρυς τρώγουσιν ἐν τοῖς χωρίοις. Theokr. 1, 49. τὰ Μί κωνος. Vgl. 2, 76. 5, 114. Nachahmung bei Virg. Ecl. 3, 10.

[ocr errors]

113. τὰ ποθέσπερα. S. zu 4, 3. 114. τως κανθάρος. Damit ist Komatas gemeint. Φιλώνδα. S.

Anm. zu

1.

[ocr errors]

116. ή ού. Mit der Synizesis vgl. 1, 51. — μέμνα = μέμνη. Vorganger ist Homer Odyss. 24, 115. [Ich

115

120

[blocks in formation]

119. καλῶς. Hor. Sat. 1, 9, 62 illum qui pulcre nosset. Vgl. Soph. Antig. 18 ἤδη καλῶς. Ueber ἴσαμι Dor. § 141. τοῦτο nach der bukol. Cäsur wiederholt aus Vers 118 wie Id. 1, 1-2 ἡδὺ - ἡδὺ δὲ καὶ τύ.

120. τις. Damit wird spättelnder Weise auf Lakon hingedeutet. Vgl. v. 122. Bei Soph. Ai. 1138 sagt Menelaus: τοῦτ ̓ εἰς ἀνίαν τοῦπος ἔρχεταί τινι, scil. Τεύκρῳ. παρ ᾔσθεν. S. Dor. § 133.

-

121. σκίλλας. Die Meerzwiebel, scilla maritima Linn., eine südeuropäische, ausdauernde, in sandigen Gegenden nahe am Meere wachsende Pflanze, verursacht Erbrechen, Durchfälle und, in starken Dosen, den Tod. Diese Eigenschaften erwähnen schon die Alten, z. B. Dioscor. 2, 202. Abbildung: Schkuhr T. 94. Hayne XI. T. 21. Reichenb. X. T. 466. Darnach riethe also Komatas dem Morson, zur Beruhigung des Lakon ein abführendes Mittelchen zu holen. Höchst wahrscheinlich liegt aber in den Worten eine Anspielung auf eine uns unbekannte

ΛΑΚΩΝ.

κἀγὼ μὲν κνίζω, Μόρσων, τινά· καὶ τὸ δὲ λεύσσεις. ἐνθὼν τὰν κυκλάμινον ὄρυσσέ νυν ἐς τὸν Αλεντα.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

Ἱμέρα, ἀνθ ̓ ὕδατος ῥείτω γάλα, καὶ τὸ δέ, Κράθι, οἴνῳ πορφύροις, τὰ δέ τ' οἴσυα καρπὸν ἐνείκαι.

sympathetische oder magische Wirkung der Pflanze, durch welche Morson dem Lakon zu Hülfe kommen soll, da Dioscor. 1. 1. auch sagt: ἔστι καὶ ἡ σκίλλα ἀλεξιφάρμακον ὅλη πρὸ τῶν θυρῶν κρεμαμένη. Dafür spricht der Zusatz ἀπὸ σάματος, denn Pflanzen, die auf Gräbern wachsen, spielen eine Rolle in der Magie. S. Hor. Epod. 5, 17 u. a. Statt Vulg. γραίας schreibe ich mit Mein. Γραίας, so dass, wie durch "Alevtα v. 123, ein bestimmter Ort bezeichnet wird. Welcher? ist noch zu ermitteln. [Der Schol. nimmt yoxías als Acc. Pluralis, was metrisch durch Anm. zu 1, 83, lexicalisch durch die Beispiele in Anm. zu 15, 19 gerechtfertigt werden könnte, bezieht tilLev auf Lakon und erklärt das Ganze: ἀπελθὼν τίλλε τὰς παλαιὰς τρίχας τοῦ τάφου σου, ἤγουν τῆς πυγῆς σου. Aehnliches lesen wir bei Arist. Ran. 422 τὸν Κλεισθένη δ ̓ ἀκούω ἐν ταῖς ταφαῖσι πρωκτὸν τίλ λειν ἑαυτοῦ καὶ σπαράττειν τὰς γνάDovs. Aber dort ist das Haarausraufen Zeichen des Schmerzes, wovon hier nicht die Rede ist.]

123. s τὸν Αλεντα gehört zu ἐνdov, abi ad Halentem et effode cyclaminum. Die Präposition steht wie Id. 7, 1. Isocr. Areopag. § 52 εls ἑορτας (zu Festen) εἰς ἄστυ καταβαίνειν. Theokr. 12, 33. κυκλάμι vos ist hier wahrscheinlich die im südlichen Europa wachsende, von einigen Botanikern cyclamen Graecum (Link), von anderen cyclamen hederaefolium (Willdenow), von anderen cycl. latifolium, bei uns, wo sie nur als Zierblume cultivirt wird, Erdscheibe oder Schweinsbrot genannte Pflanze, welche - wie die σκίλλα purgirend wirkt, was auch schon z. B. Dioscor. 2, 193 erwähnt. Diess würde mit der zu v. 121 zuerst gegebenen Erklärung im Einklange

125

stehen. Allein richtiger betrachtet man diese Worte so wie v. 121 als Anspielung auf eine magische Wirkung der Pflanze. Denn Plin. H. N. 25, 67 sagt: cyclaminus in omnibus serenda domibus, si verum est, ubi, sata sit, nihil nocere mala medicamenta: amuletum vocant. Vgl. Nic. ther, 945 und besonders Theophrast Η. Ρ1. 9, 9: ἀγαθὴν εἶναι τὴν ῥίζαν κυκλαμίνου ... καὶ εἰς φίλτρα. ὅταν δὲ ὀρύξωσι, κατακαίουσι κτλ. "Alevra. Bezeichnet wird ein uns unbekanntes Flüsschen bei Sybaris oder Thurii, nicht der Fluss Hales, welcher im Westen von Lucanien in der Nähe von Velia fliesst. (Cic. ad fam. 7, 20. ad Att. 16, 7.) Bis dahin hätte Morson von Sybaris oder Thurii eine feine Strecke Weges. Schwerlich kann dieser bezeichnet sein. Oder steckt der wahre Flussname in dem Scholion zu 7, 78? Dort ist von Komatas die Rede, welcher den Nymphen an einer Grotte opferte, von der es heisst: καλοῦσι δὲ αὐτὸ Αλουσίας οἱ ἐπιχώριοι, ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος Αλουσίου ποταμοῦ. (So cod, k. Anders Ahr. II p. 263.)

124. Ιμέρα ist der Vocativus von Ιμέρας. Gemeint ist derselbe Fluss Siciliens, dessen 7, 75 gedacht wird, der wegen seines Salzgehaltes jetzt Fiume Salso heisst. Das Wunder der Verwandlung des Wassers in Milch ist also hier noch grösser als bei gewöhnlichem Wasser. Ameis und Andere nehmen 'Iuépa als Nominativ. Koãdi. S. v. 16.

[ocr errors]

125. olova, die Weiden (Pollux 7, 33, 5) mögen Frucht (nagTóv im Singular, wie Iliad. 5, 501) tragen. [Vulg. tà dé toɩ oía, s. gr. Ausg. p. 177. Aber ein Baum muss hier genannt werden. Elov wäre der auch in Deutschland in Gräben, Sümpfen u. s. w. wachsende Wassermerk, sium latifolium, mit an

« ForrigeFortsæt »